Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2024-05-23

Sammanträde 2024-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasiums aula, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kalleleutskick har inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen från Giovanna Carlsson (KD) godkänns.
2. Avsägelserna från Giovanna Carlsson (KD) och Susanne Ivarsson (SD) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Giovanna Carlsson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i äldre- och omsorgsnämnden och uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Susanne Ivarsson (SD) avsägelser sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

5 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025

Diarienummer KSM-2024-477

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:
* Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
* Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
* Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
* Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen.
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 59.pdf
§ 59 Reservation (KD) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 14.pdf
§ 14 Särskilt yttrande (KD) hållbarhetsutskottet 2024-04-24.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för avfallstjänster 2025.pdf
Avfallstaxa 2025.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnens bästa.pdf

6 Fastställande av ny nämndorganisation

Diarienummer 2024/KS 0166

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Beskrivning av ärendet

Förändringar föreslås i nämndorganisationen föreslås träda i kraft den 31 maj 2024.
Nuvarande stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott tillhörande kommunstyrelsen föreslås upphöra.

En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås inrättas bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden kommer att hantera många av de ärenden stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten i dagsläget bereder och viss mån beslutar om för kommunstyrelsen. Bedömningen är att det kommer att leda till kortare ledtider för beslut.

Följande nämnder och utskott förslås behålla samma storlek som tidigare: arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden. Även kommunstyrelsen föreslås behålla samma storlek som tidigare.

Nuvarande nämnder och utskott upphör den 31 maj 2024. Valnämnden lämnas oförändrad i förslaget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 60.pdf
§ 60 Särskilt yttrande (L) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
Tjänsteskrivelse fastställande av ny nämndorganisation.pdf

7 Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott

Diarienummer 2024/KS 0168

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 2 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Den bestämmelsen tillämpas även analogt, för utskott.

Med anledning av fastställande av en ny nämndorganisation med inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd och ett arbetsutskott under kommunstyrelsen föreslås uppdragen återkallas från och med 31 maj 2024 för förtroendevalda i följande nämnder, utskott och styrelse:

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden.

Valnämndens ledamöter återkallas inte, eftersom den inte påverkas av förändringar i nämndorganisationen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott.pdf

8 Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Diarienummer 2024/KS 0163

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd behöver reglemente för nämnden fastställas. Ett reglemente bestämmer nämndens ansvarsområden och verksamhet.
Förslag till reglemente

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden är den nämnd som ska fullfölja Tyresö kommuns uppgifter inom samhällsbyggnad- och hållbarhet utöver den del som kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ansvarar för.

Nämnden är beslutande inom nedanstående områden, med undantag för ärenden som enligt bestämmelser i kommunallagen är av principiell betydelse:
1. Samhällsbyggnad
2. Hållbarhet
3. Trafik och skötsel av allmänna platser
4. Vatten och avlopp samt avfall och renhållning

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 62.pdf
Förslag på reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

9 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2024/KS 0165

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas alltid av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till fullmäktige.
Följande beslutanderätt föreslås strykas från kommunstyrelsens reglemente:
§ 7 avseende delegering från fullmäktige, punkt 8-12. Punkterna rör samhällsbyggnad.
§ 15 avseende vatten och avlopp samt renhållning.
§ 16 avseende skötsel av allmänna platser.

Ändringsförslagen redovisas i "Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen".

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf

10 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2024/KS 0176 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Beskrivning av ärendet

Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2023 § 46. Det politiska styret i kommunen har förändrats och en ändring av nämndstrukturen ska genomföras. Med anledning av detta har det gjorts en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och ett antal ändringar föreslås.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 67.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-05-07 § 67 omröstning 1.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-05-07 § 67 omröstning 2.pdf
§ 67 Reservation (L) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
§ 67 Särskilt yttrande (C) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
§ 67 Särskilt yttrande (MP) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
§ 67 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 1-3 ersättning och arvoden till förtoendevalda.pdf

11 Regler för ersättares tjänstgöring


Diarienummer 2024/KS 0167

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* För resterande mandatperiod till och med 2026 gäller följande regler för ersättares tjänstgöring:
* Socialdemokraterna (S): S, M, V, C, MP, L, KD
* Moderaterna (M): M, S, KD, SD, C, L, MP, V
* Miljöpartiet (MP): MP
* Liberalerna (L): L
* Centerpartiet (C): C
* Vänsterpartiet (V): V, S, M, MP, C
* Kristdemokraterna (KD):KD, SD, M
* Sverigedemokraterna (SD): SD, KD

Beskrivning av ärendet

Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.
Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 68.pdf

12 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023

Diarienummer 2024/KS 0103

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2023. Nämnden beslutade 2024-01-31, § 4, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 69.pdf
§4.pdf
Bilaga 1 Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2023 rev.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023.pdf

13 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023

Diarienummer 2024/KS 0104

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet

Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 16, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2023 redovisas i bilagor.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 70.pdf
2024-03-22 Direktjustering signed.pdf
REVISIONSDOKUMENT.zip
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023.pdf
§16 - Årsredovisning 2023 hel.pdf

14 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023

Diarienummer 2024/KS 0105
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Styrelsen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 5, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 71.pdf
Revisionsberättelse_KPMG_Östra Södertörn 2023.pdf
Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-revisionsberattelse-signed-7053987.pdf
Protokoll styrelsen 22 mars 2024_sign.pdf
Årsredovisning_2023_SIGN.pdf
Rapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

15 Val till kommunstyrelsen 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0181 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

16 Val till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0182 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

17 Val till äldre- och omsorgsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0186 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

18 Val till barn- och utbildningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0183 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

19 Val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0184 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

20 Val till kultur- och fritidsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0187 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

21 Val till arbetsmarknads- och socialnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0185 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

22 Val till byggnadsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0188 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

23 Val till krisledningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0189 001
Beskrivning av ärendet
Ärendet är under utarbetande, kommunfullmäktiges valberedning bereder ärendet den 17 maj 2024.

24 Samlingsakt för rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2024

Diarienummer 2024/KS 0062 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, 4 kap. 2 § SoL samt 9 § LSS från perioden 1 januari till 31 mars 2024.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 36.pdf
3. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2024 mars.pdf
3. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2024 mars.pdf
3. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut 2024 mars.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 37.docx
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§34 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

 

Beskrivning av ärendet

Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20240523.pdf (77 kb)

§35 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

 

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiets Björn Stenqvist lämnade in en interpellation till ordföranden till den föreslagna nya nämnden, Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Interpellationen mottas inte av kommunfullmäktige då den nya nämndorganisationen inte är fastställd än. 

Bilagor

Interpellation (MP) till ordföranden i föreslagen ny nämnd - samhällsbyggnads och hållarbetsnämnden.pdf

§36 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Motion Vräk den som utöver våld i nära relation remitteras till arbetsmarknads- och socialnämnden samt till kommunstyrelsen för beredning.
 2. Motion Tak över huvudet-garanti i Tyresö kommun remitteras till arbetsmarknads- och socialnämnden samt till kommunstyrelsen för beredning.
 3. Motion Friluftsstrategi för Tyresö remitteras till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt till arbetsmarknads- och socialnämnden för beredning.
 4. Återtagna motionerna som listas i beskrivningen av ärendet avskrivs.

 

Beskrivning av ärendet

Anmälan av nya motioner

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Albin Linnstrand och Inger Wolf-Sandahl har lämnat in två motioner:

 • Vräk den som utövar våld i nära relation, se bilaga.
 • Tak över huvudet-garanti i Tyresö kommun, se bilaga. 

Miljöpartisterna Marie Åkesdotter, Ajda Asgari och Björn Stenqvist har lämnat in en motion:

 • Friluftsstrategi för Tyresö, se bilaga.

Avskrivning av motioner

Moderaternas gruppledare Fredrik Bergkuist (M) meddelar att samtliga ej besvarade motioner återkallas:

 • Motion angående språkkrav för personal inom välfärden (DNR 2023/KS 0314)
 • Motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden (DNR 2023/KS 0313)

Ordförandeförslag

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Motion (V) Tak över huvudet-garanti i Tyresö kommun.pdf

Motion (V) Vräk dem som utövar våld i nära relationer.pdf

Motion (MP) Friluftsstrategi för Tyresö.pdf

§37 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Avsägelsen från Giovanna Carlsson (KD) godkänns.
 2. Avsägelserna från Giovanna Carlsson (KD) och Susanne Ivarsson (SD) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

 

Beskrivning av ärendet

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Giovanna Carlsson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i äldre- och omsorgsnämnden och uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Susanne Ivarsson (SD) avsägelser sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20240523.pdf (77 kb)

§38 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025

Diarienummer KSM-2024-477

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
 2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023, 
  96. 

Reservationer

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa. 

Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:

 • Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
 • Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
 • Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
 • Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen. 
 • Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
 2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023, 
  96. 

Yttranden

Ulf Perbo (KD), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkanden

Ulf Perbo (KD) ändringsyrkar att taxehöjningen sänks från 7 procent till 5 procent.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget med Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 59.pdf

 • 59 Reservation (KD) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2024-04-24 § 14.pdf

 • 14 Särskilt yttrande (KD) hållbarhetsutskottet 2024-04-24.pdf

Tjänsteskrivelse taxa för avfallstjänster 2025.pdf

Avfallstaxa 2025.pdf

Bilaga 1. Prövning av barnens bästa.pdf

§39 Fastställande av ny nämndorganisation

Diarienummer 2024/KS 0166

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
 15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
 16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga

 

Beskrivning av ärendet

Förändringar föreslås i nämndorganisationen föreslås träda i kraft den 31 maj 2024. 

