Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-12-06

Sammanträde 2012-12-06

Datum
Klockan
19:00
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö

89 Sammanhållen studie- och yrkesvägledning i Tyresö kommun

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förslaget till en sammanhållen vägledning och beslutar remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden. Efter remissförfarandet ska båda nämnderna fatta ett gemensamt beslut

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 maj 2012, § 38, uppdrogs åt utvecklingsförvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö.

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö, enligt uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2012-05-31. Bakgrunden till uppdraget från nämnden handlar om att stärka studie- och yrkesvägledningen eftersom funktionen är viktig i valet av utbildning. Utredningen omfattar prognos av behov, lokalisering, former för samverkan, kompetensutveckling, externa kontakter samt tid för start.

Utredningen har genomförts främst utifrån intervjuer med samtliga studie- och yrkesvägledare i Tyresö, intervjuer med ett urval av rektorer i Tyresö samt studiebesök och intervjuer med andra kommuner. Därefter har ytterligare diskussioner kring ett konkret förslag med studie- och yrkesvägledare gjorts.

Detta förslag behöver i ett första steg remitteras till barn- och utbildningsnämnden för kommentarer och ett beslut för att få samsyn. Därefter behöver denna behandlas i kommunfullmäktige på grund av omfördelning av medel samt förstärkning för en central vägledningsfunktion. Ett övergripande mål om att Tyresö kommun erbjuder studie- och yrkesvägledning för alla behöver tas in i kommunplanen.

En realistisk tidsplan är att detta beslutas inför budget år 2014, det vill säga under våren 2013.

En projektledare/samordnare eller chef ska tillsättas för att formulera uppdraget och genomföra organisationsförändringen tillsammans med samtliga vägledare. Denna projektledare/ samordnare kan vara en av vägledarna.

90 Utredning av socialt entreprenörskap

Förslag till nämndens beslut

- Plan för att främja socialt entreprenörskap godkänns
- En projektorganisation skapas i samråd med socialförvaltningen
- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med kostnadsberäkning under våren 2013.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 maj 2012, § 37, uppdrog nämnden åt utvecklingsförvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse med förslag till plan för att främja samhällsentreprenörskap.

91 Redovisning av internkontroll 2012

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen av internkontrollen år 2012 inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter godkänns

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2012, § 11, beslöt nämnden att internkontroll 2012 ska genomföras inom området stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Internkontroll har genomförts och redovisas i bilaga.

92 Redovisning av fördjupad internkontroll 2012

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen av den fördjupade interkontroll år 2012 inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 april 2012, § 22, beslöt nämnden att en fördjupad internkontroll ska omfatta en kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning bedrivs i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux samt inom Arbetscentrum.

Den fördjupade internkontrollen har genomförts och redovisas i bilaga.

93 Prislista för särgymnasiet 2013

Förslag till nämndens beslut

Prislistan för särgymnasiet för år 2013 enligt bilaga fastställs

Ärendebeskrivning

Förslag till prislista för särgymnasiet för år 2013 finns i bilaga. En uppräkning har skett med 1,75 % jämfört med år 2012.

94 Prislista för introduktionsprogram gymnasiet 2013

Förslag till nämndens beslut

Prislistan för introduktionsprogram gymnasiet för år 2013 enligt bilaga fastställs.

Ärendebeskrivning

Förslag till prislista för introduktionsprogram på gymnasiet för år 2013 finns i bilaga. En uppräkning har skett med 1,75 % jämfört med år 2012.

95 Budget 2013 till nämndplan 2013

Förslag till nämndens beslut fastställs.

Ärendebeskrivning

Efter beslut i kommunstyrelsen om extra tilldelning för år 2013 har budget 2013 framtagits och införts i nämndplan 2013.

96 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om:
- Gymnasiemässan

97 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

98 Beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som rör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut från Kommunfullmäktige redovisas:
- KF 2012-11-15 § 112, Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

99 Rättelse i kalendarium 2013

Förslag till nämndens beslut

Nämndens sammanträden 2013 äger rum:
- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30
-
- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30
- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30
- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30
- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30
- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30
- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30
- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30
- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

Ärendebeskrivning

Nämndens marssammanträde kolliderar med kommun-fullmäktigemöte, varför nämndens möte föreslås flyttat.

§89 Sammanhållen studie- och yrkesvägledning i Tyresö kommun

DNr 2012 GAN 0041

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förslaget till en sammanhållen vägledning och beslutar remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden. _____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 maj 2012, § 38, uppdrogs åt utvecklingsförvaltningen att utreda en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö.

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö, enligt uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden 2012-05-31. Bakgrunden till uppdraget från nämnden handlar om att stärka studie- och yrkesvägledningen eftersom funktionen är viktig i valet av utbildning. Utredningen omfattar prognos av behov, lokalisering, former för samverkan, kompetensutveckling, externa kontakter samt tid för start.

