Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-03-18

Sammanträde 2020-03-18

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokaliseringsutredning och kompletterande beslutsunderlag noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för
och iordningsställa Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering
och mellanlagring av mjuka massor.

Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för
genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-
260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande
massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 12
(Strand 1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas
med i utredningen.

Förvaltningen har utrett frågan och föreslog till hållbarhetsutskottet i december att
kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för
och iordningsställa Strandallén 8-10 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering
och mellanlagring av mjuka massor. Hållbarhetsutskottet återremitterade ärendet
för komplettering med 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den
antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar
ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och beroenden till
andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.

Förvaltningen har kompletterat utredningen och föreslår att lokaliseringsutredning
och kompletterande beslutsunderlag noteras, samt att kommundirektören ges i
uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på Strandallén 6 (efter att
tidsbegränsat lov går ut senast 2027) och att planera för och iordningsställa
Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av
mjuka massor.

Den 19 februari 2020, återremitterar hållbarhetsutskottet, HU, ärendet igen med
yttrande om vidare utredning enligt motivering, ”utreda möjligheter till samarbete
med Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet samt utreda möjlighet att
fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats i Tyresö”.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokaliseringsutredning.pdf
Beslutsförslag massåtervinning 20200109.docx.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.docx.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.docx.pdf

2 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten
Strand 1:114.
2. Kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för
masshanteringsverksamheten (investering).

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastigheten finns
flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga
inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på
fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett strategiskt markförvärv
för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning
kommer markanvändningen ändras. Förvaltningen föreslår att kommundirektören
ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheten Strand 1:114, samt att
kostnaderna för rivningen finansieras inom ramen för masshanteringsverksamheten
(investering).

Ärendet bordlades vid hållbarhetsutskottets föregående sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1.114.pdf
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §70.pdf

3 Stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck - Tyresö

Dnr KSM-2020-242-509

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11
ska genomföras tidigast 2028
2. Åtgärden föreslås finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora
verksamhetsområde.
3. Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie
stråkstudie 11.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun, Stockholms stad, Region Stockholm och Trafikverket har
tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i stråket Tyresö
Centrum – Skarpnäck – Norra Sköndal. Studien är en del i satsningen Grönt ljus
stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik. Stråkstudie 11 är
en delsträcka på Stombusslinje N (Tyresö-Norsborg), se illustrerad sträckning i gult
nedan.

Projektet tar av stamp i Stomnätsplan för Stockholms län, översiktsplan för Tyresö
kommun, översiktsplan för Stockholm stad, Trafikverkets framkomlighetsprogram
och RUFS 2050. Parallellt med projektet genomförde Tyresö kommun en
utvecklingsplan över delar av Bollmoravägen, detta projekt stämdes av med
stråkstudien parallellt. Utvecklingsprogrammet Bollmoravägen, sträckan
Njupkärrsvägen – Tyresövägen godkändes av Miljö- och samhälsbyggnadsutskottet
§84 den 18 juni 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck-Tyresö.pdf
Stråkstudie 11_Bilaga_Populärversion stråk 11 2019.pdf

4 Hållbarhetsarbetet i kommunen

Dnr 2020/SBF 0032

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av planerna för arbetet att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Tyresö
kommun, samt information om medlemskap i Klimatkommunerna.

5 Gemensam skrivelse Gudöbroleden

Dnr 2020/SBF 0033

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För att stärka och säkra främst kollektivtrafikens och cyklisternas framkomlighet längs
Gudöbroleden, som redan i dagsläget är hårt belastad, har Tyresö och Haninge
översänt en skrivelse till Trafikverket där vi framhåller vår gemensamma önskan om en
komplett åtgärdsvalsstudie som innefattar alla transportslag längs Gudöbroleden.

6 Uppdrag om utredning av solenergi på Tyresö kommuns fastigheter

Dnr 2020/SBF 0035

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda tänkbara
investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö
kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter har lämnat ett förslag om att utreda tänkbara
investeringar i solenergi, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Solenergin växer snabbt i Sverige. Allt bättre teknik, till lägre kostnader, har öppnat
möjligheterna för detta energislag. Med rätt val av teknik och placering kan
solpaneler i Sverige leverera mer energi än vad många tror. Med lokalt producerad
el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra
viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat. En investering i solenergi
är lönsam på sikt, och med statliga stöd minskar återbetalningstiden ytterligare. Vi
ber därför kommundirektören att utreda vilka investeringar i solenergi som skulle
vara lämpliga för kommunen att genomföra.

