Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-05-19

Sammanträde 2021-05-19

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Information ifrån trafiksäkerhetsorganisationen NTF

Diarienummer 2021/SBF 0053 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representant ifrån trafiksäkerhetsorganisationen NTF deltar för att informera hållbarhetsutskottet om nollvisionen, trafikolyckor och dess kostnader, trafiksäkerhetsarbetets framgångsfaktorer med mera.

2 Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.

Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in för beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering Tyresö.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Avfallsplan Bilaga 9 Handlingsplan.pdf
Potentiell kostnadsbesparing vid måluppfyllelse.docx

3 Återrapportering av uppdrag för badplats i Fornudden

Diarienummer KSM-2017-850-261

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 (§ 105) fick dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden invid gravområdet samt att befintlig båtbrygga (tillhörande Fornuddens villaförening, utan arrendeavtal) skulle flyttas närmre bryggan tillhörande Kumlavikens bryggförening.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett flera olika möjligheter för området och rekommenderar:
* att båtbryggan får ligga kvar på nuvarande plats
* att arrendeavtal för vattenområdet och ett skötselavtal för strandområdet upprättas med villaföreningen,
* att avtalen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området

Sittmöjligheter har iordningsställs på bryggan för att möjliggöra vattenkontakt för allmänheten, och som kompensation för de trädäck som utgår ur projektet södra Fornuddsparken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering badplats Fornudden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 105.pdf

4 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med återremissen har förhandling återupptagits och genomförts med NCC och ett justerat avtalsförslag har tagits fram. Det justerade förslaget innebär att NCC fortsatt frånträder marken 30 september 2021 istället för i mars 2023 enligt gällande avtal. Avgiften för den avslutande perioden föreslås uppgå till 723 456 kronor, vilket är en justering mot tidigare nytt förslag och innebär motsvarande nio månaders ytterligare avgift som ersättning för det tidigare frånträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 210430.pdf
Arrende NCC slutversion 210429.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 52.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf

5 Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifjell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till led enligt Varbergs-modellen.

Hållbarhetsutskottet ser positivt på åtgärder för energieffektivisering. Samtidigt måste investeringar i nya ljuskällor ses i ett bredare perspektiv där livscykelanalyser för både ekonomi och miljö ingår, samt många andra aspekter av belysning.
Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse gjort en tydlig redovisning av de fakta som efterfrågats i motionens att-satser.

Motionen anses därmed besvarad

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

6 Uppdrag förstudie belysniingsstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0054 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att i vägbelysningens befintliga armaturer byta ljuskälla till LED-insatser. Förvaltningen beräknar återbetalningstiden på en sådan investering till c:a 9 år.

För att beslut om en sådan investering ska kunna fattas krävs dock en bredare och mer omfattande analys av för- och nackdelar, samt vilka alternativ som står till buds.

Utvecklingen inom belysningsbranschen går fort. Nya belysningsanläggningar ger helt nya möjligheter till så kallad smart belysning. Uppkopplade belysningsanläggningar ger möjlighet till funktioner som att anpassa ljusstyrkan och färgtemperatur efter väderförhållanden och tid på dygnet. Sensorer kan se till att lysa upp där det behövs, och därigenom spara energi.

Ny teknik ger också bättre möjlighet till en miljöanpassning av belysning, då allt mer forskning visar på att många arter, som till exempel fladdermöss, många insekter och även träd påverkas negativt av artificiellt ljus. Med belysning som går att skärma och rikta går det att se till att ljuset hamnar där det ska, och inte riktas fel.

Rätt riktat ljus bidrar också till att minska bländning och skapa trafiksäkerhet. Detta kan också bidra till en förbättrad trygghetsupplevelse.

Dagens elnät för belysning är ofta överdimensionerade då de byggdes för belysning med högre strömförbrukning. Detta möjliggör att belysningsanläggningar kan byggas om för att t.ex. ladda elbilar och elcyklar och mobiltelefoner. I projektet "Green street light", ett samarbete mellan Vattenfall, Askersunds kommun med flera, testades detta. Slutsatsen man kunde dra var att svenska belysningsnät är väl lämpade för den här tekniken.