Nuvarande stadsbyggnads- och hållbarhetsutskott tillhörande kommunstyrelsen föreslås upphöra. 

En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås inrättas bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden kommer att hantera många av de ärenden stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten i dagsläget bereder och viss mån beslutar om för kommunstyrelsen. Bedömningen är att det kommer att leda till kortare ledtider för beslut. 

Följande nämnder och utskott förslås behålla samma storlek som tidigare: arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden. Även kommunstyrelsen föreslås behålla samma storlek som tidigare.

Nuvarande nämnder och utskott upphör den 31 maj 2024. Valnämnden lämnas oförändrad i förslaget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 2. Ett arbetsutskott tillhörande kommunstyrelsen med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 3. En samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 4. En äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 5. En barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 6. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 7. En kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 8. En arbetsmarknads- och socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 9. Ett individutskott tillhörande arbetsmarknads- och socialnämnden med 5 ledamöter och 5 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 10. En byggnadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 11. En krisledningsnämnd med 3 ledamöter och tre ersättare inrättas från och med 2024-05-31.
 12. Nuvarande hållbarhetsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 13. Nuvarande stadsbyggnadsutskott upphör från och med 2024-05-31.
 14. Nuvarande kommunledningsutskott från och med 2024-05-31.
 15. Nuvarande individutskott upphör från och med 2024-05-31.
 16. Nuvarande nämndorganisation upphör från och med 2024-05-31., med undantag för valnämnden, som inte omfattas av förändringarna.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Hanne Sofia Carlsson (C), Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) ändringsyrkar att den nya Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Hanne-Sofia Carlsson (C) biträder Marie Åkesdotters (MP) yrkande. 

Mats Lindblom (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till beslutspunkt 3 att en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd inrättas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare, därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller enligt Marie Åkesdotters (MP) ändringsyrkande att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar nej. 

Resultat: 50 ja, 5 nej och 6 avstår. Hur var och en har röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Kommunfullmäktige 2024-05-23 Röstningsprotokoll § 39.docx

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 60.pdf

 • 60 Särskilt yttrande (L) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf

Tjänsteskrivelse fastställande av ny nämndorganisation.pdf

§40 Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott

Diarienummer 2024/KS 0168

Kommunfullmäktiges beslut

 • Uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 2 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. Den bestämmelsen tillämpas även analogt, för utskott.

Med anledning av fastställande av en ny nämndorganisation med inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd och ett arbetsutskott under kommunstyrelsen föreslås uppdragen återkallas från och med 31 maj 2024 för förtroendevalda i följande nämnder, utskott och styrelse:

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden.

Valnämndens ledamöter återkallas inte, eftersom den inte påverkas av förändringar i nämndorganisationen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, individutskottet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt krisledningsnämnden återkallas från och med 31 maj 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 61.pdf

Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott.pdf

§41 Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Diarienummer 2024/KS 0163

Kommunfullmäktiges beslut

 • Förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och inrättandet av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd behöver reglemente för nämnden fastställas. Ett reglemente bestämmer nämndens ansvarsområden och verksamhet.

Förslag till reglemente

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden är den nämnd som ska fullfölja Tyresö kommuns uppgifter inom samhällsbyggnad- och hållbarhet utöver den del som kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden ansvarar för.

Nämnden är beslutande inom nedanstående områden, med undantag för ärenden som enligt bestämmelser i kommunallagen är av principiell betydelse:

 1. Samhällsbyggnad
 2. Hållbarhet
 3. Trafik och skötsel av allmänna platser
 4. Vatten och avlopp samt avfall och renhållning

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden antas och från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 62.pdf

Förslag på reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

Tjänsteskrivelse Reglemente för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

§42 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Diarienummer 2024/KS 0165

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

 

Beskrivning av ärendet

Med anledning av förändringar i nämndorganisationen och tillblivelsen av en samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnd föreslås revideringar i kommunstyrelsens reglemente. Det innebär att en del beslutanderätt och ansvarsområden överförs från kommunstyrelsen till den nya nämnden.

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas alltid av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till fullmäktige.

Följande beslutanderätt föreslås strykas från kommunstyrelsens reglemente:

 • 7 avseende delegering från fullmäktige, punkt 8-12. Punkterna rör samhällsbyggnad.
 • 15 avseende vatten och avlopp samt renhållning.
 • 16 avseende skötsel av allmänna platser.

Ändringsförslagen redovisas i ”Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen”.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft och tillsvidare.
 2. Reglementet ersätter tidigare beslutat reglemente från och med den dagen beslut om ny nämndorganisation trätt i kraft.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 63.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf

Bilaga 1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf

§43 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2024/KS 0176 003

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas. 
 2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Raymond Moubé (C) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2023 § 46. Det politiska styret i kommunen har förändrats och en ändring av nämndstrukturen ska genomföras. Med anledning av detta har det gjorts en översyn av bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och ett antal ändringar föreslås. 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas. 
 2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 46.

