Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-08-22

Sammanträde 2013-08-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö slott, Lagergrenska salen

82 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

83 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

84 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnad interpellation
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har den 15 maj lämat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om verksamhetsåret 2012 (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

85 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag till fyllnadsval har hittils lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

86 Delårsbokslut per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.

2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

Beskrivning av ärendet
Bifogad rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari - april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

Se rapporten i protokollsutdraget från kommunstyrelsen från den 11 juni 2013.

87 Förvärv av fastigheten Ällmora 1:172 - Lillström

Dnr 2013/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid".

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verkställa köpet.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2013 informerade kommunstyrelsens ordförande om att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Ällmora 1:172 (Lillström) till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

Lillström: parstuga, ca 45 kvm med strandtomt mot Ällmorafjärden, sjöbod och egen brygga, två uthus. Ej indraget vatten, el saknas. Visst eftersatt yttre underhåll. Fastigheten ligger ett par hundra meter öster om den avstängda promenadvägen och anslutande "kustvägen".

Hyresgäst är stiftelsen Tyrestaskogen som i sin tur hyr ut till en privatperson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att inleda förhandlingar med Stockholms stad i avsikt att förvärva fastigheten Ällmora 1:172.

88 Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunen bidrar med 30 procent av kostnaden för en om- och utbyggnad av Tyresö Sportcenter inom en ram av sex miljoner kronor.

2. Kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö tennisklubb kan behöva ta upp som delfinansiering av den planerade om- och tillbyggnaden inom en ram av sex miljoner kronor under villkor att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte fullgör sina åtaganden mot långivaren.

3. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagandet ska få utnyttjas, ska Trollbäckens tennisklubb godkänna en omförhandling av gällande arrendeavtal för tennisbanorna vid Fornudden samt visa upp en tillfredsställande samlad finansieringslösning för ut- och ombyggnaden, där det ankommer på kommundirektören att bedöma om villkoren är uppfyllda.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb har begärt bidrag och kommunal borgen från Tyresö kommun för en planerad om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen).

Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till den planerade om- och utbyggnaden och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

De delar av ritningar och kartor som beskriver tillbyggnad utanför fastigheten ingår inte i detta ärende.

I bifogad tjänsteskrivelse lämnas förslag till stöd för den planerade om- och utbyggnaden av sportcentret i form av dels ett bidrag till projektet, dels borgensåtagande för lån som kan behöva tas upp som delfinansiering.

89 Valkretsar och valdistrikt 2014

Dnr 2013/KS 0185 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Valkretsar och valdistrikt fastställs enligt valnämndens förslag.

Beskrivning av ärendet
Val till Europaparlamentet ska hållas den 25 maj 2014 och val till kommun, landsting och riksdag hålls den 21 september 2014. På grund av ett flertal nybyggnadsprojekt kommer antalet invånare att öka i kommunen de närmaste åren. Kanslienheten har därför sett över valkretsar och valdistrikt.

Enligt vallagen 4 kap 13 § ska indelning i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången.

Enligt 4 kap 17 § ska länsstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige besluta om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före det år då beslutet ska tillämpas för första gången.

Valnämnden behandlade ärendet om valkretsar och valdistrikt 2014 vid sitt sammanträde den 29 maj 2013.

90 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunfullmäktige den 16 maj 2013 (bilaga).

91 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

2. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

92 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning.
Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

93 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

94 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/KS 0120 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 20 maj 2010 angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen avslås.

95 Svar på motion om demokrativecka 2013 i Tyresö

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalls.

2. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar får i uppdrag att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013.

3. Genomförandet ska utvärderas som underlag för kommande år.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 11 december 2013 in en motion om en demokrativecka 2013 i Tyresö. Motionen remitterades till demokratiberedningen för besvarande. Demokratiberedningen behandlade motionen på sitt möte den 15 april 2013.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 230 kb)

§82 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0304 001

Kommunfullmäktiges beslut

– Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om ett mänskligare Tyresö (bilaga).