Bilagor
Uppdrag-solceller.pdf

7 Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen
och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till
Hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande
Jag tackar Vänsterpartiet för den fina motionen med syfte att lyfta den biologiska
mångfalden, en mycket angelägen hållbarhetsfråga. Den biologiska mångfalden kan
kopplas både till ekosystemtjänster och klimatet. Tyresö kommun var den första
kommunen som tog avstamp i de globala målen vid framtagandet av översiktsplanen
som antogs med stor politisk enighet 2017. Nr 15 i de globala målen rör ”Ekosystem
och biologisk mångfald”. Här står:

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att
tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och
råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart
nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer
för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och
avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som
djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur
har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och
spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt-
och djurarter på land.

I motionen föreslås att södra delen av ängsområdet längs Wättinge gårdsväg ska ingå
i Barnsjöns naturreservat, samt att ängsmarken ska skötas genom slåtter för att öka
den biologiska mångfalden. I tjänsteskrivelsen redogörs för det arbete som pågår
inom samhällsbyggnadskontoret, dels med inrättandet av Barnsjöns naturreservat,
inklusive naturinventeringar för att utarbeta förslag till geografisk avgränsning, dels
arbetet med framtagandet av skötselplanen. Kommunens ambition om att öka den
biologiska mångfalden går i linje med motionen.

Därmed föreslår jag att motionen anses besvarad.

Bilagor
Ordförandeutlåtande Motion om Slåtterängarna i södra delen av Krusboda.docx.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf

8 Tjänsteskrivelse till motion om jämställdsamhällsplanering

Dnr 2020/SBF 0037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses vara besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en
motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av
kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet
föres lår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja
arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommunfullmäktige antog i bred politisk enighet en översiktsplan 2017. Inför att
översiktsplanen antogs fick våra kommuninvånare komma till tals, både muntligen och
skriftligen. Ca 1000 synpunkter kom in i samrådet, därtill turnerade en byggbod med
tjänstepersoner runt i kommunen och mötte skolbarn, kvinnor och män i alla åldrar. I
översiktsplanen står att jämställdhet är ett perspektiv som genomsyrar allt det vi
planerar. I hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen lyfts genusperspektivet som en
viktig parameter för att Tyresö kommuns samhällsutveckling ska bli långsiktigt hållbar.
Tyresö kommun var den första kommunen i Sverige att utgå ifrån de globala målen i
översiktsplanearbetet. Mål Nr 5 rör just jämställdhet:

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig
utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla
former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar
såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk,
ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av
hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig
rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla
potential.

Översiktsplanen ligger till grund för den fortsatta samhällsplaneringen i Tyresö.
Vi bygger bostäder främst i centrala kollektivtrafiknära lägen och med
prioriteringsordningen gångtrafikanter, cyklister, kollektivtrafik, personbilar.

Samhällsbyggnadskontoret är nu i färd med att ta fram en rad strategier, däribland en
hållbarhetsstrategi. I tjänsteskrivelsen redogörs utförligare för hur jämställdhet vävs in i
arbetet kring samhällsplaneringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om Jämställd samhällsplanering.pdf

9 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för februari 2020.

Bilagor
HU Månadsrapport februari 2020.docx.pdf

§5 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets beslut
1.  Informationen noteras.
2.  Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 
3.  En workshop med kommunstyrelsen för beredning av ärendet hålls i god tid innan kommunstyrelsens sammanträde.
 
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut 1-2.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga). 
 
Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget  att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 12 (Strand  1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas med i utredningen.
 
Förvaltningen har utrett frågan och föreslog till hållbarhetsutskottet i december att kommundirektören ges i uppdrag att planera för for tsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för och iordningsställa Strandallén 8-10 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av mjuka massor.  Hållbarhetsutskottet återremitterade ärendet för komplettering med 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.
 
Förvaltningen har kompletterat utredningen och föreslår att lokaliseringsutredning och kompletterande beslutsunderlag noteras, samt att kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027)  och att planera för och iordningsställa Strandallén 8-12 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering och mellanlagring av mjuka massor.  
 
Den 19 februari 2020, återremitterar hållbarhetsutskottet, HU, ärendet igen med
yttrande om vidare utredning enligt motivering, ”utreda möjligheter till samarbete med Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet samt utreda möjlighet att fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats i Tyresö”.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ordföranden föreslår också att en workshop med kommunstyrelsen för beredning av ärendet hålls i god tid innan kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokaliseringsutredning.pdf 
Beslutsförslag massåtervinning 20200109.docx.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.docx.pdf
Sammanställning alternativa platser 20200110x.docx.pdf

§6 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastighet en finns flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett
strategiskt markförvärv för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning kommer markanvändningen ändras. Förvaltningen
föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom
fastigheten Strand 1:114, samt att kostnaderna för rivningen finansieras inom
ramen för masshanteringsverksamheten (investering). 
 
Ärendet bordlades vid hållbarhetsutskottets föregående sammanträde. 

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1.114.pdf 
Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §70.pdf

§7 Stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck - Tyresö

Dnr KSM-2020-242-509

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028.
2.  Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3.  Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun, Stockholms stad, Region Stockholm och Trafikverket har
tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i stråket Tyresö Centrum – Skarpnäck – Norra Sköndal. Studien är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att utveckla en effektiv stombusstrafik. Stråkstudie 11 är en delsträcka på Stombusslinje N (Tyresö-Norsborg), se illustrerad sträckning i gult nedan.
 
Projektet tar av stamp i Stomnätsplan för Stockholms län, över siktsplan för
Tyresö kommun, översiktsplan för Stockholm stad, Trafikverkets
framkomlighetsprogram och RUFS 2050. Parallellt med projektet genomförde
Tyresö kommun en utvecklingsplan över delar av Bollmoravägen, detta projekt
stämdes av med stråkstudien parallellt. Utvecklingsprogrammet Bollmoravägen,
sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen godkändes av Miljö- och samhälsbyggnadsutskottet §84  den 18 juni 2018.

Ordförandeförslag
Ordföranden Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
 
1.  Kollektivtrafikåtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11 ska genomföras tidigast 2028
2.  Åtgärden finansieras inom ramen för kommande utveckling av Bollmora verksamhetsområde.
3.  Medfinansiering ska sökas för Åtgärd för Njupkärrsvägen enligt Åtgärdsvalstudie stråkstudie 11.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - stråkstudie 11, stombuss Skarpnäck-Tyresö.pdf
Stråkstudie 11_Bilaga_Populärversion stråk 11 2019.pdf

§8 Hållbarhetsarbetet i kommunen - ärendet utgår

§9 Gemensam skrivelse Gudöbroleden

Dnr KSM-2020-252-509

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
För att stärka och säkra främst kollektivtrafikens och cyklisternas framkomlighet längs Gudöbroleden, som redan i dagsläget är hårt belastad, har Tyresö och Haninge översänt en skrivelse till Trafikverket där vi framhåller vår gemensamma önskan om en komplett åtgärdsvalsstudie som innefattar alla transportslag längs Gudöbroleden.

Bilagor
Behov av åtgärdsvalsstudie_slutlig.pdf
Gudöbroleden - behov av ÅVS.pdf

§10 Uppdrag om utredning av solenergi på Tyresö kommuns fastigheter

Dnr KSM 2020 312 301

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter har lämnat ett förslag om att utreda tänkbara
investeringar i solenergi, se ordförandeutlåtande nedan. 

Ordförandeutlåtande
Solenergin växer snabbt i Sverige. Allt bättre teknik, till lägre kostnader, har öppnat möjligheterna för detta energislag. Med rätt val av teknik och placering kan solpaneler i Sverige leverera mer energi än vad många tror. Med lokalt
producerad el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna.
Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat. En
investering i solenergi är lönsam på sikt, och med statliga stöd minskar
återbetalningstiden ytterligare. Vi ber därför kommundirektören att utreda vilka
investeringar i solenergi som skulle vara lämpliga för kommunen att genomföra. 

