Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-01-17

Sammanträde 2023-01-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2023.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun november.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 87.docx

3 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035

Diarienummer 2022/KS 0320

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2023.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2023-2035. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 91.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf

4 Behovsanalys spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 gjorde kultur och fritidsförvaltningen en behovsanalys för spontankulturplats som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 § 76. Förvaltningen bedömer att behovet kvarstår och att föreslår därför att en förstudie av spontankulturplats ska initieras.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 21 november 2022, § 82.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse, behovsanalys om spontankulturplats.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontankulturplats.pdf
Bilaga 2. Behovsanalys spontankulturplats.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-08-30 § 52.pdf
Bilaga 3. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf

5 Förgäves och förstudiekosnader i bokslutet 2022

Diarienummer 2022/KS 0323

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2022 kommer förgäveskostnader om 3,7 mnkr, kostnader för förstudier i investeringsprojekt om 9,5 mnkr samt vissa driftskostnader om 0,4 mnkr som felaktigt bokats som investeringsutgifter tas upp i resultaträkningen för 2022. I samband med bokslutet 2021 klargjordes vid dialog med revisorerna att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen. Totalt belopp är 13,5 mnkr.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 90.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 90.pdf
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2022.pdf

6 Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Diarienummer KSM-2022-464.051

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16 december 2021 (§ 159) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari 2022.

En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade indexförändringar.
Årets föreslagna höjning görs utifrån ökade driftskostnader drivna av inflation som i sin tur beror på det rådande världsläget.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 34.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse VA-TAXA 2023.pdf
VA-taxa 2023.pdf

7 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun - ÄRENDET UTGÅR

8 Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm

Diarienummer 2022/KS 0338

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått en remiss från Storsthlm om en alternativ modell för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Eventuella synpunkter ska skickas till Storsthlm senast den 1 februari 2023.

Storsthlm har tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Majoriteten av medlemskommunerna, 21 av 26, får en lägre avgift med den nya modellen. Ett tak skulle även finnas i ny modell.

Förslaget till alternativ avgiftsmodell baserat på invånarantal innebär en lägre avgift för Tyresö kommun på omkring 93 tkr (baserat på 2022 års avgift).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 92.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 92.pdf
Tjänsteskrivelse - Tyresö kommuns svar på remiss om alternativ avgiftsmodell.pdf
a MISSIV alternativ avgiftsmodell.pdf
b PM alt avgiftsmodell - länets kommunstyrelser.pdf
c Avgifter andra relevanta organisationer.pdf
d Medlemsavg per kommun.pdf

9 Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 93. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en uppfattning vi instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant arbete i kommunplanen för 2022 och 2023. Målsättningen om ett tillgängligt samhälle är något vi och Centerpartiet delar fullt ut.

Funktionshinderpolitiken rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i sitt dagliga arbete.

Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024 som antogs av kommunstyrelsen i november månad. Tillgänglighetsplanen är ett styrdokument med syftet att ge stöd åt den kommunala verksamheten att ta fram och upprätthålla ett strategisk och långsiktigt arbete mot ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I denna motion föreslås att inrätta en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

I tjänsteutlåtandet till motionen har förvaltningen redogjort för hur Tyresö kommun idag arbetar med att säkerställa en god tillgänglighet. Utöver de insatser för att öka tillgängligheten i kommunen som kommunen idag arbetar med, är en central del i utvecklingsarbetet att bättre utnyttja den kompetens kommunen redan idag har tillgång till genom Kommunala funktionshinderrådet.

