Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-01-23

Sammanträde 2020-01-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den
12 december 2019.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 12 december Peter Freij (M)
har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony
Thorén (L) angående konsekvenserna av Björkba ckens avveckling.

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till Tony Thorén (L) avseende konsekvenserna av
Björkbackens avveckling.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Anna Steele (C)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lars Lyberg (KD)
nämndeman vid Nacka tingsrätt

Förslag på fyllnadsval

Nina Barzey (C)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5 Investering paviljongslösning förskola

Dnr 2019/KS 0405 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans
förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda
paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från
kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021
prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Beskrivning av ärendet
Behovet av förskoleplatser i centrumområdet är stort och kommer att öka,
dessutom har planerade byggnationer försenats. Detta medför att en provisorisk
uppställning av paviljonger måste ske i området för att möta behovet.

Ett stort antal möjliga placeringar har undersökts, men utredningen har visat att
förskolan Speldosan är lämpligast för en sådan uppställning. Befintligt kök måste
byggas om och till för att klara behovet som den utökade kapaciteten innebär.
Målsättningen är att den ökade kökskapaciteten även ska kunna utnyttjas när
paviljongerna i framtiden inte längre behövs.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans
förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda
paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från
kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021
prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse Investering paviljongslösning förskola.pdf

6 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder
AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590
(Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva
omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige ger ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB
innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten
Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

7 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på
motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med
förslag:
att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför
ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda
ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på
anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på
svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från
enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen av uppdraget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra
sitt uppdrag.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag
som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De
uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens
styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 18.pdf
Pågående uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

9 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka
ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf

10 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med
motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till
besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska
anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 21 november och 12
december 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 209.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av
elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

11 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie-
och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har
remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 21 nov ember och den 12
december.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 208.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om
mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

12 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg
avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V), Jairo Correa (V) och Tina Rosén (V) har lämnat in en motion
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid Sofias väg 1-5
med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande åtgärder.

Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya bullerregler, där bostäderna byggs
med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid fasad på den tysta sidan inte får
överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är byggda efter 1997 och bullervärdena
ligger på 45-50 dB på den tysta sidan och kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför att motionen ska avslås.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullderdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 12 december 2019. En ny interpellation lämnades in till sammanträdet.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 12 december Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) angående konsekvenserna av Björkbackens avveckling. Tony Thorén lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Peter Freij (M), Tony Thorén (L), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Martin Nilsson (S), Dick Bengtson (M), Jerry Svensson (S) och Lil ian Nylinder (MP) yttrar sig.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S) om kartläggning av eventuellt bortförda barn.
Interpellationen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Peter Freij (M) till Tony Thorén (L) avseende konsekvenserna av Björkbackens avveckling.pdf
Svar på interpellation från Peter Freij (M) angående konsekvenserna av Björkbackens avveckling.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen om krafttag mot hedersrelaterat våld lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Moderaterna Anki Svensson, Jeanette Hellmark och Fredrik Bergquist har lämnat in en motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa ett stopp för
mottagande av migranter i Tyresö.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller att motionen om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck lämnas till kommunstyrelsen för
beredning och finner att fullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer inte proposition på att motionen från Anders Wickberg (SD) om att införa ett stopp för mottagande av migranter lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Detta med stöd av kommunallagens 5 kap 57 § andra stycket som anger att ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut om denne anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. De förslag som anges i motionen strider mot gällande lagstiftning som kommunen är föresatt att efterleva.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Ty resö (SD).pdf

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet Fredrik Saweståhl (M) ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Anna Steele (C)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lars Lyberg (KD)
nämndeman vid Nacka tingsrätt

Förslag på fyllnadsval
Nina Barzey (C)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Örjan Hansson (KD)
ny nämndeman vid Nacka tingsrätt

§5 Investering paviljongslösning förskola

Dnr 2019/KS 0405 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.
2. Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet.
3. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran.
4. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021 prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Anna Lund (KD) hänvisar till
gemensamt särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2020-01-07 § 3 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Behovet av förskoleplatser i centrumområdet är stort och kommer att öka, dessutom har planerade byggnationer försenats. Detta medför att en provisorisk uppställning av paviljonger måste ske i området för att möta behovet.

Ett stort antal möjliga placeringar har undersökts, men utredningen har visat att
förskolan Speldosan är lämpligast för en sådan uppställning. Befintligt kök måste byggas om och till för att klara behovet som den utökade kapaciteten innebär. Målsättningen är att den ökade kökskapaciteten även ska kun na utnyttjas när paviljongerna i framtiden inte längre behövs.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

En investering genomförs för att under en period öka kapaciteten vid Speldosans förskola genom en ut- och ombyggnad av köket samt att möjliggöra att inhyrda paviljonger ansluts till förskolan.

Investeringsmedel med 17,8 mnkr avsätts för projektet. Verksamhetsområdet förskola tillförs maximalt 770 tkr 2020 från kommunstyrelsens förfogandemedel för att kompensera den ökade hyran. Frågan om en utökning av ramen för verksamhetsområde förskola för 2021 prövas inom ramen för arbetet med kommunplanen för 2021.

Yttrande
Åsa de Mander (L), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Jerry Svensson (S) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Jerry Svensson (S), Åsa de Mander (L), Anki Svensson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse Investering paviljongslösning förskola.pdf
Bilaga ärende 5 prövning av barnets bästa.pdf
Särskilt yttrande M C KD Investering paviljongslösning förskola.pdf

§6 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunfullmäktiges beslut
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Jäv
Chris Helin (M), Leif Lanke (L), Eija Räty (S) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anki Svensson (M) och Dick Bengtson (M) lämnar en skriftlig reservation
(bilaga).

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation
(bilaga).

Anna Lund (KD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen
2020-01-07 § 5 (bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommuns tyrelsen
2019-11-12 § 191 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590 (Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva
omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ger ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Ajda Asgari (MP), Anna Steele (C), Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Alexander Enkvist (L), Anna Lund (KD), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Tony Thorén (L) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvis t (L), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M), Anna Steele (C), Peter Freij (M), Per Carlberg (SD) och Anna Lund (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens försla g till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.

Resultat: 25 ja, 23 nej och 3 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2020-01-23 § 6.pdf
M Reservation kommunfullmäktige 2020-01-23 § 6.pdf
C Reservation, kommunfullmäktige 2020 -01-23 § 6.pdf
Reservation KD Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf
Reservation SD kommunstyrelsen 2019-11-12 § 191.pdf

§7 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med förslag:
att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför
ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda
ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen av uppdraget.

Yttrande
Tina Rosén (V), Anki Svensson (M), Alfonso Morales (S), Åsa de Mander (L), Mikael Ordenius (MP), Anders Wickberg (SD) och Christoffer Holmström (S) yttrar sig.

Yrkande
Alfonso Morales (S), Anki Svensson (M), Åsa de Mander (L), Mikael Ordenius (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§8 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens
rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återra pporteras inom ramen för
kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 18.pdf
Pågående uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020.pdf

§9 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf

§10 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Tina Rosén (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 21 november och 12 december 2019.

Yttrande
Tina Rosén (V) och Åsa de Mander (L) yttrar sig.

Yrkande
Åsa de Mander (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Tina Rosén (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag til l beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 209.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

§11 Återtagande av motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anki Svensson (M) och Anna Ericsson (M) har meddelat att de väljer att återta motionen om entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avskr iva motionen som
återtagits av motionärerna och finner att fullmäktige beslutar att avskriva motionen.

§12 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg avslås.

Reservation
Jairo Correa (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V), Jairo Correa (V) och Tina Rosén (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid Sofias väg 1-5 med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande
åtgärder.

Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya bullerregler, där bostäderna
byggs med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid fasad på den tysta sidan
inte får överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är byggda efter 1997 och
bullervärdena ligger på 45-50 dB på den tysta sidan och kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Ajda Asgari (MP) och Jairo Correa (V) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jairo Correa (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-01-07 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullerdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf