Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
En fråga bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj. Vid
tidpunkten för kallelseutskick har en ny fråga lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tidpunkt för flytten av äldre i samband med renovering av fastigheten Björkdalen. Anita Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre - och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande.

Dick Bengtson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om vilka krav kommunen ställer på ungdomar för att de ska få ett av kommunens feriearbeten.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande om flytt av äldre i
samband med ombyggnation.pdf
Fråga från Dick Bengtson (M) till kommunstyrelsens ordförande om eventuella krav för att få feriearbete.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in den 23 januari och har bordlagts sedan dess på grund av att fullmäktige sammanträtt i reducerad form. Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggning av barn som eventuellt blivit bortförda.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet
Per Carlberg har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om möjligheterna att informera bland annat grannsamverkan och nattvandrare om polisens insatser.

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) avseende Tyresöbornas insyn i politiskt fattade beslut.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf
Interpellation av Per Carlberg (SD) till KSO om mö jligheterna att informera om
polismyndighetens insatser.pdf
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om insynen i politiskt fattade beslut.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har två nya motioner lämnats in till sammanträdet

Moderaterna Peter Freij och Dick Bengtson har lämnat in en motion om förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.

Anki Svensson (M) har lämnat in en motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun.

Bilagor
Motion om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden (M).pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning David Westius (S)
ny ersättare efter Emelie Weski (S)

Jörgen Nilsson (SD)
ny ersättare efter Helena Ekengren (SD)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Maria Öberg
styrelseledamot i Tyresö Vindkraft AB

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Leif Lanke (L)
ny styrelseledamot i Tyresö Vindkraft AB efter Maria Öberg

Maria Öberg
ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB efter Leif Lanke (L)

5 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019

Dnr 2020/KS 0161 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige.

Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö bostäder har arbetat för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-08 § 59, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv senast kompletterat av kommunfullmäktige 2019 -05-16 § 44. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bo lagsledningen har arbetat. Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Formerna och innehållet i rapporteringen kommer att utvecklas i kommande års rapporter.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.pdf
Bolagsstyrningsrapport Tyresö Bostäder AB 2019.pdf
Tyresö Bostäder styrelseprotokoll 2020-05-18 förstasida med närvaro.pdf

6 Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0132 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunens mål och budget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun.pdf
T1 rapport Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av riskhantering och internkontroll.pdf
Tyresö bostäder Internkontrollplan 2020.pdf
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -05-27 §47.pdf

7 Budgetförutsättningar inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga
budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i
november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett
inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär
ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 91.pdf
Budgetförutsättningar 2021 KS.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

8 Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Dnr 2020/KS 0165 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder utses till ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats.
2. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på kommunens webbplats www.tyreso.se. Yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap 1 § föreskriver att alla program och tekniska upptagningar ska ha en utgivare. Utgivaren bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja. Utgivaren har rätten att avbryta sändningen vid behov.

Anmälan om ansvarig utgivare har inte förnyats under denna mandatperiod och bör därför göras snarast.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktiges ordförande Anders Linder utses till ansvarig utgivare för webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden samt att kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 94.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsändningar.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads - och socialnämnden. Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -04-28 § 1030.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -04-29 § 36.pdf

10 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020 -05-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 78.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

11 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att:
- Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
- Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås. Svaret på motionen återfinns i bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 § 79. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 79.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf

12 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

1. Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
3. Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

13 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar .pdf

14 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§42 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001
 
Beskrivning av ärendet
En fråga bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj. Tre nya
frågor har lämnats in till sammanträdet.
 
Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tidpunkt för flytten av äldre i samband med renovering av fastigheten
Björkdalen. Anita Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre - och
omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Tony Thorén (L) besvarar frågan.
 
Per Carlberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om flytt av äldre under Covid-19 pandemin. Anita Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande.  Tony Thorén (L) besvarar frågan.
 
Dick Bengtson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) om vilka krav kommunen ställer på ungdomar för att de ska få ett av kommunens feriearbeten. Anita Mattsson (S) besvarar frågan. 
 
Per Carlberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) om Covid 19-testning av kommunens omvårdnadspersonal. Anita
Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Tony Thorén (L) besvarar frågan. 

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande om flytt av äldre i
samband med ombyggnation.pdf
Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om flytt av äldre under Covid-19 pandemin.pdf
Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om testning av kommunens omvårdnadspersonal.pdf
Fråga från Dick Bengtson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om eventuella krav på ungdomar som söker sommarjobb.pdf

§43 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001
 
Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in den 23 januari och har bordlagts sedan dess på grund av att fullmäktige sammanträtt i reducerad form.  Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
 
Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggning av barn som eventuellt blivit bortförda. Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen muntligen. Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet
Per Carlberg har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om möjligheterna att informera bland annat grannsamverkan och nattvandrare om polisens insatser. Anita Mattsson (S) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Anita Mattsson (S) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) avseende Tyresöbornas insyn i politiskt fattade beslut. Anita Mattsson (S) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S), Anna Steele (C), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis- Pedersen (C) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf 
Interpellation av Per Carlberg (SD) till KSO om möjligheterna att informera om
polismyndighetens insatser.pdf
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om insynen i politiskt fattade beslut.pdf

§44 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner lämnats in till sammanträdet
 
Moderaterna Peter Freij och Dick Bengtson har lämnat in en motion om förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.
 
Anki Svensson (M) har lämnat in en motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun. 
 
Anki Svensson (M) har lämnat in en motion angående revidering av kommunens översiktsplan.
 
Bilagor
Motion om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden (M).pdf 
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

§45 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2.  Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3.  Övriga avsägelser godkänns.
4.  Förslagen på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Nya ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
David Westius (S)
ny ersättare efter Emelie Weski (S)
 
Jörgen Nilsson (SD)
ny ersättare efter Helena Ekengren (SD)
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Maria Öberg
styrelseledamot i Tyresö Vindkraft AB
 
Erisa Gul Khar (S)
ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i kommunfullmäktige
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Leif Lanke (L)
ny styrelseledamot i Tyresö Vindkraft AB efter Maria Öberg
 
Maria Öberg
ny styrelsesuppleant i Tyresö Vindkraft AB efter Leif Lanke (L)

§46 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019

Dnr 2020/KS 0161 10

Kommunfullmäktiges beslut
-  Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns. 
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige. 
 
Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö bostäder har arbetat för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-08 § 59, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv senast kompletterat av kommunfullmäktige 2019 -05-16 § 44. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bolagsledningen har arbetat. Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Formerna och innehållet i rapporteringen kommer att utvecklas i kommande års rapporter. 
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019 godkänns. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö bostäder 2019.pdf
Bolagsstyrningsrapport Tyresö Bostäder AB 2019.pdf
Tyresö Bostäder styrelseprotokoll 2020-05-18 förstasida med närvaro.pdf

§47 Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

Dnr 2020/KS 0132 10

Kommunfullmäktiges beslut
-  Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för
årets första tertial.  Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med alla förvaltningar.  Delårsrapporten innehåller uppföljning av
kommunens mål och budget.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Jannice Rockstroh (S), Ajda Asgari (MP), Martin Nilsson (S), Thomas Sundblad (L), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Thomas Sundblad (L), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun.pdf
T1 rapport Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av riskhantering och internkontroll.pdf
Tyresö bostäder Internkontrollplan 2020.pdf
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -05-27 §47.pdf

§48 Budgetförutsättningar inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges beslut
-  Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en skriftlig reservation
(bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga
budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i
november 2020.  Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett
inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär
ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.  

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Peter Freij (M), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anki Svensson (M) yrkar att de preliminära verksamhetsramarna ska utgå från den lägre alternativa uppräkningen på 0,8 procent istället för föreslagna 1,8
procent. Dick Bengtson (M), Peter Freij (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller ändringsyrkandet från Anki
Svensson (M) med flera. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår ändringsyrkandet Anki Svensson (M). Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja
Den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej
 
Resultat: 17 ja, 12 nej, 3 avstår och 19 frånvarande. Hur var och en röstat
framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.
 
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 91.pdf
Budgetförutsättningar 2021 KS.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

§49 Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

Dnr 2020/KS 0165 006

Kommunfullmäktiges beslut
1.  Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder utses till ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats.
2.  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.
 
Jäv
Anders Linder (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på kommunens webbplats www.tyreso.se.  Yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap 1 § föreskriver att alla program och tekniska upptagningar ska ha en utgivare. Utgivaren bestämmer över sändningarnas innehåll och ingenting får sändas mot hans eller hennes vilja. Utgivaren har rätten att avbryta sändningen vid behov.  Anmälan om ansvarig utgivare har inte förnyats under denna mandatperiod och bör därför göras snarast. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktiges ordförande Anders Linder utses till
ansvarig utgivare för webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden samt att kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 94.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsändningar.pdf

§50 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges beslut
-  Rapporterna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads - och socialnämnden. Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -04-28 § 1030.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -04-29 § 36.pdf

§51 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre  och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020 -05-14.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 78.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§52 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att:
-  Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
-  Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås.  Svaret på motionen återfinns i bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 § 79. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 79.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf

§53 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:
 
1.  Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom
2.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser  i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom 
3.  Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.
 
Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och  kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.
 
Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§54 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträd e.
 
Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§55 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
-  Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde. 
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen
remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.
 
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträde 2020-05-14.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf 
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf