Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-01-23

Sammanträde 2019-01-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Dnr KSM-2018-2087-510

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram handlingsplanen Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
§96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun.
Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och den godkändes
av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i
kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
§96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun.
Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och den godkändes
av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i
kommunfullmäktige.

Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö.

Trafikstrategin beskriver fem trafikmål som baseras på redan framtagna mål på
nationell nivå som regional nivå. För att nå målen behöver kommunen gemensamt
arbeta aktivt med smart trafikplanering i alla olika nivåer, från regionalt perspektiv till kantstensnivå. Vilka åtgärder som ska genomföras behöver konkretiseras i trafikplaner och/eller program, vilket blir nästa steg att ta fram. Förvaltningen har redan fått i uppdrag att arbeta fram en parkering- och mobilitetsplan och en cykelplan. Förvaltningen förslår med denna tjänsteskrivelse att den tredje trafikplanen som tas fram är en kommunövergripande trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun med tillhörande åtgärdslista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

2 Tillstånd för ny besöks- och fritidsbåtbrygga inom Klövbergets naturreservat

Dnr KSM-2018-2128-210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges tillstånd i enlighet med reservatsföreskrifterna att låta uppföra ny ersättande besöks-och fritidsbåtsbrygga inom Klövbergets
naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Besöks- och båtbryggan inom Klövbergets naturreservat är i mycket dålig kondition och behöver bytas ut. Det krävs enligt föreskrifterna för Klövbergets naturreservat att kommunstyrelsen alternativt hållbarhetsutskottet beslutar om att ge tillstånd för byggnation av en ny brygga på platsen för den befintliga gamla bryggan. Det krävs även tillstånd för rivning, bygglov, dispens från strandskyddsbestämmelserna samt en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer åtgärden i det välbesökta naturreservatets
centrala del som mycket angelägen. Bryggan är enda landvägen som förbinder
tillfartsvägen från reservatsentrén vid Noretvägen med rastplatsen och
besöksgrottorna. Bryggområdet får anses ianspråktaget sedan lång tid tillbaka för
verksamheten med fritidsbåtar och brygga.

Investeringsmedel för Klövbergsbryggan finns anvisade i kommunens budget.
Målsättning är byggstart för bryggan under perioden september 2019 - maj 2020 om alla beslut och upphandlad entreprenad är klara i tid.

Tillkommande miljöbelastning i och med arbetet och ny brygga bedöms som liten.
Risken för skador på växt- och djurliv bedöms som hanterbara i och med att bryggan planeras för att byggas under vinterhalvåret.

Bilagor
tjänsteskrivelse Klövberget.pdf

3 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport december 2018.pdf

§1 Information om enheternas uppdrag inom stadsbyggnadsförvaltningen - ärendet utgår

§2 Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Dnr KSM-2018-2087-510
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram handlingsplanen Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun.
 
Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Lindén (KD) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och den godkändes av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i kommunfullmäktige.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och den godkändes av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i kommunfullmäktige.
 
Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö. Trafikstrategin beskriver fem trafikmål som baseras på redan framtagna mål på nationell nivå som regional nivå. För att nå målen behöver kommunen gemensamt arbeta aktivt med smart trafikplanering i alla olika nivåer, från regionalt perspektiv till kantstensnivå. Vilka åtgärder som ska genomföras behöver konkretiseras i trafikplaner och/eller program, vilket blir nästa steg att ta fram. Förvaltningen har redan fått i uppdrag att arbeta fram en parkering- och mobilitetsplan och en cykelplan. Förvaltningen förslår med denna tjänsteskrivelse att den tredje trafikplanen som tas fram är en kommunövergripande trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun med tillhörande åtgärdslista.
 
Bilagor
Tjänstskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

§3 Tillstånd för ny besöks- och fritidsbåtbrygga inom Klövbergets naturreservat

Dnr KSM-2018-2128-210
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges tillstånd i enlighet med reservatsföreskrifterna att låta uppföra ny ersättande besöks-och fritidsbåtsbrygga inom Klövbergets naturreservat.
 
