Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-09-05

Sammanträde 2019-09-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har en ny interpellation lämnats in till
sammanträdet.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S) angående växande otryggheten i Tyresö.

Bilagor
Interpellation från Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
den växande otryggheten i Tyresö.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har en ny motion lämnats in till
sammanträdet

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Anders Wickberg har lämnat in e n
motion om sammanslagning av stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet
till ett gemensamt utskott.

Bilagor
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf

4 Avsägelser, fyllnadsval och ansökan om att kvarstå i förtroendeuppdrag till mandatperiodens slut

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till
Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Johanna Schaub (S) får kvarstå i sina
förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden återstoden av respektive mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser
Oliver Frimodig (SD)
ledamot i kommunfullmäktige
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Annie Lysholm (V)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Johanna Shaub (S)
ersättare för ombud vid förbundsmöten Storsthlm

Fyllnadsval
Bjarne Vifell (SD)
ny ordinarie ledamot i valberedningen efter Oliver Frimodig (SD)
Ronnie Norén (SD)
ny ersättare i valberedningen efter Bjarne Vifell (SD)

Jonathan Fritzdorf (SD)
ny ordinarie ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Oliver
Frimodig (SD)

Jan Videren (SD)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter
Jonathan Fritzdorf (SD)

Jörgen Nilsson (SD)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Oliver Frimodig (SD)

Gisela Jansson (V)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Annie Lysholm (V)

Begäran av medgivande att få kvarstå i förtroendeuppdrag till mandatperiodens slut

När en ledamot flyttar från kommunen är denne inte längre valbar och i
enlighet med 4 kap 7 § kommunallagen upphör då uppdraget genast. Enligt
samma paragraf får fullmäktige även besluta att en förtroendevald som valts av
fullmäktige får ha kvar sitt uppdrag återstoden av mandatperioden.

Johanna Schaub (S) har inkommit med en begäran om att kvarstå i uppdragen
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige
återstoden av respektive mandatperiod. Mandatperioden för uppdraget i kultur -
och fritidsnämnden pågår till och med den 31 december 201 9. Mandatperioden
för uppdraget i kommunfullmäktige varar till och med den 15 oktober 2022.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Johanna Schaub (S) trots flytt på grund
av studier får ha kvar sina förtroendeuppdrag under resterande mandatperiod.

5 Val av nämndemän till Nacka Tingsrätt 2020-2023

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hanteras utan föregående
beredning.
2. Kommunfullmäktige utser 29 nämndemän att tjänstgöra vid Nacka
Tingsrätt från och med 1 januari 2020 till och med utgången av 2023
enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Mandatperioden för samtliga nämndemän vid Nacka tingsrätt löper ut vid
årsskiftet 2019/2020. Tingsrätten har fastställt att fullmäktige i Tyresö kommun
ska utse 29 nämndemän. Tjänstgöringsperioden för de utsedda nämndemännen
löper från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.
Vid tidpunkten för kallelseutskick är listan av nomineringar inte fullstä ndig.
Listan kommer att kompletteras och tillfogas kallelsehandlingarna. Enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktige besluta att hantera
nyvalsärenden utan tidigare beredning i valberedningen. Då enbart det aktuella
valärendet finns att hantera under sammanträdet föreslås fullmäktige fatta beslut
i ärendet utan tidigare beredning.

Kommunfullmäktige föreslås utse följande nämndemän för att tjänstgöra vid
Nacka tingsrätt under perioden 1 januari 2020 till och med utgången av år 2023
(ett komplett nomineringsförslag hanteras vid sammanträdet):
1. Siv Källstigen (S)
2. Jose Blanco (S)
3. Ulla Johansson (S)
4. Ingvar Olsson (S)
5. Jerry Svensson (S)
6. Barbro Eriksson (S)
7. Tommy Blomster (S)
8. Ragnvi Nelson (S)
9. Julia Isacsson (L)
10. Jonas Parkvall (L)
11. Anna-Karin Tjälldén (L)
12. Lilian Nylinder (MP)
13. Peter Söderlund (MP)
14. Jorge Obligado (V)
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 8 (16)
Kommunfullmäktige
15. Ulla Gribbe (V)
16. XXX (M)
17. XXX (M)
18. XXX (M)
19. XXX (M)
20. XXX (M)
21. XXX (M)
22. XXX (M)
23. XXX (M)
24. Ingrid Nilsson (C)
25. Inger Elwin (C)
26. Lars Lysberg (KD)
27. Bjarne Vifell (SD)
28. Jörgen Nilsson (SD)
29. Joakim Berg (SD)

