Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2024-03-27

Sammanträde 2024-03-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Information om kommunens energi- och klimatrådgivning

Diarienummer 2024/SBF 0017 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen presenterar verksamhetsberättelsen för år 2023 med aktiviteter och resultat samt verksamhetsplanen för aktiviteter under år 2024 samt ekonomiska förutsättningar.

2 Utskottsspecifik utbildning

Diarienummer 2024/SBF 0016 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunekologen Anna Engström informerar utskottet om konventionen om biologisk mångfald, ramverket och globala målen för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, samt den kommande naturrestaureringslagen. Vad innebär detta för Tyresö kommun?

3 Uppföljning av Tyresö kommuns trafikstrategi för år 2022

Diarienummer KSM2024-120

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljning av mått och indikatorer utpekade i kommunens trafikstrategi Tyresö styr mot hållbara transporter. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

4 Information om hållbarhetsarbetet i Njupkärrs skola och idrottshall

Diarienummer 2024/SBF 0012 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet Njupkärrs nya skola och idrottshall har ett hållbarhetsprogram tagits fram med syfte att säkerställa att projektet följer kommunen och projektets hållbarhetsmål. Exempel på mål projektet arbetar för är återbruk, social hållbarhet och minskning av CO2-utsläpp. Projektet följer även miljöbyggnad silver 4.0, en svensk miljöcertifiering. I och med detta kan byggnadernas energianvändning, innemiljö och material mätas genom sexton olika indikatorer. På så sätt säkerställs att byggnaderna både skapar ett lägre klimatavtryck och god inomhusmiljö.

5 Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037

Diarienummer KSM2024-122

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö
kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för
infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 till Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen gav i juni Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar som underlag till regeringens infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar, följer åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.
Den 15 januari överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen samtidigt som det remitterades till berörda remissinstanser.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här
gemensamma remissvaret på inriktningsunderlaget. Remissvaren ska lämnas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2024.

6 Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana

Diarienummer KSM2022-622.068

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om
lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inom fastigheten Dyvik 1:1 har arrendatorn, Tyresö-Dyviksudds Tennisklubb, sedan tidigare låtit uppföra en tennisbana. Detta i enlighet med tolkning av ett nyttjanderättsavtal daterat 14 aug 1975 mellan dåvarande fastighetsägare och Tyresö Dyviksudds tomtägareförening (TDT). Arrendatorn har sedan dess bedrivit tennisverksamhet på platsen. Det ursprungliga avtalet från 1975 är giltigt till och med den 14 aug 2025 men skrevs med intentionen att rättigheterna där i skulle gälla för all framtid. Med anledning av att tiden för rättigheterna i enlighet med det ursprungliga avtalet löper ut har detta avtal om lägenhetsarrende för tennisbana upprättats.

7 Hållbarhetsutskottets meddelande 2024

Diarienummer 2024/SBF 0001 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottet redovisas meddelande om Earth Hour 23 mars - klimataktiviteter.

§5 Information om kommunens energi- och klimatrådgivning

 • 5 Diarienummer 2024/SBF 0017 91

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Energi- och klimatrådgivningen presenterar verksamhetsberättelsen för år 2023 med aktiviteter och resultat samt verksamhetsplanen för aktiviteter under år 2024 samt ekonomiska förutsättningar.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

§6 Utskottsspecifik utbildning

 • 6 Diarienummer 2024/SBF 0016 91

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunekologen Anna Engström informerar utskottet om konventionen om biologisk mångfald, ramverket och globala målen för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, samt den kommande naturrestaureringslagen. Vad innebär detta för Tyresö kommun? 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

§7 Uppföljning av Tyresö kommuns trafikstrategi för år 2022

 • 7 Diarienummer KSM2024-120

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar uppföljning av mått och indikatorer utpekade i kommunens trafikstrategi Tyresö styr mot hållbara transporter. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Uppföljning för år 2022 - Tyresö styr mot hållbara transporter.pdf

Uppföljning Tyresö styr mot hållbara transporter för år 2022.pdf

 

§8 Information om hållbarhetsarbetet i Njupkärrs skola och idrottshall

 • 8 Diarienummer 2024/SBF 0012 91

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

I projektet Njupkärrs nya skola och idrottshall har ett hållbarhetsprogram tagits fram med syfte att säkerställa att projektet följer kommunen och projektets hållbarhetsmål. Exempel på mål projektet arbetar för är återbruk, social hållbarhet och minskning av CO2-utsläpp. Projektet följer även miljöbyggnad silver 4.0, en svensk miljöcertifiering. I och med detta kan byggnadernas energianvändning, innemiljö och material mätas genom sexton olika indikatorer. På så sätt säkerställs att byggnaderna både skapar ett lägre klimatavtryck och god inomhusmiljö.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Informationsärende hållbarhetsarbete Njupkärrs skola och idrottshall.pdf

 

§9 Remissvar Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–

 • 9 Diarienummer KSM2024-122

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

– Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö 
kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för 
infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 till Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet. 

 

Beskrivning av ärendet

Regeringen gav i juni Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Inriktningsunderlaget syftar till att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar som underlag till regeringens infrastrukturproposition. När riksdagen sedan har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar, följer åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.

Den 15 januari överlämnade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen samtidigt som det remitterades till berörda remissinstanser.

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns 
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här 
gemensamma remissvaret på inriktningsunderlaget. Remissvaren ska lämnas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2024. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

– Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som Tyresö 
kommuns svar på remiss Inriktningsunderlag för 
infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 till Landsbygds- och 
infrastrukturdepartementet. 

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Joakim Grimborg (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

 

Protokollsanteckningar

Inger Gemicioglu (V) ställer sig bakom Marie Åkesdotters (MP) särskilda yttrande.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Remissvar Inriktningsunderlag 2026-2037.pdf

Remissyttrande från Södertörnskommunerna på inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.pdf

 

§10 Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana

 • 10 Diarienummer KSM2022-622.068

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 

 1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
 2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om 
  lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets 
  genomförande.

 

Beskrivning av ärendet

Inom fastigheten Dyvik 1:1 har arrendatorn, Tyresö-Dyviksudds Tennisklubb, sedan tidigare låtit uppföra en tennisbana. Detta i enlighet med tolkning av ett nyttjanderättsavtal daterat 14 aug 1975 mellan dåvarande fastighetsägare och Tyresö Dyviksudds tomtägareförening (TDT). Arrendatorn har sedan dess bedrivit tennisverksamhet på platsen. Det ursprungliga avtalet från 1975 är giltigt till och med den 14 aug 2025 men skrevs med intentionen att rättigheterna där i skulle gälla för all framtid. Med anledning av att tiden för rättigheterna i enlighet med det ursprungliga avtalet löper ut har detta avtal om lägenhetsarrende för tennisbana upprättats. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Avtal om lägenhetsarrende inom Dyvik 1:1 godkänns.
  2. Kommundirektör ges i uppdrag att underteckna avtal om 
  lägenhetsarrende och övriga erforderliga handlingar för avtalets 
  genomförande.

 

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana.pdf

Bilaga 1. Avtal om lägenhetsarrende för tennisbana undertecknat av arrendator.pdf

Bilaga 2. Checklista för en enklare prövning av barnets bästa.pdf

 

§11 Hållbarhetsutskottets meddelande 2024

 • 11 Diarienummer 2024/SBF 0001 001

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Hållbarhetsutskottet redovisas meddelande om Earth Hour 23 mars - klimataktiviteter.

 

Bilagor

Earth Hour 23 mars - klimataktiviteter.pdf