Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
Plats

88 Kommunchefens rapport – juni 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

89 Månadsuppföljning maj 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj 2008.

90 Reviderad driftbudget till följd av det nya läraravtalet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2008 med 4,2 miljoner till sammantaget 759,567 miljoner. Dessutom ökas planeringsramen för 2009 också med 4,2 miljoner.

- Att öka gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2008 med 1,4 miljoner till sammantaget 201,324 miljoner. Dessutom ökas utvecklingsförvaltningens planeringsram för 2009 också med 1,4 miljoner.

Ärendebeskrivning
Förra sommaren räknades planeringsramarna 2008 upp med tanke på de nya löneavtalen för Kommunal, SKTF, Ledarna och Akademikerförbundet SSR. Förvaltningarna kompenserades därigenom för de merkostnader under 2008 som berodde på löneökningar utöver 2,5 %. Då det nya läraravtalet inte blev klart förrän våren 2008 kunde motsvarande kompensation för lärarnas löneökningar inte beräknas vid det tillfället. Då läraravtalet nu är klart föreslås att förvaltningarna kompenseras för detta avtal på samma sätt som övriga avtal.

91 Policy för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Policyn för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun antas

- Policyn ersätter kommunens riktlinjer för anbudsupphandling

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny policy för konkurrensutsättning av kommunens verksamhet.

Policyn innebär sammanfattningsvis:
· Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om konkurrensutsättning av verksamhet till respektive nämnd
· Nämnderna ska kontinuerligt pröva och ta ställning till konkurrensutsättning
· Kommunstyrelsen informeras av aktuell nämnd innan beslut fattas
· Nämnderna ska samarbeta med upphandlingsenheten och kansli och personalkontoret

92 Personalpolicy för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Idéskissen för Tyresö kommuns personalpolicy noteras och skickas ut på remiss

Ärendebeskrivning
En projektgrupp bestående av representanter från kansli- och personalkontoret och arbetstagarorganisationerna har tagit fram ett förslag till en personalpolicy – en ”idéskiss” –för Tyresö kommun.

Idéskissen presenteras för kommunstyrelsen den 17 juni. Efter detta ska förslaget – med de eventuella förändringar som KS kan komma att besluta – i september skickas ut i organisationen för en sista genomgång. Utifrån de synpunkter som då inkommer ska ett färdigt förslag tas fram.

Det färdiga förslaget lämnas till kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i november.

93 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBS) antas

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbetat bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. PBF gäller för den som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting på heltid eller betydande del av heltid.

I Tyresö kommun finns två alternativ för förtroendevaldas pensioner, endera väljer den förtroendevalde privat pensionsförsäkring eller pension enligt Kommunförbundets framarbetade PBF.

Kommunförbundets PBF måste, för att vara giltig i kommunen, antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 november 2002 endast beslutat att delge kommunfullmäktige bestämmelserna om Kommunförbundets PBF (Dnr 02/KS 145 024).

94 Förslag om att tyresö kommun ska teckna borgen för lån till föreningen Korpen Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Korpen Tyresös ansökan om kommunal borgen avslås

Ärendebeskrivning
Korpen Tyresö har framställt ett muntligt förslag om att kommunen ska teckna borgen för ett lån som föreningen avser ta upp. Medlen ska användas för att bygga om en av vattenfall ägd lokal (panncentralen) som korpen avser hyra och utnyttja som s k allaktivitetshus.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2008-06-09. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om borgen.

95 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys av föreningen Team Smart

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen noterar rapporten

- Kommunen utvecklar och formaliserar samarbetet med Team Smart för att därigenom styra och följa upp dess förebyggande insatser på ett mer strukturerat sätt, främst när det gäller den prioriterade målgruppen på kommunens högstadieskolor (mål 2 och 4) och målet att nå barn och unga i riskzon

Ärendebeskrivning
Kommunen har under ett antal år beviljat föreningen Team Smart ett årligt ekonomiskt bidrag för deras drogförebyggande arbete. För att i framtiden bättre kunna avgöra vilka satsningar eller bidrag som ska tilldelas Team Smart har en extern uppföljning av föreningens arbete och resultat genomförts av en extern utredare. Utredningen bifogas i sin helhet som bilaga.

