Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Taxa för bygglov, plan och geografisk taxa *

3 Verksamhetsberättelse 2020 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

4 X – Dispens ifrån strandskyddet för schaktning och byte av sjökabel

5 X – Dispens från strandskydd för uppförande av gångbro

6 X – Föreläggande om rättelse

7 X– Föreläggande om rättelse

8 X – Beslut om byggsanktionsavgift

9 X – Beslut om byggsanktionsavgift

§1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hed informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§2 Taxa för bygglov, plan och geografisk taxa *

Diarienummer KSM-2019-544.051

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige besluta:
1. Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information fastställs. Indexreglering sker inför 2022.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§3 Verksamhetsberättelse 2020 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Diarienummer BNS-2021-83

Byggnadsnämndens beslut
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2020 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Vidare redogörs gör uppföljningen av risker.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2020 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§4 Raksta 1:4 och Rundmar 1:1 – Dispens ifrån strandskyddet för schaktning och

Diarienummer BNS-2020-51

Raksta 1:4 och Rundmar 1:1

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för schaktning och byte av sjökabel inom fastigheterna Raksta 1:4 och Rundmar 1:1.
2. Särskilt skäl för dispensen är att området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmän intresse i enlighet med 7 kap 18 c pkt 6.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser schaktning och byte av sjökabel. Endast den yta som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken). Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 3 februari 2020.
Ansökan avser strandskyddsdispens för schaktning och byte av sjökabel i Rundmarsviken.

Vattenfall Eldistribution AB planerar för ombyggnad av elnätet i Raksta i samband med kommunens VA-ombyggnad.

En del de befintliga luftledningarna kommer att rivas och ledningar kommer att grävas ner i marken. På vissa platser kommer luftledningen att vara kvar och kommer endast att underhållas.

I Rundmarsviken finns det en befintlig sjökabel som är underdimensionerad och kommer att bytas ut.

Fyra kabelskåp kommer att sättas upp för koppling av de befintliga och nya ledningarna. Tre av fyra kabelskåp placeras på fastigheten Raksta 1:4 som ligger inom planlagt område. Det fjärde skåpet placeras på Rundmar 1:1. För dessa åtgärder krävs det inget lov.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för schaktning och byte av sjökabel inom fastigheterna Raksta 1:4 och Rundmar 1:1.
2. Särskilt skäl för dispensen är att området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmän intresse i enlighet med 7 kap 18 c pkt 6.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser schaktning och byte av sjökabel. Endast den yta som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§5 Alby 1:1, Alby Skogsväg 2 – Dispens från strandskydd för uppförande av

Diarienummer BNS-2020-37

Alby 1:1, Alby Skogsväg 2

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för uppförande av gångbro med angörande spänger och stig.
2. Särskilt skäl för dispensen är att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, i enlighet med 7 kap. 18 c pkt 3 samt 5.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser uppförande av en gångbro med angörande spänger och stig. Den yta åtgärderna upptar på marken och i vattenområdet får tas i anspråk i enlighet med 8 kap. 18f st 2 miljöbalken.
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § miljöbalken). Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken kan fordras.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 28 januari 2020 och var komplett den 2 december 2020.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en gångbro mellan Alby och Tyresta naturreservat samt angörande spänger samt stig. Tyresö kommun planerar att anlägga en gångbro över Nyforsviken med angörande spänger och stig i Alby naturreservat och Tyresta naturreservat för att skapa en tydligare koppling mellan kommunens tätortsnära bebyggelse och naturområden. De nya träspängerna kommer att ansluta till befintliga leder på båda sidor av bron och möjliggör att Sörmlandsleden dras om på ett tydligare och mer framkomligt sätt. Åtgärderna ska bidra till Sveriges friluftsmål därför att de kommer att tillhöra ett område av riksintresse till friluftsliv.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för uppförande av gångbro med angörande spänger och stig.
2. Särskilt skäl för dispensen är att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, i enlighet med 7 kap. 18 c pkt 3 samt 5.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser uppförande av en gångbro med angörande spänger och stig. Den yta åtgärderna upptar på marken och i vattenområdet får tas i anspråk i enlighet med 8 kap. 18f st 2 miljöbalken.
4. Avgift: Strandskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§6 X – Föreläggande om rättelse

Diarienummer BNS-2018-354
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Ägaren till fastigheten X, X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse. Rättelse ska ske genom att ta bort altanen som byggts norr om huvudbyggnaden, markerad med rött på följande fem bilder (se tjänsteskrivelse).
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas hon med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge vite om 250 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Handläggare för det här ärendet är Mikael Johansson.