6 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i
nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i
kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att
avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår
till minst 30 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag
som har varit riktade mot de enskilda nämnderna. Vissa uppdrag har även varit
kommunövergripande. Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina
årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats.
Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra u ppdrag och
processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att följande kommunövergripande särskilda
uppdrag avslutas:

- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i
nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i
kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att
avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättn ing.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår
till minst 30 procent.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

7 Utökat investeringsanslag för markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45
miljoner kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslår
kommunstyrelsen att den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas
från 10 till 45 miljoner kronor. Eventuella investeringar finansieras genom
upptagande av lån.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf

8 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019 -2022
antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner
för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade
arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och
brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet
med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som
påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar
av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns
trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges
inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för tryg ghet och
säkerhet 2019-2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för trygghet och säkerhet i
Tyresö kommun 2019-2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 134.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

9 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs
enligt kommunkansliets förslag med tillägget att kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2020 endast ska utgöra reservdatum för
eventuella brådskande ärenden.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatu m för 2020
enligt kommunkansliets förslag med tillägget att kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2020 endast ska utgöra reservdatum för eventuella
brådskande ärenden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 138.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

10 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ
vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och
att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och
kompetens av palliativ vård.

Motionen remitterades till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Ärendet
har beretts av äldre- och omsorgsnämnden, kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 139.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

11 Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utreda
möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla
ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket,
för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och
socialnämnden för besvarande.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden,
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 140.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder
uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

12 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.
Motionärerna föreslår att särskilda utredare införs med uppgift att arbeta
uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av
försörjningsstöd. hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla
försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras
eller förverkas. i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta
bidragsberoende och korta vägen till jobb.
sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.

Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för
besvarande. Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden,
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 141.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf

§58 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande
Tony Thorén (L) om skälen till att antalet vård- och omsorgsplatser minskats
vid Björkbackens äldreboende. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony
Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till äldre- och omsorgsnämndens ordförande om
antalet vård- och omsorgsplatser i kommunen.pdf

§59 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S) angående växande otryggheten i Tyresö. Anita
Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar. Anita Mattsson (S) närvarar inte och
därmed bordläggs interpellationen för att besvaras vid ett kommande
sammanträde.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kultur - och
fritidsnämndens ordförande, Thomas Sundblad (L) angående en gång- och
cykelbro över Nyforsviken. Thomas Sundblad (L) väljer att besvara
interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Anders
Wickberg (SD), Thomas Sundblad (L), Inger Gemicioglu (V), Johanna Schaub
(S), Mikael Ordenius (MP), Anna Steele (C) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S) angående partirepresentationen vid
medborgardialogtillfälle i kommunens servicecenter. Interpellationen bordläggs
för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
den växande otryggheten i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om trygghet i Tyresö.pdf
Interpellation från Anders Wickberg (SD) till kultur - och fritidsnämndens
ordförande om bro över Nyforsviken.pdf
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om
partirepresentation vid medborgardialogstillfälle.pdf

§60 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner har lämnats in till sammanträdet,

Sverigedemokraterna Per Carlberg och Anders Wickberg har lämnat in en
motion om sammanslagning av stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet
till ett gemensamt utskott (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om att återskapa artrika
slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar. (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun bör
ansluta sig till den europeiska koalitionen mot rasism (bilaga).

Yttrande
Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf
Motion Anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.pdf

§61 Avsägelser, fyllnadsval och ansökan om att kvarstå i förtroendeuppdrag till mandatperiodens slut

Dnr 2019/KS 0019 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till
Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Johanna Schaub (S) får kvarstå i sina
förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och kultur - och
fritidsnämnden återstoden av respektive mandatperiod.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser
Oliver Frimodig (SD)
ledamot i kommunfullmäktige
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Annie Lysholm (V)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Johanna Schaub (S)
ersättare för ombud vid förbundsmöten Storsthlm

Per Lindén (KD)
ersättare i kommunstyrelsen

Ingmar Jansson (MP)
ersättare i kommunstyrelsen
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Peter Söderlund (MP)
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden

Lilian Nylinder (MP)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fyllnadsval
Bjarne Vifell (SD)
ny ordinarie ledamot i valberedningen efter Oliver Frimodig (SD)

Ronnie Norén (SD)
ny ersättare i valberedningen efter Bjarne Vifell (SD)

Jonathan Fritzdorf (SD)
ny ordinarie ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Oliver
Frimodig (SD)

Jan Videren (SD)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Jonathan Fritzdorf
(SD)

Jörgen Nilsson (SD)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Oliver Frimodig (SD)

Gisela Jansson (V)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Annie Lysholm (V)

Ulf Perbo (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Per Lindén (KD)

Lisa Månsson (MP)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ingmar Jansson (MP)

Anja Eklund (MP)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ingmar Jansson
(MP)

