Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-12-01

Sammanträde 2011-12-01

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö centrum

74 Arbetscentrum och samverkan med socialnämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 38 och § 40, gett förvaltningen i uppdrag

- att granska Arbetscentrum, särskilt vad gäller bredd, samverkan med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan

- att analysera effekten av de åtgärder som erbjuds arbetslösa som hänvisas till Arbetscentrum

- att föreslå utveckling av Arbetscentrum med hänsyn taget till de kommungemensamma målen i Kommunplan 2012-2014

- att ta fram rutiner för samverkan med socialförvaltningen

En delrapport redovisas muntligt vid sammanträdet den 1 decem-ber 2011 av utredare på Utvecklingsförvaltningen.

75 Motion "Satsa på sociala företag"

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen för vidare behandling med förslag till beslut att motionen anses besvarad med denna skrivelse.

Ärendebeskrivning

I en motion från Marie Åkesdotter (mp) föreslås att omgående initiera ett arbete för att ta fram ett förslag till ett socialt företagarcentrum, förslagsvis i servicecentret. Se bilaga.
Kommunkansliet har lämnat motionen på remiss till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Utvecklingsförvaltningen har gjort en tjänsteskrivelse enligt bilaga och föreslår att med denna skrivelse ska motionen anses besvarad.

76 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.

Ärendebeskrivning finns i bilaga.

77 Demokratiarbete på gymnasiet och C3L

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 17 mars 2011, § 21, givit utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för demokratiarbetet på gymnasiet och i utbildningen för vuxna i Tyresö. Uppdraget innebär att beskriva mål och metoder i undervisningen, i coachningen och i mentorskapet inom utbildningslagen. Frågor som ställs är: Hur engageras elevråd och elevrepresentanter i demokratiarbete? Hur ser planen ut för fortsatt demokratiarbete 2011-2012? Hur bemöter skolan och vuxenutbildningen extremism och rasism?

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse om demokrati-arbetet.

78 Hur dimensioneringen av platser på gymnasiet påverkas av ungdomarnas val

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 27 oktober 2011, § 73, gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur dimensioneringen av platser på Tyresö gymnasium påverkas av ungdomarnas val.

Utvecklingsförvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse som svar på det lämnade uppdraget.

79 Motion "Öppna upp och öka intresset för politiken"?

Förslag till nämndens beslut

- att avslå att-satserna 1 och 3 nedan
- att anse att-sats 2 nedan är besvarad
- att skicka svaret till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har 2011-06-16 lämnat en motion till Kommunfullmäktige där man föreslår åtgärder för att "Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö". (Se bilaga)
Kommunstyrelsen har skickat motionen till Gymnasie -och arbetsmarknadsnämnden (GAN) på remiss.
Förslag i motionen som direkt berör GAN:s arbete är:

1) Att införa öppna nämndmöten
2) Att arbeta långsiktigt för ungdomars inflytande, t ex ett ungdomsråd
3) Att genomföra samråd i andra frågor än planfrågor, t ex kommunal ekonomi

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet menar i sin motion att "politiken är näst intill osynliggjord för kommuninvånarna". Påståendet är knappast relevant för de verksamheter som ryms inom gymnasie -och arbetsmarknadsnämnden. Skola och utbildning styrs av läroplaner. Bland annat behandlas följande moment:
"... Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik" (Samhällskunskap 1a2, 50 poäng)

Under tiden för valet och under år 2011 har politiker i Tyresö haft kontakter med både skola och utbildning för vuxna. Till gruppen kommuninvånare hör studerande vid vuxenutbildningen, myndiga elever vid gymnasieskolan och en del av skolans personal. De var alla beredda att delta i en planerad ungdomskonferens i oktober 2011 med politiker från samtliga partier. Konferensen ställdes dock in eftersom bland andra oppositionspartierna inte lät sig representeras av sina lokala politiker.

