Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

64 Anmälan av interpellationer

65 Anmälan och besvarande av frågor

66 Avsägelser och fyllnadsval

§63 Anmälan av motioner

Dnr. 2011/KS 0206 001

Dnr. 2011/KS 0207 001

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Peter Söderlund och Lilian Nylinder (MP-gruppen) har lämnat in en motion angående Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö.

Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Peter Söderlund och Lilian Nylinder (MP-gruppen) har lämnat in en motion angående Gör cyklandet mer attraktivt.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas över till kommunstyrelsen för beredning.

___________

§64 Anmälan av ny interpellationer

Ärendebeskrivning

Inga nya interpellationer lämnades in under sammanträdet.

__________

§65 Anmälan och besvarande av frågor

Ärendebeskrivning

Inga frågor anmäldes under sammanträdet.

________

§66 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 002

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Johani Kulo (S) Ledamot i Tyresö fullmäktige för Socialdemokraterna

samt

Ledamot i Tyresö socialnämnd för Socialdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna.

- Noterar ny sammanräkning från länsstyrelsen.

_________

§67 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2011

Dnr. 2011/KS 0193 10

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas kommunens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2011.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den ekonomiska rapporten för första tertialet 2011 godkänns.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ann-Christine Svensson (M), Fredrik Saweståhl (M), Anders Erixon (V), Leif Lanke (FP), Elisabeth Hedlund (V), Marie Linder (S) och Anita Mattsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§68 Arvoden för förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr. 2011/ KS 0181 003

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har från och med den 1 januari 2011 bildat en gemensam nämnd med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Haninge kommuner för överförmyndarfrågor. Varje kommun har enligt kommunallagen att besluta om ersättning för sina representanter i nämnden. Med anledning av detta föreslås nedan förändringar i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” samt § 2 i bilaga 3 godkänns.

- Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2011.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§69 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Dnr. 2011/KS 0067 006

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun och lämnar förslag om att kommunfullmäktige reviderar föreskrifterna.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag, att de träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling och att Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) då upphör att gälla samt att säkerhetsenheten ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare information angående förbud mot alkoholförtäring.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar på återremiss i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag.

- Föreskrifterna träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs tills nästa sammanträde.

________

§70 Kommunplan 2012-2014

Dnr. 2011/KS 0151 10

Ärendebeskrivning

Beskrivning av ärendet

Förslaget till kommunplan har utarbetats enligt den nya styrprocess som

fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011.

De förslag som kommunstyrelsen lämnar i kommunplanen ersätter bl.a. de

förslag som tidigare har lämnats i Strategi- och budgetplan, KELP-dokument och investeringsprogram.

MBL-förhandlingar har förts den 31 maj 2011. Kommundirektören redogör vid sammanträdet för innehållet i protokollet. Protokollet kommer att biläggas beslutsunderlaget till kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunplan 2012-2014 enligt förslag.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag (se bilaga).

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. fastställa utdebiteringen för 2012 till 19,48 kronor per skattekrona,
 1. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
 1. fastställa de kommungemensamma mål för år 2014 som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
 1. fastställa de mål för år 2014 som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
 1. fastställa driftbudgetar för budgetåren 2012-2014 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
 1. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2012-2014 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
 1. fastställa det investeringsprogram för perioden 2012-2014 som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
 1. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan anslagen inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
 1. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
 1. upphäva de regelverk som anges under punkt 9.5 i kommunplanen,
 1. godkänna de förändrade principer för investeringsprogrammets uppställning som redovisas i kapitel 6,
 1. lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor (beslutet redan fattat, KF 2011-03-24, §27),
 1. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld till Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

 1. godkänna att behovet av fler omsorgsplatser för äldre tillgodoses genom upphandling av omsorgsplatser på det sätt som beskrivs i kapitel 6 och bemyndiga kommunstyrelsen att sälja fastigheten Näsby 4:1469 till bedömt marknadsvärde till den som vinner upphandlingen.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas egna budgetförslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att lämna egna budgetförslag till kommunfullmäktige.

Till protokollet förs även att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets egna budgetförslag samt att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets egna budgetförslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Leif Kennerberg (KD), Elisabeth Hedlund (V), Per Carlberg (SD), Henrik Gustavsson (C), Ann-Christine Svensson (M), Leif Lanke (FP), Anita Mattsson (S), Anders Erixon (V), Mattias Eriksson (KD), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Christer Flodfält (M), Margaretha Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Lotta Stjernfeldt (M), Anna Steele- Karlström (FP), Peter Söderlund (MP), Karin Ljung (S), Lena Arvidsson (M), Andreas Jonsson (M), Susann Ronström (S), Nils Frykman (M), Alfonso Morales (S), Nomi Lind (FP), Anna Lund (KD), Ulrica Riis Pedersen (C), Matilda Lund (M), Lennart Jönsson (S), Mats Larsson (FP), Marita Bertilsson (S), Dick Bengtsson (M), Kjell Andersson (S), Mats Lindblom (FP) och Lilian Edberg (M).

Tilläggs- och ändringsyrkanden

Se bilaga.

Beslutsgång

1. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.4

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

2. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.34

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 20 nej samt 1 avstod. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

3. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.39

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

4. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.41

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.68

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.69

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

7. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.80

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

8. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.86

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

9. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.89

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

10. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.99

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

11. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.100

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

12. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.106

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

13. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.109

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

14. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.112

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

15. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.116

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

16. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.132

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

17. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.134

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

18. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.136

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

19. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.137

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

20. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.138

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

21. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.146

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

22. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.154

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 19 nej samt 3 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

23. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.164

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej samt 2. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

24. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.169

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

25. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.191

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

26. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.198

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 39 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

27. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.200

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

28. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.216

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

29. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.235

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

30. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.239

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

31. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.252

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

32. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.289

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

33. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.301

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

34. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.302

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

35. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.324

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja och 16 nej samt 4 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

36. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr.325

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning

37. Ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag nr.14

Omröstning begärs. Denna röstordning fastställs:

- Den som bifaller yrkandet röstar ja.

- Den som avslår yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 20 nej samt 2 avstår. Se bifogat röstningprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Martin Nilsson m.fl. (S-gruppen) lämnar reservtion och hänvisar till eget förslag, Elisabeth Hedlund m.fl. (V-gruppen) lämnar reservation och hänvisar till eget förslag, Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

­­­___________