Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2024-03-19

Sammanträde 2024-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information från förvaltningen

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från februari 2024.

2 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet
För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

3 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt murar, Bollmora Berg 3

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt murar beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Said Elmi
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Sökande faktureras 320 468 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02 § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus med totalt 188 lägenheter fördelade mellan 1-3 rum och kök, uppförande av murar samt anläggning av parkeringsplatser. Total nybyggnadsarea 1589 kvm och bruttoarea 9159 kvm. Nockhöjd Hus 1 +69,2, Hus 2 +72,1, Hus 3 +70,5 och Hus 4 +73,4.
Ansökan avviker från gällande detaljplan på grund av att högsta plushöjden för terrassbjälklaget mellan Hus 3-4 är +54,8 istället för högst +54.
Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte och mot bakgrund av detta bedömer bygglovsenheten att bygglov kan beviljas för åtgärden.
Bilagor
3 A-01-1-001.pdf (953 kb) 3 A-01-1-002.pdf (695 kb) 3 A-32-1-001.pdf (1 342 kb) 3 A-32-1-002.pdf (714 kb) 3 A-32-1-003.pdf (802 kb) 3 A-32-1-004.pdf (1 438 kb) 3 A-40-1-100.pdf (309 kb) 3 A-40-1-101.pdf (434 kb) 3 A-40-1-102.pdf (363 kb) 3 A-40-1-103.pdf (363 kb) 3 A-40-1-104.pdf (362 kb) 3 A-40-1-105.pdf (361 kb) 3 A-40-1-106.pdf (362 kb) 3 A-40-1-107.pdf (213 kb) 3 A-40-1-108.pdf (121 kb) 3 A-40-1-300.pdf (427 kb) 3 A-40-1-301.pdf (495 kb) 3 A-40-1-302.pdf (414 kb) 3 A-40-1-303.pdf (416 kb) 3 A-40-1-304.pdf (416 kb) 3 A-40-1-305.pdf (417 kb) 3 A-40-1-306.pdf (324 kb) 3 A-40-1-307.pdf (123 kb) 3 A-40-2-101.pdf (335 kb) 3 A-40-2-201.pdf (324 kb) 3 A-40-2-301.pdf (309 kb) 3 A-40-2-401.pdf (300 kb) 3 A-40-2-501.pdf (395 kb) 3 A-40-2-601.pdf (351 kb) 3 A-40-3-011.pdf (303 kb) 3 A-40-3-012.pdf (287 kb) 3 A-40-3-021.pdf (291 kb) 3 A-40-3-022.pdf (297 kb) 3 A-40-3-031.pdf (285 kb) 3 A-40-3-032.pdf (323 kb) 3 A-40-3-033.pdf (262 kb) 3 A-40-3-034.pdf (254 kb) 3 A-40-3-041.pdf (1 032 kb) 3 A-40-3-042.pdf (107 kb) 3 A-40-3-043.pdf (148 kb) 3 A-49-8-001.pdf (108 kb) 3 Ansökan.pdf (112 kb) 3 Bilaga brand.pdf (439 kb) 3 Brandskyddsbeskrivning.pdf (5 796 kb) 3 Certiferingsintyg,_K-beho¨righet.pdf (124 kb) 3 Dagsljusrapport_Granaten_231019.pdf (1 538 kb) 3 Dagvatten_princip.pdf (1 343 kb) 3 Illustration.pdf (2 904 kb) 3 Material- och kulörbeskrivning.pdf (1 151 kb) 3 Motivering avvikelse.pdf (97 kb) 3 Nybyggnadskarta.pdf (767 kb) 3 Redovisning P-platser.pdf (530 kb) 3 Remissvar SBFF.pdf (501 kb) 3 Ritningsförteckning (2).pdf (97 kb) 3 Ritningsförteckning.pdf (97 kb) 3 Tillgänglighetsutlåtande.pdf (273 kb) 3 Tjänsteskrivelse, Bollmora berg 3.pdf (1 442 kb)

