Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-12-09

Sammanträde 2010-12-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

9 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (KS 2010-11-30, § 187)

Mötesinformation

 

§20 Motion om varumärkesriktlinjer

Dnr. 2010/KS 0344 003

Ärendebeskrivning

Anders Linder (S) har lämnat in en motion om varumärkesriktlinjer.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§21 Motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader

Dnr. 2010/KS 0345 91

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har lämnat in en motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§22 Interpellationer

Dnr. 2010/KS 0022 001

Ärendebeskrivning

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till Socialnämndens ordförande med rubriken ”Barnfattigdomen är större än någonsin under månget decennium”.

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

_______

§23 Val till nämnder och styrelser samt andra organ

Dnr. 2010/KS 0346 001

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges valberedning har i protokoll den 30 november 2010 redovisat förslag ifråga om val till nämnder, styrelser, revisorer med flera organ.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lilian Edberg (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige väljer ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelser, nämnder, revisorer med flera uppdrag enligt till detta protokoll fogad vallista (bilaga).

- Där inte annat anges avser mandattiderna åren 2011-2014.

__________

§24 Regler för ersättares tjänstgöring

Dnr. 2010/KS 0347 001

Ärendebeskrivning

Valberedningen förslår att följande skall gälla för majoritetsvalda nämnder, utskott m fl organ:

“Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning

nedanstående

M M, FP, KD, C, S,MP, V

FP FP, M, KD, C, S, MP, V

KD KD, M, C, FD, S, MP, V

C C, M, FP, KD, S, MP, V

MP MP, S, V, C, FP, KD, M

S S, V, MP, FP, C, M, KD

V V, S, MP, C, FP, KD, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.”

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP).


Yrkande

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar ändring i ordningsföljden för Miljöpartiets ersättare enligt följande:

MP, S, V, FP, M, C, KD.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

“Ledamot eller behörigen kallad ersättare som inte kan tjänstgöra vid sammanträde ska underrätta ordförande eller sekreterare i så god tid att ersättare kan kallas in.

Ersättare kallas in i denna ordningsföljd:

För ledamot som tillhör Inträder ersättare i denna ordning

nedanstående

M M, FP, KD, C, S,MP, V

FP FP, M, KD, C, S, MP, V

KD KD, M, C, FD, S, MP, V

C C, M, FP, KD, S, MP, V

MP MP, S, V, FP, M, C, KD

S S, V, MP, FP, C, M, KD

V V, S, MP, C, FP, KD, M

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan författning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare som avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd m.fl. organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.”

______

§25 Val av ombud till Sveriges kommuners och landstings kongress

Dnr. 2010/KS 0123 001

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har att medverka i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress. Valet ska ske genom sluten omröstning. Valet förrätas genom att sekreterare ropar upp de röstberättigade enligt särskild upprättad röstlängd (bilaga).

Sedan valet skett räknas antalet valsedlar och skickas därefter till valnämnden, Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Valet förklaras avslutat

________

§26 Förändring av ansvarsområde mellan nämnder gällande Naturskolan

Dnr. 2010/KS 0301 002

Ärendebeskrivning

Utifrån översynen av kommunens stadsbyggnadsorganisation bedöms det vara lämpligt att ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Det förändrade ansvarsområdet föranleder tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ansvaret för verksamheten vid Naturskolan förs över från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2011, samtidigt förs 652 000 kronor över från kommunstyrelsens anslag till kultur- och fritidsnämndens.

- I Kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 1, görs tillägg om ansvar för Naturskolan

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§27 Nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Dnr. 2010/KS 0303 20

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag på nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Bestämmelserna bifogas. Ärendet behandlades vid förhandlingsdelegationens sammanträde den 15 november 2010, § 27.

Frågor om pensionsersättning för förtroendevalda är under fortsatt beredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda antas från och med den 1 januari 2011.

- Pensionsersättning för årsarvoderade förtroendevalda som inte är kommunalråd ska gälla från och med den 1 januari 2011.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§28 Införande av två suppleanter i Styrelsen för Tyresö Bostäder AB

Dnr. 2010/KS 0294 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har årligen att välja ledamöter i styrelsen för Tyresö Bostäder. Styrelsens sammansättning fastställs av bolagsstämman under våren inför verksamhetsåret som följer.

