Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-01-26

Sammanträde 2022-01-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Dnr: KSM2021-1346

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Beskrivning av ärendet

Trafikverket fick i juni 2021 i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Regeringen planerar att fastställa den nationella planen våren/sommaren 2022. Remisstiden sträcker sig till den 28 februari 2022, Tyresö kommun avser att svara på förslaget genom det framtagna Södertörnsgemensamma yttrandet.
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
* drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
* investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
* åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
* stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
* medel till forskning och innovation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande nationell plan Slutlig.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033.pdf
Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033_Planen i korthet.pdf
Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf
Ordförandeförslag (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf

2 Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033

Dnr: KSM2021-404.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033.

Beskrivning av ärendet

Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Region Stockholm har fått i uppdrag att revidera nuvarande länsplan, och har nu tagit fram ett förslag för åren 2022-2033. Den totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är drygt 10 000 miljoner kronor. Remisstiden sträcker sig till den 1 februari 2022 och Tyresö kommun har fått förlängd svarstid till 9 feb 2022.

Länsplanen innehåller investeringar som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Tyresö kommun bedömer att länsplanen i stort följer RUFS 2050 och att de sex huvudprinciperna som beskrivs är bra. De är relevanta och viktiga som planeringsunderlag till planen. I förslaget finns ett antal nya namngivna objekt, men flertalet finns kvar från föregående plan. De föreslagna objekten möter dock inte till fullo de föreslagna målsättningarna i planen. Beloppsgränsen på mindre åtgärder har höjts från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, vilket är positivt.

Gullmarsplan är för Tyresö kommun den viktigaste bytespunkten och att detta objekt funnits i tidigare planer, men nu är borttaget och att denna förändring inte har kommunicerats med Tyresö kommun, är synnerligen beklagligt. Detta särskilt då en av principerna som presenterats i länsplaneförslaget är samverkan. Tyresö kommun kräver likt Södertörnskommunerna en ny formulering i länsplanen.
Objektet för Stombuss 1 3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C finns kvar i planen, men även här behöver samverkan mellan kommuner och Region Stockholm förbättras. Den dialog som funnits har varit sporadisk och även här önskar Tyresö kommun att Region Stockholm håller i stafettpinnen. Det är inte acceptabelt att denna åtgärd ligger så sent i planperioden som år 2031. Den behöver genomföras tidigare för att bland annat garantera restider för kollektivtrafikresenärer. Även Norra Sköndal finns kvar från gällande länsplan, men vägplanen som är fastställd för denna bytespunkt tar inte höjd för kommande och utökad busstrafik som trafikförvaltningen, Region Stockholm ser år 2030. Det innebär att uppsatta mål i RUFS 2050 om att kollektivtrafikandelar ska öka inte fullt ut beaktas.

Det regionala cykelstråket, Vendelsöstråket, finns även kvar från gällande länsplan. Detta objekt har fått utökade ekonomiska ramar vilket Tyresö kommun ser som positivt eftersom projektet kan genomföras enligt föreslagen tidplan.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Länsplan .pdf
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan Slutlig.pdf
Förslag till länsplan 2022-2033.pdf
Missiv länsplan 2022-2033_2.pdf

3 Svar på remiss om Program för social hållbarhet i Haninge kommun

Dnr: KSM2022-59.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet

Remissen Program för social hållbarhet i Haninge kom in från Haninge kommun den 25 november 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och är övervägande positiv till Haninges programförslag som det beskrivs i remissversionen och i bilagan Fördjupad information och har lämnat några synpunkter med förslag till möjliga förtydliganden och förbättringar.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts för ärendet, med det beaktas i synpunkterna som lämnas i remissvaret.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Tyresös remissvar för Program för social hållbarhet i Haninge.pdf
Remissversion Program för social hållbarhet i Haninge kommun.pdf
Bilaga Fördjupad information_Haninge social hållbarhet.pdf
MissivRemissversion.pdf

4 Meddelanden

Dnr: 2022/SBF 0006

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Hållbarhetsutskottet redovisas följande meddelanden:

•Inbjudan Regionala luftvårdsdagen 2022

Bilagor:
Regionala Luftvårdsdagen 2022 -Välkommen!.pdf

§1 Svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Diarienummer KSM2021-1346

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Joakim Grimborg (KD) hade yrkat bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Trafikverket fick i juni 2021 i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till en nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Regeringen planerar att fastställa den nationella planen våren/sommaren 2022. Remisstiden sträcker sig till den 28 februari 2022, Tyresö kommun avser att svara på förslaget genom det framtagna Södertörnsgemensamma yttrandet.

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:

 • drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
 • investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
 • åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
 • stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
 • medel till forskning och innovation.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter föreslår att hållarbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut samt att de bifaller ordförandens yttrande enligt bilaga.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Remiss Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

Södertörnsgemensamt yttrande nationell plan Slutlig.pdf

Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033.pdf

Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033_Planen i korthet.pdf

Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf

Ordförandeförslag (MP) Hållbarhetsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf

§2 Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033

Diarienummer KSM2021-404.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Region Stockholm har fått i uppdrag att revidera nuvarande länsplan, och har nu tagit fram ett förslag för åren 2022-2033. Den totala ramen för kommande planeringsperiod 2022 - 2033 är drygt 10 000 miljoner kronor. Remisstiden sträcker sig till den 1 februari 2022 och Tyresö kommun har fått förlängd svarstid till 9 feb 2022.

Länsplanen innehåller investeringar som ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. Tyresö kommun bedömer att länsplanen i stort följer RUFS 2050 och att de sex huvudprinciperna som beskrivs är bra. De är relevanta och viktiga som planeringsunderlag till planen. I förslaget finns ett antal nya namngivna objekt, men flertalet finns kvar från föregående plan. De föreslagna objekten möter dock inte till fullo de föreslagna målsättningarna i planen. Beloppsgränsen på mindre åtgärder har höjts från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, vilket är positivt.

Gullmarsplan är för Tyresö kommun den viktigaste bytespunkten och att detta objekt funnits i tidigare planer, men nu är borttaget och att denna förändring inte har kommunicerats med Tyresö kommun, är synnerligen beklagligt. Detta särskilt då en av principerna som presenterats i länsplaneförslaget är samverkan. Tyresö kommun kräver likt Södertörnskommunerna en ny formulering i länsplanen.

Objektet för Stombuss 1+3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C finns kvar i planen, men även här behöver samverkan mellan kommuner och Region Stockholm förbättras. Den dialog som funnits har varit sporadisk och även här önskar Tyresö kommun att Region Stockholm håller i stafettpinnen. Det är inte acceptabelt att denna åtgärd ligger så sent i planperioden som år 2031. Den behöver genomföras tidigare för att bland annat garantera restider för kollektivtrafikresenärer. Även Norra Sköndal finns kvar från gällande länsplan, men vägplanen som är fastställd för denna bytespunkt tar inte höjd för kommande och utökad busstrafik som trafikförvaltningen, Region Stockholm ser år 2030. Det innebär att uppsatta mål i RUFS 2050 om att kollektivtrafikandelar ska öka inte fullt ut beaktas.

Det regionala cykelstråket, Vendelsöstråket, finns även kvar från gällande länsplan. Detta objekt har fått utökade ekonomiska ramar vilket Tyresö kommun ser som positivt eftersom projektet kan genomföras enligt föreslagen tidplan.

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Länsplan.pdf

Södertörnsgemensamt yttrande länsplan Slutlig.pdf

Förslag till länsplan 2022-2033.pdf

Missiv länsplan 2022-2033_2.pdf

§3 Svar på remiss om Program för social hållbarhet i Haninge kommun

Diarienummer KSM2022-59.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun med följande tillägg:  ""Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat. Även dessa perspektiv bör därför prövas.
  I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv på social hållbarhet. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör belysas.”

Deltar inte i beslutet:

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Remissen Program för social hållbarhet i Haninge kom in från Haninge kommun den 25 november 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på remissen och är övervägande positiv till Haninges programförslag som det beskrivs i remissversionen och i bilagan Fördjupad information och har lämnat några synpunkter med förslag till möjliga förtydliganden och förbättringar.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts för ärendet, med det beaktas i synpunkterna som lämnas i remissvaret

Ordförandeförslag

Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om Program för social hållbarhet i Haninge kommun.

Vidare tilläggsyrkar hon att följande inkluderas i remissvaret:

"Barnens bästa innebär utöver tillgång till lekplatser och trafiksäkerhet, även tillgång till frisk luft och ett bra klimat och att  även dessa perspektiv bör prövas.  

I de 17 globala målen för hållbar utveckling, finns Mål 5 som säger: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I dokumentet saknas detta perspektiv. Män och kvinnor, flickor och pojkar, lever under olika villkor, viket bör också belysas."

Yrkande

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Tyresös remissvar för Program för social hållbarhet i Haninge.pdf

Remissversion Program för social hållbarhet i Haninge kommun.pdf

Bilaga Fördjupad information_Haninge social hållbarhet.pdf

MissivRemissversion.pdf

§4 Meddelanden

Diarienummer 2022/SBF 0006 001

Hållbarhetsutskottets beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Hållbarhetsutskottet redovisas följande meddelanden:

 • Inbjudan Regionala luftvårdsdagen 2022

Bilagor

Regionala Luftvårdsdagen 2022 -Välkommen!.pdf