4 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige: Avgift: 10 583 kronor

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Enbostadshuset uppförs i ett plan med en byggnadsarea om 270 kvm, ett färdigt golv på +22,70 och avstånd till tomtgräns på minst 4,6 meter.
Vid beräkning av enbostadshusets byggnadshöjd bedöms fasaden mot sydost med entré och garageport utgöra den beräkningsgrundande fasaden. På den aktuella fasaden finns två utbyggnader som täcker hälften av byggnadens fasadlängd och har en sådan utformning att de påverkar upplevelsen av byggnadens höjd och ska därmed beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Detta innebär att byggnadshöjden mäts upp till utbyggnadernas nock och uppgår till 6,0 meter.
Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på högst 4,5 meter och föreslagen byggnadshöjd på 6.0 meter avviker från detaljplanen. Avvikelsen bedöms inte vara liten i PBLs mening. Vid nybyggnation finns det goda förutsättningar för att uppnå ett helt planenligt förslag och det är därmed svårt att motivera varför avvikelsen ska godtas. Mot bakgrund av det som anförts ovan gör bygglovsenheten bedömningen att bygglov inte kan beviljas för nybyggnaden.

5 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Sökande faktureras 8 280 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02, § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus om 94,4 kvm byggnadsarea.
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen på grund av att enbostadshuset föreslås placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Avvikelsen bedöms inte vara liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Mot bakgrund av detta kan inte ansökan beviljas.

6 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank och komplementbyggnader, Bävern 9

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank och komplementbyggnader beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Said Elmi
Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Certifiering SC0164-16.
3. Sökande faktureras 606 214 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02 § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Aktuell fastighet är belägen norr om Tyresövägen och söder om golfbanan. Fastigheten har en areal om 9 124 kvadratmeter med adressen Bäverbäcksvägen.
Ansökan avser nybyggnation av åtta flerbostadshus om totalt 275 lägenheter och två komplementbyggnader. Flerbostadshusen är i 3-6 våningar. Garage uppförs under terrassbjälklag.
Lägenheterna har en bostadsarea från 23 kvadratmeter till 80 kvadratmeter och är om 1-4 rum och kök.
Totalt anordnas 53 parkeringsplatser varav 49 i garage under mark. En parkeringsplats för funktionsvarierade är reserverad i garaget. Utomhus finns fyra parkeringsplatser reserverade för funktionsvarierade.
Två komplementbyggnader om 60 + 30 kvadratmeter byggnadsbyggnadsarea för avfallshantering och förråd återfinns inom gårdarna.
Bilagor
6 Barnprövning.pdf (176 kb) 6 Brandskyddsbeskrivning.pdf (4 891 kb) 6 Dagljusutredning-Förtydligande.pdf (192 kb) 6 Dagsljusrapport.pdf (586 kb) 6 Fasad-plan- och sektionsritning komplementbyggnad.pdf (187 kb) 6 Fasadritning hus 1.pdf (336 kb) 6 Fasadritning hus 2.pdf (1 131 kb) 6 Fasadritning hus 3.pdf (322 kb) 6 Fasadritning hus 4.pdf (346 kb) 6 Fasadritning hus 5.pdf (1 122 kb) 6 Fasadritning hus 6.pdf (337 kb) 6 Fasadritning hus 7.pdf (340 kb) 6 Fasadritning hus 8.pdf (1 086 kb) 6 Fasadritning plank.pdf (143 kb) 6 Markplaneringsritning 1.pdf (409 kb) 6 Markplaneringsritning 1-1.pdf (344 kb) 6 Markplaneringsritning 2.pdf (245 kb) 6 Marksektionsritning 1.pdf (789 kb) 6 Marksektionsritning 2.pdf (454 kb) 6 Mobilitetsbeskrivning.pdf (275 kb) 6 Planritning garage.pdf (229 kb) 6 Planritning hus 1.pdf (273 kb) 6 Planritning hus 2.pdf (1 089 kb) 6 Planritning hus 3.pdf (320 kb) 6 Planritning hus 4.pdf (273 kb) 6 Planritning hus 5.pdf (1 087 kb) 6 Planritning hus 6.pdf (398 kb) 6 Planritning hus 7.pdf (266 kb) 6 Planritning hus 8.pdf (1 085 kb) 6 Sammanställning av ytor och lägenheter.pdf (59 kb) 6 Sektionsritning 1 garage.pdf (413 kb) 6 Sektionsritning 2 garage.pdf (1 068 kb) 6 Sektionsritning garageramp.pdf (494 kb) 6 Sektionsritning hus 1.pdf (85 kb) 6 Sektionsritning hus 2.pdf (82 kb) 6 Sektionsritning hus 3.pdf (81 kb) 6 Sektionsritning hus 4.pdf (84 kb) 6 Sektionsritning hus 5.pdf (82 kb) 6 Sektionsritning hus 6.pdf (81 kb) 6 Sektionsritning hus 7.pdf (86 kb) 6 Sektionsritning hus 8.pdf (79 kb) 6 Situationsplan.pdf (5 234 kb) 6 Tillgänglighetsbeskrivning.pdf (287 kb) 6 Tjänsteskrivelse Bävern 9.pdf (2 854 kb)

7 Bygglov för nybyggnad av brygga samt installation av eldstad, Kumla 3:1264

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov för nybyggnad av brygga samt installation av eldstad beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För att genomföra åtgärden krävs separat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Sökande faktureras 21 497 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02 § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnation av brygga med påbyggnad av bastu och omklädningsrum.
Anläggningen uppförs flytande belägen i vattenområdet. Spång förbinder bryggan med land.
Åtgärdens syfte är att erbjuda allmänheten rekreation i form av kallbad med tillhörande bastubad.

8 Byggsanktionsavgift för att utan lov, startbesked och utan slutbesked ha påbörjat byggnad av mur och plank

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna solidariskt ska betala byggsanktionsavgift om 29 242 kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beskrivning av ärendet
Bygglovsenheten har i samband med ansökan av slutbesked i ett ärende uppmärksammat att sökanden inte har följt beviljat bygglov vad gäller placering av mur och plank. Sökanden har valt att behålla muren och planket genom att söka bygglov i efterhand och påförs därför sanktionsavgift.

9 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

10 Meddelanden 2024

Byggnadsnämndens förslag till beslut-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden inkomna till byggnadsnämnden när kallelsen skickades ut.

§11 Information från förvaltningen

Byggnadsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från februari 2024.

§12 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
 2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet

För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.

Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

§13 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt murar, Bollmora Berg 3

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt murar beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
 2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Said Elmi

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

 1. Sökande faktureras 320 468 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02 § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus med totalt 188 lägenheter fördelade mellan 1-3 rum och kök, uppförande av murar samt anläggning av parkeringsplatser. Total nybyggnadsarea 1589 kvm och bruttoarea 9159 kvm. Nockhöjd Hus 1 +69,2, Hus 2 +72,1, Hus 3 +70,5 och Hus 4 +73,4.

Ansökan avviker från gällande detaljplan på grund av att högsta plushöjden för terrassbjälklaget mellan Hus 3-4 är +54,8 istället för högst +54.

Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte och mot bakgrund av detta bedömer bygglovsenheten att bygglov kan beviljas för åtgärden.

§14 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
 2. Bygglovschefen ges i uppdrag att utse kontrollansvarig och revidera bygglovsavgiften.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Enbostadshuset uppförs i ett plan med en byggnadsarea om 270 kvm, ett färdigt golv på +22,70 och avstånd till tomtgräns på minst 4,6 meter.

