Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-11-13

Sammanträde 2014-11-13

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KS 2014-10-07 § 162 Revidering av timarvoden och årsarvoden till förtroendevalda 2014.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §162.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2014-10-31 redovisas.

3 Prislista gymnasiesärskolan 2015

Dnr 2014/GAN 0109 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2,89 procent jämfört med 2014. De nya priserna för år 2015 framgår av förslaget i tjänste-skrivelsen.
- Justera fördelningen av priserna för programmen fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL).
- Införa en behovsindelning för programmet individuellt alternativ.

Beskrivning av ärendet
Tyresö gymnasium erbjuder två nationella program på gymnasiesärskolan, fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet. När det gäller gymnasiesärskolan så fördelas ett anslag till Tyresö gymnasiesärskola varje år.

Prislistan är aktuell för de elever som kommer från andra kommuner och elever folkbokförda i Tyresö som gå i en skola utanför kommunen. Priserna föreslås höjas med 2,89 procent, vilket motsvarar höjningen för de nationella programmen inom gymnasieskolan för 2015. Vidare föreslås att det görs en justering av programpriset mellan HOHAL och FAFAS, eftersom FAFAS är dyrare beroende på högre materialkostnader och storleken på klasserna.

Avslutningsvis föreslås att det införs en nivåindelning i fem nivåer på det individuella programmet enligt en modell som används i flera andra kommuner. På de nationella programmen kan det om det förekommer ett behov av synnerliga stödåtgärder bli aktuellt med tilläggsbelopp. För nivå fem på det individuella programmet är det alltid en bedömning i det enskilda fallet om vilket pris som ska gälla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Prislista för gymnasiesärskolan 2015.pdf

4 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet (Bordlagt ärende)
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet. Projektrapport finns i bilaga.

Bilagor
Projektrapport oktober 2014.pdf

5 GAN styrgrupp gymnasieprojektet

Dnr 2014/GAN 0054 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet (Bordlagt ärende)
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 2 oktober 2015 redovisas enligt bilaga.

Bilagor
Minnesanteckningar styrgrupp 141002.docx

6 Motion om ekologisk mat

Dnr 2014/GAN 0086 014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet (Bordlagt ärende)
I motionen "Öka ambitionen av ekologisk mat" (Dnr 2013/KS 0483001) föreslår Miljöpartiet och Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att Tyresö kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har lämnat bifogat yttrande och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Bilagor
Yttrande på motion Öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion ekologisk mat.pdf

7 Motion - Bättre PRAO i Tyresö kommun

Dnr 2014/GAN 0112 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
- att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, kommunen och skolan för att förutsättningslöst utveckla samverkansformer för ett hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv
- att Tyresö kommun ska förbinda sig till att ta emot en viss andel PRAO-elever.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har lämnat bifogat yttrande och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Bilagor
Yttrande på motion Bättre PRAO i Tyresö kommun.pdf
Motion (MP) ang bättre PRAO i Tyresö kommun.pdf

8 Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen

Dnr 2014/GAN 0062 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningsbeslut har kommit för C3L och Tyresö gymnasium från Skolinspektionen angående åtgärder efter tidigare inspektion. Skolinspektionen bedömer att tidigare påtalade brister har avhjälpts. Tillsynen beträffande C3L och Tyresö gymnasium avslutas därmed. Se bilagor.

Bilagor
Uppföljningsbeslut för C3L den 9 okt 2014.pdf
Uppföljningsbeslut för Tyresö gymnasium 5 november 2014.pdf

9 Information från förvaltningen

Dnr 2014/GAN 0053

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen.

10 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av åtgärder mot kränkande behandling under september 2014 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning åtgärder mot kränkande behandling sept 2014.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisa på lista.

12 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande statsbidrag kommer att sökas:
- Lärarlyftet för fyra lärare (2 på Fordonsprogrammet och 2 på SÄR-yrkes)
- APL-utveckling (yrkesförberedande och SÄR-yrkes)
- Kvalitetshöjande insatser för att utveckla sin verksamhet eller skapa nya verksamheter för elever som är döva, hörselskadade eller har grav språkstörning.(SÄR)
- C3L ansöker i omfördelningen av statsbidrag för vuxlärling 2014, då C3L överproducerar lärlingsplatser.

13 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Länsstyrelsen Information om fördelningstal 2015 avseende mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn
- Skolinspektionens beslut 32-2014-894 om avslag av godkännande Viktor Rydbergs Gymnasieskola Odenplan
- Skolinspektionens beslut 32-2014-1082 om avslag av godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning med eget examensmål vid gymnasieskolan Sjömansskolan i Stockholms kommun
- Skolinspektionens beslut 32-2014-6078 om godkännande av Kung Saga AB som huvudman för gymnasieskola på det nationella programmet för estetiska verksamheter.

Bilagor
Länsstyrelsen Information om fördelningstal 2015.pdf
BILAGA 1 - kommunfördelning.pdf
BILAGA 2 inf kommunerna EKB.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2014-894.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2014-1082.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2014-6078.pdf

14 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
x
Beskrivning av ärendet
x