Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-10-14

Sammanträde 2010-10-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar en interpellation om vad som hände med den stora lekplatsen för små barn när Skatepark 135 byggdes

5 Kompletterande underhållsåtgärder i kommunens lokaler (KS 2010-09-28, § 136)

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SOL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Mötesinformation

 

§99 Interpellationer

Dnr. 2010/KS 0022 001

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) om vad som hände med den stora lekplatsen för små barn när Skatepark 135 byggdes. Vidare yttrar sig interpellanten, Dick Bengtson (M) och Martin Nilsson (S).

_______

§100 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Anna SteeleKarlström (FP), ledamot och ordförande i socialnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden samt ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn. Avsägelsen i socialnämnden ska gälla från och med den 1 november 2010. Övriga avsägelser gäller omedelbart.

Andreas Jonsson (M), förste vice ordförande i Socialnämnden. Avsägelsen ska gälla från och med den 1 november 2010.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Andreas Jonsson (M) utses till ordförande i socialnämnden från och med den 1 november

- Nomi Lind (FP) utses till ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 1 november

- Tomas Holmberg (FP) utses till ersättare i kommuntyrelsen och överförmyndarnämnden.

________

§101 Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

Dnr. 2010/KS 0238

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2010 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2010 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Inger Gemicioglu (V), Hans Lindberg (M), Susann Ronström (S) och Jerry Svensson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilda yttranden

Peter Bylund (MP-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Jerry Svensson (S-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen

________

§102 Kompletterande underhållsåtgärder i kommunens lokaler

Dnr. 2009/KS 088

Ärendebeskrivning

I samband med beredningen av reviderat investeringsprogram har behov av ett antal underhållsåtgärder i kommunens lokaler aktualiserats. Åtgärderna är angelägna att genomföra utan dröjsmål men de är inte av den art att de inte kan betecknas som investeringar som tillför nya värden i kommunens balansräkning. Det är istället fråga om underhållsåtgärder som behövs för att upprätthålla nuvarande funktionalitet, se bilaga.

Förslag till reviderat investeringsprogram beräknas kunna behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober och vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2010.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Driftanslaget ”Lokalförsörjning” i 2010 års driftbudget får belastas med ytterligare 7,2 miljoner kronor för att åtgärda angelägna underhållsbehov i kommunens lokaler

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§103 Antagande av detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr. 2009/KSM 0455

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade i april 2010 ett förslag till detaljplan för Gränsvägen 10 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och sophus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

Förslaget har varit utställt under tiden 19 maj till och med 11 juni 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida.

Under utställningstiden inkom 13 synpunkter. Efter utställningstidens utgång inkom ytterligare tre synpunkter. Inga ändringar har gjorts i förslaget efter utställning med undantag av en korrigering i planbeskrivningen om vegetation/häckar runt planområdet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Peter Bylund (MP).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar ändring enligt följande:

- En parkeringsplats per bostad

- Förnybara energikällor för uppvärmning (ej fossilfri)

- Passiv- eller lågenergihus

- Individuell mätning för värme och vatten.

Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Yrkandena avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_________

§104 Exploateringsavtal, detaljplan för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12)

Dnr. 2010/KSM 0506

Ärendebeskrivning

Avtal om exploatering av Gränsvägen 10 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Avtalet redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal för Gränsvägen 10 (Bollmora 1:12) godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och tillförordnad stadsbyggnadschef bemyndigas att gemensamt teckna erforderliga handlingar angående Gränsvägen 10.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar ändring enligt följande:

- En parkeringsplats per bostad

- Förnybara energikällor för uppvärmning (ej fossilfri)

- Passiv- eller lågenergihus

- Individuell mätning för värme och vatten.

Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

________

§105 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

________

§106 Motion om bättre budgetuppföljning

Dnr. 2010/KS 0146 001

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion angående bättre budgetuppföljning. I motionen föreslås ”att Tyresö kommun för att få en bättre ekonomiuppföljning, och därmed på sikt en starkare ekonomi, ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en gentemot beräknade kostnader periodiserad budgetuppföljning för nämnder och kommunstyrelse”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 80 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Tyresö kommuns ekonomichef har yttrat sig över motionen (se bilaga) och framför följande:

Av yttrandet framgår bland annat att ett arbete redan har initierats inom förvaltningen som syftar till att förbättra den framtida periodiseringen av årsbudgetarna. Motionärernas syfte får därmed i denna del anses bli tillgodosett. Det finns däremot starka skäl mot en ordning som innebär att kommunens samlade investeringsåtagande utökas med nya projekt för att upprätthålla en accepterad investeringsvolym när en del av de ingående projekten försenas.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jerry Svensson (S), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP) och Elisabet Hedlund (V).

Yrkande

Elisabet Hedlund (V-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Jerry Svensson (S-gruppen) Inger Gemicioglu (V-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

________

§107 Avslutning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson (FP) tackar avgående ledamöter och ersättare samt engagerade tjänstemän för den gångna mandatperioden.

Avgående ledamoten, tillika tidigare ordföranden i kommunstyrelsen, Berit Assarsson (M), lämnar en resumé över sina 34 år i Tyresö kommunfullmäktige.

Christina Tallberg (S) tackar kommufullmäktiges ordförande för den gångna mandatperioden.

Peter Bylund (MP) tackar alla avgående ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Därutöver yttrar sig Inger Gemicioglu (V), Anna SteeleKarlström (FP) och Jerry Svensson (S).