Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-03-05

Sammanträde 2015-03-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnas in till sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 12 februari 2015
Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Uddby Gårds framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om det pågående klimatarbetet i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om Uddby Gårds framtid interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Nina Dahl (MP).pdf
Svar ang. Uddby Gårds framtid till Nina Dahl (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om det pågående klimatarbetet i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Svar ang. klimatarbetet i Tyresö till Marie Åkesdotter (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anna Lunds (KD) avsägelse godkänns.
2. Clas- Göran Enman (S) väljs till lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.
3. Sven A Svenberg (M) väljs till revisorsersättare för lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.

Beskrivning av ärendet
En avsägelse och två förslag på fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

Avsägelse
Anna Lund (KD) - ersättare som ombud på förbundsmöten med Kommunförbundet Stockholms Län.

Förslag på fyllnadsval
Claes-Göran Enman (S) - lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.
Sven A Svenberg (M) - revisorsersättare för lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.

5 Reviderad budget för 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2015. Sedan kommunledningsutskottets behandling tillkom den femte beslutspunkten om finansiering av ökad kostnad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 23.pdf

6 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0110 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder antas som förslag till Tyresö Bostäders bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder. Ersättningarna fastställs på Tyresö Bostäders bolagsstämma. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.

I utskicket till kommunfullmäktige finns endast tjänsteskrivelse och kallelse till kommunstyrelsen bifogat. Detta på grund av att beslutet i kommunstyrelsen kommer att fattas med omedelbar justering samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Beslutet skulle egentligen ha fattats i samband med att övriga arvoden reviderades genom beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ersättningar till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder.pdf
Kallelse till kommunstyrelsen 2015-03-05.pdf

7 Svar på motion om förstärkning av demokratin

Dnr 2013/KS 0402 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 5 februari 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2015. Beredningen och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 30.pdf

§20 Anmälan av nya motioner

Dnr  2015/KS 0139 001
        2015/KS 0140 001
        2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre motioner lämnas in på sammanträdet.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 5 mars 2015
Jannice Rockstroh (S) och Martin Nilsson (S) lämnar in en motion om årets pedagog (bilaga).

Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S) och Sarah Heidenborg (S) lämnar in en motion om friskare barn i Tyresö (bilaga).

Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in en motion om palliativ vårdenhet (bilaga).

Bilagor
Motion om årets pedagog.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf

§21 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
En fråga ställs på sammanträdet.

Frågor som ställs på sammanträdet den 5 mars 2015
Lilian Nylinder (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Tyresö (bilaga). Frågan behandlas på sammanträdet.

Yttrande
Lilian Nylinder (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om förebyggande av arbete mot våldsbejakande extremism i Tyresö till Fredrik Saweståhl (M) från Lilian Nylinder (MP).pdf

§22 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer lämnas in på sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 5 mars 2015
Mikael Ordenius (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kvalitetssärking av ny cykelinfrastruktur (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Eija Räty (S) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om jämställdheten i Tyresö (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en interpellation till socialnämndens tillförordnade ordförande Anna Lund (KD) om bostäder för gruppboende (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 12 februari 2015
Nina Dahl (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Uddby Gårds framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Nina Dahl (MP), Mats Lindblom (FP), Anita Mattsson (S) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om det pågående klimatarbetet i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Mathias Tegnér (S), Nina Dahl (MP), Mats Lindblom (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Bilagor
Om Uddby Gårds framtid interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Nina Dahl (MP).pdf
Svar ang. Uddby Gårds framtid till Nina Dahl (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om det pågående klimatarbetet i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Svar ang. klimatarbetet i Tyresö till Marie Åkesdotter (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om kvalitetssäkring av ny cykelinfrastruktur interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Mikael Ordenius (MP).pdf
Svar om cykelinfrastruktur i Tyresö till Mikael Ordenius (MP) från Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om jämställdheten i Tyresö interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Eija Räty (S).pdf
Om bostäder för gruppboende interpellation till tillförordnade ordföranden i SN Anna Lund (KD) från Carl-Johan Karlson (S).pdf

§23 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Fyllnadsvalen godkänns, enligt förslag.

Särskilt yttrande
Fredrik Saweståhl (M) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).
Martin Nilsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tre avsägelser och sex förslag på fyllnadsval tas upp på sammanträdet.

Avsägelser
Anna Lund (KD) - ersättare som ombud på förbundsmöten med Kommunförbundet Stockholms Län.

Anki Svensson (M) - ombud på förbundsmöten med Kommunalförbundet Stockholms Län.

Peter Bylund (MP) - ersättare som ombud på förbundsmöten med Kommunalförbundet Stockholms Län.

Förslag på fyllnadsval
Claes-Göran Enman (S) - lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.

Sven A Svennberg (M) - revisorsersättare för lekmannarevisor för Tyresö Bostäder.

Peter Bylund (MP) - ombud på förbundsmöten med Kommunalförbundet Stockholms Län.

Karin Ljung (S) - ersättare som ombud på förbundsmöten med Kommunförbundet Stockholms Län.
Mathias Tegnér. (S) - ersättare som ombud på förbundsmöten med Kommunalförbundet Stockholms Län.

Rickard Svensson (MP) - god man vid lantmäteriförrättningar.

§24 Reviderad budget för 2015

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).
Marcus Obligado (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2015. Sedan kommunledningsutskottets behandling tillkom den femte beslutspunkten om finansiering av ökad kostnad.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Tom Nilstierna (MP), Peter Bylund (MP) Jerry Svensson (S), Anna Lund (KD), Carl-Johan Karlson (S), Susann Ronström (S), Marcus Obligado (V) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till att verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,5 mkr för att förbättra resultaten i skolan, i enlighet med kommunstyrelsen fjärde förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen förslag i övrigt ändras till:
Totalt 1,9 mkr avsatta för Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen omfördelas till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning".

Totalt 2,3 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Gemensam verksamhet" till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning".

Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 10,7 mkr under 2015.

Den ökade kostnaden om 12,5 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Peter Bylund (MP), Marcus Obligado (V) och Nina Dahl (MP) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att bifalla punkt 4 i kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkt 4 i kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) ändringsyrkanden. Ordföranden ställer proposition på att i övrigt besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar ja röstar bifall till kommunstyrelsens förslag
Den som röstar nej röstar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkanden.

Resultat: 26 ja, 21 nej, 4 avstår (se bifogat voteringsprotokoll).
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 23.pdf

§25 Revidering av ersättning till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0110 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Revidering av ersättningar, som andel av heltidsarvode, till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder antas som förslag till Tyresö Bostäders bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås reviderade ersättningar för förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder. Ersättningarna fastställs på Tyresö Bostäders bolagsstämma. Beslutet gäller andel av heltidsarvode.   I utskicket till kommunfullmäktige finns endast tjänsteskrivelse och kallelse till kommunstyrelsen bifogat. Detta på grund av att beslutet i kommunstyrelsen kommer att fattas med omedelbar justering samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Beslutet skulle egentligen ha fattats i samband med att övriga arvoden reviderades genom beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ersättningar till förtroendevalda i styrelsen för Tyresö Bostäder.pdf
Kallelse till kommunstyrelsen 2015-03-05.pdf

§26 Svar på motion om förstärkning av demokratin

Dnr 2013/KS 0402 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marcus Obligado (V) reserveraer sig.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen
2015-02-17, § 30 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion om förstärkning av demokratin till kommunfullmäktige den 7 november 2013. Motionen remitterades till demokratiberedningen och kommunkansliet för besvarande. Kommunkansliet föreslår i bifogad tjänsteskrivelse att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bereddes vid beredningens för medborgardialog och mångfald sammanträde den 5 februari 2015 och behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2015. Beredningen och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yttrande
Christina Melzén (FP), Ann-Sandin Lindgren (S), Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Eija Räty (S), Mats Lindblom (FP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Christina Melzén (FP), Ann-Sandin Lindgren (S), Marie Åkesdotter (MP) och Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar ja röstar bifall till kommunstyrelsens förslag
Den som röstar nej röstar bifall till motionen.

Resultat: 27 ja, 23 nej, 1 frånvarande (se bifogat voteringsprotokoll).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 30.pdf