Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-10-25

Sammanträde 2023-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om pågående projekt i kommunen.

Diarienummer 2023/BN 0065

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, informerar om pågående projekt i kommunen.

2 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

3 Namnsättning av ny bro mellan Alby och Rundmar

Diarienummer BNS-2023-43

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Den nya bron mellan Alby och Rundmar ges namnet Albybron.

Beskrivning av ärendet
Den nya bron över Albysjön behöver få ett namn för att skapa tydlighet. Namnet bör vara geografiskt förankrat, logiskt och inarbetat varför namnet Albybron föreslås.

4 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer 2023/BN 0063 001

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

5 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning.

6 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§61 Presentation av tf chef för samhällsbyggnadskontoret

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johan Bergman tf chef för samhällsbyggnadskontoret presenterar sig och hälsas välkommen till Tyresö kommun.

§62 Information om pågående projekt i kommunen.

Diarienummer 2023/BN 0065

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Göran Thimberg, chef för strategi- och projektavdelningen informerar om pågående projekt i kommunen.

§63 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

Nya medarbetare på bygglovsavdelningen presenterar sig.

§64 Namnsättning av ny bro mellan Alby och Rundmar

Diarienummer BNS-2023-43

Byggnadsnämndens beslut
- Den nya bron mellan Alby och Rundmar ges namnet Albybron.

Beskrivning av ärendet
Den nya bron över Albysjön behöver få ett namn för att skapa tydlighet. Namnet bör vara geografiskt förankrat, logiskt och inarbetat varför namnet Albybron föreslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Den nya bron mellan Alby och Rundmar ges namnet Albybron.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§65 Sammanträdesplan 2024

Diarienummer 2023/BN 0063 001

Byggnadsnämndens beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§66 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning.

§67 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens beslut
- Meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.