Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2020-02-12

Sammanträde 2020-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

§1 Information från Äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson chef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om den brukarundersökning för funktionsnedsatta som är gjord samt de uppdrag och motioner som inkommit. Brukarundersökningen samt motioner och uppdrag är även redovisade i äldre- och omsorgsnämnden 2020-01-30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, brukarunderundersökning ÄON.pdf
Tjänsteskrivelse, uppdrag och motioner ÄON.pdf
Uppdrag och Motioner.pdf

§2 LOV sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2020/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen inkom med en remiss till kommunala funktionshindersrådet gällande den nya upphandling som pågår om LOV sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättning.

Arbetsgruppen för social omsorg inkom med synpunkter på upphandlingen, se
bifogad.

Bilagor
Synpunkter från Kommunala funktionshindersrådet gällande upphandling av LOVEN 2020.pdf
LOV avtal psyk sysselsättning 2010-KS0335 2017-01-20.pdf

§3 Tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2021 ska fattas på det andra rådsmötet 2020 för att planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2021. Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen fortskrider.

Arbetsgrupperna har påbörjat arbetet, förslag på nya aktiviteter är 6E inrätta träffpunkt för vuxna med funktionsnedsättning samt ett tydligare uppdrag avseende stöd till anhöriga med inrättande av samtalsgrupper.

§4 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Kommunala funktionshinderrådet önskar att det på individnivå skall vara utrett,
förtydligat och klart i ärendet med felaktigt utbetalda arvoden senast 200331.
Kommunala funktionshinderrådet önskar att samtliga skulder regleras genom avdrag på framtida utbetalningar.

Beskrivning av ärendet
Ordförande redovisar skriftligen information han ger kommunal funktionshindersrådet, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:

Kommunala funktionshinderrådet önskar att det på individnivå skall vara utrett,
förtydligat och klart i ärendet med felaktigt utbetalda arvoden senast 200331.
Kommunala funktionshinderrådet önskar att samtliga skulder regleras genom
avdrag på framtida utbetalningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslagen och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Information från ordföranden 20200212.pdf

§5 Rapport arbetsgrupperna

Dnr 2020/KS 0047 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för Kultur och Fritid hade möte den 16 januari 2020, se bilaga.
Arbetsgruppen för social omsorg hade möte den 27 januari 2020, se bilaga
Arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet hade möte den 22 januari 2020, se bilaga.

Bilagor
Protokoll 2019-01-27 från arbetsgruppsmöte social välfärd och hälsa.pdf
Arbetsgruppen kultur och fritid.pdf
Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet 200122.pdf

§6 Granskningsplan 2020- Ärendet utgår

§7 Redovisning av medel från kommunala funktionshindersrådet hösten 2019

Dnr 2020/KS 0053 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
ABF redovisar i bifogad rapport aktiviteterna de ordnat med hjälp av medel från
kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Föreläsning tema miljö – ”Lättläst-träff”.pdf
Danskväll på Kvarnhjulet.pdf
Kreativ verkstad – tema jul.pdf
Kvitton och faktoror_Meningsfull fritid Tyresö.pdf

§8 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Dnr 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Naturguidningar 2019 - Naturen för alla.pdf
Rapport från lättvandrad naturguidning - Vintervandring i Alby naturreservat 14 jan 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -12-18 § 1103.pdf
Service- och signalhundar i ordningsföreskrifterna (För kännedom).pdf

§9 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hans Moberg från hörselskadades riksförbund ställer frågan om utökande arbetstid för kommunens syn- och hörselkonsulent.