Ajda Asgari (MP)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anja Eklund (MP)

Lilian Nylinder (MP)
ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Peter Söderlund (MP)

Harald Lindkvist (MP)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Lilian Nylinder
(MP)

Begäran av medgivande att få kvarstå i förtroendeuppdrag till mandatperiodens slut

När en ledamot flyttar från kommunen är denne inte längre valbar och i
enlighet med 4 kap 7 § kommunallagen upphör då uppdraget genast. Enligt
samma paragraf får fullmäktige även besluta att en förtroendevald som valts av
fullmäktige får ha kvar sitt uppdrag återstoden av mandatperioden.
Johanna Schaub (S) har inkommit med en begäran om att kvarstå i uppdragen
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige
återstoden av respektive mandatperiod. Mandatperioden för uppdraget i kultur -
och fritidsnämnden pågår till och med den 31 december 2019. Mandatperioden
för uppdraget i kommunfullmäktige varar till och med den 15 oktober 2022.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Johanna Schaub (S) trots flytt på grund
av studier får ha kvar sina förtroendeuppdrag under resterande mandatperiod.

§62 Val av nämndemän till Nacka Tingsrätt 2020-2023

Dnr 2019/KS 0294 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hanteras utan föregående
beredning.
2. Kommunfullmäktige utser 29 nämndemän att tjänstgöra vid Nacka
Tingsrätt från och med 1 januari 2020 till och med utgången av 2023
enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Mandatperioden för samtliga nämndemän vid Nacka tingsrätt löper ut vid
årsskiftet 2019/2020. Tingsrätten har fastställt att fullmäktige i Tyresö kommun
ska utse 29 nämndemän. Tjänstgöringsperioden för de utsedda nämndemännen
löper från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktige besluta att hantera
nyvalsärenden utan tidigare beredning i valberedningen. Då enbart det aktuella
valärendet finns att hantera under sammanträdet föreslås fullmäktige fatta beslut
i ärendet utan tidigare beredning.

Kommunfullmäktige föreslås utse följande nämndemän för att tjänstgöra vid
Nacka tingsrätt under perioden 1 januari 2020 till och med utgången av år 2023:
1. Siv Källstigen (S)
2. Jose Blanco (S)
3. Ulla Johansson (S)
4. Ingvar Olsson (S)
5. Jerry Svensson (S)
6. Lise-Lotte Bremer (S)
7. Tommy Blomster (S)
8. Ragnvi Nelson (S)
9. Julia Isacsson (L)
10. Jonas Parkvall (L)
11. Anna-Karin Tjälldén (L)
12. Lilian Nylinder (MP)
13. Peter Söderlund (MP)
14. Jorge Obligado (V)
15. Ulla Gribbe (V)
16. Elisabet Stålhem (M)
17. Klas Torstensson (M)
18. Gunilla Dahlberg (M)
19. Maria Berntzon (M)
20. Anders Frantzén (M)
21. Vendela Magnell (M)
22. Mats Fält (M)
23. Ingemar Fredriksson (M)
24. Ingrid Nilsson (C)
25. Inger Elwin (C)
26. Lars Lysberg (KD)
27. Bjarne Vifell (SD)
28. Jörgen Nilsson (SD)
29. Joakim Berg (SD)

Bilagor
Samtliga nomineringar, nämndemän vid Nacka tingsrätt 2020 -2023.pdf

§63 Aktuella särskilda uppdrag

Dnr 2019/KS 0274 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande kommunövergripande särskilda uppdrag avslutas:
- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i
nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i
kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att
avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår
till minst 30 procent.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har under förra mandatperioden haft ett antal särskilda uppdrag
som har varit riktade mot de enskilda nämnderna. Vissa uppdrag har även varit
kommunövergripande. Nämnderna har hanterat sina särskilda uppdrag i sina
årsrapporter, men vissa kommunövergripande uppdrag har inte avrapporterats.
Alla uppdrag har tagits om hand eller har införlivats i andra uppdrag och
processer. Därför föreslås dessa avslutas som särskilda uppdrag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att följande kommunövergripande särskilda
uppdrag avslutas:

- Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö.
- Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i
nära samverkan med andra aktörer.
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i
kommunkoncernen.
- Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att
avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.
- Uppdrag om att all verksamhet kan prövas för konkurrensutsättning.
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår
till minst 30 procent.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Aktuella särskilda uppdrag.pdf

§64 Utökat investeringsanslag för markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, fö r att kompletteras
med information om vad det är för strategiska markinköp kommunen
avser att genomföra med markreserven för år 2019.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslår
kommunstyrelsen att den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas
från 10 till 45 miljoner kronor. Eventuella investeringar finansieras genom
upptagande av lån.

Yttrande
Christoffer Holmström (S), Anki Svensson (M), Fredrik Bergkuist (M), Thomas
Sundblad (L), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Martin Nilsson (S), Inger
Gemicioglu (V), Anna Lund (KD) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Thomas Sundblad (L), Martin Nil sson (S) och Inger
Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
”Det är högst rimligt att ärendet återremitteras för att kompletteras med
information om vad det är för strategiska markinköp kommunen avser att
genomföra med en så kraftig markreserv för år 2019.” Anna Steele (C) och
Anna Lund (KD) biträder återremissyrkandet.

Per Carlberg (SD) yrkar i första hand på avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslut och i andra hand på återremiss enligt yrkande från Anki Svensson (M)
med flera.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer
ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande Anki Svensson
(M) med flera. Kommunfullmäktige beslutatar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
Den som vill ärendet återremitteras röstar nej.

Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras, via
minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om vad det är för
strategiska markinköp kommunen avser att genomföra med markreserven för år
2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 129.pdf
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-09-05 § 64, votering 1.pdf

§65 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Dnr 2019/KS 0200 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019 -2022
antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner
för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade
arbete med skydd mot oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor och
brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Arbetet
med detta ska sträcka sig längs hela skalan från frekventa händelser som
påverkar ett fåtal människor till ovanliga händel ser som drabbar hela eller delar
av samhället. För att få ett samlat grepp om arbetet inom Tyresö kommuns
trygghets- och säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar och bolag, anges
inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och
säkerhet 2019-2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för trygghet och säkerhet i
Tyresö kommun 2019-2022.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Martin Nilsson (S) och Jairo Correa (V) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) och Jairo Correa (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att följande två meningar läggs till under punkt 6 i
handlingsplanen:
1. Trygghetskameror ska införas på särskilt utsatta områden i Tyresö, detta
som brottsförebyggande åtgärd samt som stöd till polisen i deras
utredningsarbete vid uppdagade brott.
2. Utökat engagemang av ronderande väktare generellt i kommunen samt
ordningsvakter specifikt på områden som identifierats som särskilt
utsatta.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla tilläggsyrkandena
från Per Carlberg (SD) och finner att fullmäktige avslår yrkandena.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 134.pdf
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för trygghet och säkerhet.pdf
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.pdf

§66 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2020

Dnr 2019/KS 0253 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 fastställs
enligt kommunkansliets förslag med tillägget att kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2020 endast ska utgöra reservdatum för
eventuella brådskande ärenden.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatum för 2020
enligt kommunkansliets förslag med tillägget att kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2020 endast ska utgöra reservdatum för eventuella
brådskande ärenden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 138.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

§67 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/KS 0105 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ
vårdenhet i kommunens regi, att den ska vara skild från övrig verksamhet och
att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper o ch
kompetens av palliativ vård.

Motionen remitterades till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Ärendet
har beretts av äldre- och omsorgsnämnden, kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Susann Ronström (S), Peter Freij (M), Maria Alves Persson
(S) och Tony Thorén (L) yttrar sig.

Yrkande
Susann Ronström (S), Peter Freij (M) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer
ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen enligt yrkande från Per
Carlberg (SD).
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 139.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -06-19 § 1056.pdf
Motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede (SD).pdf

§68 Återtagande av motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/KS 0100 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjar ne Vifell från
Sverigedemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen om att
polisanmäla de ensamkommande migranter som fått in ålder uppskriven för
bidragsbrott. Kommunfullmäktige föreslås avskriva den återtagna motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avskriva motionen som
återtagits av motionärerna och finner att fullmäktige beslutar att avskriva
motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 140.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-06-18 § 1060.pdf
Motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder
uppskriven för bidragsbrott (SD).pdf

§69 Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Dnr 2019/KS 0122 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.
Motionärerna föreslår att

- särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att
motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.
- hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.
- delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att
erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning,
kunna reduceras eller förverkas.
- i övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta
bidragsberoende och korta vägen till jobb.
- sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år
2022.

Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för
besvarande. Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden,
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Jairo Correa
(V), Anna Lund (KD), Maria Alves Persson (S), Peter Freij (M), Bjarne Vifell
(SD), och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Jairo Correa (V) och Martin
Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M), Anki Svensson (M), Peter Freij (M) och Bjarne Vifell
(SD) yrkar bifall till motionen. Anna Lund (KD) yrkar bifall till att-satserna 1, 3,
4 och 5 i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen enligt
yrkande från Dick Bengtson (M) med flera.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun styrelsens
förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 26 ja, 22 nej och 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 141.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -06-18.pdf
Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-09-05 § 69, votering 2.pdf