Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Waltersson, gastronomisk chef, berättar om skolmaten.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta beslut från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen redovisas genom bilaga till nämnden handlingar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-09-30 redovisas för nämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport september 2016.pdf

4 Nämndplan 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - nämndplan 2017 GAN.docx
Nämndplan 2017 - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

5 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg, på gymnasiet 2017

Dnr 2016/GAN 0078

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår utvecklingsförvaltningen gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:

1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2017 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.

2. Prislistan för gymnasieskolan 2017 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

3. Inriktningspriset avseende de nationella programmen samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation, fordon- och transportprogrammet, inriktning transport, bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon för tre årskurser fördelas på de två sista åren.

4. Anta förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning.

5. Anta förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning vilket ersätter tidigare överenskommelse om riktlinjer för tilläggsbelopp.

6. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2017 och förslaget att uppräkningen avseende strukturtillägget sker på kalenderår.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017.pdf
Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf
Bilaga 1_Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 - underlag för beslut.pdf
Bilaga 2_Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2017.pdf
Bilaga 3_Strukturtillägg - modell för beräkning och regelverk 2017.pdf

6 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2017

Dnr 2016/GAN 0089 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.
Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande de nationella programmen och programinriktat individuellt val inom gymnasieskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriserna 2017 för introduktionsprogrammen.pdf

7 Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2017

Dnr 2016/GAN 0090 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande gymnasieskolan.

Bilagor
Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2017.pdf

8 Läsårsdata 2017/2018

Dnr 2016/GAN 0068

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata för läsåret 2017/2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för Tyresö gymnasium läsåret 2017/2018:

Höstterminen 2017
- läsårsstart måndag 21 augusti
- höstterminsslut torsdag 21 december
- lovdag torsdag 2 november
- lovdag fredag 2 november

Vårterminen 2018
- terminsstart 8 januari
- läsårsslut 13 juni
- sportlov vecka 9 (26 februari - fredag 2 mars)
- påsklov vecka 14 (3 april - 6 april)
- lovdag 30 april
- lovdag 11 maj

Förslaget är lika med det förslag som antagits av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21.

Eleverna i årskurs 3 på Tyresö gymnasium tar studenten den i juni (i skrivande stund är inte datumet fastställt).

9 Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017

Dnr 2016/GAN 0070

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017.
Alla sammanträden böjar klockan 18:30
Tisdag 24 januari
Tisdag 21 februari
Tisdag 21 mars
Tisdag 25 april
Måndag 22 maj
Tisdag 13 juni
Tisdag 29 augusti
Tisdag 19 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 21 november
Tisdag 12 december

10 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för nämnden redovisas av förvaltningschefen.
- Öppna jämförelser
- Arbetslöshetssiffor

Bilagor
Öppna jämförelser gymnasieskola.pdf
Arbetslöshetsstatistik september 2016.pdf

11 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium.pdf

12 Inställd nämnd

Dnr 2016/GAN 0092 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 17 november 2016 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Då varken förvaltningen eller politiken har ärenden att behandla föreslås att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möte den 17 november 2016 ställs in.

13 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Informations- och prognosbrev 160928.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid Plusgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun.pdf
Beslut Skolinspektionen, Gymnasieskola vid NTI Odenplan i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Norra i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid IT-Gymnasiet Stockholm i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen, Gymnasieskola vid Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen, Gymnasieskola vid Rurikgymnasiet i Stockholms kommun.pdf
Beslut från skolinspektionen. Gymnasieskola vid ABF Stockholms gymnasium i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid Realgymnasiet i Stockholm i Stockholms kommun.pdf

§48 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Waltersson, gastronomisk chef, berättar om skolmaten.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20161019.pdf (164 kb)

§49 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta beslut från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen redovisas genom bilaga till nämnden handlingar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf

§50 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-09-30 redovisas för nämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport september 2016.pdf

§51 Nämndplan 2017

Dnr 2016/GAN 0069 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.
2. Ärendet tas upp på ett extra nämndmöte den 27 oktober kl. 18.30.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasieskola, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbetscentrum. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd.pdf
Nämndplan 2017 - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

§52 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg, på gymnasiet 2017

Dnr 2016/GAN 0078

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:

1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2017 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.

2. Prislistan för gymnasieskolan 2017 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

3. Inriktningspriset avseende de nationella programmen samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation, fordon- och transportprogrammet, inriktning transport, bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon för tre årskurser fördelas på de två sista åren.

4. Anta förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev går i klass med hörselanpassning.

5. Anta förslaget om gemensam interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning vilket ersätter tidigare överenskommelse om riktlinjer för tilläggsbelopp.

6. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2017 och förslaget att uppräkningen avseende strukturtillägget sker på kalenderår.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017.pdf
Förslag till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan.pdf
Bilaga 1_Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2017 - underlag för beslut.pdf
Bilaga 2_Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2017.pdf
Bilaga 3_Strukturtillägg - modell för beräkning och regelverk 2017.pdf

§53 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2017

Dnr 2016/GAN 0089 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.
Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande de nationella programmen och programinriktat individuellt val inom gymnasieskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriserna 2017 för introduktionsprogrammen.pdf

§54 Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2017

Dnr 2016/GAN 0090 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2016. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande gymnasieskolan.

Bilagor
Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2017.pdf

§55 Läsårsdata 2017/2018

Dnr 2016/GAN 0068

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Läsårsdata för läsåret 2017/2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för Tyresö gymnasium läsåret 2017/2018:

Höstterminen 2017
- läsårsstart måndag 21 augusti
- höstterminsslut torsdag 21 december
- höstlov vecka 44 (30 oktober - 3 november)

Vårterminen 2018
- terminsstart 8 januari
- läsårsslut 13 juni
- sportlov vecka 9 (26 februari - fredag 2 mars)
- påsklov vecka 14 (3 april - 6 april)
- lovdag 30 april
- lovdag 11 maj

Förslaget är lika med det förslag som antagits av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21.
Eleverna i årskurs 3 på Tyresö gymnasium tar studenten den 8 juni.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20161019.pdf (187 kb)

§56 Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017

Dnr 2016/GAN 0070

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017.
Alla sammanträden böjar klockan 18:30

Tisdag 24 januari
Måndag 20 februari
Tisdag 21 mars
Tisdag 25 april
Måndag 22 maj
Tisdag 13 juni
Tisdag 29 augusti
Tisdag 19 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 21 november
Tisdag 12 december

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20161019.pdf (165 kb)

§57 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för nämnden redovisas av förvaltningschefen.
- Öppna jämförelser
- Arbetslöshetssiffor
- Omorganisation på utvecklingsförvaltningen

Bilagor
Öppna jämförelser gymnasieskola.pdf
Arbetslöshetsstatistik september 2016.pdf

§58 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium.pdf

§59 Inställd nämnd

Dnr 2016/GAN 0092 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 17 november 2016 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Då varken förvaltningen eller politiken har ärenden att behandla föreslås att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möte den 17 november 2016 ställs in.

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20161019.pdf (165 kb)

§60 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Informations- och prognosbrev 160928.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid Plusgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun.pdf
Beslut Skolinspektionen, Gymnasieskola vid NTI Odenplan i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Norra i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid IT-Gymnasiet Stockholm i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen, Gymnasieskola vid Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen, Gymnasieskola vid Rurikgymnasiet i Stockholms kommun.pdf
Beslut från skolinspektionen. Gymnasieskola vid ABF Stockholms gymnasium i Stockholms kommun.pdf
Beslut från Skolinspektionen. Gymnasieskola vid Realgymnasiet i Stockholm i Stockholms kommun.pdf