Under våren 2022 har ett internt arbete för att förbättra dialogen med rådet och de olika förvaltningarna påbörjats. Kommunen har också ansökt om och fått beviljat stöd från Delaktighetsboosten som är en satsning från länsstyrelsen för att bistå kommuner med att förbättra sitt tillgänglighetsarbete. Ambitionen är att stödet från länsstyrelsen ska stötta kommunen i den påbörjade förändringsprocessen med tillgänglighetsplanen och hitta bättre dialogformer mellan råd och förvaltningar för att nyttja rådet som remissinstans i tidigt skede. Till detta hör även behoven av en mer dynamisk en mer dynamisk process i samband med framtagandet av kommande tillgänglighetsplaner.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.
Anita Mattsson, ordförande för kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 93.pdf
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 57.pdf
3. Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf

10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 94.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 94.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

11 Information om resultat i medarbetarundersökningen 2022

Diarienummer 2022/KSP 0045 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2022 års medarbetarundersökning som främst utgår ifrån frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) visar på en högre svarsfrekvens än förra året. Samtliga förvaltningar hamnar i godkänd nivå gällande OSA-index. Det totala resultatet för vårt jämförbara OSA-index är 69 vilket är en knapp ökning från förra året men fortfarande klart bättre än andra kommuner där index sammanlagt är 56.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 89.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2022.pdf

12 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Karin Ljung (S) och Martin Nilsson (S) godkänns.
2. Maria Alves Persson (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Martin Nilsson (S).
3. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet efter Karin Ljung (S).

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Maria Alves Persson (S).
Karin Ljung (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Heinz Sjögren (L).

Bilagor
Avsägelse från Martin Nilsson (S), ledamot i hållbarhetsutskottet.pdf
E-tjänst.pdf

13 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-12-21
Hållbarhetsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-12-21
Stadsbyggnadsutskottet 2022-12-21 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-12-21

Bilagor
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör jul och nyår 2022 2023.pdf
Samhällsbyggnadskontoret delegationsbeslut 2022.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon fastighetsenheten.pdf
Kommundirektör attestlista 20220816 signerad.pdf
KSF attestlista 2022.pdf

14 Kommunstyrelsens meddelanden 2023

Diarienummer 2022/KS 0363

Bilagor
Huddinge kommun BTN 2022-12-13 § 9 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna.doc
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-02 § 4 Dataskyddsombud.pdf
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022-11-19.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138 Dataskyddsombud.pdf
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 1.pdf
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 2.pdf
Tjänsteskrivelse förfrågan stiftelsen Tyrestaskogen 221229.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 231 2022-12-08 - Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Cirkulär Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet.pdf
Länsstyrelsens beslut om ledamöter i Stiftelsen Tyrestaskogen 2023-2026.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd - Riktlinjer för arvode till ställföreträdare.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll § 123 2022-12-13 Revidering av riktlinjer för arvode för ställföreträdare.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 232 2022-12-08 - Taxa för arbeta enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 233 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 234 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 235 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 236 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220901.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221006.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp e221028.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221202.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220825.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221110.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp beslutsunderlag 20221206.pdf
Bilagor
14 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-02 § 4 Dataskyddsombud.pdf (90 kb) 14 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138 Dataskyddsombud.pdf (94 kb) 14 Cirkulär Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet.pdf (360 kb) 14 Huddinge kommun BTN 2022-12-13 § 9 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna.pdf (213 kb) 14 Länsstyrelsens beslut om ledamöter i Stiftelsen Tyrestaskogen 2023-2026.pdf (118 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220825.pdf (197 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220901.pdf (187 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221006.pdf (206 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221110.pdf (190 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221202.pdf (195 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp beslutsunderlag 20221206.pdf (153 kb) 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp e221028.pdf (182 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 231 2022-12-08 - Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (2 292 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 232 2022-12-08 - Taxa för arbeta enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.pdf (1 582 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 233 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (1 530 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 234 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (154 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 235 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (157 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 236 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (199 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2).pdf (176 kb) 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (176 kb) 14 Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 1.pdf (10 933 kb) 14 Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 2.pdf (16 628 kb) 14 Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022-11-19.pdf (929 kb) 14 Södertörns överförmyndarnämnd - Riktlinjer för arvode till ställföreträdare.pdf (6 346 kb) 14 Södertörns överförmyndarnämnd protokoll § 123 2022-12-13 Revidering av riktlinjer för arvode för ställföreträdare.pdf (2 350 kb) 14 Tjänsteskrivelse förfrågan stiftelsen Tyrestaskogen 221229.pdf (138 kb)