Yttranden

Mats Lindblom (L), Björn Stenqvist (MP), Albin Linnstrand (V), Raymond Moubé (C), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (-) yttrar sig. 

Yrkanden

Mats Lindblom (L) ändringsyrkar att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska uppbära ett arvode om 55 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Raymond Moubé (C) och Björn Stenqvist (MP) biträder Mats Lindbloms yrkande. 

Björn Stenqvist (MP) ändringsyrkar enligt följande:

 1. att ingen förtroendevald ska kunna uppbära mer än 1,0 i arvode på totalen
 2. att ordförande i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden uppbär 0,36 i arvode samt 1:e och 2:e vice uppbär arvode på 0,12 av en heltid.
 3. att stryka meningen “De sammanlagda årsarvodena för deltidsarvoderade förtroendevalda ska inte kunna uppgå till högre arvode per år än 85 procent av heltidsarvode."

Mats Lindblom (L) biträder Björn Stenqvists (MP) första och tredje ändringsyrkande.

Albin Linnstrand (V) biträder Björn Stenqvist (MP) första ändringsyrkande. 

Martin Nilsson (S) och Ulrica Riis-Pedersen (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande. 

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande röstar ja. 

Den som vill bifalla Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande röstar nej. 

Resultat: 38 ja, 9 nej, 14 avstår. Hur var och en har röstat framgår av röstningsprotokoll 1.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Mats Lindbloms (L) ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) första ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Björn Stenqvists (MP) första ändringsyrkande. 

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå Björn Stenqvists (MP) första ändringsyrkande röstar ja. 

Den som vill bifalla Björn Stenqvists (MP) första ändringsyrkande yrkande röstar nej. 

Resultat: 38 ja, 12 nej, 11 avstår. Hur var och en har röstat framgår av röstningsprotokoll 2.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) första ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) andra ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Björn Stenqvists (MP) andra ändringsyrkande. 

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå Björn Stenqvists (MP) andra ändringsyrkande röstar ja. 

Den som vill bifalla Björn Stenqvists (MP) andra ändringsyrkande röstar nej. 

Resultat: 38 ja, 5 nej, 18 avstår. Hur var och en har röstat framgår av röstningsprotokoll 3.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) andra ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) tredje ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller Björn Stenqvists (MP) tredje ändringsyrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå Björn Stenqvists (MP) tredje ändringsyrkande röstar ja. 

Den som vill bifalla Björn Stenqvists (MP) tredje ändringsyrkande röstar nej. 

Resultat: 38 ja, 9 nej, 14 avstår. Hur var och en har röstat framgår av röstningsprotokoll 4.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Björn Stenqvists (MP) tredje ändringsyrkande. 

Bilagor

Kommunfullmäktige 2024-05-23 Röstningsprotokoll 1 § 43.docx

Kommunfullmäktige 2024-05-23 Röstningsprotokoll 2 § 43.docx

Kommunfullmäktige 2024-05-23 Röstningsprotokoll 3 § 43.docx

Kommunfullmäktige 2024-05-23 Röstningsprotokoll 4 § 43.docx

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 67.pdf

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-05-07 § 67 omröstning 1.pdf

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2024-05-07 § 67 omröstning 2.pdf

 • 67 Reservation (L) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
 • 67 Särskilt yttrande (C) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
 • 67 Särskilt yttrande (MP) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf
 • 67 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2024-05-07.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda.pdf

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - med ändringsmarkeringar.pdf

Bilaga 1-3 ersättning och arvoden till förtoendevalda.pdf

§45 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023

Diarienummer 2024/KS 0103

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Tyresö Bostäder AB deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2023. Nämnden beslutade 2024-01-31, § 4, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 69.pdf

 • 4.pdf

Bilaga 1 Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2023 rev.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2023.pdf

§46 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023

Diarienummer 2024/KS 0104

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 

Jäv

Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Tyresö Bostäder AB deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 16, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2023 redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 70.pdf

2024-03-22 Direktjustering signed.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2023.pdf

 • 16 - Årsredovisning 2023 hel.pdf

Granskning GEH T2 - PWC.pdf

Revionsskrivelse ÅR2023 - Kommunrevisorer.pdf

Revisionsberattelse-och-redogorele - Kommunrevisorer.pdf

Revisionsrapport - Grundläggande granskning Södertörns BFF 2023 (1).pdf

Revisionsrapport God ekonomisk hushållning Södertörns BFF 231231  (1).pdf

Utlatande-delar-SBFF-2023-signed-5979674.pdf

Yttrande-AR-SBFF-2023-signed-6961576.pdf

Yttrande-Sodertorn-delar-2023-signed-5898746 (1).pdf

§47 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023

Diarienummer 2024/KS 0105

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Tyresö Bostäder AB deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Styrelsen för förbundet beslutade 2024-03-22, § 5, att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 redovisas i bilagor.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 71.pdf

