Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-02-22

Sammanträde 2023-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/BN 0033 001

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Advokat Christian Arnbom informerar nämnden om kommunallag/förvaltningslag (god förvaltningssed), samt plan- och bygglagens bestämmelser rörande nämnd och även förhållandet mellan nämnd och förvaltning.

2 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/BN 0031 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på sammanträdet.

3 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

Nämnden får även praktisk information om nämndadministration från kommunkansliet.

4 Verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BN 0032 010

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2022 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Vidare redogörs för uppföljning av risker.

5 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under december 2022 och januari 2023 redovisas i bifogad bilaga.

6 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§9 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/BN 0033 001

Byggnadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Advokat Christian Arnbom informerar nämnden om kommunallag/förvaltningslag (god förvaltningssed), samt plan- och bygglagens bestämmelser rörande nämnd och även förhållandet mellan nämnd och förvaltning.

§10 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/BN 0031 92

Byggnadsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen föredras av Stefan Vallin dataskyddsombud och Caroline Johansson samordnare för dataskydd på sammanträdet.

§11 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens beslut
* Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

Nämnden får även praktisk information om nämndadministration från kommunkansliet.

§12 Verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/BN 0032 010

Byggnadsnämndens beslut
* Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2022 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Vidare redogörs för uppföljning av risker.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2022 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och uppföljning av risker godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§13 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under december 2022 och januari 2023 redovisas i bifogad bilaga.

§14 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.