Beskrivning av ärendet
Besöks- och båtbryggan inom Klövbergets naturreservat är i mycket dålig kondition och behöver bytas ut. Det krävs enligt föreskrifterna för Klövbergets naturreservat att kommunstyrelsen alternativt hållbarhetsutskottet beslutar om att ge tillstånd för byggnation av en ny brygga på platsen för den befintliga gamla bryggan. Det krävs även tillstånd för rivning, bygglov, dispens från strandskyddsbestämmelserna samt en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer åtgärden i det välbesökta naturreservatets centrala del som mycket angelägen. Bryggan är enda landvägen som förbinder tillfartsvägen från reservatsentrén vid Noretvägen med rastplatsen och besöksgrottorna. Bryggområdet får anses ianspråktaget sedan lång tid tillbaka för verksamheten med fritidsbåtar och brygga.
 
Investeringsmedel för Klövbergsbryggan finns anvisade i kommunens budget. Målsättning är byggstart för bryggan under perioden september 2019 - maj 2020 om alla beslut och upphandlad entreprenad är klara i tid.
 
Tillkommande miljöbelastning i och med arbetet och ny brygga bedöms som liten. Risken för skador på växt- och djurliv bedöms som hanterbara i och med att bryggan planeras för att byggas under vinterhalvåret. 
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Klövberget.pdf

§4 Ordförandeförslag om att initiera arbetet med ett miljöprogram

Dnr 2019/SBF 0014
 
Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneenhet ges ett uppdrag om att initiera arbetet med att ta fram ett miljöprogram, se ordförandeförslag.
 
Ordförandeförslag
I december 2017 bifölls miljöpartiets motion om att ta fram ett miljöprogram. Detta arbete har dessvärre inte påbörjats, och det är därför mycket angeläget att Tyresö kommun snarast påbörjar arbetet.
 
Tyresö kommun var först i Sverige med en översiktsplan som utgår från de globala hållbarhetsmålen. Därmed är det ett naturligt nästa steg att miljöarbetet i stort också styrs mot dessa mål. I och med att miljöprogrammet ska bidra till strategisk styrning, så bör också ansvaret och uppföljningen ligga på strategisk nivå.
 
Tyresö kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1994 och det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument har senare ersatts av en ny klimatstrategi, energieffektiviseringsstrategi, energiplan, grönplan och avfallsplan.
 
Denna flora av dokument innehåller många bra ambitioner. Dock saknas en övergripande styrning av miljöarbetet. Miljöprogrammets huvudsyfte är att på ett systematiskt sätt se till att miljöarbetet styrs för att bidra till uppfyllandet av globala, nationella och regionala miljömål.
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190123.pdf (154 kb)

§5 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Bilagor
månadsrapport december 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20190123.pdf (164 kb)

§6 Information och meddelanden

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Inbjudan till VAS råd 2019, se länk till inbjudan här: https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=408671&test=1&userid=79509198&readid=8CCCE4DE3EAB&umailid=2152996503.
 
Bilagor
Inbjudan till VAS-råd 2019.pdf

§7 Information om Attraktiva Alby 2.0

Dnr 2019/SBF 0015
 
Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras till protokollet.
 
Särskilt yttrande
Ulrica Riis Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Uppföljning av den information gällande Attraktiva Alby, som informerades om på KLU i november.

§8 Förslag till försäljning av fastighets lokaler på Fältvägen

Dnr 2019/SBF 0013
 
Hållbarhetsutskottets beslut för förslag till kommunstyrelsen
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.
3. Beslut i ärendet tas i kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Robert Hammarstedt, fastighetschef inom Tyresö kommun, informerade om förslag till försäljning av fastighets lokaler på Fältvägen.
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190123.pdf (151 kb)