När skolan regelbundet arbetar med olika slags demokrativerktyg blir också politiken synliggjord. Utvecklingsförvaltningen har i uppdrag att utreda hur demokratiarbetet i gymnasieskolan genomförs och beskriva hur elevråd och elevrepresentanter engageras demokratiarbetet. I uppdraget ligger också att beskriva demokratiarbetet under tiden 2011-2012 (GAN 20110317)

I Miljöpartiets motion föreslås samråd i andra frågor än planfrågor. Så sker redan nu. Efter förslag från lärare på Tyresö gymnasium genomförs framöver regelbundna samråd med lärarna i frågor som rör bland annat programutbud och utformning av ett nytt gymnasium. I det sammanhanget kan nämnas att work-shops planeras för en bredare grupp i samband med planering av ett nytt gymnasium i Tyresö.

Många invandrare som kommer till vår kommun omfattas av den så kallade etableringsreformen. De erbjuds samhällsorientering där kunskap om demokratins former ingår. Samhällsorienteringen syftar till ökad delaktighet i samhället.

Ett dagligt och regelbundet informationsflöde och arbete inom skolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare/samhälls-orientering syftar till att lyfta valdeltagande i kommunen, inte minst i det område som låg lägst i 2010 års val. Genom kunskap, information och utbildning ökar vi delaktigheten och engage-manget hos invånare i alla åldrar och i alla valdistrikt i kommunen. Ett stort och omfattande arbete med detta syfte pågår inom alla nämndens verksamheter.

80 Avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år (KSL)

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att teckna avtal med Kommunförbundet Stockholms Län avseende regional ungdoms- och elevdatabas enligt bifogat förslag.

Ärendebeskrivning

Ett stort antal elever i Stockholms län studerar i gymnasiet utanför den egna kommunens kommunala skolor. Samverkansavtalet kring gymnasieutbildning ger eleverna möjlighet att välja utbildning var som helst i länet. Den fria rörligheten har också inneburit höga administrativa kostnader samt kostnader för feldebiteringar. Uppföljningsansvaret för ungdomar som inte går i den egna kommunens skolor, har inte kunnat bedrivas effektivt på grund av brister på samlad information. Behovet av en samordnad elevdatabas är därför mycket stort.

Kommunerna har därför gett Kommunförbundet Stockholms Län i uppdrag att ta fram ett automatiskt system för debitering/ersättning mellan kommuner och mellan kommuner och fristående skolor. Ju fler elever som studerar utanför den egna kommunala skolan, desto större blir de administrativa vinsterna för både kommuner och de fristående huvudmännen.

En rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län har lämnat bifogade rekommendation. Utvecklingsförvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse med en bedömning att Tyresö kommun bör gå med i detta samarbete.

81 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

82 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Jämförelsetal Södertörn
- Rapporten "Elevens val"
- Arbetslöshetsstatistik
- Gymnasiemässan.

83 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Eventuella beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas.

84 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

- Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen - bilaga
- Beslut från Skolinspektionen redovisas genom kompletterad förteckning i bilaga.
- Samverkansavtal introduktionsprogram (KSL) - bilaga
- Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända.

§74 Arbetscentrum och samverkan med socialnämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2011, § 38 och § 40, gett förvaltningen i uppdrag

- att granska Arbetscentrum, särskilt vad gäller bredd, samverkan med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan

- att analysera effekten av de åtgärder som erbjuds arbetslösa som hänvisas till Arbetscentrum

- att föreslå utveckling av Arbetscentrum med hänsyn taget till de kommungemensamma målen i Kommunplan 2012-2014

- att ta fram rutiner för samverkan med socialförvaltningen

En delrapport redovisas muntligt vid sammanträdet den 1 decem-ber 2011 av utredare på Utvecklingsförvaltningen.

_____________________________________________________

§75 Motion ”Satsa på sociala företag”

DNr 2011 GAN 0068

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen för vidare behandling med förslag till beslut att motionen anses besvarad med denna skrivelse.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Reservation

Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I en motion från Marie Åkesdotter (mp) föreslås att omgående initiera ett arbete för att ta fram ett förslag till ett socialt företagarcentrum, förslagsvis i servicecentret. Se bilaga.

Kommunkansliet har lämnat motionen på remiss till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Utvecklingsförvaltningen har gjort en tjänsteskrivelse enligt bilaga och föreslår att med denna skrivelse ska motionen anses besvarad.

_____________________________________________________

§76 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011

Nämndens beslut

Rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§77 Demokratiarbete på gymnasiet och C3L

DNr 2011 GAN 0030

Nämndens beslut

Rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 17 mars 2011, § 21, givit utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för demokratiarbetet på gymnasiet och i utbildningen för vuxna i Tyresö. Uppdraget innebär att beskriva mål och metoder i undervisningen, i coachningen och i mentorskapet inom utbildningslagen. Frågor som ställs är: Hur engageras elevråd och elevrepresentanter i demokratiarbete? Hur ser planen ut för fortsatt demokratiarbete 2011-2012? Hur bemöter skolan och vuxenutbildningen extremism och rasism?

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse om demokrati-arbetet.

_____________________________________________________

§78 Hur dimensioneringen av platser på gymnasiet påverkas av ungdomarnas val

Dnr 2011 GAN 0070

Nämndens beslut

Rapporten noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 27 oktober 2011, § 73, gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur dimensioneringen av platser på Tyresö gymnasium påverkas av ungdomarnas val.

Utvecklingsförvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse som svar på det lämnade uppdraget.

_____________________________________________________

§79 Motion ”Öppna upp och öka intresset för politiken”?

DNr 2011 GAN 0059

Nämndens beslut

- att avslå att-satserna 1 och 3 nedan

- att anse att-sats 2 nedan är besvarad

- att stryka sista meningen av stycke 2 i ordförandeutlåtandet om inställd konferens

- att skicka svaret till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Röstförklaring och särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Reservation

Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har 2011-06-16 lämnat en motion till Kommunfull-mäktige där man föreslår åtgärder för att "Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö". (Se bilaga)

Kommunstyrelsen har skickat motionen till Gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden (GAN) på remiss.

Förslag i motionen som direkt berör GAN:s arbete är:
1) Att införa öppna nämndmöten
2) Att arbeta långsiktigt för ungdomars inflytande, t ex ett ungdomsråd
3) Att genomföra samråd i andra frågor än planfrågor, t ex kommunal ekonomi

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet menar i sin motion att ”politiken är näst intill osynliggjord för kommuninvånarna”. Påståendet är knappast relevant för de verksamheter som ryms inom gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden. Skola och utbildning styrs av läroplaner. Bland annat behandlas följande moment:

”… Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik” (Samhällskunskap 1a2, 50 poäng)

Under tiden för valet och under år 2011 har politiker i Tyresö haft kontakter med både skola och utbildning för vuxna. Till gruppen kommuninvånare hör studerande vid vuxenutbildningen, myndiga elever vid gymnasieskolan och en del av skolans personal. De var alla beredda att delta i en planerad ungdomskonferens i oktober 2011 med politiker från samtliga partier. Konferensen ställdes dock in eftersom bland andra oppositionspartierna inte lät sig representeras av sina lokala politiker.

När skolan regelbundet arbetar med olika slags demokrativerktyg blir också politiken synliggjord. Utvecklingsförvaltningen har i uppdrag att utreda hur demokratiarbetet i gymnasieskolan genomförs och beskriva hur elevråd och elevrepresentanter engageras demokratiarbetet. I uppdraget ligger också att beskriva demokratiarbetet under tiden 2011-2012 (GAN 20110317)

I Miljöpartiets motion föreslås samråd i andra frågor än planfrågor. Så sker redan nu. Efter förslag från lärare på Tyresö gymnasium genomförs framöver regelbundna samråd med lärarna i frågor som rör bland annat programutbud och utformning av ett nytt gymnasium. I det sammanhanget kan nämnas att work-shops planeras för en bredare grupp i samband med planering av ett nytt gymnasium i Tyresö.