Utredningen har genomförts främst utifrån intervjuer med samtliga studie- och yrkesvägledare i Tyresö, intervjuer med ett urval av rektorer i Tyresö samt studiebesök och intervjuer med andra kommuner. Därefter har ytterligare diskussioner kring ett konkret förslag med studie- och yrkesvägledare gjorts.

Detta förslag behöver i ett första steg remitteras till barn- och utbildningsnämnden för kommentarer och ett beslut för att få samsyn. Därefter behöver denna behandlas i kommunfullmäktige på grund av omfördelning av medel samt förstärkning för en central vägledningsfunktion. Ett övergripande mål om att Tyresö kommun erbjuder studie- och yrkesvägledning för alla behöver tas in i kommunplanen.

En realistisk tidsplan är att detta beslutas inför budget år 2014, det vill säga under våren 2013.

En projektledare/samordnare eller chef ska tillsättas för att formulera uppdraget och genomföra organisationsförändringen tillsammans med samtliga vägledare. Denna projektledare/ samordnare kan vara en av vägledarna.
_____________________________________________________

§90 Utredning av socialt entreprenörskap

DNr 2012 GAN 0040

Nämndens beslut

- Plan för att främjasocialt entreprenörskap godkänns

- En projektorganisation skapas i samråd med socialförvaltningen

- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med kostnadsberäkning under våren 2013.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 31 maj 2012, § 37, uppdrog nämnden åt utvecklingsförvaltningen att utreda hur socialt entreprenörskap kan utvecklas inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse med förslag till plan för att främja samhällsentreprenörskap.
_____________________________________________________

§91 Redovisning av internkontroll 2012

DNr 2012 GAN 0016

Nämndens beslut

Internkontrollen av stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan år 2012 godkänns.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2012, § 11, beslöt nämnden att internkontroll 2012 ska genomföras inom området stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Internkontroll har genomförts och redovisas i bilaga.
_____________________________________________________

§92 Redovisning av fördjupad internkontroll 2012

DNr 2012 GAN 0016

Nämndens beslut

Den fördjupade interkontrollen av studie- och yrkesvägledningen år 2012 inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksam-heter godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 april 2012, § 22, beslöt nämnden att en fördjupad internkontroll ska omfatta en kontroll av hur resursen studie- och yrkesvägledning bedrivs i gymnasie-skolan, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux samt inom Arbetscentrum.

Den fördjupade internkontrollen har genomförts och redovisas i bilaga.
_____________________________________________________

§93 Prislista för särgymnasiet 2013

DNr 2012 GAN 0092

Nämndens beslut

Prislistan för särgymnasiet för år 2013 enligt bilaga fastställs.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till prislista för särgymnasiet för år 2013 finns i bilaga. En uppräkning har skett med 1,75 % jämfört med år 2012.
_____________________________________________________

§94 Prislista för introduktionsprogram gymnasiet 2013

DNr 2012 GAN 0093

Nämndens beslut

Prislistan för introduktionsprogram gymnasiet för år 2013 enligt bilaga fastställs.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till prislista för introduktionsprogram på gymnasiet för år 2013 finns i bilaga. En uppräkning har skett med 1,75 % jämfört med år 2012.

_____________________________________________________

§95 Budget 2013 till nämndplan 2013

DNr 2012 GAN 0073

Nämndens beslut

Budget 2013 till nämndplan 2013 fastställs.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s), Luis Arias Vera (mp) och Ulla Hoffmann (v)

meddelar att (s), (mp) och (v) deltar inte i beslutet med hänvisning till tidigare särskilt yttrande enligt GAN 2012-10-18, § 62.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Efter beslut i kommunstyrelsen om extra tilldelning för år 2013 har budget 2013 framtagits och införts i nämndplan 2013. Se bilaga.

_____________________________________________________

§96 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om:

- Gymnasiemässan

- Öppet hus på gymnasiet

- KS direktiv om dimensionering, projektledning och styrgrupp.

_____________________________________________________

§97 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2012 GAN 0065

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut redovisas på listor.

_____________________________________________________

§98 Beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som rör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut från Kommunfullmäktige redovisas:

- KF 2012-11-15 § 112, Svar på motion ”Projekt Arbetslinjen”.
_____________________________________________________

§99 Rättelse i kalendarium 2013

DNr 2012 GAN 0074

Nämndens beslut

Nämndens sammanträden 2013 äger rum:

- torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.30

- torsdagen den 14 mars 2013 kl 18.30

- torsdagen den 25 april 2013 kl 18.30

- torsdagen den 23 maj 2013 kl 18.30

- torsdagen den 13 juni 2013 kl 18.30

- torsdagen den 29 augusti 2013 kl 18.30

- torsdagen den 26 september 2013 kl 18.30

- torsdagen den 24 oktober 2013 kl 18.30

- torsdagen den 14 november 2013 kl 18.30

- torsdagen den 5 december 2013 kl 18.30.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämndens marssammanträde kolliderar med kommun-fullmäktigemöte, varför nämndens möte föreslås flyttat till

torsdagen den 14 mars 2013 kl 18.30

_____________________________________________________