Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-12-20

Sammanträde 2021-12-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Tyresöinitiativ om att kommunen erbjuder möjlighet att låna elcyklar

Dnr: KSM2021-1323.280

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet gällande att kommunen bör erbjuda medborgare möjligheten att låna elcyklar i upp till två veckor mot deposition, exempelvis på biblioteket eller Fritidsbanken. Förslaget motiveras av att det skulle ge flera medborgare möjlighet att prova på att ha en elcykel innan de investerar i en egen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kombinerad behovsanalys och förstudie för att utifrån identifierade behov utreda förutsättningarna för att genomföra förslaget. Kommunen har tidigare genomfört olika typer av prova-på kampanjer för elcykel för att få fler att kunna välja cykel framför bil, men detta skulle skapa en mer kontinuerlig service som har möjlighet att nå flera medborgare och målgrupper. Förstudien skall beakta de ekonomiska och praktiska konsekvenserna samt genomföra en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om att låna elcykel.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Låna elcyklar.pdf

2 Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Dnr: KSM-2018-2087-510

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för buss, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som behövs till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur. Trafik- och framkomlighetsplanen planeras att antas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information Trafik och framkomlighetsplan.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-01-23 § 2.docx
Särskilt yttrande (M, c, KD) Hållbarhetsutskottet 2019-01-23 §2.pdf
Särskilt yttrande (SD) Hållbarhetsutskottet 2019-01-23 §2.pdf

§63 Tyresöinitiativ om att kommunen erbjuder möjlighet att låna elcyklar

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie

2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

 

Deltar ej i beslutet:

Per Carlberg (SD) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

 

Beskrivning av ärendet

Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet gällande att kommunen bör erbjuda medborgare möjligheten att låna elcyklar i upp till två veckor mot deposition, exempelvis på biblioteket eller Fritidsbanken. Förslaget motiveras av att det skulle ge flera medborgare möjlighet att prova på att ha en elcykel innan de investerar i en egen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kombinerad behovsanalys och förstudie för att utifrån identifierade behov utreda förutsättningarna för att genomföra förslaget. Kommunen har tidigare genomfört olika typer av prova-på kampanjer för elcykel för att få fler att kunna välja cykel framför bil, men detta skulle skapa en mer kontinuerlig service som har möjlighet att nå flera medborgare och målgrupper. Förstudien skall beakta de ekonomiska och praktiska konsekvenserna samt genomföra en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

  1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie
  2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§64 Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Fredrik Bergkuist (M) hänvisar till Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraterna gemensamma särskilda yttrande ifrån hållbarhetsutskottet 2019-01-23 § 2 (se bilaga) 

 

Beskrivning av ärendet

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för buss, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som behövs till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur. Trafik- och framkomlighetsplanen planeras att antas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.