Vid beräkning av enbostadshusets byggnadshöjd bedöms fasaden mot sydost med entré och garageport utgöra den beräkningsgrundande fasaden. På den aktuella fasaden finns två utbyggnader som täcker hälften av byggnadens fasadlängd och har en sådan utformning att de påverkar upplevelsen av byggnadens höjd och ska därmed beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Detta innebär att byggnadshöjden mäts upp till utbyggnadernas nock och uppgår till 6,0 meter.

Detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på högst 4,5 meter och föreslagen byggnadshöjd på 6.0 meter avviker från detaljplanen. Avvikelsen bedöms inte vara liten i PBLs mening. Vid nybyggnation finns det goda förutsättningar för att uppnå ett helt planenligt förslag och det är därmed svårt att motivera varför avvikelsen ska godtas. Mot bakgrund av det som anförts ovan gör bygglovsenheten bedömningen att bygglov inte kan beviljas för nybyggnaden.

§15 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

 1. Byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
 2. Sökande faktureras 8 280 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02, § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus om 94,4 kvm byggnadsarea.

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen på grund av att enbostadshuset föreslås placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Avvikelsen bedöms inte vara liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Mot bakgrund av detta kan inte ansökan beviljas.

§16 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank och komplementbyggnader, Bävern 9

Byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank och komplementbyggnader beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Said Elmi

Kontrollansvarig är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Certifiering SC0164-16.

 1. Sökande faktureras 606 214 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02 § 37. Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet

Aktuell fastighet är belägen norr om Tyresövägen och söder om golfbanan. Fastigheten har en areal om 9 124 kvadratmeter med adressen Bäverbäcksvägen.

Ansökan avser nybyggnation av åtta flerbostadshus om totalt 275 lägenheter och två komplementbyggnader. Flerbostadshusen är i 3-6 våningar. Garage uppförs under terrassbjälklag.

Lägenheterna har en bostadsarea från 23 kvadratmeter till 80 kvadratmeter och är om 1-4 rum och kök.

Totalt anordnas 53 parkeringsplatser varav 49 i garage under mark. En parkeringsplats för funktionsvarierade är reserverad i garaget. Utomhus finns fyra parkeringsplatser reserverade för funktionsvarierade.

Två komplementbyggnader om 60 + 30 kvadratmeter byggnadsbyggnadsarea för avfallshantering och förråd återfinns inom gårdarna.

§17 Bygglov för nybyggnad av brygga samt installation av eldstad, Kumla 3:1264

Byggnadsnämndens beslut

 1. Sammanträdet ajourneras kl 19:43-19:50
 2. Sammanträdet ajourneras kl 20:15-20:25
 3. Bygglov för nybyggnad av brygga samt installation av eldstad avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
 4. Bygglovschefen ges i uppdrag att revidera avgiften till sökanden.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av brygga med påbyggnad av bastu och omklädningsrum.

Anläggningen uppförs flytande belägen i vattenområdet. Spång förbinder bryggan med land.

Åtgärdens syfte är att erbjuda allmänheten rekreation i form av kallbad med tillhörande bastubad.

§18 Byggsanktionsavgift för att utan lov, startbesked och utan slutbesked ha påbörjat byggnad av mur och plank

Byggnadsnämndens beslut

 • Byggnadsnämnden beslutar att fastighetsägarna solidariskt ska betala byggsanktionsavgift om 29 242  kronor med stöd av 11 kap. 51, 52, 57 och 60 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Beskrivning av ärendet

Bygglovsenheten har i samband med ansökan av slutbesked i ärende X uppmärksammat att sökanden inte har följt beviljat bygglov vad gäller placering av mur och plank. Sökanden har valt att behålla muren och planket genom att söka bygglov i efterhand och påförs därför sanktionsavgift.

§19 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Byggnadsnämndens beslut

 • Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

§20 Meddelanden 2024

Byggnadsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.