Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer BNS-2022-173-200

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av behov att implementera förändringar i framförallt Byggnadsnämndens delar så föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås fortsatt indexregleras enligt PKV årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022_med markerade ändringar.pdf

3 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2022-174-200

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2021-12-14 § 76 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning justeras i syfte att öka byggnadsnämnden inflytande och insyn i de beslut som fattas. De allmänna reglerna i delegationsordningen har setts över och förtydligats. Jämförelser med andra kommuner samt Sveriges kommuner och regioners förslag till delegationsordning har genomförts. Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden har förtydligats samt att alla ärenden kan lyftas till nämnd, särskilt om tveksamheter råder. Delegation för att avslå bygglovsbeslut tas bort. Delegationen utökas för flera åtgärder i syfte att förenkla och korta handläggningstiden genom att koordinatorer ges delegation.

Bilagor
.Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning_från 2022-04-27.pdf
Delegationsordning 2022.pdf
Delegationsordning med ändringar 2022.pdf

4 Nybyggnad av enbostadshus

Diarienummer BNS-2021-403-231
X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och bygglagen (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och källare på fastigheten X i Tyresö kommun. Byggrätten på fastigheten regleras i en detaljplan (detaljplan 327, laga kraft den 7 oktober 2004)

Den sökta åtgärden bedöms strida mot detaljplanens bestämmelse om att sprängning, schaktnings- och utfyllnadsarbeten i möjligaste mån ska undvikas jämte 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL.

5 Namnsättning av ny kommunmark

Diarienummer BNS 2022-52- 246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Fastigheten Erstavik 6:14 får områdesnamnet Lindalshöjden.

Beskrivning av ärendet
Den 24:e augusti 2021 § 181 beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag till kommundirektören att föreslå områdesnamn för kommunens nya mark, Erstavik 6:14, för beslut i byggnadsnämnden.

Ärendet har beretts av namnberedningsgruppen på samhällsbyggnadskontoret som har valt att ta fram förslag på områdesnamn genom att involvera Tyresöborna.
I ett första steg har förslag till områdesnamn hämtas in via kommunens hemsida från Tyresöborna. Därefter har en utgallring skett av namn. Nästa steg var att lägga ut utgallrade alternativ på kommunens hemsida för omröstning. Alternativet med mest röster var Lindalshöjden som därmed föreslås utgöra områdesnamn för området.

6 Namnsättning av ny lekplats vid Örtstigen

Diarienummer BNS-2022-48-246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Lekplats som ska byggas på adress Örtstigen 3 får namnet Utforskarparkens lekplats.

Beskrivning av ärendet
En ny lekplats ska namnges och få en adress så att hänvisningsskylt kan sättas upp enligt Svensk standard för lekredskap, SS-EN 1177. Lekplatsen namnges Utforskarparken.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under mars 2022 redovisas i bifogad bilaga.

8 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§18 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§19 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer BNS-2022-173-200

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.
Deltar inte i beslutet:
Mikael Onegård (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av behov att implementera förändringar i framförallt Byggnadsnämndens delar så föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås fortsatt indexregleras enligt PKV årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§20 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer BNS-2022-174-200

Byggnadsnämndens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas med ändringen att skrivelsen på sida 15 behåller sin tidigare lydelse enligt följande: "Vid tveksamheter ska ärendet lyftas till byggnadsnämnden".
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2021-12-14 § 76 upphävs.
3. Sammanträdet ajourneras kl. 19.12-19.22.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning justeras i syfte att öka byggnadsnämnden inflytande och insyn i de beslut som fattas. De allmänna reglerna i delegationsordningen har setts över och förtydligats. Jämförelser med andra kommuner samt Sveriges kommuner och regioners förslag till delegationsordning har genomförts. Anmälan av delegationsbeslut till byggnadsnämnden har förtydligats samt att alla ärenden kan lyftas till nämnd, särskilt om tveksamheter råder. Delegation för att avslå bygglovsbeslut tas bort. Delegationen utökas för flera åtgärder i syfte att förenkla och korta handläggningstiden genom att koordinatorer ges delegation.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas med korrigering i enlighet med Olof Wallentins (L) yrkande.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2021-12-14 § 76 upphävs.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter.

Yrkande
Olof Wallentin (L) yrkar att den ändring som gjorts på sida 15 i delegationsordningen: "Vid tveksamheter ska alla ärenden lyftas till byggnadsnämnden" inte antas utan att skrivelsen behåller sin ursprungliga lydelse: "Vid tveksamheter ska ärendet lyftas till byggnadsnämnden".

Beslutsgång
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§21 Nybyggnad av enbostadshus

Diarienummer BNS-2021-403-231

ALTARRINGEN 9

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas i enlighet med ansökan.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas den sökandes förslag till kontrollansvarig;
Namn: Hans Söderström
3. Bygglovschefen får fatta beslut rörande bygglovsavgift.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Reservation
Mari Schaub-Iggström (S) och Peter Söderlund (MP) anmäler en gemensam skriftlig reservation, se bilaga.

Särskilt yttrande
Olof Wallentin (L) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Mikael Onegård (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Protokollsanteckning
Janis Salts (KD) hade röstat enligt Mikael Onegårds (M) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och källare på fastigheten Altarringen 9 i Tyresö kommun. Byggrätten på fastigheten regleras i en detaljplan (detaljplan 327, laga kraft den 7 oktober 2004)

Den sökta åtgärden bedöms strida mot detaljplanens bestämmelse om att sprängning, schaktnings- och utfyllnadsarbeten i möjligaste mån ska undvikas jämte 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 plan- och bygglagen (2010:900).
2. Avgift: Start av ärende, bygglovsprövning 13 timmar = 15 886 kronor (faktureras separat)

Yrkande
Mikael Onegård (M) yrkar bifall till bygglov i enlighet med ansökan, att utse Hans Söderström som kontrollansvarig samt att bygglovschef får fatta beslut rörande bygglovsavgift.

Olof Wallentin (L) biträder Mikael Onegårds (M) yrkande.

Henrik Mellström (SD) biträder Mikael Onegårds (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller Mikael Onegårds (M) yrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill bifalla Mikael Onegårds (M) yrkande röstar nej

Resultat: 4 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll.

Ordföranden finner att byggnadsnämnden har bifallit Mikael Onegårds (M) yrkande.

§22 Namnsättning av ny kommunmark

Diarienummer BNS 2022-52- 246

Erstavik 6:14

Byggnadsnämndens beslut
- Fastigheten Erstavik 6:14 får områdesnamnet Lindalshöjden.

Beskrivning av ärendet
Den 24:e augusti 2021 § 181 beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag till kommundirektören att föreslå områdesnamn för kommunens nya mark, Erstavik 6:14, för beslut i byggnadsnämnden.

Ärendet har beretts av namnberedningsgruppen på samhällsbyggnadskontoret som har valt att ta fram förslag på områdesnamn genom att involvera Tyresöborna.

I ett första steg har förslag till områdesnamn hämtas in via kommunens hemsida från Tyresöborna. Därefter har en utgallring skett av namn. Nästa steg var att lägga ut utgallrade alternativ på kommunens hemsida för omröstning. Alternativet med mest röster var Lindalshöjden som därmed föreslås utgöra områdesnamn för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att fastigheten Erstavik 6:14 får områdesnamnet Lindalshöjden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§23 Namnsättning av ny lekplats vid Örtstigen

Diarienummer BNS-2022-48-246

Byggnadsnämndens beslut
- Lekplats som ska byggas på adress Örtstigen 3 får namnet Utforskarparkens lekplats.

Beskrivning av ärendet
En ny lekplats ska namnges och få en adress så att hänvisningsskylt kan sättas upp enligt Svensk standard för lekredskap, SS-EN 1177. Lekplatsen namnges Utforskarparken.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att den lekplats som ska byggas på adress Örtstigen 3 får namnet Utforskarparkens lekplats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§24 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under mars 2022 redovisas i bifogad bilaga.

§25 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.