Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-02-17

Sammanträde 2021-02-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021.
Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Förslaget till nytt arrendeavtal bedöms inte beröra barn varför ingen prövning av barnens bästa gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6.14 undertecknad.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 ej signerad.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf

2 Yttrande över vägplan Tvärförbindelse Södertörn

Diarienummer 2021/SBF 0003 80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ser föreslaget yttrande som sitt svar på remissen Tvärförbindelse Södertörn.
2. Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Södertörnskommunernas yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har arbetat fram granskningshandlingar för vägplanen Tvärförbindelse Södertörn. Granskningsperioden är mellan 25 januari och 23 februari 2021, Tyresö kommun har ansökt om förlängd svarstid till den 10 mars.

Tvärförbindelse Södertörn planeras bli en ny väg inklusive gång- och cykelväg från E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också kapacitetsförstärkning av E4/E20 mellan Vårby och Fittja till följd av öppnandet av Förbifart Stockholm. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra delarna av länet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över vägplan Tvärförbindelsen Södertörn undertecknad.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande granskning Vägplan Tvärförbindelse Södertörn_slutlig.pdf
Planbeskrivning Tvärförbindelse södertörn.pdf
Tjänsteskrivelse Remiss Tvärförbindelse Södertörn ej undertecknad.pdf

3 Uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0012 82

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstategi.

Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan hamna i våra vattendrag. Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående klimatförändringar pekar mot att nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för översvämning. Parallellt med detta förtätar vi och hårdgör mer mark i Tyresö, vilket ofta leder till att ytavrinningen och därmed dagvattenflödena ökar.

I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa
robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt.

Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn till dessa nya förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa effekter på bebyggelse och miljön. Med rätt planering, mer lokalt omhändertagande av dagvatten, och naturliga reningsmetoder, så minskar vi miljöpåverkan och risken för översvämningar och andra störningar. Tyresö behöver ta ett samlat grepp kring dessa frågor i form av en dagvattenstrategi.

Bilagor
Uppdrag om dagvattenstrategi Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

4 Uppdrag att ta fram en naturvårdsplan

Diarienummer 2021/SBF 0013 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan enligt följande:

Tyresö är en naturrik kommun. Utöver våra naturreservat så har alla kommundelar också välnyttjade grönområden med stora värden för invånarna. Tyresö är också en växande kommun där vi har blivit fler som vill ta del av det som naturen ger. Det här har lett till ett ökat behov av skötsel av våra naturområden, redan innan pandemin. Med den kraftigt ökade vistelsen som pandemin har inneburit, så har behoven av skötsel, drift och service ökat än mer.

Idag saknas naturvårdsplan för Tyresö. Medel för skötsel, drift och service har inte hängt med i de behov som det ökande nyttjandet har inneburit. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av en övergripande naturvårdsplan som inventerar och identifierar behov, gör en kostnadsuppskattning av olika åtgärder, och skapar en prioriteringsordning.

Genom att vårda och värna våra naturområden, så förädlar vi de rekreativa och
ekologiska värden som Tyresös invånare så högt uppskattar.

Bilagor
Uppdrag om naturvårdsplan Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

5 Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda

Diarienummer 2021/SBF 0014 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen enligt följande:

Tyresö har sedan 2012 frivillig matavfallsinsamling i kommunen. Matavfallsinsamlingen är viktig för att sluta kretsloppen och återvinna resurser.
Anslutningsgraden har ökat successivt, men en hel del återstår. I ett av kommunens största bostadsområden, Krusboda, är det av olika skäl få boende som anslutit sig till matavfallsinsamling. Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter med 798 radhus, 328 atriumhus, 57 friliggande villor, 203 hyreslägenheter, Krusboda skola och två förskolor samt en centrumfastighet. Att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingssystemet är en viktig miljöfråga, därmed krävs ytterligare ansträngningar för att få fler tyresöbor att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kommunen i samverkan med samfälligheterna i Krusboda och de krusbodabor som vill ansluta sig till matavfallsinsamlingen behöver gemensamt diskutera lösningar. Kommunen ska därför ta en förnyad kontakt med dessa parter.

6 Inriktningsbeslut om solceller på Akvarievägens förskola

Diarienummer 2021/SBF 0015 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

I mars 2020 lades uppdraget att utreda solenergilösningar på lämpliga kommunala fastigheter. Då uppdraget ännu inte har återrapporterats, vill vi gå före och snabbutreda förutsättningarna för solpaneler på Akvarievägens förskola. Vid gynnsamma förutsättningar kan en upphandling inledas. Solenergin växer snabbt, vilket också lett till bättre teknik och lägre kostnader. Med väl vald placering kan solpaneler leverera en ansenlig mängd el, som både kan användas till fastighetens elförsörjning och släppas ut på nätet till försäljning, när produktionen är högre än konsumtionen. En investering i solenergi är ekonomiskt lönsam på sikt, och med lokalt producerad el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat.

