Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2024-04-10

Sammanträde 2024-04-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information om IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/KS 0128

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under sammanträdet kommer bland annat Camilla Nilimaa, kommunstrateg på kommunstyrelseförvaltningen, att informera om arbetet med ett idéburet offentligt partnerskap för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

2 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2023

Diarienummer 2024/KS 0065

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. Målet med insatsen är att stödja målgruppen till ett mer självständigt liv och ge stöd i att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att kunna försörja sig själv.
Under 2023 har personligt ombud gett stöd till totalt 31 klienter. Funktionen delfinansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Ärendet redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden i januari 2024 och nu informeras kommunala tillgänglighetsrådet.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 3.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2023.docx
Redovisning av PO-verksamhet för 2023-signerad.pdf

3 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025

Diarienummer 2024/KS 0114 003

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsgrupp för tillgänglighetsplan 2025 har i samverkan med förvaltningarnas tillgänglighetsansvariga tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för år 2025. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden legat, samt diskussioner förts i syfte att finna lämpliga aktiviteter och indikatorer för år 2025. Utöver detta har en mindre revidering genomförts.

Bilagor
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 med ändringsmarkeringar.docx
Bildspel för Tillgänglighetsplan 2025 (slutversion).pptx
Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 utan ändringsmarkeringar.docx

4 Möjlighet att lämna synpunkter på granskningsförslag till detaljplan för Njupkärrs skola

Diarienummer 2024/KS 0143

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Funktionshindersorganisationernas representanter lämnar inget yttrande med synpunkter utan finner det tillräckligt att ha uppmärksammat planarkitekten via mail på en skrift från SKR om tillgängliga skolmiljöer och en checklista från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Samrådsgruppen för kommunala tillgänglighetsrådet har fått ta del av det granskningsförslag till detaljplan för Njupkärrs skola som var på granskning under tiden 5 mars - 26 mars 2024. Samrådsgruppen ser inget behov av att lämna synpunkter i form av ett yttrande. Dock har planarkitekten mail-ledes uppmärksammats på en skrift från SKR om tillgängliga skolmiljöer samt en checklista för tillgängliga lärmiljöer utomhus från specialpedagogiska skolmyndigheten.

5 Rapport efter erhållet ekonomiskt bidrag enligt Tillgänglighetsplanen

Diarienummer 2024/KS 0123

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förra året erhöll Fredagsfys medel för sommarlovsaktiviteter. De har nu skickat in en beskrivning av genomförda aktiviteter, se bilaga.

Bilagor
Sommarlovsaktiviteter 2023 Tyresö Rapport.pdf

6 Information från förvaltning och kontor

Diarienummer 2024/KS 0046

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från förvaltning och kontor informerar muntligen om pågående arbeten och projekt.

7 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0443

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

* Naturguidningar
* Verksamhetsberättelse ÄON
* Verksamhetsberättelse ASN
* ÄON:s svar på synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden
* ÄON:s svar på Motion angående språkkrav för personal inom välfärden
* ÄON:s svar på Motion (SD) om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
* Handlingar från ÄON och KS avseende Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024
* Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län
* Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen i Stockholm den 11 mars 2024 om "Läget inom funktionshinderarbetet och lärande exempel
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
* Verksamhetsberättelse KFN
* Återrapportering brukarundersökning LSS 2023
* Återrapportering granskningsrapport myndighet LSS

Bilagor
20 feb 2024. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
7 mars 2024. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.docx
20 mars 2024. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.docx
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) §17.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf
Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf
3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf
Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 15.pdf
Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html
Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen 11 mars 2024.docx
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf
Åtgärdsplan 2024 TYDA.pdf
Gemensam åtgärdsplan gruppbostad.pdf
Gemensam servicebostad.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf
Åtgärdsplan myndighet LSS.pdf
Bilagor
7 20 feb 2024. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf (92 kb) 7 20 mars 2024. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf (119 kb) 7 3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf (139 kb) 7 7 mars 2024. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (98 kb) 7 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (121 kb) 7 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) 7 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023 (2).pdf (256 kb) 7 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) 7 Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf (384 kb) 7 Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf (115 kb) 7 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) 7 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf (89 kb) 7 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf (91 kb) 7 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf (88 kb) 7 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf (103 kb) 7 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf (104 kb) 7 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf (87 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf (116 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf (97 kb) 7 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) 7 Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (206 kb) 7 Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (208 kb) 7 Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf (159 kb) 7 Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf (30 kb) 7 Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf (26 kb) 7 Ordförandeutlåtande.pdf (36 kb) 7 Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (46 kb) 7 Särskilt yttrande (M) §17.pdf (302 kb) 7 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf (854 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) 7 Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf (137 kb) 7 Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf (151 kb) 7 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) 7 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) 7 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf (76 kb) 7 Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf (74 kb) 7 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) 7 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) 7 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) 7 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) 7 Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (141 kb) 7 Yttrande över motion om språkkrav .pdf (121 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf (95 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf (96 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf (114 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 15.pdf (92 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf (96 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf (103 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 23.pdf (98 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 24.pdf (95 kb)

8 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0048

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

Bland annat behandlas följande frågor:

* Det har från samrådsgruppen framförts önskemål om att öka tillgängligheten i utskicken genom att använda större teckenstorlek på texten.

* Det har från samrådsgruppen framförts att många har svårt att läsa datorproducerade dokument i word-format på sina ipads. En genomgång efterfrågas.

* För kännedom kommer representanter från KTR förmodligen att besöka arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 augusti 2024.

§9 Information om IOP (Idéburet offentligt partnerskap) för unga med intellektuell funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/KS 0128


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under sammanträdet informerar Inger Lundin, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, om arbetet med ett idéburet offentligt partnerskap för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

§10 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025

Diarienummer 2024/KS 0114 003


Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsgrupp för tillgänglighetsplan 2025 har i samverkan med förvaltningarnas tillgänglighetsansvariga tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för år 2025. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden legat, samt diskussioner förts i syfte att finna lämpliga aktiviteter och indikatorer för år 2025. Utöver detta har en mindre revidering genomförts.

Under sammanträdet informerar arbetsgruppen för Tillgänglighetsplan 2025 om arbetet och resultatet samt kommentarer beaktas.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillgänglighetsplan 2025 antas.
2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2025 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2025 behandlas av kommunstyrelsen.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.


Bilagor
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 med ändringsmarkeringar.docx
Bildspel för Tillgänglighetsplan 2025 (slutversion).pptx
Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 utan ändringsmarkeringar.docx
Bildspel för presentation av Tillgänglighetsplan 2025.pptx
Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 med ändringsmarkeringar.docx
Slutligt Förslag till Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025 utan ändringsmarkeringar.docx

§11 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2023

Diarienummer 2024/KS 0065


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
1. Mötet ajourneras 19.00-19.09
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun bedriver verksamhet med personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. Målet med insatsen är att stödja målgruppen till ett mer självständigt liv och ge stöd i att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service samt möjlighet att kunna försörja sig själv.
Under 2023 har personligt ombud gett stöd till totalt 31 klienter. Funktionen delfinansieras med statsbidrag och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Ärendet redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden i januari 2024 och nu informeras kommunala tillgänglighetsrådet.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
1. Sammanträdet ajourneras 19.00-19.09.
2. Informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.


Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 3.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 2023.docx
Redovisning av PO-verksamhet för 2023-signerad.pdf

§12 Möjlighet att lämna synpunkter på granskningsförslag till detaljplan för Njupkärrs skola

Diarienummer 2024/KS 0143


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Funktionshindersorganisationernas representanter lämnar inget yttrande med synpunkter utan finner det tillräckligt att ha uppmärksammat planarkitekten via mail på en skrift från SKR om tillgängliga skolmiljöer och en checklista från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Samrådsgruppen för kommunala tillgänglighetsrådet har fått ta del av det granskningsförslag till detaljplan för Njupkärrs skola som var på granskning under tiden 5 mars - 26 mars 2024. Samrådsgruppen ser inget behov av att lämna synpunkter i form av ett yttrande. Dock har planarkitekten mail-ledes uppmärksammats på en skrift från SKR om tillgängliga skolmiljöer samt en checklista för tillgängliga lärmiljöer utomhus från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att:
- Funktionshindersorganisationernas representanter lämnar inget yttrande med synpunkter utan finner det tillräckligt att ha uppmärksammat planarkitekten via mail på en skrift från SKR om tillgängliga skolmiljöer och en checklista från specialpedagogiska skolmyndigheten.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

§13 Rapport efter erhållet ekonomiskt bidrag enligt Tillgänglighetsplanen

Diarienummer 2024/KS 0123


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förra året erhöll Fredagsfys medel för sommarlovsaktiviteter. De har nu skickat in en beskrivning av genomförda aktiviteter, se bilaga.


Bilagor
Sommarlovsaktiviteter 2023 Tyresö Rapport.pdf

§14 Information från förvaltning och kontor

Diarienummer 2024/KS 0046


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från förvaltning och kontor informerar muntligen om pågående arbeten och projekt.


Denna gång presenterade Karl-Petter Lööw, enhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, respektive Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef för arbetsmarknad- och socialförvaltningen, information.

§15 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0443
Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

* Naturguidningar
* Verksamhetsberättelse ÄON
* Verksamhetsberättelse ASN
* ÄON:s svar på synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden
* ÄON:s svar på Motion angående språkkrav för personal inom välfärden
* ÄON:s svar på Motion (SD) om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
* Handlingar från ÄON och KS avseende Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024
* Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län
* Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen i Stockholm den 11 mars 2024 om "Läget inom funktionshinderarbetet och lärande exempel
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen
* Verksamhetsberättelse KFN
* Återrapportering brukarundersökning LSS 2023
* Återrapportering granskningsrapport myndighet LSS


Bilagor
20 feb 2024. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
7 mars 2024. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.docx
20 mars 2024. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.docx
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) §17.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf
Ordförandeutlåtande.pdf
Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf
3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf
Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf
Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 15.pdf
Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html
Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen 11 mars 2024.docx
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf
Åtgärdsplan 2024 TYDA.pdf
Gemensam åtgärdsplan gruppbostad.pdf
Gemensam servicebostad.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf
Åtgärdsplan myndighet LSS.pdf

Bilagor
§ 15 20 feb 2024. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf (92 kb) § 15 20 mars 2024. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf (119 kb) § 15 3. Omröstningsprotokoll ÄON 2024-01-22 § 4.pdf (139 kb) § 15 7 mars 2024. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (98 kb) § 15 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (121 kb) § 15 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) § 15 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023 (2).pdf (256 kb) § 15 Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) § 15 Centerpartiet Särskilt yttrande ÄON §4 Svar på motion.pdf (384 kb) § 15 Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf (115 kb) § 15 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) § 15 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf (89 kb) § 15 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 51.pdf (91 kb) § 15 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf (88 kb) § 15 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf (103 kb) § 15 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 65.pdf (104 kb) § 15 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf (87 kb) § 15 Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-04-10 § 15.pdf (114 kb) § 15 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf (116 kb) § 15 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf (97 kb) § 15 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) § 15 Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (206 kb) § 15 Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (208 kb) § 15 Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf (159 kb) § 15 Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf (30 kb) § 15 Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf (26 kb) § 15 Ordförandeutlåtande.pdf (36 kb) § 15 Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf (46 kb) § 15 Särskilt yttrande (M) §17.pdf (302 kb) § 15 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf (854 kb) § 15 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) § 15 Tjänsteskrivelse motionssvar externa utförare av välfärdstjänster till ÄON.pdf (137 kb) § 15 Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf (151 kb) § 15 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) § 15 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) § 15 Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf (76 kb) § 15 Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf (74 kb) § 15 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) § 15 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) § 15 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) § 15 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) § 15 Yttrande över motion om likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf (141 kb) § 15 Yttrande över motion om språkkrav .pdf (121 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf (95 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf (96 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf (114 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 15.pdf (92 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf (96 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 17.pdf (103 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 23.pdf (98 kb) § 15 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-03-18 § 24.pdf (95 kb)

§16 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0048


Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

Bland annat behandlas följande frågor:

- Det har från samrådsgruppen framförts önskemål om att öka tillgängligheten i utskicken genom att använda större teckenstorlek på texten.

- Det har från samrådsgruppen framförts att många har svårt att läsa datorproducerade dokument i word-format på sina ipads. En genomgång efterfrågas.

- För kännedom kommer representanter från KTR förmodligen att besöka arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 27 augusti 2024.