§83 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Tre frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Inlämnade frågor till sammanträdet den 22 augusti 2013

Martin Nilsson (S) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om konsekvens- och riskanalyser vid privatiseringar (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en fråga till Andreas Jonsson (M) om information/kommunikation vid äldreboendet Ängsgårdens konkurs (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Andresa Jonsson (M). Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Susann Ronström (S) lämnar in en fråga till Andreas Jonsson (M) med anledning av Mimosas konkurs och konsekvenserna för de boende (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Andreas Jonsson (M). Susann Ronström (S) yttrar sig.


§84 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Två nya interpellationer har lämnas in till sammanträdet och en interpellation är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Samtliga interpellationer listas nedan.

Interpellationer inlämnade till samanträdet den 22 augusti 2013

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har den 15 maj lämat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om verksamhetsåret 2012 (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Ann-Christin Svensson (M). Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jerry Svensson (S) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

§85 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Fyllnadsvalet, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag på fyllnadsval har lämnats in till samanträdet.

Förslag på fyllnadsval

Tony Thorén (FP) – ledamot för Folkpartiet i Mälardalsrådets Näringslivs och FoU-utskott.

§86 Delårsbokslut per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.

 1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).


Beskrivning av ärendet

Bifogad rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

Se rapporten i protokollsutdraget från kommunstyrelsen från den 11 juni 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.
 2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

Yttranden

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Jerry Svensson (S), Ann-Christin Svensson (M) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§87 Förvärv av fastigheten Ällmora 1:172 – Lillström

Dnr 2013/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde ”Bibliotek, kultur och fritid”.

 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verkställa köpet.Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2013 informerade kommunstyrelsens ordförande om att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Ällmora 1:172 (Lillström) till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

Lillström: parstuga, ca 45 kvm med strandtomt mot Ällmorafjärden, sjöbod och egen brygga, två uthus. Ej indraget vatten, el saknas. Visst eftersatt yttre underhåll. Fastigheten ligger ett par hundra meter öster om den avstängda promenadvägen och anslutande ”kustvägen”.

Hyresgäst är stiftelsen Tyrestaskogen som i sin tur hyr ut till en privatperson.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att inleda förhandlingar med Stockholms stad i avsikt att förvärva fastigheten Ällmora 1:172.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde ”Bibliotek, kultur och fritid”.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verkställa köpet.

Yttranden

Mats Lindblom (FP), Peter Bylund (MP), Mathias Tegnér (S), Anders Erixon (V) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Lindblom (FP), Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§88 Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb har begärt bidrag och kommunal borgen från Tyresö kommun för en planerad om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter (Rackethallen).

Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till den planerade om- och utbyggnaden och har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

De delar av ritningar och kartor som beskriver tillbyggnad utanför fastigheten ingår inte i detta ärende.

I bifogad tjänsteskrivelse lämnas förslag till stöd för den planerade om- och utbyggnaden av sportcentret i form av dels ett bidrag till projektet, dels borgensåtagande för lån som kan behöva tas upp som delfinansiering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunen bidrar med 30 procent av kostnaden för en om- och utbyggnad av Tyresö Sportcenter inom en ram av sex miljoner kronor.

 1. Kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö tennisklubb kan behöva ta upp som delfinansiering av den planerade om- och tillbyggnaden inom en ram av sex miljoner kronor under villkor att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte fullgör sina åtaganden mot långivaren.

 1. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagandet ska få utnyttjas, ska Trollbäckens tennisklubb godkänna en omförhandling av gällande arrendeavtal för tennisbanorna vid Fornudden samt visa upp en tillfredsställande samlad finansieringslösning för ut- och ombyggnaden, där det ankommer på kommundirektören att bedöma om villkoren är uppfyllda.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Mathias Tegnér (S), Martin Nilsson (S), Alfonso Morales (S), Gunilla Andersson (V), Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag. Motiveringen till önskan om återremiss är att Miljöpartiet vill se en budget för om- och tillbyggnaden samt en redovisning över hur många barn och ungdomar respektive vuxna som nyttjar de verksamheter som finns i Tyresö Sportcenter.

