Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer och interpellationssvar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Sex interpellationer lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014
Tom Nilstierna (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om försenade barnavårdsutredningar (bilaga).

Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnade in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats för blivande lärare (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om indraget stöd till lokalföreningen Hassela solidaritet Trollbäcken (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om föreningen Tyresö FF, bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om försenade barnavårdsutredningar interpellation till Andreas Jonsson (M) från Tom Nilstierna (MP).pdf
Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf
Om indraget stöd till Hassela solidaritet interpellation till Andreas Jonsson (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar om organisationen Hassela Solidaritet Trollbäcken från Andreas Jonsson (M) till Peter Bylund (MP).pdf
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén får nya förordnanden som vigselförrättare.

Beskrivning av ärendet
Ny sammanräkning
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har inkommit (bilaga). Kjell Andersson blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och Ann Sandin-Lindgren blir ny ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Förslag på omval
Länsstyrelsen har meddelat att förordnandena för en del vigselförrättare i Tyresö kommun löper ut den 31 januari 2015. Kommunkansliet har kontaktat vigselförrättarna. Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén önskar fortsätta som vigselförrättare. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén får nya förordnanden som vigselförrättare.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.pdf

5 Reviderad kommunplan för 2015-2018

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog kommunplan inklusive budget för 2015-2018 vid sitt sammanträde 2014-06-17. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska dock budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den kommunplan som kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 har i vissa avseenden reviderats. Bland annat har den kompletterats med särskilda uppdrag till nämnderna. Dessutom har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Samtliga ändringar är markerade med röd text i den bifogade kommunplanen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har en ny version av bilaga 5 tillkommit.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 167.pdf
Bilaga 5 Investeringsprogram-rev 2014-11-19 (ny version efter kommunstyrelsen).pdf

6 Ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2014/KS 0420 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 2011 en taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Ett förslag till ändring av taxan har nu tagits fram. Taxan har utformats utifrån kommunallagens självkostnadsprincip.

Förslaget innebär framför allt en bättre överensstämmelse mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn. Mindre ändringar har gjorts av vissa avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. Avgifterna för tillsyn av folköl och tobak har anpassats till samma modell som redan finns för serveringstillstånd. Det innebär framför allt:

* En avgift för handläggning av anmälan om försäljning av folköl och tobak införs.
* De årliga avgifterna för ordinarie tillsyn baseras på det tillsynsbehov som anges i kommunens tillsynsplan.
* Avgifter för extra tillsyn ändras från timavgift till fasta avgifter.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen och att taxan ska börja gälla den 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 168.pdf

7 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2014/KS 0422 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.
2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.
3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014.

För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 174.pdf

8 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun samt partistöd för år 2015

Dnr 2014/KS 0394 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Ändringar som gjorts i kommunallagen innebär att Tyresö kommun behöver anta lokala regler för utbetalning av partistöd. I kommunallagen har bland annat införts en ny ändamålsbestämmelse som gäller från och med mandatperioden, om att stödet måste användas för den lokala demokratin. Dessutom ska stödet redovisas till kommunstyrelsen, vad stödet använts till. I ärendet lämnas förslag på nya bestämmelser samt förslag på beslutspunkt om att partistöd ska betalas ut för år 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 175.pdf

9 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2014-2018

Dnr 2014/KS 0395 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
2. partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
3. det finns ett lokalt ungdomsförbund,
4. bidraget används i det lokala arbetet,
5. ungdomsförbundet är aktivt.
6. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En mindre höjning av bidraget föreslås till 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
1. partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2. det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3. bidraget används i det lokala arbetet,
4. ungdomsförbundet är aktivt.
Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 176.pdf

10 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0409 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras.
2. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal förändringar föreslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras och att bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 177.pdf

11 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0413 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Beskrivning av ärendet
I förslaget lämnas ändringsförslag för det gemensamma reglementet i Tyresö kommun. Ändringarna rör bland annat mandattid för ledamöter och ersättare i nämnder samt definitionen av kommunalråd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 178.pdf

12 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 179.pdf

13 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden har området fritidsgårdsverksamhet lyfts från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 180.pdf

14 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2014/KS 0414 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för byggnadsnämnden föreslås att antalet ledamöter i byggnadsnämnden utökas från 7 ledamöter och 7 ersättare till 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 181.pdf

15 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2014/KS 0404 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning. Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. Styrelsen föreslås bytas ut till en tjänstemannastyrelse.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 182.pdf

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning september 2014.pdf

17 Svar på motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 maj 2014 och kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014. Båda organen föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 185.pdf

18 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklings-förvaltningens tjänsteskrivelser.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 186.pdf

19 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 187.pdf

20 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 188.pdf

§119 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0485 001
2014/KS 0484 001
2014/KS 0487 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales (S), Jannice Rockstroh (S) och Kristjan Vaigur (S) lämnar in en motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning (bilaga).

Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) och Per Carlberg (SD) lämnar in en motion om skalskyddsförstärkning (bilaga).

Bilagor
Motion om policy mot kränkande behandling, trakasserier och mobbning.pdf
Motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

§120 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om upphandling/inköp av belysning (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Per Carlberg (SD) ställer en fråga till Andreas Jonsson (M) om privatisering av Äldrecentrum i Tyresö (bilaga). Per Carlberg (SD) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Fråga ang. upphandling inköp av belysning till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Fråga om utförsäljning av Äldrecentrum till Andreas Jonsson (M) från Per Carlberg (SD).pdf

§121 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet.

Sex interpellationer lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 27 november 2014
Mikael Fallmo (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om pedagoger eller lokaler (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Mikael Fallmo (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om höjning av skolpengen 2013 och det utlovade 120 miljonerna till grundskolan (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 23 oktober 2014
Tom Nilstierna (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om försenade barnavårdsutredningar (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Andreas Jonsson (M), Tom Nilstierna (MP), Anita Mattsson (S), Carl-Johan Karlsson (S) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnade in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats för blivande lärare (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till Ann- Christin Svensson (M) om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång (bilaga). Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om indraget stöd till lokalföreningen Hassela solidaritet Trollbäcken (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Anita Mattsson (S), Anders Erixon (V), Ann-Christin Svensson (M), Jerry Svensson (S) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om hur alliansmajoriteten i Tyresö kommun arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om marin nationalpark i Stockholms skärgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om föreningen Tyresö FF, bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Om försenade barnavårdsutredningar interpellation till Andreas Jonsson (M) från Tom Nilstierna (MP).pdf
Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf
Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf
Om indraget stöd till Hassela solidaritet interpellation till Andreas Jonsson (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark  interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar om organisationen Hassela Solidaritet Trollbäcken från Andreas Jonsson (M) till Peter Bylund (MP).pdf
Svar ang. Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Svar ang. Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf
Ang. pedagoger eller lokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Ang. höjning av skolpengen 2013 och det utlovade 120 miljonerna till grundskolan interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf
Svar om barnavårdsutredningar till Tom Nilstierna (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§121_prot_20141127.pdf (133 kb)
Bilagor
§ 121 Om föreningen Tyresö FF och kommunens stöd interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (941 kb) § 121 Om försenade barnavårdsutredningar interpellation till Andreas Jonsson (M) från Tom Nilstierna (MP).pdf (565 kb) § 121 Om hur alliansmajoriteten har arbetat med att genomföra Miljöpartiets motion om nationalpark interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf (399 kb) § 121 Om höjning av skolpengen interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf (432 kb) § 121 Om indraget stöd till Hassela solidaritet interpellation till Andreas Jonsson (M) från Peter Bylund (MP).pdf (596 kb) § 121 Om Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP).pdf (610 kb) § 121 Om pedagoger eller lokaler interpellation till Anki Svensson (M) från Mikael Fallmo (S).pdf (589 kb) § 121 Om Tyresö skolors attraktionskraft interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP).pdf (612 kb) § 121 Svar ang. Kumla skolas rektors tidigarelagda avgång till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf (332 kb) § 121 Svar ang. Tyresö skolors attraktionskraft som arbetsplats till Lilian Nylinder (MP) och Nina Dahl (MP) från Anki Svensson (M).pdf (636 kb) § 121 Svar om barnavårdsutredningar till Tom Nilstierna (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf (976 kb) § 121 Svar om organisationen Hassela Solidaritet Trollbäcken från Andreas Jonsson (M) till Peter Bylund (MP).pdf (440 kb) § 121 Svar på interpellation om marin nationalpark till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf (484 kb) § 121 Svar på interpellation om Tyresö FF och kommunens stöd till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf (685 kb)

§122 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Sven A Svenbergs avsägelse i kommunfullmäktige noteras och skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén får nya förordnanden som vigselförrättare.

Beskrivning av ärendet
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har inkommit (bilaga). Kjell Andersson (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och Ann Sandin-Lindgren (S) blir ny ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Avsägelser i kommunfullmäktige
Sven A Svenberg (M) - ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Förslag på omval
Länsstyrelsen har meddelat att förordnandena för en del vigselförrättare i Tyresö kommun löper ut den 31 januari 2015. Kommunkansliet har kontaktat samtliga vigselförrättare. Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén önskar fortsätta som vigselförrättare. Kommunfullmäktige föreslås nu föreslå Länsstyrelsen att Bo Furugård, Anna Steele och Kerstin Hedén får nya förordnanden som vigselförrättare.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.pdf

§123 Reviderad kommunplan för 2015-2018

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning och hänvisar till Miljöpartiets budgetalternativ.

Marcus Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets ledamöters räkning och hänvisar till Vänsterpartiets budgetalternativ.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 11 november 2014, § 167 (bilaga).

Protokollsanteckning
Anita Mattsson (S) meddelar för Socialdemokraternas ledamöters räkning att partiet inte deltar i beslut 1 och 3 och hänvisar till Socialdemokraternas budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog kommunplan inklusive budget för 2015-2018 vid sitt sammanträde 2014-06-17. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska dock budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Den kommunplan som kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 har i vissa avseenden reviderats. Bland annat har den kompletterats med särskilda uppdrag till nämnderna. Dessutom har ett antal ändringar av redaktionell karaktär gjorts. Samtliga ändringar är markerade med röd text i den bifogade kommunplanen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Fastställa skattesatsen till 19,48 kronor per skattekrona för 2015.
2. Höja anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 4,3 mkr.
3. Fastställa kommunplanen för 2015-2018 med de ändringar och kompletteringar som redovisats.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Obligado (V), Jerry Svensson (S), Kristjan Vaigur (S), Andreas Jonsson (M), Mikael Fallmo (S), Ann-Christin Svensson (M), Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på Miljöpartiets eget budgetalternativ.
Marcus Obligado (V) yrkar på Vänsterpartiets eget budgetalternativ.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller den.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller den.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande på Miljöpartiets budgetalternativ och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Marcus Obligados (V) yrkande på Vänsterpartiets budgetalternativ och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag till kommunplan. Kommunstyrelsen bifaller Alliansens kommunplan.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §167.pdf
Bilaga 5 Investeringsprogram-rev 2014-11-19 (ny version efter kommunstyrelsen).pdf

§124 Ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2014/KS 0420 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 15 december 2011 en taxa enligt alkohollagen och tobakslagen. Ett förslag till ändring av taxan har nu tagits fram. Taxan har utformats utifrån kommunallagens självkostnadsprincip.

Förslaget innebär framför allt en bättre överensstämmelse mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn. Mindre ändringar har gjorts av vissa avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd. Avgifterna för tillsyn av folköl och tobak har anpassats till samma modell som redan finns för serveringstillstånd. Det innebär framför allt:
* En avgift för handläggning av anmälan om försäljning av folköl och tobak införs.
* De årliga avgifterna för ordinarie tillsyn baseras på det tillsynsbehov som anges i kommunens tillsynsplan.
* Avgifter för extra tillsyn ändras från timavgift till fasta avgifter.

Kommunstyrelsens särskilda utskott behandlade ärendet den 23 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Båda organen föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa ändrad taxa enligt alkohollagen och tobakslagen och att taxan ska börja gälla den 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §168.pdf

§125 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2014/KS 0422 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.
2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.
3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig för Miljöpartiets ledamöters räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen den 11 november 2014, § 174 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 11 november 2014, § 174 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2014 och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014.

För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Yttrande
Peter Bylund (MP) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §174.pdf

§126 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun samt partistöd för år 2015

Dnr 2014/KS 0394 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Protokollsanteckning
Marie Åkesdotter (MP) meddelar för Miljöpartiets ledamöters räkning att partiet inte deltar i beslutet och hänvisar till Miljöpartiets budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Ändringar som gjorts i kommunallagen innebär att Tyresö kommun behöver anta lokala regler för utbetalning av partistöd. I kommunallagen har bland annat införts en ny ändamålsbestämmelse som gäller från och med mandatperioden, om att stödet måste användas för den lokala demokratin. Dessutom ska stödet redovisas till kommunstyrelsen, vad stödet använts till. I ärendet lämnas förslag på nya bestämmelser samt förslag på beslutspunkt om att partistöd ska betalas ut för år 2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Bifogade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska ifråga om 4 § tillämpas från och med den 15 oktober 2014 och i övrigt från den 1 januari 2015. Redovisning enligt 4 § ska för år 2014 endast ske för perioden 15 oktober - 31 december 2014.
3. Lokalt partistöd beslutas för 2015 till samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2014-2018 enligt de principer som framgår av bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun (beslutspunkt 1). Utbetalning sker vid två tillfällen, jämt fördelade under kalenderåret. Första utbetalningen ska verkställas innan sista januari 2015.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §175.pdf

§127 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2014-2018

Dnr 2014/KS 0395 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
* partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
* det finns ett lokalt ungdomsförbund,
* bidraget används i det lokala arbetet,
* ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En mindre höjning av bidraget föreslås till 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ungdomsförbuden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige under förutsättning att
* partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
* det finns ett lokalt ungdomsförbund,
* bidraget används i det lokala arbetet,
* ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna, om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §176.pdf

§128 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2014/KS 0409 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras.
2. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Protokollsanteckning
Marie Åkesdotter (MP) meddelar för Miljöpartiets ledamöters räkning att partiet inte deltar i beslutet och hänvisar till Miljöpartiets budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal förändringar föreslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras och att bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2015.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §177.pdf

§129 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0413 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Beskrivning av ärendet
I förslaget lämnas ändringsförslag för det gemensamma reglementet i Tyresö kommun. Ändringarna rör bland annat mandattid för ledamöter och ersättare i nämnder samt definitionen av kommunalråd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med fullmäktiges beslutsdag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §178.pdf

§130 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/KS 0415 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. § 130 och § 131 behandlas tillsammans på mötet
2. Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden lyfts området fritidsgårdar från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt att en redovisning av hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras. Därtill bör den normala beredningsprocessen följas vilket innebär att ärendet remitteras till berörda nämnder. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag.

Peter Bylund (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

§131 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2014/KS 0416 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. § 130 och § 131 behandlas tillsammans på mötet
2. Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden har området fritidsgårdsverksamhet lyfts från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för att kommunstyrelsen ska återkomma med en konsekvensanalys beträffande överförande av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt att en redovisning av hur de negativa effekter, som verksamhetsansvariga för fritidsgårdarna befarar, ska förhindras. Därtill bör den normala beredningsprocessen följas vilket innebär att ärendet remitteras till berörda nämnder. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag.

Peter Bylund (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet, via minoritetsåterremiss.

Bilagor
En analys om förändring på Bergfoten från Inger Lundin och Urban Kvarnefält.pdf
En analys om förändring på Bergfoten från Inger Lundin och Urban Kvarnefält.pdf
Synpunkter på om man flyttar verksamheten fritidsgårdar till annan nämnd och förvaltning från Inger Lundin och Urban Kvarnefält.pdf
Kommentarer angående att flytta verksamhetsområde 3 fritidsgårdar från kommunledningskontoret.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §180.pdf

§132 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2014/KS 0414 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
I förslaget till reviderat reglemente för byggnadsnämnden föreslås att antalet ledamöter i byggnadsnämnden utökas från 7 ledamöter och 7 ersättare till 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun och att bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2015.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §181.pdf

§133 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2014/KS 0404 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Beskrivning av ärendet
I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning. Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. Styrelsen föreslås bytas ut till en tjänstemannastyrelse.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Yttrande
Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §182.pdf

 

§134 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2014.

Yttrande
Carl-Johan Karlsson (S), Andreas Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - september 2014.pdf

§135 Svar på motion om lokalt läslyft i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0355 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om lokalt läslyft i Tyresö kommun. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 maj 2014 och kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014. Båda organen föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Ann-Christin Svensson (M), Lilian Nylinder (MP), Helené Sundman (S), Martin Nilsson (S), Mikael Fallmo (S), Alfonso Morales (S), Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ann-Christin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lilian Nylinder (MP) yrkar att Tyresö kommun inte ska vänta på det nationella läslyftet utan initiera ett lokalt läslyft snarast.

Helené Sundman (S), Alfonso Morales (S) och Peter Bylund (MP) instämmer i Lilian Nylinders (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Lilian Nylinders (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som önskar bifalla Lilian Nylinders (MP) yrkande röstar nej.

Resultat: 30 ja, 21 nej, se bifogat voteringsprotokoll (bilaga).

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §185.pdf

§136 Svar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/KS 0265 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium till kommunfullmäktige den 8 maj 2014. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §186.pdf

§137 Svar på motion om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö

Dnr 2013/KS 0396 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om att utreda skäligheten/rimligheten av resursfördelningen till idrottsorganisationers och övriga barn- och ungdomsverksamheter i Tyresö. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade ärendet den 20 oktober 2014 och föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §187.pdf

§138 Svar på motion om att Tyresö kommun behöver satsa mer på fysisk aktivitet och spontanidrott för alla

Dnr 2013/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om satsning på mer fysisk aktivitet och spontanidrott till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden behandlade motionen den 20 oktober 2014 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 november 2014. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §188.pdf