Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2024-05-21

Sammanträde 2024-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Lovföreläggande avseende altan

Ärende 1 Diarienummer BNS 2019-000683

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Med stöd av 11 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, beslutar byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägarna att senast tre veckor efter delgivning av detta beslut ansöka om bygglov i efterhand för altanen på bostadshusets norra fasad, enligt Protokoll tillsynsbesök 2024-03-11. Ansökan ska innehålla en ansökningsblankett, en situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritningar, en kontrollplan och en tekniskbeskrivning.
2. Fastighetsägarna informeras härmed att i det fall lovföreläggandet enligt ovan inte efterföljs kan kommunen på bekostnad av ovan angivna fastighetsägare upprätta de ritningar och beskrivningar och i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov, enligt 11 kap 27 § PBL.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Beslut i ärendet delges med delgivningskvitto till fastighetsägarna.

Beskrivning av ärendet
En anonym tillsynsanmälan om olovliga åtgärder inkom till bygglovsenheten den 8 november 2019.
Med anledning av tillsynsanmälan genomförde bygglovsenheten ett tillsynsbesök 12 december 2019 och konstaterade att en bygglovspliktig altan uppförts på bostadshusets norra fasad.
6 mars 2024 genomförde bygglovsenheten ännu ett tillsynsbesök och noterade att altanen på bostadshusets norra fasad finns kvar på platsen. Ett utdrag ur kommunens flygfoton redovisar att altanen som tidigare funnits på platsen togs bort innan 28 juni 2010 och flygfotot taget 27 september 2014 redovisar altanen som finns på platsen idag under uppförande. Detta innebär att överträdelsen inte är preskriberad då det inte förflutit mer än 10 år.
Bygglovsenheten bedömer att det är sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand för åtgärden. Fastighetsägarna har uppmanats att inkomma med en bygglovsansökan senast 10 april 2024, ansökan har inte inkommit.
Då bygglov saknas för altanen väljer byggnadsnämnden att gå vidare med att förelägga fastighetsägarna att inkomma med en ansökan om bygglov.

2 Delårsrapport 1 2024 för byggnadsnämnden

Ärende 2 Diarienummer 2024/BN 0023 002

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport 1 2024 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2024 för
byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.
Bygglovsstatistik för januari- april samt kundundersökning för bygglov redovisas.

3 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Ärende 3 Diarienummer 2024/BN 0020 002

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

4 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Ärende 4 Diarienummer 2024/BN 0011

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

5 Meddelanden 2024

Ärende 5 Diarienummer 2024/BN 0002 002

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.
§21 Lovföreläggande avseende altan

Diarienummer BNS 2019 - 000683


Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, beslutar
byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägarna att senast tre veckor
efter delgivning av detta beslut ansöka om bygglov i efterhand för
altanen på bostadshusets norra fasad, enligt Protokoll tillsynsbesök
2024 - 03 -11. Ansökan ska innehålla en ansökningsblankett, en
situationsplan, plan-, fasad- och sektionsritningar, en kontrollplan och
en tekniskbeskrivning.
2. Fastighetsägarna informeras härmed att i det fall lovföreläggandet
enligt ovan inte efterföljs kan kommunen på bekostnad av ovan
angivna fastighetsägare upprätta de ritningar och beskrivningar och i
övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov,
enligt 11 kap 27 § PBL.


Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81
Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen
inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Upplysningar
Beslut i ärendet delges med delgivningskvitto till fastighetsägarna.

Beskrivning av ärendet
En anonym tillsynsanmälan om olovliga åtgärder inkom till bygglovsenheten
den 8 november 2019.
Med anledning av tillsynsanmälan genomförde bygglovsenheten ett
tillsynsbesök 12 december 2019 och konstaterade att en bygglovspliktig altan
uppförts på bostadshusets norra fasad.
6 mars 2024 genomförde bygglovsenheten ännu ett tillsynsbesök och noterade
att altanen på bostadshusets norra fasad finns kvar på platsen. Ett utdrag ur
kommunens flygfoton redovisar att altanen som tidigare funnits på platsen togs 
bort innan 28 juni 2010 och flygfotot taget 27 september 2014 redovisar
altanen som finns på platsen idag under uppförande. Detta innebär att
överträdelsen inte är preskriberad då det inte förflutit mer än 10 år.
Bygglovsenheten bedömer att det är sannolikt att bygglov kan beviljas i
efterhand för åtgärden. Fastighetsägarna har uppmanats att inkomma med en
bygglovsansökan senast 10 april 2024, ansökan har inte inkommit.
Då bygglov saknas för altanen väljer byggnadsnämnden att gå vidare med att
förelägga fastighetsägarna att inkomma med en ansökan om bygglov.


Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Med stöd av 11 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, beslutar
byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägarna att senast tre veckor
efter delgivning av detta beslut ansöka om bygglov i efterhand för
altanen på bostadshusets norra fasad, enligt Protokoll tillsynsbesök
2024 - 03 - 11. Ansökan ska innehålla en ansökningsblankett, en
situationsplan, plan - , fasad- och sektionsritningar, en kontrollplan och
en tekniskbeskrivning.
2. Fastighetsägarna info rmeras härmed att i det fall lovföreläggandet
enligt ovan inte efterföljs kan kommunen på bekostnad av ovan
angivna fastighetsägare upprätta de ritningar och beskrivningar och i
övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att pröva frågan om lov,
enligt 11 kap 27 § PBL.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och
finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20240521.pdf (87 kb)

§22 Delårsrapport 1 2024 för byggnadsnämnden

Diarienummer 2024/BN 0023 002


Byggnadsnämndens beslut
1. Delårsrapport 1 2024 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2024 för
byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.
Bygglovsstatistik för januari - april samt kundundersökning för bygglov
redovisas.


Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Delårsrapport 1 2024 för byggnadsnämnden med mål - och
budgetuppföljning godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och
finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§23 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/BN 0020 002


Byggnadsnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens
verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 samt ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson
föreslås bli dataskyddsombud.


Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens
verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01 samt ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och
finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

§24 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BN 0011


Byggnadsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Fattade
delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20240521.pdf (87 kb)

§25 Meddelanden 2024

Diarienummer 2024/BN 0002 002


Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som
berör nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20240521.pdf (87 kb)