Mathias Tegnér (S) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att kommunstyrelsen ska redovisa:

- hur utgiften ska finansieras,

- hur behovet av närliggande framtida övriga investeringar inom kultur- och fritid i icke kommunala anläggningar ser ut,

- ett förslag som innebär en likvärdig borgensavgift mot den som gäller för Tyresö bostäder.

Martin Nilsson (S) stödjer Mathias Tegnérs (S) yrkande om återremittering.

Gunilla Andersson (V) stödjer Peter Bylunds (MP) yrkande, att i första hand återremittera ärendet och att i andra hand avslå ärendet.

Dick Bengtson (M) yrkar att borgensavgiften justeras till samma nivå som för Tyresö bostäder.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att avgöra ärendet idag.

Kommunfullmäktige beslutar, via minoritetsåterremiss, att återremittera ärendet.

§89 Valkretsar och valdistrikt 2014

Dnr 2013/KS 0185 004

Kommunfullmäktiges beslut

- Valkretsar och valdistrikt fastställs enligt valnämndens förslag.


Beskrivning av ärendet
Val till Europaparlamentet ska hållas den 25 maj 2014 och val till kommun, landsting och riksdag hålls den 14 september 2014. På grund av ett flertal nybyggnadsprojekt kommer antalet invånare att öka i kommunen de närmaste åren. Kanslienheten har därför sett över valkretsar och valdistrikt.

Enligt vallagen 4 kap 13 § ska indelning i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången.

Enligt 4 kap 17 § ska länsstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige besluta om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före det år då beslutet ska tillämpas för första gången.

Valnämnden behandlade ärendet om valkretsar och valdistrikt 2014 vid sitt sammanträde den 29 maj 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valkretsar och valdistrikt fastställs enligt valnämndens förslag.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§90 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunfullmäktige den 16 maj 2013 (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Yttranden

Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Gunilla Andersson (V) yttrar sig.

Yrkanden

Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Gunilla Andersson (V) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att bifalla motionen och beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

§91 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

 1. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning

§ 95 läggs före detta ärende på dagordningen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.
 2. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Yttranden

Peter Söderlund (MP), Karin Ljung (S), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Ann-Christin Svensson (M), Martin Nlsson (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Peter Söderlund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Karin Ljung (S) yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en social investeringsfond.

Andreas Jonsson (M) och Ann-Christin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) och Peter Bylund (MP) stödjer Karin Ljungs (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av en social investeringsfond.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på Karin Ljungs (S) förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Karin Ljungs (S) yrkande och beslutar

enligt kommunstyrelsens förslag.

§92 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning.

Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.

§93 Svar på motion om cykelförmåner

Dnr 2012/KS 0414 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om cykelförmåner. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och personalavdelningen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet föreslår att motionen förklaras besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, som konstaterar att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Personalavdelningens bedömning är att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, ligger i linje med kommunens friskvårdssatsning och även kan bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

§94 Svar på motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

Dnr 2010/KS 0120 12

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 20 maj 2010 angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

§95 Svar på motion om demokrativecka 2013 i Tyresö

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Motionen bifalls.

 1. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar får i uppdrag att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013.

 1. Genomförandet ska utvärderas som underlag för kommande år.

Protokollsanteckning

Ärendet läggs före § 91 på dagordningen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 11 december 2012 in en motion om en demokrativecka 2013 i Tyresö. Motionen remitterades till demokratiberedningen för besvarande. Demokratiberedningen behandlade motionen på sitt möte den 15 april 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Motionen bifalls.
 2. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar får i uppdrag att planera in några aktiviteter i Tyresö under Europarådets Demokrativecka 2013.
 3. Genomförandet ska utvärderas som underlag för kommande år.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till motionen och till kommunstyrelsens förslag.