17 Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk

§1 Kommundirektörens rapport 2023

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser. På sammanträdet informerar Elisabet Schultz, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, om aktuell händelse.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2023.pdf

§2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun november.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 87.docx

§3 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035

Diarienummer 2022/KS 0320

Kommunstyrelsens beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2023.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2023-2035. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 91.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2023.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att förtydliga underlaget och inkomma med prioriteringar. I det fall återremissyrkandet inte vinner majoritet yrkar Anki Svensson (M) bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Anders Linder (S), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde samt bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf

§4 Behovsanalys spontankulturplats

Diarienummer 2021/KFN 0032

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Under 2021 gjorde kultur och fritidsförvaltningen en behovsanalys för spontankulturplats som fastställdes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-29 § 76. Förvaltningen bedömer att behovet kvarstår och att föreslår därför att en förstudie av spontankulturplats ska initieras.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 21 november 2022, § 82.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om spontankulturplats.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 300 000 kronor av medel från medelreserven 2023.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Anders Linder (S), Marie Åkesdotter (MP), Bjarne Vifell (SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse, behovsanalys om spontankulturplats.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa spontankulturplats.pdf
Bilaga 2. Behovsanalys spontankulturplats.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-08-30 § 52.pdf
Bilaga 3. Delredovisning av uppdrag om spontankulturplats.pdf

§5 Förgäves och förstudiekosnader i bokslutet 2022

Diarienummer 2022/KS 0323

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2022 kommer förgäveskostnader om 3,7 mnkr, kostnader för förstudier i investeringsprojekt om 9,5 mnkr samt vissa driftskostnader om 0,4 mnkr som felaktigt bokats som investeringsutgifter tas upp i resultaträkningen för 2022. I samband med bokslutet 2021 klargjordes vid dialog med revisorerna att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen. Totalt belopp är 13,5 mnkr.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 90.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 90.pdf
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2022.pdf

§6 Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning *

Diarienummer KSM-2022-464.051

Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16 december 2021 (§ 159) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari 2022.

En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade indexförändringar.
Årets föreslagna höjning görs utifrån ökade driftskostnader drivna av inflation som i sin tur beror på det rådande världsläget.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 34.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa.

Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.

Yrkanden
Ulf Perbo (KD) yrkar att uppräkningarna sänks med 2% och att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur Tyresö kan införa ett system i likhet med det statliga produktivitetsavdragssystemet som infördes år 1993.
Anki Svensson (M) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i enlighet med Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Ulf Perbos (KD) ändringsyrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 7 ja, 7 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse VA-TAXA 2023.pdf
VA-taxa 2023.pdf

§7 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun - ärendet utgår

Diarienummer KSM2022-1077.068

§8 Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm

Diarienummer 2022/KS 0338

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått en remiss från Storsthlm om en alternativ modell för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Eventuella synpunkter ska skickas till Storsthlm senast den 1 februari 2023.

Storsthlm har tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Majoriteten av medlemskommunerna, 21 av 26, får en lägre avgift med den nya modellen. Ett tak skulle även finnas i ny modell.

Förslaget till alternativ avgiftsmodell baserat på invånarantal innebär en lägre avgift för Tyresö kommun på omkring 93 tkr (baserat på 2022 års avgift).
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 92.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 92.pdf
Tjänsteskrivelse - Tyresö kommuns svar på remiss om alternativ avgiftsmodell.pdf
a MISSIV alternativ avgiftsmodell.pdf
b PM alt avgiftsmodell - länets kommunstyrelser.pdf
c Avgifter andra relevanta organisationer.pdf
d Medlemsavg per kommun.pdf

§9 Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservationer
Raymond Moubé (C) reserverar sig med hänvisning till motionen.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 93. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en uppfattning vi instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant arbete i kommunplanen för 2022 och 2023. Målsättningen om ett tillgängligt samhälle är något vi och Centerpartiet delar fullt ut.