Sammanfattningsvis så är frågorna om kommunala belysningsanläggningar en komplex och mångfacetterad fråga. Flera kommuner har tagit fram belysningsstrategier, bland andra Nacka och Varberg. För att se hur Tyresö kommun ska gå vidare med dessa frågor så kan det finnas anledning att göra en omvärldsanslys, samt ta fram underlag för inriktning och ambitionsnivå.

Bilagor
Uppdrag om gatubelysning hållbarhetsutskottet 2021-05-19.pdf

7 Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

Ordförandeutlåtande
Vi tackar för ett utförligt svar från förvaltningen på motionärens frågor.
I tjänsteutlåtandet framgår att för ytterligare fördjupning i kranskommuners arrendeavgifter och debiteringsmodeller krävs ett konsultuppdrag.
En sådan utredning uppskattas i tidigt skede kosta cirka 150 000 kronor (grovt uppskattat) och beräknas kunna vara färdigställd preliminärt under oktober 2021. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament kan inarbetas i arrendeavgiften.

En sådan utredning skulle kunna innebära komplikationer för de avtalsförhandlingar som ska ske för att kunna teckna nya arrendeavtal eftersom det sänder otydliga signaler till föreningarna. Det finns ett antal föreningar som saknar avtal sedan 2021-01-01 där avtalen sagts upp för att införa den nya avgiften enligt beslutet från 2017.

Motionen anses därmed besvarad.

Bilagor
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf

8 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Diarienummer KSM 2021-521

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms - Trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2020 (T22)" med diarienummer: TN 2020-1386.

Beskrivning av ärendet
Sammantaget uppfattar Tyresö kommun förslagen till förändringar i erhållen remiss som övervägande positiva för Tyresö.

Särskilt gäller detta föreslagen utökning av linjerna 812C, 813C och 815C.
Tyresö kommun uppskattar också Trafikförvaltningens arbete avseende åtgärder som ska möta resenärernas behovs- och beteendemönster kopplat till rådande pandemi. Härvid vill vi också vi framhålla att det i Trafikförvaltningens fortsatta arbete med detta är mycket viktigt att arbeta med mobility management-åtgärder. Alltså sådana åtgärder som, genom bland annat marknadsföring och kampanjer, kan tydliggöra och, i så stor utsträckning som möjligt, bibehålla de positiva miljö- och framkomlighetseffekterna av arbete på distans/hemifrån även efter pandemin.
Samtidigt som vi övergripande ställer oss positiva till föreslagna förändringar så är Trafikförvaltningens förslag att lägga ner linje 820 bekymmersamt då Tyresö kommun sedan länge har uttryckt tydliga önskemål om att få behålla linjen som, trots den relativt låga andelen resenärer, anses uppfylla ett tydligt syfte lokalt i Fornudden och Trollbäcken.

Bilagor
Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021-2022 _T22.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande T22.pdf
Trafikförändringsremiss T22.pdf

9 Information om delningstjänst för återbruk

Diarienummer KSM2021517 450

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För att ta tillvara på resurser i en större utsträckning föreslås att ett samarbete inleds med Södertörnskommunerna, för att utreda vilka möjligheter som finns för ett gemensamt återbrukssystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delningstjänst för återbruk.pdf

10 Information om resultat av trafikanalys - effekt på framkomlighet och klimatutsläpp i Tyresö

Diarienummer 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde kommer utskottet ges information om resultatet av den trafikanalys som gjorts som ett underlag till Framkomlighetsplanen. Analysen utgår från befolkningsprognosen och utvecklingsprogrammet i översiktsplanen och jämför hur utvecklingen av biltrafiken kommer att se ut 2030 i ett basscenario utan åtgärder och med ett målstyrt scenario där åtgärder görs för att nå målen i Tyresö kommuns trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter". Resultaten av trafikanalysen presenteras tillsammans med en analys av effekterna på klimatutsläppen som gjorts som del av arbetet i uppdraget se över klimat- och energistrategierna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Presentation av trafikanalysens resultat.pdf

11 Information om trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Parkeringsplanen för mobilitet och parkering.

Trafikplan Mobilitet och parkering anger hur kommunen ska arbeta med mobilitet och parke­ring, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter inom kom­munens geografiska område. Syftet med trafikplanen är att kommunen ska utveckla sitt arbetssätt och utgå från mobilitet före parkeringar. Parkeringsfrågor ska sättas i ett större sammanhang för att bidra till att kommunen blir klimat­neutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara.

Bilagor
Mobilitets och parkeringsplan - SLUTVERSION HU info.pdf

12 Information om ÅVS stråkstudie 18 Tyresö-Handen

Diarienummer 2021/SBF 0052 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om Åtgärdsvalsstudien för stråk 18, Tyresö-Handen.

Åtgärdsvalsstudien för stråk 18, Tyresö-Handen syftar till att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. Stråkstudien är en delsträcka i arbetet med ny stombusslinje J som ska trafikera Tyresö-Handen- Flemingsberg-Kungens Kurva/Skärholmen - Vällingby - Barkarby- Sollentuna - Täby/Arninge. Studien ska hitta lösningar i trafikrummet som ger bättre framkomlighet för stombuss, men även för andra bussar på berörd sträcka, Tyresö-Handen.

§29 Information ifrån trafiksäkerhetsorganisationen NTF

Diarienummer 2021/SBF 0053 80

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representant ifrån trafiksäkerhetsorganisationen NTF deltar för att informera hållbarhetsutskottet om nollvisionen, trafikolyckor och dess kostnader, trafiksäkerhetsarbetets framgångsfaktorer med mera.

§30 Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Fredrik Bergkuist (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.
Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in för beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering Tyresö.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Avfallsplan Bilaga 9 Handlingsplan.pdf
Potentiell kostnadsbesparing vid måluppfyllelse.pdf

§31 Återrapportering av uppdrag för badplats i Fornudden

Diarienummer KSM-2017-850-261

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandebeslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 (§ 105) fick dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden invid gravområdet samt att befintlig båtbrygga (tillhörande Fornuddens villaförening, utan arrendeavtal) skulle flyttas närmre bryggan tillhörande Kumlavikens bryggförening.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett flera olika möjligheter för området och rekommenderar:
* att båtbryggan får ligga kvar på nuvarande plats
* att arrendeavtal för vattenområdet och ett skötselavtal för strandområdet upprättas med villaföreningen,
* att avtalen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området
Sittmöjligheter har iordningsställs på bryggan för att möjliggöra vattenkontakt för allmänheten, och som kompensation för de trädäck som utgår ur projektet södra Fornuddsparken.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering badplats Fornudden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 105.pdf

§32 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med återremissen har förhandling återupptagits och genomförts med NCC och ett justerat avtalsförslag har tagits fram. Det justerade förslaget innebär att NCC fortsatt frånträder marken 30 september 2021 istället för i mars 2023 enligt gällande avtal. Avgiften för den avslutande perioden föreslås uppgå till 723 456 kronor, vilket är en justering mot tidigare nytt förslag och innebär motsvarande nio månaders ytterligare avgift som ersättning för det tidigare frånträdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 210430.pdf
Arrende NCC slutversion 210429.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 52.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf

§33 Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) reserverar sig med hänvisning till motionen.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifjell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till led enligt Varbergs-modellen.

Hållbarhetsutskottet ser positivt på åtgärder för energieffektivisering. Samtidigt måste investeringar i nya ljuskällor ses i ett bredare perspektiv där livscykelanalyser för både ekonomi och miljö ingår, samt många andra aspekter av belysning.

Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse gjort en tydlig redovisning av de fakta som efterfrågats i motionens att-satser.
Motionen anses därmed besvarad

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen.
Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller motionen. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

§34 Uppdrag förstudie belysningsstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0054 91

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig emot beslutet.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) anmäler en röstförklaring (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att i vägbelysningens befintliga armaturer byta ljuskälla till LED-insatser. Förvaltningen beräknar återbetalningstiden på en sådan investering till c:a 9 år.

För att beslut om en sådan investering ska kunna fattas krävs dock en bredare och mer omfattande analys av för- och nackdelar, samt vilka alternativ som står till buds.

Utvecklingen inom belysningsbranschen går fort. Nya belysningsanläggningar ger helt nya möjligheter till så kallad smart belysning. Uppkopplade belysningsanläggningar ger möjlighet till funktioner som att anpassa ljusstyrkan och färgtemperatur efter väderförhållanden och tid på dygnet. Sensorer kan se till att lysa upp där det behövs, och därigenom spara energi.

Ny teknik ger också bättre möjlighet till en miljöanpassning av belysning, då allt mer forskning visar på att många arter, som till exempel fladdermöss, många insekter och även träd påverkas negativt av artificiellt ljus. Med belysning som går att skärma och rikta går det att se till att ljuset hamnar där det ska, och inte riktas fel.

Rätt riktat ljus bidrar också till att minska bländning och skapa trafiksäkerhet. Detta kan också bidra till en förbättrad trygghetsupplevelse.

Dagens elnät för belysning är ofta överdimensionerade då de byggdes för belysning med högre strömförbrukning. Detta möjliggör att belysningsanläggningar kan byggas om för att t.ex. ladda elbilar och elcyklar och mobiltelefoner. I projektet "Green street light", ett samarbete mellan Vattenfall, Askersunds kommun med flera, testades detta. Slutsatsen man kunde dra var att svenska belysningsnät är väl lämpade för den här tekniken.

Sammanfattningsvis så är frågorna om kommunala belysningsanläggningar en komplex och mångfacetterad fråga. Flera kommuner har tagit fram belysningsstrategier, bland andra Nacka och Varberg. För att se hur Tyresö kommun ska gå vidare med dessa frågor så kan det finnas anledning att göra en omvärldsanslys, samt ta fram underlag för inriktning och ambitionsnivå.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget till förmån för Sverigedemokraternas motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen (§ 33).
Anders Wickberg (SD) biträder Fredrik Bergkuists (M) avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget enligt Fredrik Bergkuists (M) avslagsyrkande. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Uppdrag om gatubelysning hållbarhetsutskottet 2021-05-19.pdf

§35 Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

Ordförandeutlåtande
Vi tackar för ett utförligt svar från förvaltningen på motionärens frågor.
I tjänsteutlåtandet framgår att för ytterligare fördjupning i kranskommuners arrendeavgifter och debiteringsmodeller krävs ett konsultuppdrag.

En sådan utredning uppskattas i tidigt skede kosta cirka 150 000 kronor (grovt uppskattat) och beräknas kunna vara färdigställd preliminärt under oktober 2021. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament kan inarbetas i arrendeavgiften.

En sådan utredning skulle kunna innebära komplikationer för de avtalsförhandlingar som ska ske för att kunna teckna nya arrendeavtal eftersom det sänder otydliga signaler till föreningarna. Det finns ett antal föreningar som saknar avtal sedan 2021-01-01 där avtalen sagts upp för att införa den nya avgiften enligt beslutet från 2017.
Motionen anses därmed besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Vidare föreslår hon att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar han enligt följande: "Jag yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften."

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen och avslag till Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget att anse motionen besvarad. Ordförande ställer därefter frågan om hållbarhetsutskottet bifaller motionen.

Peter Freij (M) begär votering och följande röstordning fastställs: Den som vill att motionen ska anses besvarad röstar ja. Den som vill att motionen ska bifallas röstar nej. Resultat: 5 ja och 4 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll.

Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget att anse motionen besvarad.

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf

§36 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Diarienummer KSM 2021-521

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms - Trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2020 (T22)" med diarienummer: TN 2020-1386.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sammantaget uppfattar Tyresö kommun förslagen till förändringar i erhållen remiss som övervägande positiva för Tyresö.

Särskilt gäller detta föreslagen utökning av linjerna 812C, 813C och 815C.
Tyresö kommun uppskattar också Trafikförvaltningens arbete avseende åtgärder som ska möta resenärernas behovs- och beteendemönster kopplat till rådande pandemi. Härvid vill vi också vi framhålla att det i Trafikförvaltningens fortsatta arbete med detta är mycket viktigt att arbeta med mobility management-åtgärder. Alltså sådana åtgärder som, genom bland annat marknadsföring och kampanjer, kan tydliggöra och, i så stor utsträckning som möjligt, bibehålla de positiva miljö- och framkomlighetseffekterna av arbete på distans/hemifrån även efter pandemin.

Samtidigt som vi övergripande ställer oss positiva till föreslagna förändringar så är Trafikförvaltningens förslag att lägga ner linje 820 bekymmersamt då Tyresö kommun sedan länge har uttryckt tydliga önskemål om att få behålla linjen som, trots den relativt låga andelen resenärer, anses uppfylla ett tydligt syfte lokalt i Fornudden och Trollbäcken.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms - Trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2020 (T22)" med diarienummer: TN 2020-1386.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021-2022 _T22.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande T22.pdf
Trafikförändringsremiss T22.pdf

§37 Information om delningstjänst för återbruk

Diarienummer KSM2021517 450

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För att ta tillvara på resurser i en större utsträckning föreslås att ett samarbete inleds med Södertörnskommunerna, för att utreda vilka möjligheter som finns för ett gemensamt återbrukssystem.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delningstjänst för återbruk.pdf

§38 Information om resultat av trafikanalys - effekt på framkomlighet och klimatutsläpp i Tyresö

Diarienummer 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde kommer utskottet ges information om resultatet av den trafikanalys som gjorts som ett underlag till Framkomlighetsplanen. Analysen utgår från befolkningsprognosen och utvecklingsprogrammet i översiktsplanen och jämför hur utvecklingen av biltrafiken kommer att se ut 2030 i ett basscenario utan åtgärder och med ett målstyrt scenario där åtgärder görs för att nå målen i Tyresö kommuns trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter". Resultaten av trafikanalysen presenteras tillsammans med en analys av effekterna på klimatutsläppen som gjorts som del av arbetet i uppdraget se över klimat- och energistrategierna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Presentation av trafikanalysens resultat.pdf

§39 Information om trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Parkeringsplanen för mobilitet och parkering.

Trafikplan Mobilitet och parkering anger hur kommunen ska arbeta med mobilitet och parke­ring, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter inom kom­munens geografiska område. Syftet med trafikplanen är att kommunen ska utveckla sitt arbetssätt och utgå från mobilitet före parkeringar. Parkeringsfrågor ska sättas i ett större sammanhang för att bidra till att kommunen blir klimat­neutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara.

Bilagor
Mobilitets och parkeringsplan - SLUTVERSION HU info.pdf

§40 Information om ÅVS stråkstudie 18 Tyresö-Handen

Diarienummer 2021/SBF 0052 80

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om Åtgärdsvalsstudien för stråk 18, Tyresö-Handen.

Åtgärdsvalsstudien för stråk 18, Tyresö-Handen syftar till att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. Stråkstudien är en delsträcka i arbetet med ny stombusslinje J som ska trafikera Tyresö-Handen- Flemingsberg-Kungens Kurva/Skärholmen - Vällingby - Barkarby- Sollentuna - Täby/Arninge. Studien ska hitta lösningar i trafikrummet som ger bättre framkomlighet för stombuss, men även för andra bussar på berörd sträcka, Tyresö-Handen.