Revisionsberättelse_KPMG_Östra Södertörn 2023.pdf

Samordningsforbundet-Ostra-Sodertorn-revisionsberattelse-signed-7053987.pdf

Protokoll styrelsen 22 mars 2024_sign.pdf

Årsredovisning_2023_SIGN.pdf

Rapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023.pdf

§48 Val till kommunstyrelsen 31 maj 2024 - 31 december 2026

Diarienummer 2024/KS 0181 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till kommunstyrelsen väljs 15 ledamöter och 15 ersättare.
 2. Följande personer väljs till ledamöter:
  1. Anita Mattsson (S)
  2. Anki Svensson (M)
  3. Per Carlberg (SD)
  4. Christoffer Holmström (S)
  5. Fredrik Bergkuist (M)
  6. Klara Watmani (S)
  7. Peter Freij (M)
  8. Susann Ronström (S)
  9. Torbjörn Skarin (M)
  10. Mats Fält (M)
  11. Inger Gemicioglu (V)
  12. Bjarne Vifell (SD)
  13. Ulf Perbo (KD)
  14. Mats Lindblom (L)
  15. Marie Åkesdotter (MP)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Anders Linder (S)
  2. Emelie Hedberg (M)
  3. Katarina Helling (S)
  4. Jeanette Hellmark (M)
  5. Martin Nilsson (S)
  6. Petra Nygren (M)
  7. Maria Alves Persson (S)
  8. Mikael Onegård (M)
  9. Anna Pasini Frängsmyr (S)
  10. Chris Helin (M)
  11. Johan Carlsson (SD)
  12. Henrik Mellström (SD)
  13. Joakim Grimborg (KD)
  14. Raymond Moubé (C)
  15. Heinz Sjögren (L)
 4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsen. 
 5. Anki Svensson (M) väljs till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 6. Per Carlberg (SD) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2026.
 8. Sammanträdet ajourneras 20:09-20:18.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till kommunstyrelsen perioden 31 maj - 31 december 2026.

Yttranden

Raymond Moubé (C), Inger Wolf Sandahl (V), Anki Svensson (M), Henrik Mellström (SD), Martin Nilsson (S), Fredrik Bergkuist (M), Ulrica Riis-Pedersen (-), Mats Lindblom (L), Björn Stenqvist (MP), Inger Gemicioglu (V), Albin Linnstrand (V) yttrar sig. 

Yrkanden

Raymond Moubé (C) yrkar att Anki Svensson (M) väljs till kommunstyrelsens ordförande. Yrkandet tas ej emot då Anki Svensson (M) avböjer nomineringen. Vidare yrkar Raymond Moubé (C) att Fredrik Bergkuist (M) väljs till kommunstyrelsens ordförande. Yrkandet tas ej emot då Fredrik Bergkuist (M) avböjer nomineringen. 

Inger Wolf Sandahl (V) yrkar att Inger Gemicioglu (V) väljs till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Henrik Mellström (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förstag till beslut, beslutspunkt 1, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till beslut, beslutspunkt 2, samt enligt inkomna kompletteringar enligt följande:

Följande personer väljs till ledamöter:

 1. Anita Mattsson (S)
 2. Anki Svensson (M)
 3. Christoffer Holmström (S)
 4. Fredrik Bergkuist (M)
 5. Klara Watmani (S)
 6. Peter Freij (M)
 7. Susann Ronström (S)
 8. Torbjörn Skarin (M)
 9. Mats Fält (M)
 10. Inger Gemicioglu (V)
 11. Per Carlberg (SD)
 12. Bjarne Vifell (SD)
 13. Ulf Perbo (KD)
 14. Mats Lindblom (L)
 15. Marie Åkesdotter (MP)

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till beslut, beslutspunkt 3, samt enligt inkomna kompletteringar enligt följande:

Följande personer väljs till ersättare:

 1. Anders Linder (S)
 2. Emelie Hedberg (M)
 3. Katarina Helling (S)
 4. Jeanette Hellmark (M)
 5. Martin Nilsson (S)
 6. Petra Nygren (M)
 7. Maria Alves Persson (S)
 8. Mikael Onegård (M)
 9. Anna Pasini Frängsmyr (S)
 10. Chris Helin (M)
 11. Johan Carlsson (SD)
 12. Henrik Mellström (SD)
 13. Joakim Grimborg (KD)
 14. Raymond Moubé (C)
 15. Heinz Sjögren (L)

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förstag till beslut, beslutspunkt 4, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förstag till beslut, beslutspunkt 5, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige väljer Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Ordföranden ställer frågan om Inger Gemicioglu (V) väljs till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har valt Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Votering begärs. En sluten omröstning genomförs och rösträkningen utfaller enligt följande: 29 röster för Per Carlberg (SD), 10 röster för Inger Gemicioglu (V) och 22 blanka röster. Per Carlberg (SD) väljs därmed till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förstag till beslut, beslutspunkt 7, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 1.pdf

Nomineringar till kommunstyrelse 31 maj - 31 december 2026 Reviderad 2024-05-21.docx

Nomineringar till kommunstyrelse 31 maj - 31 december 2026 Revidering 2 2024-05-21.docx

§49 Val till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden 31 maj 2024 - 31 december

Diarienummer 2024/KS 0182 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
 2. Följande personer väljs till ledamöter:
  1. Anki Svensson (M)
  2. Anita Mattsson (S)
  3. Ulf Perbo (KD)
  4. Fredrik Bergkuist (M)
  5. Anders Linder (S)
  6. Björn Andersson (M)
  7. Klara Watmani (S)
  8. Per Carlberg (SD)
  9. Björn Stenqvist (MP)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Mikael Onegård (M)
  2. Christoffer Holmström (S)
  3. Jeannette Hellmark (M)
  4. Susann Ronström (S)
  5. Peter Freij (M)
  6. Albin Linnstrand (V)
  7. Johan Carlsson (SD)
  8. Bjarne Vifell (SD)
  9. Christina Melzén (L)
 4. Anki Svensson (M) väljs till ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden. 
 5. Anita Mattsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden.
 6. Ulf Perbo (KD) väljs till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden.
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordförandeförslag

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
 2. Följande personer väljs till ledamöter:
  1. Anki Svensson (M)
  2. Anita Mattsson (S)
  3. Fredrik Bergkuist (M)
  4. Anders Linder (S)
  5. Björn Andersson (M)
  6. Klara Watmani (S)
  7. Ulf Perbo (KD)
  8. Per Carlberg (SD)
  9. Björn Stenqvist (MP)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Mikael Onegård (M)
  2. Christoffer Holmström (S)
  3. Jeannette Hellmark (M)
  4. Susann Ronström (S)
  5. Peter Freij (M)
  6. Albin Linnstrand (V)
  7. Johan Carlsson (SD)
  8. Bjarne Vifell (SD)
  9. Christina Melzén (L)
 4. Anki Svensson (M) väljs till ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden. 
 5. Anita Mattsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden.
 6. Ulf Perbo (KD) väljs till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden.
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

 

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 2.docx

Nomineringar till samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-21.docx

Nomineringar till samhällsbyggnad- och hållbarhetsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-20.docx

§50 Val till äldre- och omsorgsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0186 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till äldre- och omsorgsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Susann Ronström (S)
  2. Torbjörn Skarin (M)
  3. Jörgen Nilsson (SD)
  4. Carl Johan Karlsson (S)
  5. Roger Gusthage (M)
  6. Eija Räty (S)
  7. Jan-Åke Svensson (M)
  8. José Blanco (S)
  9. Annika Stjerne Westlund (M)
  10. Janis Salts (KD)
  11. Tony Thorén (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Anna Flemsten (S)
  2. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
  3. Andreas Mattisson (S)
  4. Ebba Grenner (M)
  5. Beatrice Rubeling (S)
  6. Sonja Gustafson (M)
  7. Cecilia von Knorring (S)
  8. Lena Elfström (V)
  9. Monica Clevesjö (SD)
  10. Karin Kling (SD)
  11. Tom Nilstierna (C)
 4. Susann Ronström (S) väljs till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 5. Torbjörn Skarin (M) väljs till 1:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 6. Jörgen Nilsson (SD) väljs till 2:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till äldre- och omsorgsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till äldre- och omsorgsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Susann Ronström (S)
  2. Torbjörn Skarin (M)
  3. Carl Johan Karlsson (S)
  4. Jörgen Nilsson (SD)
  5. Roger Gusthage (M)
  6. Eija Räty (S)
  7. Jan-Åke Svensson (M)
  8. José Blanco (S)
  9. Annika Stjerne Westlund (M)
  10. Janis Salts (KD)
  11. Tony Thorén (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Anna Flemsten (S)
  2. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
  3. Andreas Mattisson (S)
  4. Ebba Grenner (M)
  5. Beatrice Rubeling (S)
  6. Sonja Gustafson (M)
  7. Cecilia von Knorring (S)
  8. Lena Elfström (V)
  9. Monica Clevesjö (SD)
  10. Karin Kling (SD)
  11. Tom Nilstierna (C)
 4. Susann Ronström (S) väljs till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 5. Torbjörn Skarin (M) väljs till 1:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 6. Jörgen Nilsson (SD) väljs till 2:e vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Bilagor

Nomineringar till äldre- och omsorgsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-21.docx

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 3.pdf

§51 Val till barn- och utbildningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0183 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till barn-och utbildningsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Klara Watmani (S)
  2. Jeanette Hellmark (M)
  3. Bjarne Vifell (SD)
  4. Jerry Svensson (S)
  5. Sonja Gustafson (M)
  6. Annika Höglund (S)
  7. Margareta Baxén (M)
  8. Rickard Ljung (S)
  9. Daniel Hoffman (M)
  10. Joakim Grimborg (KD)
  11. Agneta Hansson (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Sanna Stjernenfall (S)
  2. Erik Brunnegård (M)
  3. Carl Wern (S)
  4. Susanne Gamrell (M)
  5. Kerstin Malmborg Jernestedt (S)
  6. Erik Grenner (M)
  7. Sofia Gidlund (S)
  8. Pia Koponen (V)
  9. Toni Blomqvist (SD)
  10. Bengt Bäckström (SD)
  11. Anja Eklund (MP)
 4. Klara Watmani (S) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 5. Jeanette Hellmark (M) väljs till 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 6. Bjarne Vifell (SD) väljs till 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till barn- och utbildningsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till barn-och utbildningsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Klara Watmani (S)
  2. Jeanette Hellmark (M)
  3. Jerry Svensson (S)
  4. Sonja Gustafson (M)
  5. Annika Höglund (S)
  6. Margareta Baxén (M)
  7. Rickard Ljung (S)
  8. Daniel Hoffman (M)
  9. Bjarne Vifell (SD)
  10. Joakim Grimborg (KD)
  11. Agneta Hansson (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Sanna Stjernenfall (S)
  2. Erik Brunnegård (M)
  3. Carl Wern (S)
  4. Susanne Gamrell (M)
  5. Kerstin Malmborg Jernestedt (S)
  6. Erik Grenner (M)
  7. Sofia Gidlund (S)
  8. Pia Koponen (V)
  9. Toni Blomqvist (SD)
  10. Bengt Bäckström (SD)
  11. Anja Eklund (MP)
 4. Klara Watmani (S) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 5. Jeanette Hellmark (M) väljs till 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 6. Bjarne Vifell (SD) väljs till 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 4.pdf

Nomineringar till barn- och utbildningsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-21.docx

Nomineringar till barn- och utbildningsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-20.docx

§52 Val till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december

Diarienummer 2024/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Christoffer Holmström (S)
  2. Petra Nygren (M)
  3. Ulf Perbo (KD)
  4. Frida Brännström (S)
  5. Ingela Carlsson (M)
  6. Christoffer Svahn (S)
  7. Mats Öhlin (M)
  8. Bengt Bäckström (SD)
  9. Hanne Sofia Carlsson (C)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Madeleine Duggin (S)
  2. Ulf Westermark (M)
  3. Rasmus Blomberg (S)
  4. Margareta Baxén (M)
  5. Jan-Åke Svensson (M)
  6. Ulla Hoffmann (V)
  7. Bjarne Vifell (SD)
  8. Torsten Bengtsson (SD)
  9. Håkan Andersson (L)
 4. Christoffer Holmström (S) väljs till ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 5. Petra Nygren (M) väljs till 1:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 6. Ulf Perbo (KD) väljs till 2:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Christoffer Holmström (S)
  2. Petra Nygren (M)
  3. Frida Brännström (S)
  4. Ingela Carlsson (M)
  5. Christoffer Svahn (S)
  6. Mats Öhlin (M)
  7. Ulf Perbo (KD)
  8. Bengt Bäckström (SD)
  9. Hanne Sofia Carlsson (C)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Madeleine Duggin (S)
  2. Ulf Westermark (M)
  3. Rasmus Blomberg (S)
  4. Margareta Baxén (M)
  5. Jan-Åke Svensson (M)
  6. Ulla Hoffmann (V)
  7. Bjarne Vifell (SD)
  8. Torsten Bengtsson (SD)
  9. Håkan Andersson (L)
 4. Christoffer Holmström (S) väljs till ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 5. Petra Nygren (M) väljs till 1:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 6. Ulf Perbo (KD) väljs till 2:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 5.pdf

Nomineringar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-21.docx

§53 Val till kultur- och fritidsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0187 001

Kommunfullmäktiges beslut

 

 1. Till kultur- och fritidsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Emelie Hedberg (M)
  2. Katarina Helling (S)
  3. Johan Carlsson (SD)
  4. Erkki Vesa (M)
  5. Niklas Wennergren (S)
  6. Jenny Daza (M)
  7. David Westius (S)
  8. Alexander Jansson (KD)
  9. Eduardo Sanjuanello Latorre (C)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Hampus Degramo (M)
  2. Lisa Sigerstad (S)
  3. Ida Stenberg (M)
  4. Mattias Andersson (S)
  5. Mats Fält (M)
  6. Bo Richter (V)
  7. Toni Blomqvist (SD)
  8. Adam Jansson (SD)
  9. Lilian Nylinder (MP)
 4. Emelie Hedberg (M) väljs till ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 5. Katarina Helling (S) väljs till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 6. Johan Carlsson (SD) väljs till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till kultur- och fritidsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till kultur- och fritidsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Emelie Hedberg (M)
  2. Katarina Helling (S)
  3. Erkki Vesa (M)
  4. Niklas Wennergren (S)
  5. Jenny Daza (M)
  6. David Westius (S)
  7. Johan Carlsson (SD) 
  8. Alexander Jansson (KD)
  9. Eduardo Sanjuanello Latorre (C)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Hampus Degramo (M)
  2. Lisa Sigerstad (S)
  3. Ida Stenberg (M)
  4. Mattias Andersson (S)
  5. Mats Fält (M)
  6. Bo Richter (V)
  7. Toni Blomqvist (SD)
  8. Adam Jansson (SD)
  9. Lilian Nylinder (MP)
 4. Emelie Hedberg (M) väljs till ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 5. Katarina Helling (S) väljs till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 6. Johan Carlsson (SD) väljs till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 6.pdf

Nomineringar till kultur- och fritidsnämnden 31 maj - 31 december 2024.docx

§55 Val till byggnadsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0188 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till byggnadsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Mikael Onegård (M)
  2. Anna Pasini Frängsmyr (S)
  3. Joakim Grimborg (KD)
  4. Klas Torstensson (M)
  5. Tommy Blomster (S)
  6. Björn Andersson (M)
  7. Jörgen Hasselgren (S)
  8. Tomas Stendius (SD)
  9. Olof Wallentin (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Helena Grimborg (M)
  2. Maria Alves Persson (S)
  3. Marianna Blix Grimaldi (M)
  4. Mattias Stråhle (S)
  5. Maria Stenberg (M)
  6. Tore Hultman (V)
  7. David Kern (SD)
  8. Bengt Bäckström (SD)
  9. Christer Magnergård (L)
 4. Mikael Onegård (M) väljs till ordförande i byggnadsnämnden. 
 5. Anna Pasini Frängsmyr (S) väljs till 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden. 
 6. Joakim Grimborg (KD) väljs till 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till byggnadsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag samt inkomna kompletteringar av ledamöter och ersättare enligt följande:

 1. Till byggnadsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Mikael Onegård (M)
  2. Anna Pasini Frängsmyr (S)
  3. Klas Torstensson (M)
  4. Tommy Blomster (S)
  5. Björn Andersson (M)
  6. Jörgen Hasselgren (S)
  7. Joakim Grimborg (KD)
  8. Tomas Stendius (SD)
  9. Olof Wallentin (L)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Helena Grimborg (M)
  2. Maria Alves Persson (S)
  3. Marianna Blix Grimaldi (M)
  4. Mattias Stråhle (S)
  5. Maria Stenberg (M)
  6. Tore Hultman (V)
  7. David Kern (SD)
  8. Bengt Bäckström (SD)
  9. Christer Magnergård (L)
 4. Mikael Onegård (M) väljs till ordförande i byggnadsnämnden. 
 5. Anna Pasini Frängsmyr (S) väljs till 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden. 
 6. Joakim Grimborg (KD) väljs till 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden. 
 7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 8.pdf

Nomineringar till byggnadsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-22.docx

Nomineringar till byggnadsnämnden 31 maj - 31 december 2024 Reviderad 2024-05-21.docx

§56 Val till krisledningsnämnden 31 maj 2024 - 31 december 2024

Diarienummer 2024/KS 0189 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Till krisledningsnämnden väljs 3 ledamöter och 3 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Anita Mattsson (S)
  2. Anki Svensson (M)
  3. Per Carlberg (SD)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Anders Linder (S)
  2. Fredrik Bergkuist (M)
  3. Inger Gemicioglu (V)
 4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i krisledningsnämnden. 
 5. Anki Svensson (M) väljs till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden. 
 6. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-5 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium till krisledningsnämnden perioden 31 maj - 31 december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag enligt följande:

 1. Till krisledningsnämnden väljs 3 ledamöter och 3 ersättare. 
 2. Följande personer väljs till ledamöter: 
  1. Anita Mattsson (S)
  2. Anki Svensson (M)
  3. Per Carlberg (SD)
 3. Följande personer väljs till ersättare:
  1. Anders Linder (S)
  2. Fredrik Bergkuist (M)
  3. Inger Gemicioglu (V)
 4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i krisledningsnämnden. 
 5. Anki Svensson (M) väljs till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden. 
 6. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-5 gäller perioden 31 maj - 31 december 2024.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Valberedningen protokollsutdrag 2024-05-17 § 9.pdf

§57 Samlingsakt för rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §

Diarienummer 2024/KS 0062 51

Kommunfullmäktiges beslut

Rapporterna noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, 4 kap. 2 § SoL samt 9 § LSS från perioden 1 januari till 31 mars 2024.

Bilagor

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 36.pdf

 1. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2024 mars.pdf
 2. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2024 mars.pdf
 3. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut 2024 mars.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 37.docx

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf