Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2017-12-05

Sammanträde 2017-12-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från avdelningen fritid och friluft

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningen fritid och friluft informerar kommunala funktionshindersrådet om
avdelningens arbete som berör tillgänglighet.

2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2017/KS 0379 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokoll 20171018.pdf

3 Information från socialförvaltningen

Dnr 2017/KS 0380 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet.

4 Rapport från arbetsgrupperna

Dnr 2017/KS 0401 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Arbetsgruppsmöte Fysisk tillgänglighet 171023.pdf
Arbetsgruppsmöte Kultur och fritid 171108.pdf

5 Information om pågående ärenden

Dnr 2017/KS 0402 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om läget i pågående ärenden som initierats av rådet.

6 Sammanträdesplan 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Sammanträdesplanen 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Rådsmöten föreslås äga rum under följande dagar 2018:

Tisdag 13 februari
Tisdag 27 mars
Tisdag 8 maj
Onsdag 12 september
Tisdag 16 oktober
Onsdag 5 december

Samtliga möten äger rum kl 18.00 i lokal Myggdalen i kommunhuset.

7 Tidplan för tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet tar varje år fram en tillgänglighetsplan för nästkommande år. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas sedan i samband med att respektive nämnd tar fram en nämndplan för nästkommande år. Arbetet med tillgänglighetsplanen för 2019 påbörjas i samband med rådsmötet den 5 december. Det föreslås att arbetsgrupperna tar på sig att skriva de delar av tillgänglighetsplanen som tillhör respektive arbetsgrupps arbetsområden, resterande delar bör skrivas gemensamt. Beslut om tillgänglighetsplan för 2019 ska fattas på det andra rådsmötet under 2018. Då hinner tillgänglighetsplanen tas upp i kommunstyrelsen före sommaren 2018 och sedan behandlas i samband med nämndplanerna för 2019.

8 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2017

Dnr 2017/KS 0400 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 171127.pdf
Ansökan om medel för naturguidningar 2018.pdf
Ansökan om medel för teckentolk på Funkisfestivalen.pdf
Ansökan om medel till fortbildning för pedagoger som undervisar barn med funktionshinder.pdf

9 Redovisning av naturguidning

Dnr 2017/KS 0381 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar två naturguidningar som har ägt rum i oktober månad.

Bilagor
Naturguidning vid Kolardammarna 20171010.pdf
Naturguidning vid Gammelström och Tyresö-Flaten 20171026.pdf
Naturguidning vid Barnsjön 171109.pdf

10 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet december 2017

Dnr 2017/KS 0398 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Protokoll C3L möte med funktionshinderrådet 2017-10-05.pdf
Minnesanteckningar gemensamt möte funktionshindersrådet och pensionärsrådet 20171115.pdf

11 Skrivelse om välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0407 51

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Funktionshindersrådet tar till nästa rådsmöte fram en skrivelse till kommunstyrelsen om att Tyresö kommun ska upphandla välfärdsteknik.

Beskrivning av ärendet
På det gemensamma mötet med det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala pensionärsrådet den 15 november 2017 föredrog en representant för Nacka kommun hur de arbetar med välfärdsteknik. Det föreslås att funktionshindersrådet tar fram en skrivelse till kommunstyrelsen om att upphandla välfärdsteknik i syfte att öka mobiliteten för funktionshindrade.

12 Övriga frågor

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§63 Information från avdelningen fritid och friluft

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningen fritid och friluft informerar kommunala funktionshindersrådet om avdelningens arbete som berör tillgänglighet. Naturskolepedagogen berättade om olika typer av naturguidningar och fritidssamordnaren berättade bland annat om funkisfestivalen och fritidsmässan minfritid.nu.

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20171205.pdf (161 kb)

§64 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2017/KS 0379 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokoll 20171018.pdf

§65 Information från socialförvaltningen

Dnr 2017/KS 0380 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet. Myndighetschefen för äldre och funktionsnedsättning rådgjorde kring begreppen funktionsnedsättning och funktionsvariation. Han föredrag dessutom läget om nya boenden som planeras och informerade om att det är platsbrist vad gäller gruppbostäder.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20171205.pdf (161 kb)

§66 Rapport från arbetsgrupperna

Dnr 2017/KS 0401 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Arbetsgruppsmöte Fysisk tillgänglighet 171023.pdf
Arbetsgruppsmöte Kultur och fritid 171108.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20171205.pdf (161 kb)

§67 Information om pågående ärenden

Dnr 2017/KS 0402 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
*- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om läget i pågående ärenden som initierats av rådet.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20171205.pdf (161 kb)

§68 Sammanträdesplan 2018

Dnr 2017/KS 0397 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Sammanträdesplanen 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Rådsmöten föreslås äga rum under följande dagar 2018:
 
Tisdag 13 februari
Tisdag 27 mars
Tisdag 8 maj
Onsdag 12 september
Tisdag 16 oktober
Onsdag 5 december
 
Samtliga möten äger rum kl 18.00 i lokal Myggdalen i kommunhuset.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20171205.pdf (161 kb)

§69 Tidplan för tillgänglighetsplan 2019

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet tar varje år fram en tillgänglighetsplan för nästkommande år. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas sedan i samband med att respektive nämnd tar fram en nämndplan för nästkommande år. Arbetet med tillgänglighetsplanen för 2019 påbörjas i samband med rådsmötet den 5 december. Beslut om tillgänglighetsplan för 2019 ska fattas på det andra rådsmötet under 2018.  Då hinner tillgänglighetsplanen tas upp i kommunstyrelsen före sommaren 2018 och sedan behandlas i samband med nämndplanerna för 2019.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20171205.pdf (161 kb)

§70 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2017

Dnr 2017/KS 0400 10

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 171127.pdf
Ansökan om medel för naturguidningar 2018.pdf
Ansökan om medel för teckentolk på Funkisfestivalen.pdf
Ansökan om medel till fortbildning för pedagoger som undervisar barn med funktionshinder.pdf

§71 Redovisning av naturguidning

Dnr 2017/KS 0381 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar tre naturguidningar som har ägt rum i oktober och november månad.

Bilagor
Naturguidning vid Kolardammarna 20171010.pdf
Naturguidning vid Gammelström och Tyresö-Flaten 20171026.pdf
Naturguidning vid Barnsjön 171109.pdf

§72 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet december 2017

Dnr 2017/KS 0398 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Protokoll C3L möte med funktionshinderrådet 2017-10-05.pdf
Minnesanteckningar gemensamt möte funktionshindersrådet och pensionärsrådet 20171115.pdf

§73 Skrivelse om välfärdsteknik

Dnr 2017/KS 0407 51

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Funktionshindersrådet tar till nästa rådsmöte fram en skrivelse till kommunstyrelsen om att Tyresö kommun ska upphandla välfärdsteknik.

Beskrivning av ärendet
På det gemensamma mötet med det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala pensionärsrådet den 15 november 2017 föredrog en representant för Nacka kommun hur de arbetar med välfärdsteknik. Det föreslås att funktionshindersrådet tar fram en skrivelse till kommunstyrelsen om att upphandla välfärdsteknik i syfte att öka mobiliteten för funktionshindrade.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20171205.pdf (161 kb)

§74 Övriga frågor

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. 40 000 kronor flyttas från punkt 6d framtagande av naturguide för Tyresö kommun till 6c naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning i tillgänglighetsplanen för 2018.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
 
Ordföranden informeras av övriga rådsledamöter om att de planerar att inkomma med skrivelser till bland annat kommunstyrelsen angående byte av ordförandeposten.
 
Ordföranden informerar om att Göteborgs stad har infört en applikation där det går att anmäla hinder för funktionsnedsatta (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Anna Steele förelår att 40 000 kronor flyttas från punkt 6d framtagande av naturguide för Tyresö kommun till 6c naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning i tillgänglighetsplanen för 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om rådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Göteborgs stads applikation för att anmäla hinder.pdf