Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information från
volontärsresor i Kenya av Niklas Bengtsson och Monica Almgren.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i tjänsteskrivelse till majmötet närmare utveckla beräknad ekonomisk effekt av samläsning samt i övrigt beskriva och kommentera organisationen kring samläsning.

Beskrivning av ärendet
Vid sammaträdet lämnas ekonomisk information av ekonomichef Sigbrith Martinsson.

Bilagor
Ekonomisk rapport AC mars 2014.xlsx
Ekonomisk rapport C3L mars 2014.xlsx
Ekonomisk rapport Gymnasium mars 2014.xlsx

3 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:
KF 2014-04-10 § 46 Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
KF 2014-04-10 § 46 Avsägelser och fyllnadsval.pdf

4 Uppdrag om namngivningsprincip för det framtida gymnasiet

Dnr 2014/GAN 0040 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utredningen om namngivningsprinciper godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2014-02-20 har förvaltningen givits uppdraget att utreda de namngivningsprinciper som hittills tillämpats i kommunen samt granska nya trender vid namngivning av byggnader och verksamheter. Förvaltningen ges även i uppdrag att utreda, föreslå och motivera förslag till princip för namn på framtidens gymnasium.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade tjänsteskrivelse.

Bilagor
TS_namngivningsprinciper_140311.docx

5 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen/projektledningen att konkretisera intrycken från studiebesöken och även konkretisera de olika förslag och överväganden som diskuteras rörande organisation.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet. Protokoll från projektgruppen Tyresö Nya Gymnasium mars 2014 bifogas.

Bilagor
Projekt TNG mars 2014.docx

6 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen om åtgärder mot kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse redovisas uppföljning för höstterminen 2013 om eventuell förekomst av kränkande behandling.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling HT 2013.docx

7 Information från förvaltningen

Dnr 2014/GAN 0053

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om statistik för arbetslösheten per mars 2014.

Bilagor
Arbetslösheten per mars 2014.xlsx

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Införmationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls på listor.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut mars 2014.docx
Delegationsbeslut staben april 2014.doc

9 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas beslut från Skolverket om tilldelning av statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Bilagor
Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
Beslut om Skolinspektionen efter tillsyn av C3L
Arbetsmiljöverket om avslutat ärende.

Bilagor
Beslut för vuxenutbildningen i Tyresö 4 april 2014.pdf
Arbetsmiljöverket om avslutat ärende.pdf

11 Nya ärenden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (114 kb)

§37 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information från volontärsresa i Kenya av Niklas Bengtsson.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20140424.pdf (151 kb)

§38 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i tjänsteskrivelse till majmötet närmare utveckla beräknad ekonomisk effekt av samläsning samt i övrigt beskriva och kommentera organisationen kring samläsning.
- Nämnden beslutar att godkänna tillägg till ordförandeutlåtande ångående remiss på Omvärldsanalys 2014 samt skicka tillägget till Kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande.
Luis Arias Vera (MP) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från Kristjan Vaigur (S).

Protokollsanteckning
Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) inte deltar i beslutet angående tillägget till ordförandeutlåtandet och hänvisar till särskilt yttrande från 2014-03-20, § 27.

Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) inte deltar i beslutet angående tillägget till ordförandeutlåtandet och hänvisar till reservationen från 2014-03-20, § 27.

Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet angående tillägget till ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
Vid sammaträdet lämnas ekonomisk information av ekonomichef Sigbrith Martinsson.