Många invandrare som kommer till vår kommun omfattas av den så kallade etableringsreformen. De erbjuds samhällsorientering där kunskap om demokratins former ingår. Samhällsorienteringen syftar till ökad delaktighet i samhället.

Ett dagligt och regelbundet informationsflöde och arbete inom skolan, vuxenutbildningen och svenska för invandrare/samhälls-orientering syftar till att lyfta valdeltagande i kommunen, inte minst i det område som låg lägst i 2010 års val. Genom kunskap, information och utbildning ökar vi delaktigheten och engage-manget hos invånare i alla åldrar och i alla valdistrikt i kommunen. Ett stort och omfattande arbete med detta syfte pågår inom alla nämndens verksamheter.

_____________________________________________________

§80 Avtal om en regional ungdoms- och elevdatabas för ungdomar i åldern 16-19 år (KSL)

DNr 2011 GAN 0072

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att teckna avtal med Kommunförbundet Stockholms Län avseende regional ungdoms- och elevdatabas enligt bifogat förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett stort antal elever i Stockholms län studerar i gymnasiet utanför den egna kommunens kommunala skolor. Samverkansavtalet kring gymnasieutbildning ger eleverna möjlighet att välja utbildning var som helst i länet. Den fria rörligheten har också inneburit höga administrativa kostnader samt kostnader för feldebiteringar. Uppföljningsansvaret för ungdomar som inte går i den egna kommunens skolor, har inte kunnat bedrivas effektivt på grund av brister på samlad information. Behovet av en samordnad elevdatabas är därför mycket stort.

Kommunerna har därför gett Kommunförbundet Stockholms Län i uppdrag att ta fram ett automatiskt system för debitering/ersättning mellan kommuner och mellan kommuner och fristående skolor. Ju fler elever som studerar utanför den egna kommunala skolan, desto större blir de administrativa vinsterna för både kommuner och de fristående huvudmännen.

En rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län har lämnat bifogade rekommendation. Utvecklingsförvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse med en bedömning att Tyresö kommun bör gå med i detta samarbete.
_____________________________________________________

§81 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§82 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Jämförelsetal Södertörn

- Rapporten ”Elevens val” vilken kommer att behandlas i Kommunstyrelsen i februari 2012

- Arbetslöshetsstatistik

- Gymnasiemässan

- På kommande nämndseminarium kommer föras diskussion om demokratifrågor och politikens villkor

- ESF-medel har sökts av Södertörnskommunerna och Arbetsförmedlingen för nyanländas bostadssituation

- Möjlighet att närmare studera verksamheten vid några avdelningar ges för nämndens ledamöter och ersättare

torsdagen den 12 januari 2012 kl 9-13 på C3L och

onsdagen den 18 januari 2012 kl 8.30-13 på Arbetscentrum.

___________________________________________________

§83 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Eventuella beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2011-11-17, § 102, Avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§84 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

- Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen – bilaga. Kommer att behandlas i Kommunstyrelsen

- Beslut från Skolinspektionen redovisas genom kompletterad förteckning i bilaga

- Samverkansavtal introduktionsprogram (KSL) – bilaga

- Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län om ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända

- Skolverket, Statsbidrag för handledarutbildning läsåret 2010/11.

_____________________________________________________

§85 Statsbidragsansökan för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012

DNr 2011 GAN 0078

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna att statsbidrag söks för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012.

- Uppdrag lämnas till ordföranden att underteckna ansökan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolverket har för närvarande inget beslut från regeringen om riktade medel kommer att tilldelas yrkesförarutbildning under 2012. Om så kommer att ske vill Skolverket förkorta processen med tilldelning genom att kommunerna redan nu ges möjlighet att ansöka om statsbidrag för yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

Sista ansökningsdatum var den 17 november 2011.


Förvaltningen har gjort ansökan via webben, men ansökan ska kompletteras med:

1. Underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelse för utbildningen samt ansvarig kontaktperson för vuxen-utbildningen

2. Styrelsen beslut gällande ansökan.

Dessa två dokument ska vara Skolverket tillhanda senast den 17 december 2011.

_____________________________________________________