Funktionshinderpolitiken rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i sitt dagliga arbete.

Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024 som antogs av kommunstyrelsen i november månad. Tillgänglighetsplanen är ett styrdokument med syftet att ge stöd åt den kommunala verksamheten att ta fram och upprätthålla ett strategisk och långsiktigt arbete mot ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I denna motion föreslås att inrätta en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

I tjänsteutlåtandet till motionen har förvaltningen redogjort för hur Tyresö kommun idag arbetar med att säkerställa en god tillgänglighet. Utöver de insatser för att öka tillgängligheten i kommunen som kommunen idag arbetar med, är en central del i utvecklingsarbetet att bättre utnyttja den kompetens kommunen redan idag har tillgång till genom Kommunala funktionshinderrådet.

Under våren 2022 har ett internt arbete för att förbättra dialogen med rådet och de olika förvaltningarna påbörjats. Kommunen har också ansökt om och fått beviljat stöd från Delaktighetsboosten som är en satsning från länsstyrelsen för att bistå kommuner med att förbättra sitt tillgänglighetsarbete. Ambitionen är att stödet från länsstyrelsen ska stötta kommunen i den påbörjade förändringsprocessen med tillgänglighetsplanen och hitta bättre dialogformer mellan råd och förvaltningar för att nyttja rådet som remissinstans i tidigt skede. Till detta hör även behoven av en mer dynamisk en mer dynamisk process i samband med framtagandet av kommande tillgänglighetsplaner.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.
Anita Mattsson, ordförande för kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet.

Yrkanden
Raymond Moubé (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Inger Gemicioglu (V) biträder Raymond Moubés (C) yrkande.
Anki Svensson (M), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i enlighet med Raymond Moubés (C) yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 93.pdf
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 57.pdf
3. Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf

§10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 94.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar antar förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 94.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf

§11 Information om resultat i medarbetarundersökningen 2022

Diarienummer 2022/KSP 0045 20

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2022 års medarbetarundersökning som främst utgår ifrån frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) visar på en högre svarsfrekvens än förra året. Samtliga förvaltningar hamnar i godkänd nivå gällande OSA-index. Det totala resultatet för vårt jämförbara OSA-index är 69 vilket är en knapp ökning från förra året men fortfarande klart bättre än andra kommuner där index sammanlagt är 56.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 21 december 2022, § 89.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2022.pdf

§12 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Karin Ljung (S), Martin Nilsson (S) och Christina Melzén (L) godkänns.
2. Maria Alves Persson (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Martin Nilsson (S).
3. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet efter Karin Ljung (S).
4. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Christina Melzén (L).

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Maria Alves Persson (S).
Karin Ljung (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Heinz Sjögren (L).

Christina Melzén (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare föreslås Heinz Sjögren (L).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsägelserna från Karin Ljung (S), Martin Nilsson (S) och Christina Melzén (L) godkänns.
2. Maria Alves Persson (S) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet efter Martin Nilsson (S).
3. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet och stadsbyggnadsutskottet efter Karin Ljung (S).
4. Heinz Sjögren (L) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Christina Melzén (L).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse från Martin Nilsson (S), ledamot i hållbarhetsutskottet.pdf
E-tjänst.pdf
E-tjänst.pdf

§13 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-12-21
Hållbarhetsutskottet 2022-12-21, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-12-21
Stadsbyggnadsutskottet 2022-12-21 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-12-21

Bilagor
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör jul och nyår 2022 2023.pdf
Samhällsbyggnadskontoret delegationsbeslut 2022.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon fastighetsenheten.pdf
Kommundirektör attestlista 20220816 signerad.pdf
KSF attestlista 2022.pdf

§14 Kommunstyrelsens meddelanden 2023

Diarienummer 2022/KS 0363

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna, upprättade och utgående skrivelser för kännedom till kommunstyrelsen.