Remiss på omvärldsanalys har tidigare behandlats på nämndens sammanträde 2014-03-20, § 27. Ordförande lämnar nu tillägg till detta ordförandeutlåtande.
Ordförandeutlåtande
Tillägg till ordförandeutlåtande angående remiss på Omvärldsanalys 2014

I Omvärldsanalys 2014 påpekas förtjänstfullt att just vad gäller gymnasieskolan finns en gemensam finansiering:

"För vissa av kommunens tjänster kan ett utökat samarbete inom regionen vara ett möjligt alternativ för att minska skillnader i konkurrenskraft. I dag finns redan ett samarbete för gymnasiet i regionen med gemensam finansiering som grund. Sammantaget bör en omställning i verksamheterna ske mot ett fokus på möjligheten till en optimal resursanvändning för att klara denna utmaning." (sid 10)

Prissättning av gymnasiets programutbud är som omvärldsanalysen påpekar gemensam i länet. Nivån på programpriset sätts av KSL:s styrelse. Under 2013 räknades prisnivån upp med 1,1 procent jämfört med 2012. För år 2014 räknades prisnivån upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Det är av stor vikt att sådana förändringar i prislistan analyseras och att analysen av förändringarna tar hänsyn till behov av bibehållen eller ökad kvalitet i undervisningen.

Gemensam samverkan sker också vad gäller fördelning av de tilläggsbelopp som kommunen är skyldig att lämna till elever med behov av särskilt stöd och för modersmålsundervisning. Antalet ungdomar i behov av särskilt stöd ökar och trenden är kraftigt uppåtgående. Även inom utbildning för vuxna ökar behovet av särskilt stöd.

Andra samverkansområden gäller introduktionsprogrammen, gymnasiesärskolan och svenska för invandrare, SFI. Inom alla dessa områden är det av stor vikt att vid optimal resursanvändning beakta att kvaliteten i utbildningen bibehålls eller ökar.

Bilagor
Ekonomisk rapport AC mars 2014.xlsx
Ekonomisk rapport C3L mars 2014.xlsx
Ekonomisk rapport Gymnasium mars 2014.xlsx

§39 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:
KF 2014-04-10 § 46 Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
KF 2014-04-10 § 46 Avsägelser och fyllnadsval.pdf

§40 Uppdrag om namngivningsprincip för det framtida gymnasiet

Dnr 2014/GAN 0040 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utredningen om namngivningsprinciper godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2014-02-20 har förvaltningen givits uppdraget att utreda de namngivningsprinciper som hittills tillämpats i kommunen samt granska nya trender vid namngivning av byggnader och verksamheter. Förvaltningen ges även i uppdrag att utreda, föreslå och motivera förslag till princip för namn på framtidens gymnasium.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade tjänsteskrivelse.

Bilagor
TS_namngivningsprinciper_140311.pdf

§41 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden noterar projektgruppens rapport.
- Nämnden noterar minnesanteckningar från styrgruppen 2014-04-23.
- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att skriftligen redovisa de ekonomiska beräkningarna för fortsatt undervisning vid lågt elevantal.
- Nämnden beslutar att omedelbart kontakta kommunstyrelsens beredning för dialog om projektets fortsatta utveckling.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet. Rapport från projektgruppen Tyresö Nya Gymnasium mars 2014 bifogas. Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 2014-04-23 bifogas.

Bilagor
Projekt TNG mars 2014.docx
Minnesanteckningar styrgrupp 2014 04 23.docx

§42 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen om åtgärder mot kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
I tjänsteskrivelse redovisas uppföljning för höstterminen 2013 om eventuell förekomst av kränkande behandling.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling HT 2013.pdf

§43 Information från förvaltningen

Dnr 2014/GAN 0053

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om
- statistik för arbetslösheten per mars 2014
- årsredovisning för Ung i Tyresö för år 2013.

Bilagor
Arbetslösheten per mars 2014.xlsx
Ung i Tyresö Årsredovisning för år 2013.doc

§44 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls på listor.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut mars 2014.docx
Delegationsbeslut staben april 2014.doc

§45 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas beslut från Skolverket om tilldelning av statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Bilagor
Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.pdf

§46 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Beslut om Skolinspektionen efter tillsyn av C3L

Bilagor
Beslut för vuxenutbildningen i Tyresö 4 april 2014.pdf

§47 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya ärenden fanns vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20140424.pdf (147 kb)