Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-11-14

Sammanträde 2013-11-14

Datum
Klockan
Plats

105 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Meddelande om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen:
- KS 2013-10-22, § 165, Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända.

106 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013 noteras.
- Förvaltningen ges i uppdrag att fortsatt vidta alla erforderliga åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013.

107 Gymnasieprojektet lägesrapport

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet.

108 Styrgrupp för projektarbete med framtida gymnasium i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

- Styrgrupp inrättas för projektarbetet Ett nytt gymnasium i Tyresö 2013-2014.

Ärendebeskrivning

I Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår bland annat att ge ungdomar i åldern 16-20 år gymnasieutbildning, och nu projekterar Tyresö kommun ett nytt gymnasium. Den 28 augusti 2013 uppdrog Kommunstyrelsen åt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden "att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn)".

En projektgrupp är tillsatt. Den leds av externa konsulter och i den ingår rektor, två lärare, översiktsplanerare och förvaltningschef. Projektgruppen rapporterar till nämnden.

För att sprida kunskap om processen och garantera insyn tillsätter Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden en styrgrupp för projektarbetet.

I styrgruppen ingår
- Ordförande (FP)
- 1:e vice ordförande (M)
- 2:a vice ordförande (S)
- Gruppledare inom alliansen
- Gruppledare inom oppositionen

Till styrgruppen inbjuds förvaltningschef, projektledare samt övriga tjänstemän med ansvar för projektet.

109 Kartläggning och analys av elevströmmar vid gymnasievalet mot Södertörn, Nacka och Värmdö

Förslag till nämndens beslut

- Utredningen om kartläggning av elevströmmar godkänns.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 maj 2013 getts i uppdrag att kartlägga och analysera elevströmmar vid gymnasievalet 2013, dels mot Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje), dels mot Nacka, Värmdö och Stockholm.

Utredningen presenteras enligt bilaga.

110 Stöd till elever med dyslexi vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

- Utredningen om stöd till elever med dyslexi vid Tyresö gymnasium godkänns.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gav den 26 september 2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hur elever med dyslexi på Tyresö gymnasium får hjälp och stöd att nå målen.

Utredningen ska kartlägga stödet till elever vid Tyresö gymnasium som har dyslexi. Lärarnas stöd till eleverna i undervisningen ska beskrivas, både för dem med lättare dyslexi och för dem med svårare dyslexi. Utredningen ska redovisa skolans åtgärder och vilka hänsyn som tas vid betygssättningen samt hur överlämning från grundskolan sker. Uppdraget avser de nationella programmen.

Förvaltningen har utrett frågan. Utredningen redovisas i bilaga.

111 Gemensam vuxenutbildningsregion

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att
- delta i KSL:s nästa steg för att utveckla gemensam vuxenutbildningsregion
- delta i ny gemensam upphandling med start den 1 juli 2015
- avvakta KSL:s förslag till gemensam organisationsform
- ej godta gemensamma riktlinjer om vem som ska få antas till vuxenutbildning

Ordförandeutlåtande

Den 31 maj 2013 skickade Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) en förfrågan till länets kommuner om att delta i den fortsatta utvecklingen av gemensam vuxenutbildningsregion. Förfrågan riktas till nämnd med ansvar för vuxenutbildning.

KSL begärde svar på fyra konkreta frågor senast den 15 oktober 2013. Från Huddinge kom krav på ytterligare betänketid och svar från Södertörnskommunerna sköts därför upp till november.

Samråd har därefter ägt rum mellan ordförande i nämnder med ansvar för vuxenutbildningen i Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Salem, Tyresö. I samrådet har förvaltningscheferna biträtt med sakkunskap.

Syftet med gemensam vuxenutbildningsregion är att skapa lika villkor för egenregi och privata anordnare, stärka kvalitetsarbetet, skapa ett brett utbud samt erhålla en kostnadseffektiv administration.

1. Den studerandes val av anordnare

Ett syfte med gemensam vuxenutbildningsregion är att öka vuxnas valfrihet vad gäller utförare och utbud. Samverkan inom vuxenutbildningen bidrar förvisso till ökad valfrihet. Samtidigt ökar dock risken för bortfall av kurser på grund av överutbud. KSL har tydligt uppmärksammat risken, vilket är positivt. Hur valfrihet och utbud ska förhålla sig till varandra är en viktig fråga att lösa. Vuxna som ansöker om utbildning ska också i en framtida gemensam vuxenutbildningsregion garanteras denna rätt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö deltar i nästa steg i att bilda gemensam vuxenutbildningsregion. Ett förbehåll är dock att KSL ser över utbudet, så att kurser inte riskerar att dras in på grund av överutbud.
2. Ny gemensam upphandling - den studerande får tillgång till ett brett utbud

Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i ny gemensam upphandling med start 1 juli 2015.