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda tänkbara investeringar i solenergi på nuvarande och planerade byggnader som Tyresö
kommun äger och förvaltar, samt när de kan tänkas vara lönsamma.
 
Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag-solceller.pdf

§11 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.
 
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) deltar inte i
beslut.
 
Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kom munfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till Hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande
Jag tackar Vänsterpartiet för den fina motionen med syfte att lyfta den biologiska mångfalden, en mycket angelägen hållbarhetsfråga. Den biologiska mångfalden kan kopplas både till ekosystemtjänster och klimatet. Tyresö kommun var den första kommunen som tog avstamp i de globala målen vid framtagandet av översiktsplanen som antogs med stor politisk enighet 2017. Nr 15 i de globala målen rör ”Ekosystem och biologisk mångfald”.  Här står: Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.  Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

I motionen föreslås att södra delen av ängsområdet längs Wättinge gårdsväg ska
ingå i Barnsjöns naturreservat, samt att ängsmarken ska skötas genom slåtter för att öka den biologiska mångfalden. I tjänsteskrivelsen redogörs för det arbete som pågår inom samhällsbyggnadskontoret, dels med inrättandet av Barnsjöns
naturreservat, inklusive naturinventeringar för att utarbeta förslag till geografisk
avgränsning, dels arbetet med framtagandet av skötselplanen. Kommunens ambition om att öka den biologiska mångfalden går i linje med motionen.

Därmed föreslår jag att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§12 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.  

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M) deltar inte i beslut.
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen
remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommunfullmäktige antog i bred politisk enighet en översiktsplan 2017.
Inför att översiktsplanen antogs fick våra kommuninvånare komma till tals, både muntligen och skriftligen. Ca 1000 synpunkter kom in i samrådet, därtill turnerade en byggbod med tjänstepersoner runt i kommunen och mötte skolbarn, kvinnor och män i alla åldrar. I översiktsplanen står att jämställdhet är ett perspektiv som genomsyrar allt det vi planerar. I hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen lyfts genusperspektivet som en viktig parameter för att Tyresö kommuns samhällsutveckling ska bli långsiktigt hållbar. Tyresö kommun var den första kommunen i Sverige att utgå ifrån de globala målen i översiktsplanearbetet. Mål Nr 5 rör just jämställdhet:
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.
 
Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.
 
Översiktsplanen ligger till grund för den fortsatta samhällsplaneringen i Tyresö.
Vi bygger bostäder främst i centrala kollektivtrafiknära lägen och med
prioriteringsordningen gångtrafikanter, cyklister, kollektivtrafik, personbilar.
Samhällsbyggnadskontoret är nu i färd med att ta fram en rad strategier, däribland en hållbarhetsstrategi. I tjänsteskrivelsen redogörs utförligare för hur
jämställdhet vävs in i arbetet kring samhällsplaneringen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf 
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§13 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för februari 2020. 

Bilagor
HU Månadsrapport februari 2020.docx.pdf

§14 Startbesked projekt Bäverbäcken, projektering

Dnr KSM-2020-300-260

Hållbarhetsutskottets beslut
1.  Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.  Start av projektering av system och detaljhandling för trafikområde Bäverbäcken godkänns.
3.  Handlingarna kompletteras till kommunstyrelsen med vilka konsekvenser som uppstår i det fall att detaljplan för Bäverbäcken inte antas.
 
Beskrivning av ärendet
Projektet är en del av att förbättra framkomligheten samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen och nästa etapp efter trafikplats Petterboda. En förstudie för trafikområdet med ny passage under Tyresövägen är framtagen varpå
systemprojektering nu föreslås påbörjas.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet be slutar att:
1.  ta upp ärendet som ett extra ärende.
2.  godkänna start av projektering av system och detaljhandling för trafikområde Bäverbäcken.
3.  handlingarna kompletteras till kommunstyrelsen med vilka konsekvenser som uppstår i det fall att detaljplan för Bäverbäcken inte antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det. Ordföranden ställer frågan om
hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslag 2-3 och finner att hållbarhetsutskottet bifaller dem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Startbesked projekt Bäverbäcken.pdf