7 Information om Grön resplan Wättinge

Diarienummer KSM2018-638

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet Wättinge har en Grön resplan tagits fram med syfte att vara ett styrmedel till att få ned parkeringsantalet i området till fördel för en ekonomiskt hållbar stadsdel med höga stadskvaliteter och en ökad hållbar mobilitet Planen innebär att parkeringstalen kan minska genom mobilitetsåtgärder, i planen sammanfattade och exemplifierade i mobilitetspaket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om grön resplan Wättinge undertecknad.pdf
Grönresplan Wättingebacken.pdf
Tjänsteskrivelse Grön resplan Wättinge ej undertecknad.pdf

8 Information om avloppsläckan i Albysjön

Diarienummer 2021/SBF 0011 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om avloppsläckan i Albysjön.

§7 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.
Anki Svensson (M) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.
Anki Svensson (M) hade reserverat sig emot beslutet om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett arrendeavtal avseende masshantering inom del av Erstavik 6:14 tecknades mellan Stockholm stad och NCC år 2014. Tyresö kommun förvärvade marken av Stockholm stad år 2018 och tog då över arrendeavtalet. Arrendatorn nyttjar inte området och har därför framfört önskemål om att frånträda det tecknade avtalet tidigare än då avtalstiden löper ut i mars 2023. Tyresö kommun arbetar med kommande utveckling av området och ser fördelar med att få tillgång till marken tidigare. Ett förslag till nytt avtal med kortare arrendetid har därför tagits fram och undertecknats av arrendatorn. Förslag till nytt arrendeavtal ersätter det tidigare avtalet i sin helhet och gäller för perioden 1 april 2021 till 30 september 2021. Avtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning.

Årlig arrendeavgift är 721 460 kronor exklusive moms. Förslaget innebär att Tyresö kommun får en lägre intäkt för arrendeavgift då denna endast kan tas ut till avtalsperiodens slut i september 2021 istället för mars 2023 enligt det tidigare avtalet.

Förslaget till nytt arrendeavtal bedöms inte beröra barn varför ingen prövning av barnens bästa gjorts.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Dick Bengtsson (M)) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Peter Frej (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6.14 undertecknad.pdf
Arrende undertecknat av NCC.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 ej signerad.pdf
Arrende NCC ej undertecknat.pdf

§8 Yttrande över vägplan Tvärförbindelse Södertörn

Diarienummer 2021/SBF 0003 80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ser föreslaget yttrande som sitt svar på remissen Tvärförbindelse Södertörn
2. Kommunstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Södertörnskommunernas yttrande

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade biträtt Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och förslag till remissvar om hon hade haft rösträtt.

Anki Svensson (M) hade yrkat bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har arbetat fram granskningshandlingar för vägplanen Tvärförbindelse Södertörn. Granskningsperioden är mellan 25 januari och 23 februari 2021, Tyresö kommun har ansökt om förlängd svarstid till den 10 mars.

Tvärförbindelse Södertörn planeras bli en ny väg inklusive gång- och cykelväg från E4/E20 vid Vårby backe i Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge kommun. I uppdraget ingår också kapacitetsförstärkning av E4/E20 mellan Vårby och Fittja till följd av öppnandet av Förbifart Stockholm. Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra delarna av länet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för eget förslag till remisssvar (se bilaga).
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden
finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Yttrande över vägplan Tvärförbindelsen Södertörn undertecknad.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande granskning Vägplan Tvärförbindelse Södertörn_slutlig.pdf
Planbeskrivning Tvärförbindelse södertörn.pdf
Avslagsyrkande (MP) Remissvar vägplan Tvärförbindelse Södertörn (MP).pdf
Tjänsteskrivelse Remiss Tvärförbindelse Södertörn ej undertecknad.pdf

§9 Uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0012 82

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstategi.

Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan hamna i våra vattendrag. Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående klimatförändringar pekar mot att nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för översvämning. Parallellt med detta förtätar vi och hårdgör mer mark i Tyresö, vilket ofta leder till att ytavrinningen och därmed dagvattenflödena ökar. I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt. Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver helhetssyn. För att uppnå en hållbar
dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn till dessa nya
förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa effekter på bebyggelse och miljön. Med rätt planering, mer lokalt  omhändertagande av dagvatten, och naturliga reningsmetoder, så minskar vi
miljöpåverkan och risken för översvämningar och andra störningar. Tyresö behöver ta ett samlat grepp kring dessa frågor i form av en dagvattenstrategi.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en policy kring dagvatten i form av en dagvattenstrategi

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om dagvattenstrategi Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§10 Uppdrag att ta fram en naturvårdsplan

Diarienummer 2021/SBF 0013 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan enligt följande:

Tyresö är en naturrik kommun. Utöver våra naturreservat så har alla kommundelar också välnyttjade grönområden med stora värden för invånarna. Tyresö är också en växande kommun där vi har blivit fler som vill ta del av det som naturen ger. Det här har lett till ett ökat behov av skötsel av våra naturområden, redan innan pandemin. Med den kraftigt ökade vistelsen som pandemin har inneburit, så har behoven av skötsel, drift och service ökat än mer.

Idag saknas naturvårdsplan för Tyresö. Medel för skötsel, drift och service har inte hängt med i de behov som det ökande nyttjandet har inneburit. Hållbarhetsutskottet ser ett behov av en övergripande naturvårdsplan som inventerar och identifierar behov, gör en kostnadsuppskattning av olika åtgärder, och skapar en prioriteringsordning.

Genom att vårda och värna våra naturområden, så förädlar vi de rekreativa och ekologiska värden som Tyresös invånare så högt uppskattar.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en naturvårdsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om naturvårdsplan Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf

§11 Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda

Diarienummer 2021/SBF 0014 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen enligt följande:

Tyresö har sedan 2012 frivillig matavfallsinsamling i kommunen. Matavfallsinsamlingen är viktig för att sluta kretsloppen och återvinna resurser. Anslutningsgraden har ökat successivt, men en hel del återstår. I ett av kommunens största bostadsområden, Krusboda, är det av olika skäl få boende som anslutit sig till matavfallsinsamling. Krusboda är en av Sveriges största samfälligheter med 798 radhus, 328 atriumhus, 57 friliggande villor, 203 hyreslägenheter, Krusboda skola och två förskolor samt en centrumfastighet. Att öka anslutningsgraden till matavfallsinsamlingssystemet är en viktig miljöfråga, därmed krävs ytterligare ansträngningar för att få fler tyresöbor att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kommunen i samverkan med samfälligheterna i Krusboda och de krusbodabor som vill ansluta sig till matavfallsinsamlingen behöver gemensamt diskutera lösningar. Kommunen ska därför ta en förnyad kontakt med dessa parter.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge alla boende i Krusboda möjlighet att ansluta till systemet för matavfallsinsamlingen.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag att utreda matavfallsinsamling i Krusboda Hållbarhetsutskottet 17 feb
2021.pdf

§12 Inriktningsbeslut om solceller på Akvarievägens förskola

Diarienummer 2021/SBF 0015 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett förslag om att kommundirektören ska ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

I mars 2020 lades uppdraget att utreda solenergilösningar på lämpliga kommunala fastigheter. Då uppdraget ännu inte har återrapporterats, vill vi gå före och snabbutreda förutsättningarna för solpaneler på Akvarievägens förskola. Vid gynnsamma förutsättningar kan en upphandling inledas. Solenergin växer snabbt, vilket också lett till bättre teknik och lägre kostnader. Med väl vald placering kan solpaneler leverera en ansenlig mängd el, som både kan användas till fastighetens elförsörjning och släppas ut på nätet till försäljning, när produktionen är högre än konsumtionen. En investering i solenergi är ekonomiskt lönsam på sikt, och med lokalt producerad el minskar också belastningen på de större överföringsledningarna. Detta är extra viktigt i Stockholmsregionen, där elnätet är hårt belastat.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges ett inriktningsbeslut att inleda upphandling av solpaneler på Akvarievägens förskola, om förutsättningarna för solceller på fastigheten är gynnsamma.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om solceller på Akvarievägens förskola Hållbarhetsutskottet 17 feb
2021.pdf

§13 Information om Grön resplan Wättinge

Diarienummer KSM2018-638

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet Wättinge har en Grön resplan tagits fram med syfte att vara ett styrmedel till att få ned parkeringsantalet i området till fördel för en ekonomiskt hållbar stadsdel med höga stadskvaliteter och en ökad hållbar mobilitet Planen innebär att parkeringstalen kan minska genom mobilitetsåtgärder, i planen sammanfattade och exemplifierade i mobilitetspaket.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om grön resplan Wättinge undertecknad.pdf Grönresplan Wättingebacken.pdf
Tjänsteskrivelse Grön resplan Wättinge ej undertecknad.pdf

§14 Information om avloppsläckan i Albysjön

Diarienummer 2021/SBF 0011 91

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om avloppsläckan i Albysjön.