Beskrivning av ärendet
Ärendet rör en altan som byggts utan bygglov och där namngivna personer har klagat. Bedömningen är att altanen kräver bygglov eftersom den är så stor och hög. En bygglovsansökan har kommit in i efterhand och avslagits eftersom altanen inte följer detaljplanen och inte heller bedöms uppfylla kraven som finns i plan- och bygglagen på en byggnad eller ett byggnadsverk. Därför föreslås byggnadsnämnden att besluta att med hot om vite förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse inom sex månader genom att ta bort altanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Ägaren till fastigheten X, X, X, föreläggs med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse. Rättelse ska ske genom att ta bort altanen som byggts norr om huvudbyggnaden, markerad med rött på följande fem bilder (se tjänsteskrivelse).
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas hon med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge vite om 250 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Yrkande
Mari Schaub (S) yrkar att första punkten i kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras så att fastighetens ägare har tre månader på sig att ha vidta rättelse i stället för sex månader: Vidare yrkar hon att andra punkten i kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras så att vitet höjs från 150 000 kronor till 250 000 kronor i det fall att fasighetens ägare underlåter att vidta rättelsen beskriven i punkt ett.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden vill bifalla ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§7 X – Föreläggande om rättelse

Föreläggande om rättelse
§ 7 Diarienummer BNS-2014-683
X
Byggnadsnämndens beslut
1. Ägarna till fastigheten X, X, X och X, X, X, föreläggs med stöd av 11
kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom två
månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha
vidtagit åtgärd genom att från fastigheten avlägsna följande fordon och
bråte:
? X, X. Avställd 2017-09-28, se fotobilaga bild 1
? X, X. Avställd 2010-11-01, se fotobilaga bild 2
? X, X . Avställd 2001-10-05, se fotobilaga bild 4
? X, X. Avställd 2018-01-01, se fotobilaga bild 5
? X, X. Avställd 2017-07-21, se fotobilaga bild 6
? X, X. Avställd 2017-10-29, se fotobilaga bild 6
? X, X. Avställd 1999-07-01, se fotobilaga bild 7
? X, X. Avställd 2014-10-21, se fotobilaga bild 8
? X, X . Avställd 2002-05-01, se fotobilaga bild 8
? X, X. Avställd 2007-04-01, se fotobilaga bild 16
? X, X . Avställd 1991-04-01, se fotobilaga bild 10 och 15
? X, X. Avställd 1997-03-10, se fotobilaga bild 17
? X; X . Avställd 2004-05-21, se fotobilaga bild 17
? X, X. Avställd 2000-02-14, se fotobilaga bild 17
? X, X. Avställd 2009-02-25, se fotobilaga bild 18
? Högar med bråte markerade med rött (se tjänsteskrivelse).
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, X och X, X, X, att vidta åtgärden i
punkt 1 förpliktigas de med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge vite om
150 000 kronor vardera.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket
PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan
byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske. Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Protokoll
Mötesdatum
2021-02-23
Sida
17 (25)

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81
Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen
inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Protokollsanteckning
Anders Henjer (L) hade yrkat bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag
om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ärendet gäller en tomt i Nyfors där det sedan många år tillbaka står ett flertal
avställda fordon i varierande skick uppställda vilket tillsammans med att det
finns högar av bråte innebär att tomten inte hålls i ett vårdat skick. Beslutet
innebär att fastighetsägarna föreläggs städa upp fastigheten genom att forsla
bort fordonen och högarna av bråte och om de inte gör det kan det bli fråga
om vite.
Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden föreslår att:
1. Ägarna till fastigheten X, X, X och X, X, X, föreläggs med stöd av 11
kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom två
månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha
vidtagit åtgärd genom att från fastigheten avlägsna följande fordon och
bråte:
? X, X. Avställd 2017-09-28, se fotobilaga bild 1
? X, X. Avställd 2010-11-01, se fotobilaga bild 2
? X, X . Avställd 2001-10-05, se fotobilaga bild 4
? X, X. Avställd 2018-01-01, se fotobilaga bild 5
? X, X. Avställd 2017-07-21, se fotobilaga bild 6
? X, X. Avställd 2017-10-29, se fotobilaga bild 6
? X, X. Avställd 1999-07-01, se fotobilaga bild 7
? X, X. Avställd 2014-10-21, se fotobilaga bild 8
? X, X . Avställd 2002-05-01, se fotobilaga bild 8
? X, X. Avställd 2007-04-01, se fotobilaga bild 16
? X, X . Avställd 1991-04-01, se fotobilaga bild 10 och 15 Beslutande organ
Byggnadsnämnden
Handlingstyp
Protokoll
Mötesdatum
2021-02-23
Sida
18 (25)

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

? X, X. Avställd 1997-03-10, se fotobilaga bild 17
? X; X . Avställd 2004-05-21, se fotobilaga bild 17
? X, X. Avställd 2000-02-14, se fotobilaga bild 17
? X, X. Avställd 2009-02-25, se fotobilaga bild 18
? Högar med bråte markerade med rött (se tjänsteskrivelse).
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, X och X, X, X, att vidta åtgärden i
punkt 1 förpliktigas de med stöd av 11 kap. 37 § PBL att utge vite om
150 000 kronor vardera.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket
PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan
byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den
försumliges bekostnad och hur det ska ske.

Yrkande
Mari Schaub (S) yrkar att första punkten i kommunstyrelseförvaltningens
förslag ändras så att fastighetens ägare har två månader på sig att ha vidta
rättelse i stället för sex månader: Vidare yrkar hon att andra punkten i
kommunstyrelseförvaltningens förslag ändras så att vitet höjs från 50 000
kronor vardera till 150 tusen kronor vardera i det fall att fasighetens ägare
underlåter att vidta rättelsen beskriven i punkt ett.

§8 X – Beslut om byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2020-673
X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X, X och X, X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Handläggare för ärendet är Mikael Johansson.
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet gäller en bygglovbefriad tillbyggnad. Under handläggningen av slutbesked för bygglov för enbostadshus på fastigheten upptäcktes att en tillbyggnad hade påbörjats. Därför påförs fastighetsägarna en byggsanktionsavgift.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X, X, X och X, X solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 800 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 23 800 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§9 Järnet 12-13, Bollmora gårdsväg 20 med flera – Beslut om byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2019-722

Järnet 12-13, Bollmora gårdsväg 20 med flera

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 30 187 kronor för att den lovpliktiga åtgärden utvändig ändring av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 113 288 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
3. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 540 260 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden ändring av planlösning av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
4. Byggsanktionsavgift: 683 735 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Handläggare för ärendet är Mikael Johansson.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus beviljades den 19 april 2017. Vid ett platsbesök den 3 september 2019 upptäcktes att det fanns avvikelser från det givna bygglovet. Bygglov och startbesked för ändringarna i efterhand beviljades den 5 december 2019. Eftersom ändringar som kräver bygglov eller anmälan redan var påbörjade innan startbesked hade getts ska en byggsanktionsavgift tas ut. Totalt för tillbyggnad av loftgångar, utvändig ändring av fasader och för väsentligt ändrade planlösningar blir byggsanktionsavgiften 683 735 kronor uträknat med prisbasbeloppet för 2021. Byggherren har yttrat sig om anspråket.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 30 187 kronor för att den lovpliktiga åtgärden utvändig ändring av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 113 288 kronor för att den lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
3. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Wallenstam Järnet 7 AB (556973-3420) byggsanktionsavgift om 540 260 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden ändring av planlösning av flerbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige.
4. Byggsanktionsavgift: 683 735 kronor (faktureras separat)

Yrkande
Mikael Onegård (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mari Schaub (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§10 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under december 2020 och januari 2021 redovisas i bifogad bilaga.