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Tyresö Bostäders bolagsordning, § 9, ändras genom att två (2) suppleanter kommer in i styrelsen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar härom fastställs därefter beslutet av bolagsstämman under våren 2011.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB:s bolagsordning ändras genom att två suppleanter införs i bolagets styrelse

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§29 Införande av valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem gällande sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr. 2010/KS 0245 51

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden inför ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, gällande sysselsättning enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter i Tyresö kommun, fastställd i kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om verksamheternas konkurrensutsättning inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Varje nämnd ska därför informera kommunstyrelsen innan dess att beslut fattas i nämnden. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 oktober 2010 § 166 att beslut i ärendet ska fattas av kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner socialnämndens förslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Yrkande i kommunstyrelsen

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att lagen om offentlig upphandling ska gälla.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Socialnämndens förslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem godkänns.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susann Ronströms (S-gruppens) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Susann Ronströms (S-gruppens) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S), Elisabet Hedlund (V) och Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att lagen om offentlig upphandling ska gälla. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar

1. att Socialnämnden först beslutar om vilka intressenter/aktörer som ska medverka vid upprättandet av förfrågningsunderlaget och vid vilket skede dessa ska komma in i processen.

2. Att när det finns ett färdigt förslag till förfrågningsunderlag ska detta antas av socialnämnden. Yrkandet biträds av Moderaterna.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit Miljöpartiets yrkande nr 2.

Övriga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att när det finns ett färdigt förslag till förfrågningsunderlag ska detta antas av socialnämnden


Reservationer

Martin Nilsson (S-gruppen) och Elisabet Hedlund (V-gruppen) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_______

§30 Motion angående marin nationalpark i Stockholms skärgård

Dnr. 2010/KS 0142 90

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om en marin nationalpark i Stockholms skärgård. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med ansvarig förvaltning verka för att arbetet för att minst en marin nationalpark inrättas i Stockholms skärgård påbörjats före utgången av 2011”.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 79, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-10-22) och stöder intentionerna i motionen; att verka för ett inrättande av en marin nationalpark i Stockholms skärgård.

Ordförandeutlåtande

Precis som Tekniska Kontoret i sitt tjänsteutlåtande så ställer sig majoriteten positiva till Miljöpartiets motion angående att inrätta en marin nationalpark i Stockholms skärgård. Vi ser det som en självklarhet att en sådan ska anordnas i en lämplig skärgårdsmiljö. Det framstår som märkligt att en sådan inte redan inrättats med tanke på att Kosterhavets nationalpark tillskapades 2009.

Var exakt den miljö är belägen som är lämplig att utgöra grunden för den nya nationalparken är inget som vi har en direkt uppfattning om varför vi inte vill förorda någon särskild plats. Den marina delen av skärgården som ligger i Tyresö Kommun är väldigt liten och av det skälet kanske inte den mest lämpliga placeringen. Kommuner med betydligt större marin skärgård som Haninge, Värmdö, Nynäshamn, Österåker eller Norrtälje är med stor säkerhet var en framtida marin nationalpark bör kunna placeras.

Vi avser därför mot bakgrund av motionen och vårt resonemang ovan att aktivt verka för bildandet av en marin nationalpark på lämplig plats i skärgården inom ramen för regionala organisationer så som KSL med flera.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifall till motionen.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§31 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr. 2007/KS 125 610

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion angående rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. I motionen föreslås:

- att alla barnomsorgs- och skolbarnomsorgsavgifter tas in centralt och fördelas via barnomsorgs- och skolbarnomsorgspeng

- att alla förskoleplatser fördelas från en gemensam kö med samma turordningsregler

- att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anpassa regelverket för de kommunala enheterna och se över samverkansmöjligheterna, när det gäller barnplaceringarna i förskolor med lokalmässiga begränsningar, utan att barn förbigås kön

- att de enskilda enheternas kompensation för administrationskostnader, som idag är plus tre procent, reduceras som en följd av att-sats 1och 2.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2007 § 43, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde den 2 februari 2010 § 9. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010 § 43 att återremitera ärendet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-29) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 63 att föreslå kommunfullmäktige att:

- anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning

- anse motionens andra och tredje att-satser besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- avslå motionens fjärde att-sats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning.

- Motionens andra och tredje att-satser anses besvarade med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

- Motionens fjärde att-sats avslås.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) hänvisar till särkilt yttrande av Ingela Carlsson (S) i barn- och utbildningsnämnden den 20 oktober 2010, § 63.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Marita Bertilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§32 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Dnr. 0061/10-006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (S), Andreas Jonsson (S), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras