Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-03-03

Sammanträde 2020-03-03

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde

3 Hanviken 1:291, Bergvägen 23B – Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt A

4 Hanviken 1:101, Bergvägen 23A – Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt B

5 Namnsättning av väg inom detaljplan 471 Granitvägen

§1 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§2 Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde 15

Dnr BNS-2020-91/200

Byggnadsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2019 med mål- och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för
verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess
kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§3 Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt A Hanviken 1:291, Bergvägen 23B

Dnr BNS-2020-11/202

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan - och bygglagen (2010:900).

Åtgärden gäller lovbefriad åtgärd enligt 9 kap. 4 § a plan - och bygglagen.

2. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende med stöd av 7 kap. 5 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338).

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens förslag till kontrollplan som inkom 2020-01-27, med handlingsnummer 11 fastställs.

- Villkor enligt 10 kap. 29 § plan- och bygglagen för startbeskedet är
att den nuvarande och i ritningarna redovisade tomtindelningen av
fastigheten består i form av tydlig avgränsning i form av varaktigt staket.

4. Byggnaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten när byggnationen är klar, som underlag för slutbesked:
- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Skriftligt intyg på att byggnadsåtgärden överensstämmer med startbeskedet.

6. Avgift startbesked: 9 616 kronor (faktureras separat).

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Ett bygglovsbefriat komplementbostadshus enligt 9 kap 4 a § plan - och
bygglagen får utgöra en byggnadsarea om totalt högst 25,0 kvadratmeter, med en decimal.

Om komplementbostadshuset byggs större än 25,0 kvadratmeter kan beslut om nekat slutbesked utfärdas.

Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att
startbeskedet gavs enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister.
Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad
efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som
föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt
ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se .

Vid installation eller ändring av vatten och avlopp ska enheten för VA och
renhållning i Tyresö kommun kontaktas. Avgifter kan tillkomma enligt enhetens taxa.

Beskrivning av ärendet
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus inkom 2020 -01-06.
Anmälan reviderades senast 2020-02-06 med plan- och sektionsritning.

Anmälan avser nybyggnation av komplementbostadshus om 25,0 kvadratmeter
byggnadsarea med taknockshöjd om 4,0 meter. Byggnaden förläggs i fastighetens södra del med avstånd om 6,67 meter till nordvästra tomtgränsen och 4,8 meter till huvudbyggnaden i nordost som består av ett tvåbostadshus. Byggnadens färdiga golvnivå förläggs på en plushöjd om 51,5.

Byggnaden förses med vitmålad stående fasadpanel, tegelröd takmatta och vita
fönsterbågar-/karmar.

Fastigheten har en area om 786 kvadratmeter där det sedan tidigare bygglovsbeslut finns ett tvåbostadshus. Till fastigheten finns även sedan tidigare
startbesked för ett komplementbostadshus med placering 1,0 meter sydost från det i nu aktuella ärendet föreslagna komplementbostadshuset.

Fastigheten är belägen i ett etablerat småhusområde med mestadels enbostadshus där detaljplan 91 som vann laga kraft 3 mars 1961 gäller.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att:
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärden gäller lovbefriad åtgärd enligt 9 kap. 4 § a plan - och bygglagen.

2. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende med stöd av 7 kap. 5 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338).

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens förslag till kontrollplan som inkom 2020-01-27, med handlingsnummer 11 fastställs.
- Villkor enligt 10 kap. 29 § plan- och bygglagen för startbeskedet är att den nuvarande och i ritningarna redovisade tomtindelningen av fastigheten består i form av tydlig avgränsning i form av varaktigt staket.

4. Byggnaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten när byggnationen är klar, som underlag för slutbesked:

- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Skriftligt intyg på att byggnadsåtgärden överensstämmer med startbeskedet.

6. Avgift startbesked: 9 616 kronor (faktureras separat).

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Bostadsrättsföreningen Hanviken Village
Gamla Värmdövägen 8, Bv.
131 37 Nacka

§4 Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt B Hanviken 1:101, Bergvägen 23A

Dnr BNS-2020-10/202

Byggnadsnämndens beslut
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan - och bygglagen (2010:900).
Åtgärden gäller lovbefriad åtgärd enligt 9 kap. 4 § a plan - och bygglagen.

2. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende med stöd av 7 kap. 5 § punkt
4 plan- och byggförordningen (2011:338).

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens förslag till kontrollplan som inkom 2020-01-27, med handlingsnummer 14 fastställs.
- Villkor enligt 10 kap. 29 § plan- och bygglagen för startbeskedet är att den nuvarande och i ritningarna redovisade tomtindelningen av fastigheten består i form av tydlig avgränsning i form av varaktigt staket.

4. Byggnaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten när byggnationen är klar, som underlag för slutbesked:
- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Skriftligt intyg på att byggnadsåtgärden överensstämmer med startbeskedet.

6. Avgift startbesked: 9 616 kronor (faktureras separat).

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Ett bygglovsbefriat komplementbostadshus enligt 9 kap 4 a § plan - och bygglagen får utgöra en byggnadsarea om totalt högst 25,0 kvadratmeter, med en decimal.

Om komplementbostadshuset byggs större än 25,0 kvadratmeter kan beslut om
nekat slutbesked utfärdas.

Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att
startbeskedet gavs enligt 10 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregi ster.
Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad
efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som
föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt
ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida
www.tyreso.se .

Vid installation eller ändring av vatten och avlopp ska enheten för VA och renhållning i Tyresö kommun kontaktas. Avgifter kan tillkomma enligt enhetens taxa.

Beskrivning av ärendet
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus inkom 2020 -01-06.
Anmälan kompletterades senast 2020-02-06 med planritning.

Anmälan avser nybyggnation av komplementbostadshus om 25,0 kvadratm eter
byggnadsarea med taknockshöjd om 4,0 meter. Byggnaden förläggs i fastighetens södra del med avstånd om 6,308 meter till sydöstra tomtgränsen och 4,8 meter till huvudbyggnaden i nordost som består av ett tvåbostadshus. Byggnadens färdiga golvnivå förläggs på en plushöjd om 51,3.

Byggnaden förses med vitmålad stående fasadpanel, tegelröd takmatta och vita
fönsterbågar-/karmar.

Fastigheten har en area om 785 kvadratmeter där det sedan tidigare bygglovsbeslut finns ett tvåbostadshus. Till fastigheten finns även sedan tidigare
startbesked för ett komplementbostadshus med placering 1,0 meter nordväst från det i nu aktuella ärendet föreslagna komplementbostadshuset.

Fastigheten är belägen i ett etablerat småhusområde med mestadels enbostadshus där detaljplan 91 som vann laga kraft 3 mars 1961 gäller.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att:
1. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan - och bygglagen (2010:900).

Åtgärden gäller lovbefriad åtgärd enligt 9 kap. 4 § a plan- och bygglagen.

2. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende med stöd av 7 kap. 5 § punkt 4 plan- och byggförordningen (2011:338).

3. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
- Byggherrens förslag till kontrollplan som inkom 2020-01-27, med handlingsnummer 14 fastställs.
- Villkor enligt 10 kap. 29 § plan- och bygglagen för startbeskedet är att den nuvarande och i ritningarna redovisade tomtindelningen av fastigheten består i form av tydlig avgränsning i form av varaktigt staket.

4. Byggnaden får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten när byggnationen är klar, som underlag för slutbesked:

- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Skriftligt intyg på att byggnadsåtgärden överensstämmer med startbeskedet.

6. Avgift startbesked: 9 616 kronor (faktureras separat).

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifallet det.
Beslutet skickas till
Bostadsrättsföreningen Hanviken Village
Gamla Värmdövägen 8, Bv.
131 37 Nacka

§5 Namnsättning av väg inom detaljplan 471 Granitvägen

Dnr BNS-2020-82/246

Byggnadsnämndens beslut
- Den första delen av befintliga Granitvägen namnges Bollmorabacken.

Beskrivning av ärendet
Den nya detaljplanen, 471 Granitvägen, antogs av kommunfullmäktige i januari
2019. I denna detaljplan möjliggörs nybyggnation av ca 430 nya bostäder, ett
allaktivitetshus samt lokaler för mindre verksamheter.

Vägen som idag heter Granitvägen börjar nere vid Njupkärrsvägen och löper upp till byggnaden, som idag består av närbutik och föreningslokal. Byggnaden är placerad på den norra sidan av vägen med adresserna Granitvägen 1 och 3.
Granitvägen fortsätter sedan in i det stora flerbostadshusområdet Bollmoraberg.
Bollmoraberg har adresserna Granitvägen 2A-42C och består av ca 15 hus som är placerade i en större uppbruten formation.

Nuvarande byggnad som består av närbutik och föreningslokal kommer ha kvar
adresserna Granitvägen 1 och 3 fram tills att byggnaden rivs. Byggnaden som
planeras uppföras efter rivningen kommer att ha adressen Bollmorabacken.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att:
Den första delen av befintliga Granitvägen namnges Bollmorabacken.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnde bifaller det.

§6 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december och januari redovisas i bifogad bilaga.

§7 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.