Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-01-25

Sammanträde 2018-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in även efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 14 december. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 19 juni och bordlades vid sammanträdena den 7 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar. Bilagt till svaret finns även kommentarer från Lena Beskow, rektor vid Tyresö gymnasium (bilaga).

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostadssituationen i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hanteringen av eventuella islamistiska extremister som återvänt till Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 19 juni 2017
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf
Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf
Interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Interpellation angående hantering av islamistiska extremister som återvänt till kommunen.pdf
Svar på interpellation om eventuella återvändande islamistiska extremister.pdf
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Marcus Svanfeldt Obligado (V)
ersättare i kommunstyrelsen
Avsägelsen gäller från och med den 1 februari 2018.

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V)
ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 februari 2018

5 Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun

Dnr KSM2017-668-003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till gatukostnadspolicy har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen om att kommunen ska ta ut gatukostnad i enlighet med plan- och bygglagen. Policyn reglerar bland annat att denna kostnad ska baseras på beräknad kostnad, att indexering av den ska ske, när debitering sker samt betalningsvillkor. I förslaget framgår det även att kommunen efter prövning i respektive fall erbjuder ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån alternativt anståndsmöjlighet. Policyn föreslås ligga till grund för respektive gatukostnadsutredning som görs i kommunen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadspolicy för Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171212 §165.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadspolicy.pdf
Gatukostnadspolicy.pdf

6 Omfördelning av medel mellan verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola

Dnr 2018/KS 0002 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017. Prognosen för helåret 2017 visar att verksamhetsområde 1 förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor medan verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §6.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-12-20 § 106.pdf

7 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvattenavgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §13.pdf
Pågående uppdrag 2018.pdf

9 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §14.pdf
Pågående motioner december 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf

10 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till svar om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §15.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §211.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20171212 §166.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya frågor har lämnats in till sammanträdet
 
Carl Johan Karlson (S) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående en eventuell förnyad beredning av ärendet om Björkbackens äldreboende. Dick Bengtson (M) besvarar frågan.
 
Per Carlberg (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om händelseutvecklingen på äldreboendet Björkbackens avdelning Vitsippan. Per Carlberg (SD) närvarar inte och frågan bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.
 
Anders Wickberg (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående vägarbeten som utförts i korsningen Vendelsövägen/Skogsängvägen. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Lilian Nylinder (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om underhållet av Strömstugan. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om eventuell ny beredning av ärendet om Björkbackens äldreboende.pdf
Fråga till Dick Bengtson (M) om avdelning Vitsippan på Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Fråga angående vägarbeten som utförts i korsningen Vendelsövägen Skogsängsvägen.pdf
Fråga angående underhållet av Strömstugan.pdf

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Fem nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 14 december. En interpellation anmäldes vid sammanträdet den 19 juni och bordlades vid sammanträdena den 7 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 januari 2018
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående bedömningen av arbetsmiljön på Björkbackens äldreboende. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar i kommunen. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om dåliga markförhållanden i kommunens hundrastgård. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående cykelsatsningar i budget 2017 och 2018. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående folkhälsoarbete i Tyresö kommun. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marcus Svanfeldt Obligado (V) närvarar inte och interpellationen bordläggs för att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar. Bilagt till svaret finns även kommentarer från Lena Beskow, rektor vid Tyresö gymnasium (bilaga). Per Carlberg (SD) närvarar inte och interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostadssituationen i Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Anders Wickberg (SD), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hanteringen av eventuella islamistiska extremister som återvänt till Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Anders Wickberg (SD), Fredrik Saweståhl (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 19 juni 2017
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation angående arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om redovisning av cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om folkhälsoarbete.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf
Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf
Interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf
Interpellation angående hantering av islamistiska extremister som återvänt till kommunen.pdf
Svar på interpellation om eventuella återvändande islamistiska extremister.pdf
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180125.pdf (142 kb)
Bilagor
§ 2 Interpellation angående arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf (255 kb) § 2 Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (690 kb) § 2 Interpellation angående hantering av islamistiska extremister som återvänt till kommunen.pdf (314 kb) § 2 Interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf (358 kb) § 2 Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf (228 kb) § 2 Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf (1 032 kb) § 2 Interpellation till Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar.pdf (342 kb) § 2 Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf (286 kb) § 2 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om folkhälsoarbete.pdf (1 193 kb) § 2 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om redovisning av cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf (429 kb) § 2 Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (515 kb) § 2 Svar på interpellation om bostadssituationen i Tyresö.pdf (1 165 kb) § 2 Svar på interpellation om eventuella återvändande islamistiska extremister.pdf (417 kb) § 2 Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf (940 kb) § 2 Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf (892 kb)

§3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En ny motion har lämnats in till sammanträdet
 
Miljöpartisterna Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius, Lilian Nylinder och Johan Rydén har lämnat in en motion om läckage av mikroplast från konstgräsplaner.

Bilagor
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Marcus Svanfeldt Obligado (V)
ersättare i kommunstyrelsen
Avsägelsen gäller från och med den 1 februari 2018.

Christian Dellhage (KD)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 
Mats Larsson (L)
ledamot i styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V)
ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 februari 2018
 
Mats Lindblom (L)
ny ledamot i styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20180125.pdf (175 kb)

§5 Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun

Dnr KSM2017-668-003

Kommunfullmäktiges beslut
- Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun antas.

Reservation
Anders Wickberg hänvisar till tidigare reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till gatukostnadspolicy har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen om att kommunen ska ta ut gatukostnad i enlighet med plan- och bygglagen. Policyn reglerar bland annat att denna kostnad ska baseras på beräknad kostnad, att indexering av den ska ske, när debitering sker samt betalningsvillkor. I förslaget framgår det även att kommunen efter prövning i respektive fall erbjuder ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån alternativt anståndsmöjlighet. Policyn föreslås ligga till grund för respektive gatukostnadsutredning som görs i kommunen.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadspolicy för Tyresö kommun.

Yttrande
Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand återremiss för tillägg av kostnadstak samt borttagande av att anstånd med betalning ska gälla fram till dess att nytt bygglov beviljas, se bilagt återremissyrkande. I andra hand yrkar Anders Wickberg (SD) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Kommunfullmäktige beslutatar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §3.pdf
MSU Protokollsutdrag 20171212 §165.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadspolicy.pdf
Gatukostnadspolicy.pdf
Återremissyrkande SD Gatukostnadspolicy.pdf
Reservation SD Gatukostnadspolicy.pdf

§6 Omfördelning av medel mellan verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola

Dnr 2018/KS 0002 10

Kommunfullmäktiges beslut
- 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017. Prognosen för helåret 2017 visar att verksamhetsområde 1 förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor medan verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.

Yttrande
Jerry Svensson (S) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §6.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-12-20 § 106.pdf

§7 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvatten­avgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

§8 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Yttrande
Mats Larsson (L) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §13.pdf
Pågående uppdrag 2018.pdf

§9 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §14.pdf
Pågående motioner december 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf

§10 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till svar om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (M) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen enligt yrkande från Marie Åkesdotter (MP).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §15.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §211.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20171212 §166.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf