Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 mars.

Interpellation 28 mars
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens
ordförande Tony Thorén (L) om framtida kommunala äldreboendet Forellen (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående framtida kommunala äldreboendet Forellen.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Thomas Morley (L)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Heinz Sjögren (L)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Alexander Enkvist (L)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt

5 Förslag till nya objekt till cykelplanen

Dnr 2019/KSTK 0026 80

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- De tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken,
Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fastställde en cykelplan 2013. Cykelplanen är ett planerings- och
genomförandeverktyg som identifierat och redovisar viktiga åtgärder för att skapa ett
cykelvänligare Tyresö. Till cykelplanens genomförande finns för närvarande ett årligt
investeringsanslag hos tekniska kontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Under
våren 2019 avslutas några av de sista större åtgärderna i cykelplanen som tekniska
kontoret har rådighet över. Resterande åtgärder är sådana som ingår i andra projekt
som till exempel längs Tyresövägen eller som ingår i nya detaljplaner. Det finns också
åtgärder kvar som kräver omfattande utredningar och andra investeringsmedel, bland
dem kan nämnas en gång- och cykelbana längs Kärrvägen och en bro över Drevviken
till Huddinge. Kvar finns också några mindre åtgärder av mer rekreativ karaktär.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att revidera cykelplanen och det arbetet
ska påbörjas under 2019. För att inte tappa fart i utbyggnationen av gång- och
cykelvägnätet under 2019-2020 är det angeläget att nya objekt kan tas upp i
cykelplanen innan den revideringen är klar. Stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska
kontoret har identifierat tre "saknade länkar" och föreslår därför att följande åtgärder
tas med i cykelplanen innan revideringen.

Bränneribacken - en gång- och cykelbana anläggs längs med Bränneribacken mellan
Kumla allé och Fornuddsvägen.
Krusbodavägen - en gång- och cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen mellan
Myggdalsvägen och Renlavsgångens västra angöring. Möjligtvis att förbättringar kan
behöva göras ända ner förbi Dalskolan till Wättinge gårdsväg.
Töresjövägen - en gång- och cykelbana anläggs längs med Töresjövägen mellan
Njupkärrsvägen och Linblomsvägen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att de tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor
längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens
cykelplan.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 64.pdf
tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 984 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats
under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och
hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget
2019.
5. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet
om ansvarsfrihet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2018.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en
bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut
vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna
budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om
den framtida utvecklingen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, föra över 161 227 000 kr
avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 till budget
2019 enligt bilaga 1, avskriva de upparbetade underskotten för resultatenhet
grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) samt att överföra 3 756
000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 till budget 2019.
Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse samt revisionsrapport från
EY har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser
och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av Claes-Göran
Enman (S) och Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna
gjort.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 50 Verksamhetsberättelse
kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014
Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015
Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf
Revisionsberättelse Tyresö kommun 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2018.pdf
Tyresö kommun, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018

Dnr 2019/KS 0139 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder
AB 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport redovisas i bilaga.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör
bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2018 varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar
årsredovisning samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2018.pdf
Års- och koncernredovisning 2018 Tyresö bostäder med revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö Bostäder AB 2018.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Bostäder AB 2018.pdf
Revisionsrapport Granskning av Tyresö Bostäder AB 2018.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018

Dnr 2019/KS 0045 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar
redovisas i bilaga.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör
bedömningen att verksamheten inom Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2018 har
varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar
årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag. Efter kommunstyrelsens behandling
av ärendet har lekmannarevisionens granskningsrapport lagts till handlingarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö Näringslivs AB 2018.pdf

9 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0142 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns
brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *

- Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund
deltar inter i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund
för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 69.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2019-03-15 § 14.pdf
§ 14 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 2018.pdf
ÅRSREDOVISNING 2018 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse för 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för 2018.pdf
Revisionsrapport -Granskning av årsredovisning 2018.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0141 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter i kommunfullmäktige som även har uppdrag i direktionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för
direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn
och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2018 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 70.pdf
Protokoll 2019-02-26 § 5 Årsredovisning 2018 Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf

11 Avveckling av AB Vårljus

Dnr 2019/KS 0041 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid
bolagets stämma.

Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år
1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av
institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya
flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och
hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för
ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla.
Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5
december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att
enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med
ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i
ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö
kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets
stämma den 8 maj.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus
(556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf

§27 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001
 
Beskrivning av ärendet
Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet
Anders Wickberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående övervakningskameror (bilaga). Anita Mattsson (S) besvarar frågan.
 
Anki Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om ett eventuellt införande av tiggeriförbud (bilaga). Anita Mattsson (S) besvarar frågan.
 
Bilagor
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående övervakningskameror (SD).pdf
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om ett eventuellt införande av tiggeriförbud (M).pdf

§28 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001
 
Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. En interpellation anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars.
 
Interpellation 28 mars
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om framtida kommunala äldreboendet Forellen (bilaga). Tony Thorén lämnar ett skriftligt svar (bilaga).
Peter Freij (M), Tony Thorén (L), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Anna Lund (KD), Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M), Susann Ronström (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnats in till sammanträdet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (bilaga). Interpellationen bordläggs för att besvaras vid kommande sammanträde.
 
Bilagor
Interpellation angående framtida kommunala äldreboendet Forellen.pdf
Svar på interpellation angående framtida äldreboendet Forellen.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bevarandet av Björkbackens vård- och omsorgsboende (SD).pdf

§29 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beskrivning av ärendet
En ny motion har lämnats in till sammanträdet
 
Moderaterna Anki Svensson och Peter Freij har lämnat in en motion om att teckna avtal om Forellen för att säkra tillgången på vård- och omsorgsplatser
 
Bilagor
Motion Teckna avtal om Forellen för att säkra tillgången på vård- och omsorgsplatser.pdf

§30 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Thomas Morley (L)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Emil Kennerberg (KD)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Heinz Sjögren (L)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Mikael Halvarsson (KD)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sara Bjällhag (KD)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Alexander Enkvist (L)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt
 
Bjarne Vifell (SD)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt
Susann Ronström (S)
ny ledamot i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20190425.pdf (179 kb)

§31 Förslag till nya objekt till cykelplanen

Dnr 2019/KSTK 0026 80
 
Kommunfullmäktiges beslut
- De tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fastställde en cykelplan 2013. Cykelplanen är ett planerings- och genomförandeverktyg som identifierat och redovisar viktiga åtgärder för att skapa ett cykelvänligare Tyresö. Till cykelplanens genomförande finns för närvarande ett årligt investeringsanslag hos tekniska kontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Under våren 2019 avslutas några av de sista större åtgärderna i cykelplanen som tekniska kontoret har rådighet över. Resterande åtgärder är sådana som ingår i andra projekt som till exempel längs Tyresövägen eller som ingår i nya detaljplaner. Det finns också åtgärder kvar som kräver omfattande utredningar och andra investeringsmedel, bland dem kan nämnas en gång- och cykelbana längs Kärrvägen och en bro över Drevviken till Huddinge. Kvar finns också några mindre åtgärder av mer rekreativ karaktär.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att revidera cykelplanen och det arbetet ska påbörjas under 2019. För att inte tappa fart i utbyggnationen av gång- och cykelvägnätet under 2019-2020 är det angeläget att nya objekt kan tas upp i cykelplanen innan den revideringen är klar. Stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret har identifierat tre "saknade länkar" och föreslår därför att följande åtgärder tas med i cykelplanen innan revideringen.
 
Bränneribacken -  en gång- och cykelbana anläggs längs med Bränneribacken mellan Kumla allé och Fornuddsvägen.
Krusbodavägen - en gång- och cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Renlavsgångens västra angöring. Möjligtvis att förbättringar kan behöva göras ända ner förbi Dalskolan till Wättinge gårdsväg.
Töresjövägen - en gång- och cykelbana anläggs längs med Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de tre föreslagna åtgärderna gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Fredrik Bergkuist (M), Per Carlberg (SD), Martin Nilsson (S), Niklas Wennergren (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Lilian Nylinder (MP), Maria Alves Persson (S) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Niklas Wennergren (S) och Maria Alves Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Fredrik Bergkuist (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 28 ja, 20 nej och 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 64.pdf
tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Reservation SD Förslag till nya objekt till cykelplanen KF 2019-04-25 § 31.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 31.pdf

§32 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018

Dnr 2019/KS 0130 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 godkänns.
2. 161 984 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 överförs till budget 2019 enligt bilaga 1.
3. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) avskrivs.
4. 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
5. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *
 
Jäv
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2018.
 
Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året.
 
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, föra över 161 227 000 kr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2018 till budget 2019 enligt bilaga 1, avskriva de upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (- 11 586 000 kr) och hemtjänst (- 6 279 000 kr) samt att överföra 3 756 000 kr avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 till budget 2019.
 