Bilagor
Huddinge kommun BTN 2022-12-13 § 9 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna.doc
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-02 § 4 Dataskyddsombud.pdf
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022-11-19.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138 Dataskyddsombud.pdf
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 1.pdf
Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 2.pdf
Tjänsteskrivelse förfrågan stiftelsen Tyrestaskogen 221229.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 231 2022-12-08 - Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Cirkulär Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet.pdf
Länsstyrelsens beslut om ledamöter i Stiftelsen Tyrestaskogen 2023-2026.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd - Riktlinjer för arvode till ställföreträdare.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll § 123 2022-12-13 Revidering av riktlinjer för arvode för ställföreträdare.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 232 2022-12-08 - Taxa för arbeta enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 233 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 234 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 235 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 236 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220901.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221006.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp e221028.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221202.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220825.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221110.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp beslutsunderlag 20221206.pdf

Bilagor
§ 14 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-01-02 § 4 Dataskyddsombud.pdf (90 kb) § 14 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-11-23 § 138 Dataskyddsombud.pdf (94 kb) § 14 Cirkulär Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet.pdf (360 kb) § 14 Huddinge kommun BTN 2022-12-13 § 9 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna.pdf (213 kb) § 14 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-01-17 § 14.pdf (100 kb) § 14 Länsstyrelsens beslut om ledamöter i Stiftelsen Tyrestaskogen 2023-2026.pdf (118 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220825.pdf (197 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 220901.pdf (187 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221006.pdf (206 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221110.pdf (190 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp 221202.pdf (195 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp beslutsunderlag 20221206.pdf (153 kb) § 14 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp e221028.pdf (182 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 231 2022-12-08 - Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (2 292 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 232 2022-12-08 - Taxa för arbeta enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.pdf (1 582 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 233 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (1 530 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 234 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (154 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 235 2022-12-08 - Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (157 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 236 2022-12-08 - Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (199 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2).pdf (176 kb) § 14 Nynäshamns kommun kommunfullmäktige § 238 2022-12-08 - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (176 kb) § 14 Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 1.pdf (10 933 kb) § 14 Protokoll med tillhörande bilagor från Stockholmsregionens Försäkring ABs extra bolagsstämma 20221208 - Del 2.pdf (16 628 kb) § 14 Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022-11-19.pdf (929 kb) § 14 Södertörns överförmyndarnämnd - Riktlinjer för arvode till ställföreträdare.pdf (6 346 kb) § 14 Södertörns överförmyndarnämnd protokoll § 123 2022-12-13 Revidering av riktlinjer för arvode för ställföreträdare.pdf (2 350 kb) § 14 Tjänsteskrivelse förfrågan stiftelsen Tyrestaskogen 221229.pdf (138 kb)

§15 Svar på ledamotsinitiativ gällande säkerhetsförstärkningar på kommunens

Diarienummer 2022/KS 0337

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 6 december 2022 med ett ledamotsinitiativ. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt bereda initiativet. I ärendet informerar förvaltningen om säkerhetsarbetet kring kommunens ägda
fastigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Svar säkerhetsförstärkningar på kommunens fastigheter.pdf
Ledamotsinitiativ säkerhet.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 221.pdf

§16 Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan

Diarienummer 2023/KS 0041

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen om att Tyresö kommun tydligare ska informera om möjligheten att begära anstånd av fakturor och få hjälp med en avbetalningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.pdf

§17 Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens

Diarienummer 2023/KS 0042

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärende tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet hänskjuts till stadsbyggnadsutskottet för handläggning.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inlämnat ett ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet föreslås att det inrättas en dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärende tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet hänskjuts till stadsbyggnadsutskottet för handläggning.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Initiativ från ledamot om dialog- och samverkansgrupp för Trollbäckens centrumstråk.pdf

§18 Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar

Diarienummer 2023/KS 0046

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Heinz Sjögren (L) har inkommit med ett ledamotsinitiativ med förslag att Tyresö kommun organiserar och finansierar intensiv språkutbildning för ukrainska flyktingar i kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V), Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde samt att initiativet bifalles.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas i enlighet med eget yrkande. Ordföranden ställer frågan om ärendet avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.pdf