Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Delårsrapport 1 2019 för byggnadsnämnden

3 Bollmora 2:1, Blomkärrsvägen - Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation

§32 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§33 Delårsrapport 1 2019 för byggnadsnämnden

Dnr BNS-2019-250/200
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.
 
Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delår 1 vo 15.pdf
Åtgärdsplan för budget i balans 2019 BN.pdf

§34 Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation

Dnr BNS-2019-144/231
 
Bollmora 2:1, Blomkärrsvägen
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden placeras inom fastigheten till och med 2019-10-01.
2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
      1) Kontrollplanen fastställs
      2) Åtgärden får påbörjas.
      3) Återvinningsstationen får tas i bruk utan slutbesked.
4) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag   för slutbesked:
-  Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
      -  Ifylld och signerad kontrollplan.
      -  Ifylld och signerad avvecklingsplan.
-  Fotografier som verifierar att åtgärden är avvecklad och att marken återställd.
4. Observera att när byggnadsverket färdigställts ska begärda handlingar som omfattas av startbeskedet överlämnas till bygglovenheten för utfärdande av slutbesked.
 
5. Avgift: Tidsbegränsat bygglov inklusive startbesked:  4 855 kronor
              Grannhörande:                                                6 696 kronor
             Kungörelse:                                                        316 kronor
              Summa avgifter:                              11 867 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
Beskrivning av ärendet
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation till och med 2019-10-01. Totalt placeras sex stycken grönmålade återvinningsbehållare på fastigheten. Återvinningsbehållarna placeras 3,7 och 15 meter från fastighetsgräns. Sökanden reviderade sin ansökan efter att trafikenheten på Tyresö kommun inkommit med synpunkter gällande återvinningsbehållarnas placering ur trafiksäkerhetssynpunkt.
 
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering, Tyresö kommun, Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö.
Larsson, Per Olof Anders, Pärlröksgången 293, 135 33 Tyresö.
Olsson, Sixten Olof, Pärlröksgången 289, 135 33 Tyresö.
Hoffmann, Ulf Niklas Gerhard, Pärlröksgången 287, 135 33 Tyresö.
Lindgren, Camilla Sofia, Pärlröksgången 287, 135 33 Tyresö.
Wennberg, Per Mathias, Pärlröksgången 283, 135 33 Tyresö.
Wennberg, Samantha Veronika, Pärlröksgången 283, 135 33 Tyresö.
Wretman, Björn Tore, Pärlröksgången 285, 135 33 Tyresö.
Kvist, Camilla Susanne, Musserongången 35, 135 34 Tyresö.
Kvist, Tore Mikael, Musserongången 35, 135 34 Tyresö.
Möllnitz, Jens Nörgaard, Musserongången 51, 135 34 Tyresö.
Möllnitz, Åsa Helen Elisabeth, Musserongången 51, 135 34 Tyresö.
Edman, Erik Carl Johan, Musserongången 55, 135 34 Tyresö.
Westman, Ellen Maria, Musserongången 55, 135 34 Tyresö.
Eriksson, Elina Tellervo, Musserongången 63, 135 34 Tyresö.
Patriksson, Bo Donald, C/O A-K Patriksson Musserongången 65, 135 34 Tyresö.
Patriksson, Bo Donald, C/O Villa Basilika Särskilt Boende Basilikagränd 1 Lgh 0901, 135 36 Tyresö.

§35 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under april redovisas i bifogad bilaga.

§36 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.
Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20190523.pdf (149 kb)