Lekmannarevisorernas revisionsberättelse och redogörelse samt revisionsrapport från EY har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
 
På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av Claes-Göran Enman (S) och Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna gjort.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Dick Bengtson (M), Per Carlberg (SD), Leif Lanke (L), Jerry Svensson (S) och Susann Ronström (S) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Dick Bengtson (M) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf
KF-version Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf
Bilaga 1 Överföringar.pdf
INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf
Tjänsteskrivelse Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf
Delegationsbeslut Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 50 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf
Revisionsberättelse Tyresö kommun 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för år 2018.pdf
Tyresö kommun, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20190425.pdf (160 kb)
Bilagor
§ 32 Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1014 Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg.pdf (1 626 kb) § 32 Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-26 § 1015 Verksamhetsberättelse arbete och integration.pdf (1 114 kb) § 32 Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-20 § 12.pdf (28 082 kb) § 32 Bilaga 1 Överföringar.pdf (59 kb) § 32 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-02-20 §5.pdf (6 774 kb) § 32 Delegationsbeslut Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf (587 kb) § 32 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-02-28 § 18.pdf (10 882 kb) § 32 INVESTERINGSUTFALL till bilaga.pdf (186 kb) § 32 KF-version Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf (6 585 kb) § 32 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 50 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf (31 622 kb) § 32 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 65.pdf (80 773 kb) § 32 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-03-04.pdf (81 951 kb) § 32 Revisionsberättelse Tyresö kommun 2018.pdf (429 kb) § 32 Revisorernas redogörelse för år 2018.pdf (296 kb) § 32 Tjänsteskrivelse Mindre korrigering av årsredovisning 2018.pdf (595 kb) § 32 Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018.pdf (552 kb) § 32 Tyresö kommun granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018.pdf (702 kb) § 32 Årsredovisning Tyresö kommun 2018.pdf (6 210 kb) § 32 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf (1 834 kb)

§33 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018

Dnr 2019/KS 0139 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
2. Koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 noteras.
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport redovisas i bilaga.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2018 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning samt koncernredovisning för Tyresö Bostäder AB 2018.
 
Yttrande
Leif Lanke (L) yttrar sig.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2018.pdf
Tyresö bostäder Styrelseprotokoll 2019-02-08 Årsredovisning 2018.pdf
Tyresö bostäder Årsredovisning 2018.pdf
Års- och koncernredovisning 2018 Tyresö bostäder med revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö Bostäder AB 2018.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Bostäder AB 2018.pdf
Revisionsrapport Granskning av Tyresö Bostäder AB 2018.pdf

§34 Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018

Dnr 2019/KS 0045 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2018 samt revisionshandlingar redovisas i bilaga.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2018 har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag. Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har lekmannarevisionens granskningsrapport lagts till handlingarna.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2018.pdf
Protokoll 2019-01-25.pdf
Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2018 samt revisionsberättelse.pdf
Granskningsrapport Tyresö Näringslivs AB 2018.pdf

§35 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0142 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *
 
Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2018 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 69.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag 2019-03-15 § 14.pdf
§ 14 Tjänsteutlåtande Årsbokslut 2018.pdf
ÅRSREDOVISNING 2018 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisionsberättelse för 2018.pdf
Revisorernas redogörelse för 2018.pdf
Revisionsrapport -Granskning av årsredovisning 2018.pdf

§36 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018

Dnr 2019/KS 0141 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*
 
Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige som även har uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2018. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2018 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 70.pdf
Protokoll 2019-02-26 § 5 Årsredovisning 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Tjänsteskrivelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2018.pdf
Revisorsberättelse 2018 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Revisionsrapport över årsbokslutet 2018.pdf

§37 Avveckling av AB Vårljus

Dnr 2019/KS 0041 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.
 
Beskrivning av ärendet
Vårljus är Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet sedan år 1994. Bolaget har i uppdrag att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Den nya flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet och hösten 2018 vände sig styrelsen i bolaget till de 25 ägarkommunerna för ställningstagande. Styrelsen föreslog två handlingsalternativ, fokusera eller avveckla. Utifrån ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus avvecklas och utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman. Ett formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma beräknas tas den 8 maj, som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma den 8 maj.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommuns ombud röstar för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas vid bolagets stämma.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av AB Vårljus.pdf
Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf
Vårljus styrelseprotokoll 181205.pdf