3. Gemensam organisatorisk plattform - effektivisera de kommunala kostnaderna för administration

Frågan om gemensam organisatorisk plattform utreds vidare. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avvaktar KSL:s vidare förslag.

4. Gemensamma riktlinjer om vem som ska få antas på vuxenutbildning - medborgarna i länet får en likvärdig bedömning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har förståelse för behov att tolka lagens bestämmelser om antagning.

Däremot är de bedömningar som den vuxna studerande själv i samråd med studie-och yrkesvägledningen gör de primära. Tills dess att regeringens förslag om utökad laglig rätt att delta i kommunal vuxenutbildning kommer, gäller skollagens nuvarande bestämmelser. Garantier bör finnas för att studie- och yrkesråd-givningen i respektive kommun fortsatt kan utföra sitt arbete.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ser inga fördelar med ytterligare riktlinjer om vem som ska få antas på vuxenutbildning.

112 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

- Informationen från förvaltningschefen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslösheten per 31 oktober 2013
- Medarbetarenkät
- SFI-utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/227435

113 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Förslag till nämndens beslut

- Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

114 Statsbidragsansökningar

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om sökta statsbidrag noteras.

Ärendebeskrivning

Inga statsbidrag har sökts under den senaste månaden.

115 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Skolinspektionen om tillsyn i Tyresö kommun
- Undertecknad överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län
- Från Skolinspektionen om godkännande av Thoren Business School
- Från Skolinspektionen om godkännande av Framtidsgymnasiet i Stockholms kommun.

116 Nytt ärende - sommararbete åt ungdomar

Förslag till beslut

Nämnden uppdrar år förvaltningen att till nämndens sammanträde i december föreslå alternativa modeller för sommararbete åt ungdomar i Tyresö.

Ärendebeskrivning

Institutet för arbetsmarknads - och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) redovisar i rapporten "Kontakter och ungdomars arbetsmarknadsinträde" (2013:20) betydelsen av sommarjobb för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Resultaten från IFAU väcker frågan om feriejobbens betydelse för ungdomar i Tyresö.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att mot bakgrund av rapporten utförligt belysa och diskutera utveckling och förändring av sommarjobben i Tyresö under perioden 2005 -2013 samt föreslå modeller för sommararbete från år 2014 och framöver.

Ett uppdrag från nämnden angående feriearbeten har getts 2013-05- 23. Följande uppdrag är ett tillägg till det tidigare givna uppdraget, föranlett av IFAU:s rapport.

Kostnaderna för feriejobben har skiftat under perioden 2005-2013. I uppdraget ingår därför att ange kostnadsutvecklingen under åren 2005-2013, analysera och beskriva förändringar i denna med hänsyn taget också till omvärlden, belysa nätverk och kontakter, jobbagentens roll, skolans betydelse och aktiviteter (t ex UF), tyresöföretagens och kommunens insatser för att tillhandahålla arbete.

Frågan om feriearbete eller sommarjobb är inte begränsad till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utan berör i hög grad också socialnämnden. Förvaltningens samverkan med socialförvaltningen rörande sommarjobb bör därför också finnas med i utredningen.
Bilagor till protokoll
GAN närvaro 131114.pdf (5 kb)

§105 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

_____________________________________________________               

Ärendebeskrivning

Meddelande om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen:

- KS 2013-10-22, § 165, Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända.

_____________________________________________________

§106 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013

DNr 2013 GAN 0066

Nämndens beslut

- Informationen om ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013 noteras.

- Förvaltningen ges i uppdrag att fortsatt vidta alla erforderliga åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 oktober 2013.

_____________________________________________________

§107 Gymnasieprojektet lägesrapport

DNr 2013 GAN 0103

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet.

_____________________________________________________

§108 Styrgrupp för projektarbete med framtida gymnasium i Tyresö

DNr 2013 GAN 0152

Nämndens beslut

- Styrgrupp inrättas för projektarbetet Ett nytt gymnasium i Tyresö 2013-2014.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag ingår bland annat att ge ungdomar i åldern 16-20 år gymnasieutbildning, och nu projekterar Tyresö kommun ett nytt gymnasium. Den 28 augusti 2013 uppdrog Kommunstyrelsen åt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).

En projektgrupp är tillsatt. Den leds av externa konsulter och i den ingår rektor, två lärare, översiktsplanerare och förvaltningschef. Projektgruppen rapporterar till nämnden.

För att sprida kunskap om processen och garantera insyn tillsätter Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden en styrgrupp för projektarbetet.

I styrgruppen  ingår

- Ordförande (FP)

- 1:e vice ordförande (M)

- 2:a vice ordförande (S)

- Gruppledare inom alliansen

- Gruppledare inom oppositionen

Till styrgruppen inbjuds förvaltningschef, projektledare samt övriga tjänstemän med ansvar för projektet.

_____________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§108_prot_20131114.pdf (9 kb)

§109 Kartläggning och analys av elevströmmar vid gymnasievalet mot Södertörn, Nacka och Värmdö

DNr 2013 GAN 0073

Nämndens beslut

- Utredningen om kartläggning av elevströmmar godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 maj 2013 getts i uppdrag att kartlägga och analysera elevströmmar vid gymnasievalet 2013, dels mot Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje), dels mot Nacka, Värmdö och Stockholm.

Utredningen presenteras enligt bilaga.

_____________________________________________________

§110 Stöd till elever med dyslexi vid Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0116

Nämndens beslut

- Utredningen om stöd till elever med dyslexi vid Tyresö gymnasium godkänns.

Särskilda yttranden

Karin Ljung (s) meddelar att hon inkommer med särskilt yttrande.

Luis Arias Vera (mp) reserverar sig mot beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon stött förslaget om återremiss. Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gav den 26 september 2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hur elever med dyslexi på Tyresö gymnasium får hjälp och stöd att nå målen.

Utredningen ska kartlägga stödet till elever vid Tyresö gymnasium som har dyslexi. Lärarnas stöd till eleverna i undervisningen ska beskrivas, både för dem med lättare dyslexi och för dem med svårare dyslexi. Utredningen ska redovisa skolans åtgärder och vilka hänsyn som tas vid betygssättningen samt hur överlämning från grundskolan sker. Uppdraget avser de nationella programmen.

Förvaltningen har utrett frågan. Utredningen redovisas i bilaga.

Ordförandes förslag

Ordförande föreslår att utredningen ska godkännas.

Yrkande

Karin Ljung (s) yrkar på att den muntliga informationen från förvaltningen ska läggas till i rapporten.

Luis Arias Vera (mp) yrkar på återremiss för komplettering av utredningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena respektive ordförandes förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§111 Gemensam vuxenutbildningsregion

DNr 2013 GAN 0082

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att

- delta i KSL:s nästa steg för att utveckla gemensam vuxenutbildningsregion

- delta i ny gemensam upphandling med start den 1 juli 2015

- avvakta KSL:s förslag till gemensam organisationsform

- ej godta gemensamma riktlinjer om vem som ska få antas till vuxenutbildning.

_____________________________________________________

Ordförandeutlåtande

Den 31 maj 2013 skickade Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) en förfrågan till länets kommuner om att delta i den fortsatta utvecklingen av gemensam vuxenutbildningsregion. Förfrågan riktas till nämnd med ansvar för vuxenutbildning.

KSL begärde svar på fyra konkreta frågor senast den 15 oktober 2013. Från Huddinge kom krav på ytterligare betänketid och svar från Södertörnskommunerna sköts därför upp till november.

Samråd har därefter ägt rum mellan ordförande i nämnder med ansvar för vuxenutbildningen i Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Salem, Tyresö. I samrådet har förvaltningscheferna biträtt med sakkunskap.

Syftet med gemensam vuxenutbildningsregion är att skapa lika villkor för egenregi och privata anordnare, stärka kvalitetsarbetet, skapa ett brett utbud samt erhålla en kostnadseffektiv administration.

1. Den studerandes val av anordnare

Ett syfte med gemensam vuxenutbildningsregion är att öka vuxnas valfrihet vad gäller utförare och utbud.Samverkan inom vuxenutbildningen bidrar förvisso till ökad valfrihet. Samtidigt ökar dock risken för bortfall av kurser på grund av överutbud. KSL har tydligt uppmärksammat risken, vilket är positivt. Hur valfrihet och utbud ska förhålla sig till varandra är en viktig fråga att lösa. Vuxna som ansöker om utbildning ska också i en framtida gemensam vuxenutbildningsregion garanteras denna rätt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö deltar i nästa steg i att bilda gemensam vuxenutbildningsregion.  Ett förbehåll är dock att KSL ser över utbudet, så att kurser inte riskerar att dras in på grund av överutbud.

2. Ny gemensam upphandling – den studerande får tillgång till ett brett utbud

Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i ny gemensam upphandling med start 1 juli 2015.

3. Gemensam organisatorisk plattform - effektivisera de kommunala kostnaderna för administration

Frågan om gemensam organisatorisk plattform utreds vidare. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avvaktar KSL:s vidare förslag.

4. Gemensamma riktlinjer om vem som ska få antas på vuxenutbildning – medborgarna i länet får en likvärdig bedömning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har förståelse för behovet av en gemensam tolkning av lagens bestämmelser om antagning.

Däremot är de bedömningar som den vuxna studerande själv i samråd med studie- och yrkesvägledningen gör de primära. Tills dess att regeringens förslag om utökad laglig rätt att delta i kommunal vuxenutbildning kommer, gäller skollagens nuvarande bestämmelser. Garantier bör finnas för att studie- och yrkesråd-givningen i respektive kommun fortsatt kan utföra sitt arbete.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ser inga fördelar med ytterligare riktlinjer om vem som ska få antas på vuxenutbildning.

_____________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20131114.pdf (149 kb)

§112 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

- Informationen från förvaltningschefen noteras.

____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:

- Arbetslösheten per den 31 oktober 2013

- SFI-utredningen

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/227435

- Öppna jämförelser för år 2012 (SKL:s rapport)

- Rapport om uppföljning av elever (16-20 år) som saknar slutbetyg och skolplacering november 2013

- Resultat Resursmodellen Södertörn till och med 31 oktober 2013

- Studiebesök på Gymnasieslussen i Stockholm

- Konferens om studie- och yrkesvägledning i Södertälje

- Arbetsmiljöverket genomfört inspektion i Tyresö utan påpekanden.

_____________________________________________________

§113 Anmälan av delegationsbeslut DNr 2013 GAN 0030

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

- Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§114 Statsbidragsansökningar

DNr 2013 GAN 0105

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inga statsbidrag har sökts under den senaste månaden.

Statsbidrag via Skolverket om gymnasiala lärlingsutbildningar har inte sökts på grund av svårigheten att hitta arbetsgivare.

_____________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§114_prot_20131114.pdf (8 kb)

§115 Meddelanden

Nämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Skolinspektionen om tillsyn i Tyresö kommun

- Undertecknad överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län

- Från Skolinspektionen om godkännande av Thoren Business School

- Från Skolinspektionen om godkännande av Framtidsgymnasiet i Stockholms kommun.

_____________________________________________________

§116 Sommararbete åt ungdomar

Ärendet utgick på grund av redan påbörjad utredning av feriearbeten. Förvaltningen gavs i uppdrag att stämma av att samtliga punkter i det utdragna ärendet finns med i den nu pågående utredningen.

_____________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§116_prot_20131114.pdf (69 kb)

§117 Nytt uppdrag ­ utreda introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0151

Nämndens beslut

- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda introduktions-programmens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

Ordförandes förslag

Projektarbete med att ta fram ny organisation för ett framtida gymnasium i Tyresö har aktualiserat frågan om placering av introduktionsprogrammen.  Där går elever som söker behörighet till de nationella programmen. Enligt skollagen kap 17 hör introduktionsprogrammen till gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammets elever har stora behov av varierad pedagogik, starkt individualiserad undervisning och stöd för att nå målen. Kravet på skolan är snabb genomströmning så att eleverna utan dröjsmål kommer in på de nationella program de sökt.

Förvaltningen får nu i uppdrag att utreda hur introduktions-programmen ges bäst förutsättningar att utveckla metodik och pedagogik. Utredningen ska utgå från elevernas perspektiv. Förutsättningar att skapa arbetsro prioriteras. De alternativ som föreslås presenteras med konsekvensanalys av de olika alternativen.

Vidare uppdras åt förvaltningen att föreslå ett samlande namn för introduktionsprogrammen i en ny organisation.

_____________________________________________________

Beslut/Protokollsutdrag
§117_prot_20131114.pdf (68 kb)