Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2021-10-13

Sammanträde 2021-10-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar om God och Nära vård.

2 Val av ersättare

Diarienummer 2021/KS 0288 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Val av ersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
Mona Mörtling representant för föreningen Attention Tyresö- Haninge väljs in som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.

3 Sammanträdesplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0289 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2022 bifogas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2021/KS 0290 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2021.

Bilagor
Delårsrapport 1, ASN.pdf
Delårsrapport 1, ÄON.pdf

5 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0291 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan från Nyboda skola.pdf
Beslut.pdf

6 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

7 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Återrapportering - granskning av Alléplans servicebostad.pdf
Behovsanalys, korttidstillsyn.pdf
10 sep 2021. Naturguidning med Srf i Alby.pdf

§26 Information från Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Marie Pilhjerta enhetschef på äldreboendet Björkbacken informerar om regeringsuppdraget God och Nära vård. Uppdraget innebär att samverkan mellan olika vårdinstanser ska samordnas.

§27 Val av ersättare

Diarienummer 2021/KS 0288 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Val av ersättare godkänns.

Beskrivning av ärendet
Mona Mörtling representant för föreningen Attention Tyresö- Haninge väljs in som ersättare i kommunala funktionshindersrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att:
Val av ersättare godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§28 Sammanträdesplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0289 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan för 2022, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att:
Sammanträdesplan för 2022 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§29 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2021/KS 0290 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2021.

Bilagor
Delårsrapport 1, ASN.pdf
Delårsrapport 1, ÄON.pdf

§30 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021

Diarienummer 2021/KS 0291 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan från Nyboda skola.pdf
Beslut.pdf

§31 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Ärendet tas som extra ärende.

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5:e oktober att återremittera tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022 för att "tillvarata kommunala funktionshinderrådets samrådsgrupps synpunkter om de ändringar som gjorts och förankra planen innan beslut fattas av kommunstyrelsen"

Kommunala funktionshinderrådet behandlade ärendet på sammanträde den 13:e oktober och beslutade att föreslå kommunstyrelsen två ändringar i den tillgänglighetsplan som var uppe för beslut den 5:e oktober.

Föreslagna ändringar är:
Mål 5.1.2, aktivitet 2022. Aktiviteten förändras till det ursprungliga förslaget och lyder:
"Aktivitet 2022: Att kommundirektören utvecklar förvaltningen i samråd med rådet i syfte att öka den samordnande och stödjande funktionen för rådet"
Mål 8.1.1, aktivitet 2022. Skrivningen "bör" ändras till "ska" och den fullständiga aktiviteten lyder:
"Aktivitet 2022: Rådet ska fungera som referens vid nybyggnationer av offentliga lokaler. De platser som till störst grad nyttjas av allmänheten ska identifieras och en plan för att utreda eventuella tillgänglighetsanpassningar ska tas fram."
I övrigt står det kommunala funktionshinderrådet bakom det förslag till tillgänglighetsplan som behandlades av kommunstyrelsen den 5:e oktober. Kommunala funktionshinderrådet föreslår kommunstyrelsen att de nu föreslagna aktiviteterna behandlas av respektive nämnd i arbetet med nämndplanerna samt av kommunstyrelsen för de kommunövergripande förslagen till aktiviteter.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att:
Ärendet tas som ett extra ärende.
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut till kommunstyrelsen är att:
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslagen och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2022, reviderad 20211013.pdf

§32 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella hndelser.

§33 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Återrapportering - granskning av Alléplans servicebostad.pdf
Behovsanalys, korttidstillsyn.pdf
10 sep 2021. Naturguidning med Srf i Alby.pdf

§34 Övriga frågor

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts i rådet.