Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2023-10-26

Sammanträde 2023-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Inger Wolf Sandahl (V) har lämnat in en fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande om resursfördelning mellan skolorna i Tyresö kommun.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om inkomstkravet för arbetstillstånd.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Förslag till beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Wolf Sandahl, Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand har lämnat en motion om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning.

Bilagor
Motion kommunalt samarbete för klimatanpassning.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna från Omar Danakill (V), Ann Ödlund (V) och Åsa de Mander (L) gällande uppdrag i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
3. Kristjan Vaigurs (S) avsägelse gällande uppdraget som ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund godkänns.
4. Åsa de Manders (L) avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Omar Danakill (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Ann Ödlund (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kristjan Vaigurs (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

Åsa de Mander (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Mari Schaub-Iggström (S) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Dragan Boban (S) från och med 14 september 2023. Anna Pasini Frängsmyr (S) har utsetts till ny ersättare.
Ann Ödlund (V) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tina Rosén (V) från och med 14 september.

Inger Elisabet Wolf Sandahl (V) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pedro Nygren (V) från och med 14 september.

5 Delårsrapport 2 för 2023 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0335

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Delårsrapport 2 2023 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2 utifrån en förenklad förvaltningsberättelse. Kommunkoncernen har på en övergripande nivå nått målen inom samtliga områden och ligger i fas för en god måluppfyllelse i årsredovisning 2023.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Delårsrapport 2 2023 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Bilagor
Revisorernas utlåtande delår 2 2023.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport 2023.pdf
Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning delårsrapport.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf
Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §113.pdf
Delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-09-26 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 ÄON.pdf
Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 2023.pdf
Delår 2 bygglov 2023.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse. Delår 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2023-09-27 § 88.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-21 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse. Delår 2 GVN.pdf
Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-21 § 66.pdf
Bilagor
5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-09-26 § 65.pdf (98 kb) 5 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 88.pdf (102 kb) 5 Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag.pdf (720 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 57.pdf (88 kb) 5 Delår 2 bygglov 2023.pdf (1 433 kb) 5 Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 348 kb) 5 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (534 kb) 5 Delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf (1 811 kb) 5 Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf (780 kb) 5 Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf (765 kb) 5 Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf (401 kb) 5 Delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf (2 498 kb) 5 Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport 2023.pdf (454 kb) 5 Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning delårsrapport.pdf (197 kb) 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-21 § 66.pdf (100 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 113.pdf (100 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 114.pdf (102 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 52.pdf (99 kb) 5 Revisorernas utlåtande delår 2 2023.pdf (30 kb) 5 Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf (43 kb) 5 Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2023-09-27 § 88.pdf (70 kb) 5 Särskilt yttrande (M) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-21 § 66.pdf (403 kb) 5 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §113.pdf (65 kb) 5 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (331 kb) 5 Tjänsteskrivelse delår 2 2023.pdf (189 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf (123 kb) 5 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf (88 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 ÄON.pdf (235 kb) 5 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf (93 kb) 5 Tjänsteskrivelse. Delår 2 BUN.pdf (107 kb) 5 Tjänsteskrivelse. Delår 2 GVN.pdf (108 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 81.pdf (98 kb)

6 Revidering av kommunens kopieringstaxa

Diarienummer 2023/KS 0123 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2022/2023 började den nuvarande kopieringstaxan att gälla efter beslut i kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70. Den är i många avseenden en förbättring från den tidigare kopieringstaxan som togs i bruk 2013. I samband med revideringen diskuterades huruvida kommunen ska kunna ta betalt för arbetstid som ägnats åt att göra bearbetningar av material som lämnas ut digitalt. Det skulle i dessa fall inte röra sig om att ta betalt för nedlagd arbetstid för framtagning eller kopiering av allmänna handlingar utan enbart i de fall kommunen, genom en bearbetning av befintligt material, manuellt skapade en ny handling på förfrågan.
Eftersom rättsläget kring detta bedömdes vara osäkert beslutades det att kommunen inte skulle ta betalt för denna sorts bearbetningar och flera poster ströks därför från kopieringstaxan innan den togs upp för beslut i kommunfullmäktige förra året. En formulering blev emellertid kvar och kan misstolkas som att kommunen får ta betalt för nedlagd arbetstid vid framtagning eller kopiering av allmänna handlingar.

För att undvika missförstånd och få till stånd en kopieringstaxa som är tydlig och enkel att tillämpa föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan revideras ånyo och att bilagan till denna tjänsteskrivelse antas som kommunens kopieringstaxa.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 115.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse om revidering av koperingstaxa.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse 2023-KS0123 12, reviderad kopieringstaxa.pdf

7 Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Diarienummer 2023KSM727

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av geodata i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data godkänns.
2. Beslutspunkt 1 är giltig till den 9 februari 2025.

Beskrivning av ärendet
EU-direktiv 2019/1024 och EU-genomförandeförordning 2023/138 om öppna data och förteckning över särskilt värdefulla dataset (informationsmängder) innebär att offentliga data med största socioekonomiska potential ska finnas tillgängliga för användaren avgiftsfritt och med minimala rättsliga och tekniska begränsningar.
För att kunna ställa om till öppna data är kommunen beroende av pågående utredningar av det statliga Lantmäteriet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt interna utredningar och förberedelser för omställning av arbetssätt och finansieringsmodell.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett beslut om undantag är nödvändigt för att kunna säkerställa fortsatta intäkter för kommunstyrelsens delvis taxefinansierade geodataverksamhet under åtminstone hela 2024, till dess att andra finansieringsmöjligheter så som behov av medel, kommunala eller statliga, är utredda.

Ärendet är berett av stadbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av geodata i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data godkänns.
2. Beslutspunkt 1 är giltig till den 9 februari 2025.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse undantag avgiftsfria dataset_geodata.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 30.pdf
Särskilt yttrande (KD) stadsbyggnadsutskottet 2023-07-27 § 30.pdf

8 Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering

Diarienummer 2023/KS 0068 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt arkivlagen 16 § befogenheter att meddela föreskrifter för arkivvården i kommunen. År 2018 utfärdades riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning samt rutiner för arkiv- och informationsförvaltning. Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjen som gällt tidigare istället blir kommunens nya arkivreglemente och att den tidigare rutinen för arkiv- och informationsförvaltning blir den nya riktlinjen. Dessa styrdokument har också omarbetats så att ansvaret mellan arkivmyndigheten och kommunens förvaltningar vad gäller arkiv- och informationsförvaltning förtydligats. Detta för att skapa en mer rättssäker hantering av våra allmänna handlingar och för att bevara vårt kulturarv.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 122.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse - Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering.pdf
Reglemente för arkiv och informationshantering i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för arkiv och informationsförvaltning i Tyresö kommun.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2023/KS 0043 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS från perioden 1 april och 30 juni 2023.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-08-29 § 67.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-08-28 § 73.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 230630.pdf
Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 juni.pdf
Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 juni.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut juni 2023.pdf

10 Handlingar för kännedom

Diarienummer 2023/KS 0095 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört tre granskningar.

En uppföljande granskning inkom 2023-09-04 till äldre och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden som följer upp två utav de granskningar som genomfördes 2021: Granskning av skydd mot assistansfusk som samt Granskning av delegation inom bygglov. Syftet med de uppföljande granskningarna var att följa upp i vilken utsträckning åtgärder vidtagits utifrån lämnade rekommendationer, samt vilka resultat som uppnåtts.

Granskning av kommunens informationssäkerhet i praktiken inkom den 2023-10-02 till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet inom IT-och informationssäkerhet samt att bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma åt kommunens IT-miljöer genom angrepp via e-postmeddelanden.

Granskning av lärares förutsättningar inkom den 2023-09-06 till barn- och utbildningsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om lärare har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva sitt arbete enligt skollagens krav.
Revisionsrapporter och revisionsskrivelser biläggs till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor
Revisionsskrivelse - Uppföljande granskning ÄON.pdf
Revisionsskrivelse - Uppföljande granskning BN.pdf
Revisionsrapport - Uppföljande granskning 2023 - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf
Revisionsrapport - Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Lärares förutsättningar.pdf
Revisionsrapport - Granskning av lärares förutsättningar - Tyresö.pdf

§57 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§58 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Två interpellation har lämnats in till sammanträdet.

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om inkomstkravet för arbetstillstånd. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Inger Wolf Sandahl (V) har lämnat in en fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande om resursfördelning mellan skolorna i Tyresö kommun. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande om lagen om inkomstkrav för arbetstillstånd.pdf
Interpellation från Inger Wolf Sandahl (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande.pdf

§59 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Wolf Sandahl, Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand har lämnat en motion om kommunalt samarbete för nödvändig klimatanpassning.

Bilagor
Motion (V) kommunalt samarbete för klimatanpassning.pdf

§60 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Omar Danakill (V), Ann Ödlund (V) och Åsa de Mander (L) gällande uppdrag i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
3. Kristjan Vaigurs (S) avsägelse gällande uppdraget som ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund godkänns.
4. Åsa de Manders (L)avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning godkänns.
5. Daniel Sadeghi (S) väljs till ny ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Omar Danakill (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Ann Ödlund (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kristjan Vaigurs (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

Åsa de Mander (L) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Mari Schaub-Iggström (S) har utsetts som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Dragan Boban (S) från och med 14 september 2023. Anna Pasini Frängsmyr (S) har utsetts till ny ersättare.

Ann Ödlund (V) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tina Rosén (V) från och med 14 september.

Inger Elisabet Wolf Sandahl (V) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Pedro Nygren (V) från och med 14 september.

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Daniel Sadeghi (S), ny ersättare i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund efter Kristjan Vaigurs (S).

§61 Delårsrapport 2 för 2023 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0335

Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport 2 2023 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2 utifrån en förenklad förvaltningsberättelse. Kommunkoncernen har på en övergripande nivå nått målen inom samtliga områden och ligger i fas för en god måluppfyllelse i årsredovisning 2023.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Delårsrapport 2 2023 för Tyresö kommun godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag noteras.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Alexander Enkvist (L), Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Heinz Sjögren (L), Agneta Hansson (L), Klara Watmani (S), Inger Gemicioglu (V), Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Ulrica Riis-Pedersen (-) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Alexander Envist (L), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Heinz Sjögren (L), Agneta Hansson (L), Klara Watmani (S), Inger Gemicioglu (V), Peter Freij (M) och Ulrica Riis-Pedersen (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Revisorernas utlåtande delår 2 2023.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport 2023.pdf
Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning delårsrapport.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 114.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf
Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §113.pdf
Delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-09-26 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 ÄON.pdf
Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 2023.pdf
Delår 2 bygglov 2023.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse. Delår 2 BUN.pdf
Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2023-09-27 § 88.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-21 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse. Delår 2 GVN.pdf
Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-21 § 66.pdf

Bilagor
§ 61 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-09-26 § 65.pdf (98 kb) § 61 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 88.pdf (102 kb) § 61 Bilaga 1 Uppföljning politiska uppdrag.pdf (720 kb) § 61 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-09-27 § 57.pdf (88 kb) § 61 Delår 2 bygglov 2023.pdf (1 433 kb) § 61 Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 348 kb) § 61 Delårsrapport 2 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (534 kb) § 61 Delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf (1 811 kb) § 61 Delårsrapport 2 BUN 2023.pdf (780 kb) § 61 Delårsrapport 2 GVN 2023.pdf (765 kb) § 61 Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf (401 kb) § 61 Delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf (2 498 kb) § 61 Det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport 2023.pdf (454 kb) § 61 Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning delårsrapport.pdf (197 kb) § 61 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-09-21 § 66.pdf (100 kb) § 61 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 113.pdf (100 kb) § 61 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 114.pdf (102 kb) § 61 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 52.pdf (99 kb) § 61 Revisorernas utlåtande delår 2 2023.pdf (30 kb) § 61 Särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26 § 65.pdf (43 kb) § 61 Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2023-09-27 § 88.pdf (70 kb) § 61 Särskilt yttrande (M) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-09-21 § 66.pdf (403 kb) § 61 Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2023-10-10 §113.pdf (65 kb) § 61 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (331 kb) § 61 Tjänsteskrivelse delår 2 2023.pdf (189 kb) § 61 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf (123 kb) § 61 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2023 kommunstyrelsens verksamhet.pdf (88 kb) § 61 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 ÄON.pdf (235 kb) § 61 Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 Tyresö kommun 2023.pdf (93 kb) § 61 Tjänsteskrivelse. Delår 2 BUN.pdf (107 kb) § 61 Tjänsteskrivelse. Delår 2 GVN.pdf (108 kb) § 61 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-09-25 § 81.pdf (98 kb)

§62 Revidering av kommunens kopieringstaxa

Diarienummer 2023/KS 0123 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2022/2023 började den nuvarande kopieringstaxan att gälla efter beslut i kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70. Den är i många avseenden en förbättring från den tidigare kopieringstaxan som togs i bruk 2013. I samband med revideringen diskuterades huruvida kommunen ska kunna ta betalt för arbetstid som ägnats åt att göra bearbetningar av material som lämnas ut digitalt. Det skulle i dessa fall inte röra sig om att ta betalt för nedlagd arbetstid för framtagning eller kopiering av allmänna handlingar utan enbart i de fall kommunen, genom en bearbetning av befintligt material, manuellt skapade en ny handling på förfrågan.

Eftersom rättsläget kring detta bedömdes vara osäkert beslutades det att kommunen inte skulle ta betalt för denna sorts bearbetningar och flera poster ströks därför från kopieringstaxan innan den togs upp för beslut i kommunfullmäktige förra året. En formulering blev emellertid kvar och kan misstolkas som att kommunen får ta betalt för nedlagd arbetstid vid framtagning eller kopiering av allmänna handlingar.

För att undvika missförstånd och få till stånd en kopieringstaxa som är tydlig och enkel att tillämpa föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan revideras ånyo och att bilagan till denna tjänsteskrivelse antas som kommunens kopieringstaxa.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Revidering av kommunens kopieringstaxa enligt tjänsteskrivelsen med tillhörande bilaga antas och föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den reviderade taxan ersätter den nuvarande kopieringstaxan antagen av kommunfullmäktige 2022-08-25 § 70.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 115.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse om revidering av koperingstaxa.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse 2023-KS0123 12, reviderad kopieringstaxa.pdf

§63 Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

Diarienummer 2023KSM727

Kommunfullmäktiges beslut
1. Undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av geodata i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data godkänns.
2. Beslutspunkt 1 är giltig till den 9 februari 2025.

Beskrivning av ärendet
EU-direktiv 2019/1024 och EU-genomförandeförordning 2023/138 om öppna data och förteckning över särskilt värdefulla dataset (informationsmängder) innebär att offentliga data med största socioekonomiska potential ska finnas tillgängliga för användaren avgiftsfritt och med minimala rättsliga och tekniska begränsningar.

För att kunna ställa om till öppna data är kommunen beroende av pågående utredningar av det statliga Lantmäteriet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt interna utredningar och förberedelser för omställning av arbetssätt och finansieringsmodell.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett beslut om undantag är nödvändigt för att kunna säkerställa fortsatta intäkter för kommunstyrelsens delvis taxefinansierade geodataverksamhet under åtminstone hela 2024, till dess att andra finansieringsmöjligheter så som behov av medel, kommunala eller statliga, är utredda.

Ärendet är berett av stadbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av geodata i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data godkänns.
2. Beslutspunkt 1 är giltig till den 9 februari 2025.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse undantag avgiftsfria dataset_geodata.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 30.pdf
Särskilt yttrande (KD) stadsbyggnadsutskottet 2023-07-27 § 30.pdf

§64 Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering

Diarienummer 2023/KS 0068 006

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-02.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-02.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt arkivlagen 16 § befogenheter att meddela föreskrifter för arkivvården i kommunen. År 2018 utfärdades riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning samt rutiner för arkiv- och informationsförvaltning. Kommunstyrelsen föreslår att riktlinjen som gällt tidigare istället blir kommunens nya arkivreglemente och att den tidigare rutinen för arkiv- och informationsförvaltning blir den nya riktlinjen. Dessa styrdokument har också omarbetats så att ansvaret mellan arkivmyndigheten och kommunens förvaltningar vad gäller arkiv- och informationsförvaltning förtydligats. Detta för att skapa en mer rättssäker hantering av våra allmänna handlingar och för att bevara vårt kulturarv.

Ärendet är berett av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-01.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-01.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anders Linder (S) yrkar att beslutspunkt 2 och 5 revideras så att de börjar gälla 2023-11-02 stället för 2023-11-01, med detta så lyder förslag till beslut som följer:
1. Förslag till reglemente för arkiv- och informationsförvaltning antas.
2. Reglementet gäller från och med 2023-11-02.
3. Riktlinjen för arkiv- och informationsförvaltning fastställd i kommunfullmäktige 190124 § 12 upphävs.
4. Förslag till ny riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning antas.
5. Riktlinjen gäller från och med 2023-11-02.
6. Fortsatt revidering av riktlinjen överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att beslutspunkt 2 och 5 börjar gälla från och med 2023-11-02 och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 122.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-09-27 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse - Reglemente och riktlinje för arkiv- och informationshantering.pdf
Reglemente för arkiv och informationshantering i Tyresö kommun.pdf
Riktlinje för arkiv och informationsförvaltning i Tyresö kommun.pdf

§65 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 §

Diarienummer 2023/KS 0043 51

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS från perioden 1 april och 30 juni 2023.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-08-29 § 67.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-08-28 § 73.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL 230630.pdf
Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 juni.pdf
Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 juni.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut juni 2023.pdf

§66 Handlingar för kännedom

Diarienummer 2023/KS 0095 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun genomfört tre granskningar.

En uppföljande granskning inkom 2023-09-04 till äldre och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden som följer upp två utav de granskningar som genomfördes 2021: Granskning av skydd mot assistansfusk som samt Granskning av delegation inom bygglov. Syftet med de uppföljande granskningarna var att följa upp i vilken utsträckning åtgärder vidtagits utifrån lämnade rekommendationer, samt vilka resultat som uppnåtts.

Granskning av kommunens informationssäkerhet i praktiken inkom den 2023-10-02 till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet inom IT-och informationssäkerhet samt att bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma åt kommunens IT-miljöer genom angrepp via e-postmeddelanden.

Granskning av lärares förutsättningar inkom den 2023-09-06 till barn- och utbildningsnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om lärare har ändamålsenliga förutsättningar att bedriva sitt arbete enligt skollagens krav.
Revisionsrapporter och revisionsskrivelser biläggs till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor
Revisionsskrivelse - Uppföljande granskning ÄON.pdf
Revisionsskrivelse - Uppföljande granskning BN.pdf
Revisionsrapport - Uppföljande granskning 2023 - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av informationssäkerhet i praktiken.pdf
Revisionsrapport - Granskning av Informationssäkerhet i praktiken - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse - Lärares förutsättningar.pdf
Revisionsrapport - Granskning av lärares förutsättningar - Tyresö.pdf