Utredningen visar att föreningen Team Smart i stort sätt lever upp till de utsatta verksamhetsmålen men att arbetet och verksamheten kan utvecklas på en rad områden.

En rekommendation från utredaren är att kommunen utvecklar och formaliserar arbetet med Team Smart för att därigenom även kunna styra och följa upp dess förebyggande insatser på ett mer strukturerat sätt.

96 Avrapportering av projektet ”Säkra skolvägar”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

Ärendebeskrivning
I oktober 2006 startades projektet "Säkra skolvägar" med syfte att inventera och analysera Tyresös skolor med inriktning på säkerheten kring skolorna. Inventeringen kommer därefter att ligga till grund för arbetet med att förbättra och säkra barns skolvägar men även att förbättra tillgänglighet och trygghet för funktionshindrade, cyklister och fotgängare inom kommunen. Projektet sker i samarbete med Vägverket, skolorna med flera.

För att förbättra säkerheten runt skolorna behöver vissa fysiska förbättringar göras, parallellt med arbetet att påverka föräldrars och elevers trafikbeteende.

Rapporten innehåller såväl en prioritering som prissättning av fysiska åtgärder som behöver genomföras vid de olika skolorna.

Prioriteringen bygger på följande kriterier:
- Trafikfara, behovet av åtgärder.
- Intresse från skola och föräldrar.
- Projekt som delvis har finansierats.
- Lätthet att åtgärda problemet.

97 Försäljning av Fastigheten Krusmyntan 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1 till Meletis fastigheter AB i enlighet med bifogat köpekontrakt för en överenskommen köpeskilling om fem miljoner (5 000 000) kr

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och tekniska kontorets chef Åke Skoglund får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Fastigheten Krusmyntan 1 är planlagd för ändamålet äldreboende. Köpekontraktet innebär att marken säljs till en privat intressent som sedan driver verksamheten i egen regi. Aktuellt förslag rör endast försäljningen av fastigheten och inte utformningen av den framtida verksamheten och kommunens eventuella nyttjande av denna.

98 Yttrande om yrkeshögskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet om yrkeshögskolan

Ärendebeskrivning
I betänkandet lämnas förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan skall sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt yrkeshögskolan. Syftet med ett gemensamt ramverk är att förenkla aktuella regelverk och säkerställa utbildningarnas kvalitet. Ramverket ska också medverka till effektivare resursanvändning och utbildningar med bättre koppling till arbetslivets behov.

Betänkandet har remitterats till bland annat Tyresö kommun för yttrande. Yttrandet ska vara inkommet till Utbildningsdepartementet senast 2 juli 2008.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-05-22.

99 Motion om valfrihet och kvalitet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att satserna 1,5,7,9 och 16 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (s), Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om valfrihet och kvalitet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett svar som berör att-sats 9 specifikt och ett svar kring kommunens kvalitets- och informationsarbete.

Ordförandeutlåtande
Motionen om Valfrihet och kvalitet tar upp en rad viktiga aspekter kring kommunens arbete med valfrihet och kvalitet och kommer med en rad förslag. Det gläder oss inom den borgerliga kommunledningen att socialdemokraterna nu så varmt förespråkar rätt omfattande insatser för ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Detta har inte alltid tidigare varit fallet. Vi minns motståndet mot t ex skolobservatörsprojektet Våga visa och tidigare utvärdering av elevernas kunskaper i matematik och svenska.

Motionärerna anser att det finns brister på kvalitetskrav. Jag vill inte påstå att vi från kommunledningens sida ser kvalitetsarbetet som färdigt på något sätt. Det blir det aldrig. Det är en ständigt pågående, kontinuerlig process att arbeta med kvalitet. I tjänstemannayttrandena ges en allmän beskrivning av Tyresö kommuns kvalitetsarbete och pågående förbättringsarbete. Jag kan konstatera att samtidigt som motionen tar upp viktiga frågor så slår man in många öppna dörrar. Några förbättringsområden som nämns är redan under åtgärd, t ex att ha endast en kö till alla förskolor i kommunen, kommunala såväl som enskilda. I andra fall anser vi att motionen ger en helt felaktig bild av verkligheten som att inga krav ställs på ökad andel högskoleutbildad personal i förskolan. Detta har tvärtom varit ett av Barn- och utbildningsnämndens mål.

Jag vill här särskilt framhålla de långtgående kvalitetskraven vid upphandling av tjänster inom Socialnämndens verksamheter och den utveckling som pågår med närmare kontakter med fristående verksamheter och en tydligare uppföljning och utvärdering av dessa både inom socialtjänstens och skolans verksamhetsområden.

Vi delar motionärernas syn på att tydliga egna profiler i den kommunala verksamheten bidrar till ökad mångfald. Detta finns med i Alliansprogrammet för 2007-2010 och torde vara väl känt inom förvaltningen och inte minst av förskolor och skolor. Vi ser därför inte någon anledning att nu gå ut och särskilt uppmana de kommunala verksamheterna till tydligare profilering.

I vissa frågor som motionen tar upp delar vi helt enkelt inte motionärernas uppfattning. Det gäller att-sats 5 om krav på anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal, där vi inte sett anledning ställa sådana krav och att-sats 9 med förslag om egenregianbud vid ny verksamhet. Beträffande att-sats 7 anser vi att krav på särskilda säkerhetspolicies för enskild verksamhet inte behövs utöver de lagstadgade krav och myndighetsförordningar som finns och som varje verksamhet givetvis måste följa. Olika miljökrav har vid något tillfälle ställts och kommer säkerligen att ställas vid framtida upphandlingar eller för olika verksamheter. Men krav på särskild miljöpolicy för alla kommunalt finansierade verksamheter känns inte lämpligt. För egna verksamheter bör i stället en övergripande kommunal miljöpolicy gälla. Vi avslår även den sista att-satsen, nr 16, om tilläggstjänster mot avgift i den kommunala verksamheten. Detta skulle innebära konkurrens med privata aktörer, som kommunen inte skall ägna sig åt.

Vi avslår också förslaget i den första att-satsen att utarbeta en kvalitetspolicy för kommunalt finansierad verksamhet. Verksamheterna är så vitt skiftande och så många att det inte känns lämpligt eller ändamålsenligt med en gemensam kvalitetspolicy. Jag vill här betona att kommunledningen valt att ha kvalitet och service som ett strategiskt utvecklingsområde i kommunens Strategi- och budgetplan. Där framgår tydligt att vi ständigt skall arbeta med kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning i vår kommun, vilket också görs. Kvalitetsgarantierna är en stor och viktig del av detta arbete.

Sammanfattningsvis föreslår jag att att-satserna 1, 5, 7, 9 och 16 avslås och att övriga anses besvarande med hänvisning till tjänstemannayttrandena och vad som här ovan framförts.

100 Motioner om fritidsgårdar och satsningar på äldre ungdomar i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionerna anses besvarade

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) lämnade 2006-04-06 in en motion om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar.

Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) lämnade 2006-12-14 in en motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna.

Ärendets beredning
Motionen från 2006-04-06 behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-06-12. Nämnden ställde sig i sitt förslag positiv till en utredning för att undersöka problemet ytterliggare. Samma motion behandlades i socialnämnden 2006-09-20. I yttrande från socialförvaltningen beskrevs den verksamhet som kommunen bedrev inom ungdomsområdet samt arbetet med en ”cyberfritidsgård” och ett café för äldre ungdomar. Socialnämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande. Motionen behandlades slutligen i barn- och utbildningsnämnden 2006-09-27. Nämnden antog förvaltningens yttrande där bland annat arbetet med ”cyberfritidsgård” och ungdomscafé nämns.

Motionen från 2006-12-14 behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21. Nämnden beslutade att föreslår att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar.

Ett yttrande har sedan sammanställts kring kommunens umgdomsverksamhet efter det att nämnderna behandlade motionerna.

101 Motion angående kommunala hundrastgårdar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Inger Gemicioglu (v) och Ulla Hoffman (v) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att inrätta kommunala hundrastgårdar.

Ärendets beredning
Motionen har besvarats av tekniska kontoret som föreslår att frågan överlämnas till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

102 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:35 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvila

2008:36 Kommunalt vårdnadsbidrag

2008:37 Skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning

2008:38 Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen

2008:39 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. Vidare om det förelegat vägande skäl för förflyttningen av honom

2008:40 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

2008:41 Pensionsstiftelse i kommun, landsting, kommunalförbund eller kommunalt företag m fl.

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
- Ekonomirapporten

Sveriges kommuner och landsting
- Analysrapporten

Sveriges kommuner och landsting
- Makten över kommunerna


Sveriges kommuner och landsting
- Konferensinbjudan, På den säkra sidan

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till seminarium, Hur ändras organisationen och styrningen i ett valfrihetssystem

Sveriges kommuner och landsting
- Rapport, Förtorendevalda i kommuner och landsting 2007

Kommunstyrelseförvaltningen
- Deltagarlista och kostnader för resa till Vara

Kommunstyrelseförvaltningen
- Förordnande som t f kommunchef under sommaren 2008

Villaägarna Haninge/Tyresö kretsen
- Brev angående Vendelsö

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Förordnande av Anna SteeleKarlström som vigselförrättare

Operation kvinnofrid
- Diplom för kampanjdeltagande

Stiftelsen Tyrestaskogen
- Verksamhetsberättelse och bokslut 2007

Migrationsverket
- Prognos 2008 på samma nivå som mottagandet 2007

103 Begäran om folkomröstning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Regler om rätten att väcka ärenden i kommunfullmäktige återfinns i kommunallagen 5 kap. 23 §. Där fastställs att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.

Tyresö kommun har mottagit ett initiativ om folkomröstning angående Strandängarna. Den inkomna begäran uppfyller inte de formella krav som redovisats ovan då det i ett flertal fall saknas adressuppgifter eller namnförtydliganden.
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080617.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§88 Kommunchefens rapport – juni 2008

Dnr 08/KS 032 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§89 Månadsuppföljning maj 2008

Dnr 08/KS 075 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj 2008.

§90 Reviderad driftbudget till följd av det nya läraravtalet

Dnr 07/KS 081 041

Kommunstyrelsens beslut

- Att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2008 med 4,2 miljoner till sammantaget 759,567 miljoner. Dessutom ökas planeringsramen för 2009 också med 4,2 miljoner.

- Att öka gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2008 med 1,4 miljoner till sammantaget 201,324 miljoner. Dessutom ökas utvecklingsförvaltningens planeringsram för 2009 också med 1,4 miljoner.

Särskillt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Förra sommaren räknades planeringsramarna 2008 upp med tanke på de nya löneavtalen för Kommunal, SKTF, Ledarna och Akademikerförbundet SSR. Förvaltningarna kompenserades därigenom för de merkostnader under 2008 som berodde på löneökningar utöver 2,5 %. Då det nya läraravtalet inte blev klart förrän våren 2008 kunde motsvarande kompensation för lärarnas löneökningar inte beräknas vid det tillfället. Då läraravtalet nu är klart föreslås att förvaltningarna kompenseras för detta avtal på samma sätt som övriga avtal.

§91 Policy för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun

Dnr 08/KS 116 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Policyn för konkurrensutsättning av verksamhet i Tyresö kommun antas

- Policyn ersätter kommunens riktlinjer för anbudsupphandling

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ny policy för konkurrensutsättning av kommunens verksamhet.

Policyn innebär sammanfattningsvis:

· Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om konkurrensutsättning av verksamhet till respektive nämnd

· Nämnderna ska kontinuerligt pröva och ta ställning till konkurrensutsättning

· Kommunstyrelsen informeras av aktuell nämnd innan beslut fattas

· Nämnderna ska samarbeta med upphandlingsenheten och kansli och personalkontoret

Ordförandeförslag

Att policyn för konkurrensutsättning antas och ersätter kommunens riktlinjer för anbudsupphandling.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar återremiss för omarbetande av policyn i enlighet med vad som framkommer i socialdemokraternas motion om valfrihet och kvalitet som behandlas som § 99.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§92 Personalpolicy för Tyresö kommun

Dnr 08/KS 131 020

Kommunstyrelsens beslut

- Idéskissen för Tyresö kommuns personalpolicy noteras och skickas ut på remiss

______

Ärendebeskrivning

En projektgrupp bestående av representanter från kansli- och personalkontoret och arbetstagarorganisationerna har tagit fram ett förslag till en personalpolicy – en ”idéskiss” –för Tyresö kommun.

Idéskissen presenteras för kommunstyrelsen den 17 juni. Efter detta ska förslaget – med de eventuella förändringar som KS kan komma att besluta – i september skickas ut i organisationen för en sista genomgång. Utifrån de synpunkter som då inkommer ska ett färdigt förslag tas fram.

Det färdiga förslaget lämnas till kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i november.

§93 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Dnr 08/KS 132 024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBS) antas

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbetat bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. PBF gäller för den som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting på heltid eller betydande del av heltid.

I Tyresö kommun finns två alternativ för förtroendevaldas pensioner, endera väljer den förtroendevalde privat pensionsförsäkring eller pension enligt Kommunförbundets framarbetade PBF.

Kommunförbundets PBF måste, för att vara giltig i kommunen, antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 november 2002 endast beslutat att delge kommunfullmäktige bestämmelserna om Kommunförbundets PBF (Dnr 02/KS 145 024).

§94 Förslag om att Tyresö kommun ska teckna borgen för lån till föreningen Korpen Tyresö

Dnr 08/KS 133 045

Kommunstyrelsens beslut

- Korpen Tyresös ansökan om kommunal borgen avslås

______

Ärendebeskrivning

Korpen Tyresö har framställt ett muntligt förslag om att kommunen ska teckna borgen för ett lån som föreningen avser ta upp. Medlen ska användas för att bygga om en av vattenfall ägd lokal (panncentralen) som korpen avser hyra och utnyttja som s k allaktivitetshus.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2008-06-09. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om borgen.

§95 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys av föreningen Team Smart

Dnr 08/KS 134 106

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen noterar rapporten

- Kommunen utvecklar samarbetet med Team Smart för att därigenom nå bättre resultat

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Kommunen har under ett antal år beviljat föreningen Team Smart ett årligt ekonomiskt bidrag för deras drogförebyggande arbete. För att i framtiden bättre kunna avgöra vilka satsningar eller bidrag som ska tilldelas Team Smart har en extern uppföljning av föreningens arbete och resultat genomförts av en extern utredare. Utredningen bifogas i sin helhet som bilaga.

Utredningen visar att föreningen Team Smart i stort sätt lever upp till de utsatta verksamhetsmålen men att arbetet och verksamheten kan utvecklas på en rad områden.

En rekommendation från utredaren är att kommunen utvecklar och formaliserar arbetet med Team Smart för att därigenom även kunna styra och följa upp dess förebyggande insatser på ett mer strukturerat sätt.

§96 Avrapportering av projektet ”Säkra skolvägar”

Dnr 08/KS 135 512

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

______

Ärendebeskrivning

I oktober 2006 startades projektet "Säkra skolvägar" med syfte att inventera och analysera Tyresös skolor med inriktning på säkerheten kring skolorna. Inventeringen kommer därefter att ligga till grund för arbetet med att förbättra och säkra barns skolvägar men även att förbättra tillgänglighet och trygghet för funktionshindrade, cyklister och fotgängare inom kommunen. Projektet sker i samarbete med Vägverket, skolorna med flera.

För att förbättra säkerheten runt skolorna behöver vissa fysiska förbättringar göras, parallellt med arbetet att påverka föräldrars och elevers trafikbeteende.

Rapporten innehåller såväl en prioritering som prissättning av fysiska åtgärder som behöver genomföras vid de olika skolorna.

Prioriteringen bygger på följande kriterier:

- Trafikfara, behovet av åtgärder.

- Intresse från skola och föräldrar.

- Projekt som delvis har finansierats.

- Lätthet att åtgärda problemet.

§97 Försäljning av Fastigheten Krusmyntan 1

Dnr 08/KSM 0372

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om försäljning av fastigheten Krusmyntan 1 till Meletis fastigheter AB i enlighet med bifogat köpekontrakt för en överenskommen köpeskilling om fem miljoner (5 000 000) kr

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och tekniska kontorets chef Åke Skoglund får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Krusmyntan 1 är planlagd för ändamålet äldreboende. Köpekontraktet innebär att marken säljs till en privat intressent som sedan driver verksamheten i egen regi. Aktuellt förslag rör endast försäljningen av fastigheten och inte utformningen av den framtida verksamheten och kommunens eventuella nyttjande av denna.

§98 Yttrande om yrkeshögskolan

Dnr 08/KS 084 600

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet om yrkeshögskolan

______

Ärendebeskrivning

I betänkandet lämnas förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan skall sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt yrkeshögskolan. Syftet med ett gemensamt ramverk är att förenkla aktuella regelverk och säkerställa utbildningarnas kvalitet. Ramverket ska också medverka till effektivare resursanvändning och utbildningar med bättre koppling till arbetslivets behov.

Betänkandet har remitterats till bland annat Tyresö kommun för yttrande. Yttrandet ska vara inkommet till Utbildningsdepartementet senast 2 juli 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-05-22.

§99 Motion om valfrihet och kvalitet

Dnr 08/KS 061 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att satserna 1,5,7,9 och 16 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s), Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om valfrihet och kvalitet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett svar som berör att-sats 9 specifikt och ett svar kring kommunens kvalitets- och informationsarbete.

Ordförandeförslag

Motionen om Valfrihet och kvalitet tar upp en rad viktiga aspekter kring kommunens arbete med valfrihet och kvalitet och kommer med en rad förslag. Det gläder oss inom den borgerliga kommunledningen att socialdemokraterna nu så varmt förespråkar rätt omfattande insatser för ökad valfrihet och förbättrad kvalitet. Detta har inte alltid tidigare varit fallet. Vi minns motståndet mot t ex skolobservatörsprojektet Våga visa och tidigare utvärdering av elevernas kunskaper i matematik och svenska.

Motionärerna anser att det finns brister på kvalitetskrav. Jag vill inte påstå att vi från kommunledningens sida ser kvalitetsarbetet som färdigt på något sätt. Det blir det aldrig. Det är en ständigt pågående, kontinuerlig process att arbeta med kvalitet. I tjänstemannayttrandena ges en allmän beskrivning av Tyresö kommuns kvalitetsarbete och pågående förbättringsarbete. Jag kan konstatera att samtidigt som motionen tar upp viktiga frågor så slår man in många öppna dörrar. Några förbättringsområden som nämns är redan under åtgärd, t ex att ha endast en kö till alla förskolor i kommunen, kommunala såväl som enskilda. I andra fall anser vi att motionen ger en helt felaktig bild av verkligheten som att inga krav ställs på ökad andel högskoleutbildad personal i förskolan. Detta har tvärtom varit ett av Barn- och utbildningsnämndens mål.

Jag vill här särskilt framhålla de långtgående kvalitetskraven vid upphandling av tjänster inom Socialnämndens verksamheter och den utveckling som pågår med närmare kontakter med fristående verksamheter och en tydligare uppföljning och utvärdering av dessa både inom socialtjänstens och skolans verksamhetsområden.

Vi delar motionärernas syn på att tydliga egna profiler i den kommunala verksamheten bidrar till ökad mångfald. Detta finns med i Alliansprogrammet för 2007-2010 och torde vara väl känt inom förvaltningen och inte minst av förskolor och skolor. Vi ser därför inte någon anledning att nu gå ut och särskilt uppmana de kommunala verksamheterna till tydligare profilering.

I vissa frågor som motionen tar upp delar vi helt enkelt inte motionärernas uppfattning. Det gäller att-sats 5 om krav på anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal, där vi inte sett anledning ställa sådana krav och att-sats 9 med förslag om egenregianbud vid ny verksamhet. Beträffande att-sats 7 anser vi att krav på särskilda säkerhetspolicies för enskild verksamhet inte behövs utöver de lagstadgade krav och myndighetsförordningar som finns och som varje verksamhet givetvis måste följa. Olika miljökrav har vid något tillfälle ställts och kommer säkerligen att ställas vid framtida upphandlingar eller för olika verksamheter. Men krav på särskild miljöpolicy för alla kommunalt finansierade verksamheter känns inte lämpligt. För egna verksamheter bör i stället en övergripande kommunal miljöpolicy gälla. Vi avslår även den sista att-satsen, nr 16, om tilläggstjänster mot avgift i den kommunala verksamheten. Detta skulle innebära konkurrens med privata aktörer, som kommunen inte skall ägna sig åt.

Vi avslår också förslaget i den första att-satsen att utarbeta en kvalitetspolicy för kommunalt finansierad verksamhet. Verksamheterna är så vitt skiftande och så många att det inte känns lämpligt eller ändamålsenligt med en gemensam kvalitetspolicy. Jag vill här betona att kommunledningen valt att ha kvalitet och service som ett strategiskt utvecklingsområde i kommunens Strategi- och budgetplan. Där framgår tydligt att vi ständigt skall arbeta med kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning i vår kommun, vilket också görs. Kvalitetsgarantierna är en stor och viktig del av detta arbete.

Sammanfattningsvis föreslår jag att att-satserna 1, 5, 7, 9 och 16 avslås och att övriga anses besvarande med hänvisning till tjänstemannayttrandena och vad som här ovan framförts.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§100 Motioner om fritidsgårdar och satsningar på äldre ungdomar i Tyresö kommun

Dnr 06/KS 059 824

06/KS 201 816

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionerna anses besvarade

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) lämnade 2006-04-06 in en motion om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar.

Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) lämnade 2006-12-14 in en motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna.

Ärendets beredning

Motionen från 2006-04-06 behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-06-12. Nämnden ställde sig i sitt förslag positiv till en utredning för att undersöka problemet ytterliggare. Samma motion behandlades i socialnämnden 2006-09-20. I yttrande från socialförvaltningen beskrevs den verksamhet som kommunen bedrev inom ungdomsområdet samt arbetet med en ”cyberfritidsgård” och ett café för äldre ungdomar. Socialnämnden beslutade att anta förvaltningens yttrande. Motionen behandlades slutligen i barn- och utbildningsnämnden 2006-09-27. Nämnden antog förvaltningens yttrande där bland annat arbetet med ”cyberfritidsgård” och ungdomscafé nämns.

Motionen från 2006-12-14 behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21. Nämnden beslutade att föreslår att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar.

Ett yttrande har sedan sammanställts kring kommunens umgdomsverksamhet efter det att nämnderna behandlade motionerna.

Ordförandeförslag

Att motionerna ska anses besvarade.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen i motionen från 2006-04-06.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§101 Motion angående kommunala hundrastgårdar

Dnr 08/KS 050 489

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

______

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Ulla Hoffman (v) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att inrätta kommunala hundrastgårdar.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av tekniska kontoret som föreslår att frågan överlämnas till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

§102 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:35 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvila

2008:36 Kommunalt vårdnadsbidrag

2008:37 Skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning

2008:38 Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen

2008:39 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. Vidare om det förelegat vägande skäl för förflyttningen av honom

2008:40 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

2008:41 Pensionsstiftelse i kommun, landsting, kommunalförbund eller kommunalt företag m fl.

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Ekonomirapporten

Sveriges kommuner och landsting

- Analysrapporten

Sveriges kommuner och landsting

- Makten över kommunerna

Sveriges kommuner och landsting

- Konferensinbjudan, På den säkra sidan

Sveriges kommuner och landsting

- Inbjudan till seminarium, Hur ändras organisationen och styrningen i ett valfrihetssystem

Sveriges kommuner och landsting

- Rapport, Förtorendevalda i kommuner och landsting 2007

Kommunstyrelseförvaltningen

- Deltagarlista och kostnader för resa till Vara

Kommunstyrelseförvaltningen

- Förordnande som t f kommunchef under sommaren 2008

Villaägarna Haninge/Tyresö kretsen

- Brev angående Vendelsö

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Förordnande av Anna SteeleKarlström som vigselförrättare

Operation kvinnofrid

- Diplom för kampanjdeltagande

Stiftelsen Tyrestaskogen

- Verksamhetsberättelse och bokslut 2007

Migrationsverket

- Prognos 2008 på samma nivå som mottagandet 2007

§103 Begäran om folkomröstning

Dnr 08/KS 127 108

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Regler om rätten att väcka ärenden i kommunfullmäktige återfinns i kommunallagen 5 kap. 23 §. Där fastställs att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.

Tyresö kommun har mottagit ett initiativ om folkomröstning angående Strandängarna. Den inkomna begäran uppfyller inte de formella krav som redovisats ovan då det i ett flertal fall saknas adressuppgifter eller namnförtydliganden.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har mottagit en begäran om folkomröstning från Föreningen Rädda Strandängarna. Som framgår av ärendebeskrivningen uppfylls inte Kommunallagens krav för begäran om folkomröstning. Det oaktat kan kommunstyrelsen ändå välja att behandla begäran.

Föreningen anger miljöskäl och kritik mot den demokratiska processen som motiv för folkomröstning. Strandängarna har enligt kommunens nyligen antagna Översiktsplan inte klassats som område med höga naturvärden, undantaget ett ekområde runt båtklubben och Strandbadet. Här planeras ingen bostadsbebyggelse. Strandområdet finns inte med i någon nationell, regional eller kommunal förteckning över intressanta naturområden. Men vi ser det ändå från kommunledningens sida som ett värdefullt område. Kommunledningens ambition har varit att bevara och skydda området närmast strandlinjen och att lägga ut en stor del av hela området norr om Strandallén som naturområde i detaljplanen. Strandområdet, som mest består av vassområde, kommer att bli betydligt mer tillgängligt än idag genom de spänger för gående som planeras. Planförslaget har också under arbetets gång ändrats för att uppfylla Länsstyrelsens krav. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har direkt och indirekt godkänt planförslaget.

Beträffande den demokratiska processen och behov av en ökad dialog ställer vi oss från kommunledningens sida mycket frågande till detta. Det har sedan decennier funnits planer på att planera denna del av Tyresö Strand för någon form av tätare bebyggelse. Området har i tidigare översiktsplaner kallats för Norra Strand. I den förra översiktsplanen från 1998 finns området tydligt markerat.

I den nyligen antagna översiktsplanen framgår tydligt att etapp I (bostadsdelen) omfattar ett bebyggelseområde för flerbostadshus om ca 200 lägenheter fördelat på fem olika hustyper. Arbetet med översiktsplanen pågick under flera år med ett brett programsamråd, samråd kring förslag till ny översiktsplan samt utställning över slutligt förslag. Vid samtliga tillfällen har material och kartor funnits utställt på kommunens bibliotek och under den sista utställningen i en särskilt iordningställd lokal i Tyresö Centrum. Ett stort antal tyresöbor besökte denna utställning. Under samrådstiden inkom endast två yttranden över förslaget om bebyggelse vid Strandängarna och ytterligare två under utställningstiden.

En stor markanvisningstävling genomfördes 2006 med utställning över inkomna arkitektförslag i en lokal i Tyresö Centrum över hela sommaren. Tävlingen föregicks av många kontakter med Tyresö Strands Markägar- och Tomtägarföreningar. En avsiktsförklaring ingicks mellan kommunen och föreningarna med ett antal punkter som skulle beaktas i tävlingsprogrammet. Samtliga punkter fanns också med i programmet. Kommunfullmäktige utsåg under hösten 2006 vinnande förslag till nytt bostadsområde vid Strandängarna. Avtal skrevs med det vinnande byggföretaget Besqab, som godkändes av kommunfullmäktige.

Därefter påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan. Förslag till detaljplan har varit utställt både för samråd och för granskning enligt Plan- och bygglagen - den senare i den nya utställningshallen vid Servicecenter. Information om utställningarna har funnits i Kommunrutan i Mitt i Tyresö och på kommunens hemsida.

Det planerade nya bostadsområdet vid Strandängarna har således föregåtts av en mycket lång och öppen demokratisk process. Vi har under arbetets gång vägt ihop olika intressen och jämkat förslaget i vissa delar.