Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-10-27

Sammanträde 2020-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats

§27 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovchef Joakim Forsell informerar om verksamheten och redovisar statistik.

Ordförandeförslag
– Informationen och redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§28 X – Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2020-32

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen och 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. (2010:900).
2. Avgift: Beslut om avslag: 17 128 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Jäv
Klas Torstensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, markåtgärder i anslutning till planerad huvudbyggnad och rivning av befintlig byggnad. Föreslagen huvudbyggnad är uppförd i tre våningar och upptar en total byggnadsarea om 160 kvadratmeter samt en total bruttoarea på 328. På byggnadens tak föreslås en volym som upptar en bruttoarea om cirka 8 kvadratmeter och inrymmer ett trapplopp och en trappavsats för åtkomst till takplanet och möjliggöra en uteplats. Enbostadshuset har en föreslagen nockhöjd på 7.45 meter från angiven medelmarknivå och är placerad 6,2 meter och 18,788 meter från fastighetsgräns mot granne. Fasaden utgörs av vit puts Weber 33001 och Weber sockelbetong ofärgad.

Ordförandeförslag
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen och 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. (2010:900).
2. Avgift: Beslut om avslag:17 128 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§29 X – Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2020-400

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Bengt Adolfi, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen med behörighetsnummer SC0250-13 och behörighet K.
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 55 292 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadskontorets enhet för geodata.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Enligt lagen om lägenhetsregister ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 10 juli 2020. Ärendet avser nybyggnation av tre stycken flerbostadshus med fyra lägenheter vardera, sammanlagt 12 lägenheter. Byggnaderna uppförs i två våningar med uppstigningshuvar till takterrasserna vilka inrymmer trappor. Varje huskropp får en byggnadsarea på 284,1 kvm vilket ger en total byggnadsarea för dessa tre byggnader på 852,3 kvm. Bruttoarean för de tre huvudbyggnaderna uppgår till 1728,9 kvm, öppenarean till 627,6 kvm och bostadsarean till 1500 kvm. Varje lägenhet förses med förses med uteplatser bestående av altaner som placeras direkt på marken. Som avskiljande element mellan lägenheterna placeras fristående förrådsskåp. På fastigheten uppförs även tre entrépergolas med tillhörande lägenhetsförråd i direkt anslutning till varje bostadshus. Vid infarten uppförs ett miljöhus med förråd samt carports. Utöver detta uppförs även ett fristående kajakförråd/fiskebod. Sammantaget upptar samtliga komplementbyggnader en byggnadsarea om 353,5 kvm, varav 187,5 kvm utgörs av carportarnas öppenarea.

På fastigheten anläggs även sex stycken markparkeringar, varav två är dubbelt så breda och därmed tillgängliga för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga.

Ansökan omfattar även vissa markarbeten utöver det som sker i direkt anslutning till byggnationen av byggnaderna.

Ordförandeförslag
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Bengt Adolfi, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen med behörighetsnummer SC0250-13 och behörighet K.
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 55 292 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§30 X – Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2020-65

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Ansökan om bygglov samt marklov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.
3. Avgift: Avslag 9616 kronor
Rivningslov: 3606 kronor
Summa avgifter:13 222 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden avseende rivningen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Rivningslovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande marklov samt rivningslov för den befintliga byggnaden inkom den 5 februari 2020. Ärendet avser som ovan angivet att det befintliga fritidshuset rivs och ersätts med ett friliggande enbostadshus i tre plan. Byggnadsarean för nybyggnationen uppgår till 160 kvm.

Ordförandeförslag
1. Ansökan om bygglov samt marklov avslås med stöd av 9 kap. 30 och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.
3. Avgift: Avslag: 9616 kronor
Rivningslov: 3606 kronor
Summa avgifter: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§31 X – Beslut om bygglov

Diarienummer BSN-2020-383

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Anders Rollfelt som är certifierad, med behörighetsnummer SC1016-15 och behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 83 239 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av polismyndigheten avseende sprängning. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kommer skickas separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadskontorets enhet för geodata.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Enligt lagen om lägenhetsregister ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom den 2 juli 2020. Ärendet avser nybyggnad av fyra flerbostadshus med tillhörande markarbeten, stödmurar samt parkeringsplatser utomhus. Förslaget redovisar fyra lamellhus som sammanbyggs genom en garagevåning. Sammantaget inryms 147 bostäder i varierande storlekar. På gårdsbjälklagen mellan huskropparna möjliggörs för gemensamma utevistelseytor samt komplementbyggnation i form av förråd med möjlighet för nedsänkta sopkassuner för fastighetens avfallshantering. Bakom byggnaderna placeras markparkeringar.

Ordförandeförslag
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Anders Rollfelt som är certifierad, med behörighetsnummer SC1016-15 och behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen.
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 83 239 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§32 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2021

Diarienummer 2020/BN 0028 92

Byggnadsnämndens beslut
– Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2021. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål.

Ordförandeförslag
– Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§33 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/SBF 0078 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§34 Preliminär nämnplan 2021

Diarienummer 2020/BN 0035 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Eva von Vogelsang (M) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 48 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2020.

Ordförandeförslag
– Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§35 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga.

Enligt gällande delegationsordning beslutade Byggnadsnämndens ordförande i tre brådskande ärenden: BSN-2020-283, BSN-2020-244 och BSN-2017-614.

Ordförandeförslag
– Redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§36 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
– Redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.