Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-02-20

Sammanträde 2014-02-20

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Inledande information av volontärer

Dnr 2014/GAN 0036

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar volontärer information om sina volontärsuppdrag:. Ann-Marie Wahlgren och Taija Kormano-Persson från Arbetscentrum.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:
KF 2013-12-12, §128, Anmälan om nya motioner.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-12-12 § 128.pdf

3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2014/GAN 0035

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beskrivning av ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse GAN 2013.docx

4 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
- Nämnden beslutar godkänna Styrgruppens (GAN) beslut att stadfästa Vision för Nya Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet och om visionsarbetet.
Minnesanteckningar från styrgrupp 2014 02 12 bifogas.

Bilagor
Minnesanteckningar styrgrupp 140212.docx

5 Sommarjobb / Feriejobb

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen om tidsplan och arbete med sommarjobb/feriejobb under 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde 30 januari 2013 uppdrogs åt förvaltningen att
- uppdra åt förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö
- ta fram en tidsplan för feriearbeten för 2014 till nämnden i februari
- snarast informera arbetsgivare och affärsnätverk om nytt arbetssätt för att erbjuda ungdomar feriejobb.

Förvaltningen lämnar information om tidsplan för sommarjobb/feriejobb under 2014 enligt bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Sommarjobb tidsplan.docx

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- För information: Enhetsplanerna 2014 för Arbetscentrum, C3L och Tyresö gymnasium, som fastställts av förvaltningschefen
- Resultat av drogenkät
- Arbetsmiljöverkets rapport
- Konferens studie- och yrkesvägledning

Bilagor
Arbetslösheten per jan 2014.xlsx

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas enligt bilaga.

8 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av organisation för ansökan om statsbidrag noteras.
- Informationen från Skolverket om erhållna statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde den 30 januari 2014 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa organisation för ansökan om statsbidrag samt hur redovisning av utfallet sker.

Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse med beskrivning av organisation för ansökan om statsbidrag. Se bilaga.
Statsbidragskalender 2014 bifogas.

I bilaga redovisas beslut från Skolverket
Statsbidrag yrkesinriktad vuxenutbildning 2014
Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2014
Statbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014.

Bilagor
Beslut yrkesvux 2014 140124.pdf
Beslut Yrkesförare 2014 140123.pdf
Beslut vuxlärling 2014 140123.pdf
Organisation statsbidrag.docx
Statsbidragskalendern 2014.pdf

9 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas.

10 Nya ärenden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (115 kb)

§13 Inledande information av volontärer

Dnr 2014/GAN 0036

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar volontärer information om sina volontärsuppdrag: Anne-Marie Wahlgren och Taija Kormano-Persson från Arbetscentrum, Monica Thorin från Gymnasiesärskolan samt Linda Karlsson från Kulturskolan.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20140220.pdf (152 kb)

§14 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:
KF 2013-12-12, §128, Anmälan om nya motioner.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-12-12 § 128.pdf

§15 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2014/GAN 0035

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande. Luis Arias Vera (MP) ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Beskrivning av ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Bilagor
Verksamhetsberättelse GAN 2013.docx

§16 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Nämnden beslutar godkänna Styrgruppens (GAN) beslut att stadfästa Vision för Nya Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet och om visionsarbetet. Tjänsteskrivelse lämnas om Vision och värdegrund för Tyresö Nya Gymnasium. Minnesanteckningar från styrgrupp 2014-02-12 bifogas.

Bilagor
Minnesanteckningar styrgrupp 140212.docx
Vision TNG.pdf

§17 Sommarjobb / Feriejobb

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen om tidsplan och arbete med sommarjobb/feriejobb under 2014 noteras.
- Nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära tillskott för feriearbete sommaren 2014 med 400 000 kronor.
- Nämnden beslutar att skicka skrivelsen enligt bilaga från nämnden till Kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (s) hänvisar till reservationen från (S) enligt GAN 2014-01-30, § 7.  Se bilaga.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) inkommer med ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde 30 januari 2014 uppdrogs åt förvaltningen att
- uppdra åt förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö
- ta fram en tidsplan för feriearbeten för 2014 till nämnden i februari
- snarast informera arbetsgivare och affärsnätverk om nytt arbetssätt för att erbjuda ungdomar feriejobb.

Förvaltningen lämnar information om tidsplan för sommarjobb/feriejobb under 2014 enligt bifogad tjänsteskrivelse.

Skrivelse om medel för feriearbeten sommaren 2014 finns i bilaga,

Bilagor
Sommarjobb tidsplan.pdf
Begäran om medel.docx

§18 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik
- Arbete med arbetsron på gymnasiet
- Arbetsmiljöverkets rapport
- Konferens studie- och yrkesvägledning
- Resultat av drogenkät.

Bilagor
Arbetslösheten per jan 2014.xlsx
Arbetsmiljöverket_inspektion.pdf
Drogvaneundersökning.pdf

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut fanns att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20140220.pdf (152 kb)

§20 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av organisation för ansökan om statsbidrag noteras.
- Informationen från Skolverket om erhållna statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde den 30 januari 2014 uppdrogs åt förvaltningen att redovisa organisation för ansökan om statsbidrag samt hur redovisning av utfallet sker.

Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse med beskrivning av organisation för ansökan om statsbidrag. Se bilaga.
Statsbidragskalender bifogas också.

I bilaga redovisas beslut från Skolverket
Statsbidrag yrkesinriktad vuxenutbildning 2014
Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2014
Statbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014.

Bilagor
Beslut yrkesvux 2014 140124.pdf
Beslut Yrkesförare 2014 140123.pdf
Beslut vuxlärling 2014 140123.pdf
Organisation statsbidrag.pdf
Statsbidragskalendern 2014.pdf

§21 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden fanns att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20140220.pdf (152 kb)

§22 Uppdrag att utreda namngivningsprincip för det framtida gymnasiet

Dnr 2014/GAN 0040

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Nämnden uppdrar till utvecklingsförvaltningen att:
- utreda olika namngivningsprinciper i Tyresö kommun när verksamheter namnges
- föreslå princip för att namnge det framtida gymnasiet i Tyresö och motivera förslaget
- lämna utredningen till nämndmötet i april.

Beskrivning av ärendet
Under 2014 fattas beslut om Tyresös framtida gymnasium. Ett projekt har startats i Kommunstyrelsen för att ta fram vision, profil, pedagogik, elevsyn, värdegrund, organisation, ledning samt övrigt som är knutet till skolans inre arbete.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har uppdrag från kommunstyrelsen att ansvara för all verksamhet som ligger inom ramen för skolans inre verksamhet. Dit hör skolans profil. En skolas namn är intimt sammanfogat med dess profil och namnet hör därmed till nämndens uppdrag att ta fram.

Utredningen bör allsidigt utreda de namngivningsprinciper som hittills tillämpats i kommunen samt granska nya trender vid namngivning av byggnader och verksamheter.

Med utgångspunkt i existerande namngivning i Tyresö ges förvaltningen i uppdrag att utreda, föreslå och motivera förslag till princip för namn på framtidens gymnasium. Redan existerande namngivningsprinciper inventeras och diskuteras i utredningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20140220.pdf (150 kb)