Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-10-28

Sammanträde 2008-10-28

Datum
Klockan
Plats

137 Kommunchefens rapport – oktober 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

138 Månadsuppföljning september 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2008.

139 Strategi- och budgetplan 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

fastställa utdebiteringen för 2009 till oförändrade 19,48 per skattekrona

fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

fastställa driftbudget för 2009 enligt bilagorna 1 och 2

fastställa investeringsbudget för 2009 enligt bilaga 3

fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2009 enligt bilagorna 4 och 5

godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

godkänna förslaget till KELP för perioden 2009-2011

Ärendebeskrivning
För fjärde året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte
· Strategier
· Mål
· Nyckeltal
· Verksamhetsförändringar
· Uppföljning och utvärdering
· Budget

Ordförandeutlåtande
Alliansen presenterar här en stark budget med många nya satsningar. Det budgeterade resultatet ligger på drygt 2 procent av verksamhetens nettoomslutning, vilket ligger strax över den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade nivån för god ekonomisk hushållning. Resultatet är helt i överensstämmelse med den av kommunfullmäktige beslutade nivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Vi kan presentera en stark budget trots att prognoserna för skatteintäkterna fått revideras ner ett par gånger sedan sommaren som en följd av den begynnande globala lågkonjunkturen i finanskrisens spår. Detta påverkar naturligtvis även svensk ekonomi och arbetsmarknad även om vi hittills klarat oss jämförelsevis bra. Vi har ännu inte kunnat märka någon ökande arbetslöshet bland tyresöborna. Men prognoserna för riket slår genast igenom även på våra skatteintäkter p g a inkomstskatteutjämningen.

Osäkerheten för den närmaste framtiden har blivit större. Det är då extra viktigt med en stark budget. Vi har också en viss marginal för eventuell ytterligare intäktsminskning eller oförutsedda kostnader till följd av höstens turbulens.

Den extra satsning på grundskolan som gjordes i årets budget fortsätter under 2009 med ett lika stort belopp. Resursenheten inom socialnämndens område får ett extra tillskott p g a det ökande antalet anmälningar och insatser för barn och ungdomar. I Alliansens förord till budgeten beskrivs de viktigaste satsningarna i korthet.

Vi omvandlar tidigare investeringsbudget till ett investeringsprogram. Det sker alltid mer eller mindre omfattande förändringar för de olika investeringsobjekten under budgetåret. Vår avsikt är därför att en eller ett par gånger under budgetåret presentera uppdaterade program för fullmäktiges beslut.

Investeringsbehoven är fortsatt stora men vi har haft ambitionen att begränsa investeringarna till en nivå som vi kan klara utan ytterligare upplåning. Vi ligger nu strax över den nivån, men på en betydligt lägre nivå än för 2008. Jag tror att vi skall klara 2009 års investeringsprogram inom nuvarande låneram. Större investeringar beskrivs även de i korthet i förordet.

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2009.

140 Detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - antas

Ärendebeskrivning
Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för etapp 5, området Orrnäset – Breviksvägen, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnader av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Förslaget var ute på samråd under tiden 1 juni 2006 – 26 juni 2006. Under samrådstiden inkom 18 skrivelser, ytterliggare en inkom efter samrådstidens utgång. Under tiden 25 oktober 2007 - 8 november 2007 hölls ett extra samråd. Under denna tid inkom en skrivelse.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni – 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 21 yttranden.

141 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Dalgränds förlängning ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. En av de åtgärder som beskrivs i programmet är en ny tillfart till Tyresö centrum. Den nya gatan planeras att vara en förlängning av Dalgränd och ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Kommunstyrelsens planberedning gav 2007-09-12 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Dalgränds förlängning samt för bostäder på området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg.

Kommunen har valt att hantera förlängningen av Dalgränd och de två nya cirkulationslplatserna vid Dalgränds förlängning och Tyresövägen och vid Dalgränd och Björkbacksvägen i denna detaljplan och de planerade bostäderna i området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg i en egen detaljplan.

Hela gatan Dalgränd inklusive befintlig del och förlängningen fram till Tyresövägen har fått det nya namnet Bollmora allé.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 februari till och med 25 mars 2008. Under samrådstiden inkom 13 yttranden.

142 Detaljplan för skola och förskola på fd. brädgårdsområdet – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för skola och förskola på fd. brädgårdsområdet ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunens planberedning att ta fram en ny detaljplan för det s.k. brädgårdsområdet för att göra ett skolbygge möjligt.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 juni till och med 5 september 2008. Under samrådstiden inkom 13 synpunkter.

143 Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1 antas

Ärendebeskrivning
I samband med upprättande av nya detaljplaner i Östra Tyresö har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna för kostnadsfördelningen i förslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 13 november 2007 – 11 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Ytterliggare två yttranden inkom efter samrådstidens utgång.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni till och med 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

144 Energiplan för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Energiplan för Tyresö kommun antas

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har fått uppdraget att upprätta en energiplan för Tyresö kommun. Förslaget består av två delar: En beslutsdel med kommunens strategier, mål och åtaganden samt en informationsdel. Informationsdelen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver infrastrukturen och aktuell energisituation i Tyresö kommun samt diskuterar energisystemets risker, sårbarheter och framtida utvecklingsvägar.

145 Avrapportering – KRÖS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillämpa utredningens resultat i kommande fysisk planläggning och prövning av bygglov för bebyggelse inom riskområden för ras, skred och översvämning

Ärendebeskrivning
Utredningen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen i Tyresö kommun med anled­ning av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och de klimatscenarier som tagits fram av FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut). Uppdraget bestod i att undersöka om och i så fall var eventuella riskområden för ras, skred och erosion finns i kommunen. Uppdraget innefattade även en be­döm­ning av om kommunen snarast kan göra något för att minska framtida problem och vad detta i så fall skulle vara.

I rapporten redovisas utredningsresultat och lämpliga åtgärder.

146 Remiss angående samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förvaltningens förslag till remissvar antas och lämnas till KSL

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms Län har tagit fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner avseende introduktion av nyanlända. Förslaget har sänts ut på remiss för synpunkter.

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett svar där man huvudsakligen ställer sig positiva till förslaget då kvaliteten i introduktionen av nyanlända förhoppningsvis kommer att höjas genom denna överenskommelse. Det måste dock vara klart att kommunerna får full ekonomisk ersättning från staten enligt gällande regler. Förvaltningen förutsätter att detta är ett inriktningsdokument så att det ger utrymme för separata avtal utifrån regionens behov och förutsättningar.

Ärendets beredning
Ärendet behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-10-23.

147 Sport Campus Sweden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun begär medlemskap i Sport Campus Sweden för 2009

- Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare till styrelsen för Sport Campus Sweden

- Kostnaderna för medlemskap samt övriga utvecklingskostnader belastar kommunchefens utvecklingsmedel

- Kommunstyrelsen överlämnar frågan om frikort till kultur- och fritidsnämnden att behandla

- Kommunstyrelsen prövar senast 09-11-30 frågan om fortsatt medlemskap i Sport campus Sweden

Ärendebeskrivning
Haninge kommun bildade för ett antal år sedan Haninge Idrottscampus tillsammans med den regionala idrotten och företrädare för högskolorna KTH, KI och Södertörns högskola. Syftet var att ge unga elitidrottare möjlighet att på bättre sätt än vanligt kunna kombinera elitidrott med studier.

För att gå vidare med verksamheten byter man nu namn till Sport Campus Sweden och inbjuder andra kommuner i regionen att delta i satsningen.

Hittills har Stockholm, Huddinge och Nynäshamn deklarerat intresse för att delta.

148 Personalpolicy för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Personalpolicy för Tyresö kommun antas

Ärendebeskrivning
En projektgrupp bestående av representanter från kansli- och personalkontoret och arbetstagarorganisationerna har tagit fram ett förslag till en personalpolicy för Tyresö kommun.

Ambitionen har varit att så många medarbetare som möjligt ska tycka till och vara delaktiga i processen som leder fram till ett slutligt dokument. Policyn har diskuterats på enheternas arbetsplatsträffar och man har lämnat sina synpunkter till arbetsgruppen. Arbetstagarorganisationerna samt strategiska och taktiska chefer har också lämnat sina synpunkter.

Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller alla
medarbetare i Tyresö kommun. Personalpolicyn beskriver värderingar och
förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet och främja våra möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Personalpolicyn omfattar vårt synsätt inom fem viktiga områden:

• Delaktighet och samverkan
• Hälsa och arbetsmiljö
• Jämställdhet och mångfald
• Förbättring och utveckling
• Lönebildning och arbetsvillkor

149 Val till kommunstyrelsens budgetberedning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Christina Hinnas (m) godkänns

- Andreas Jonsson (m) väljs till ny ersättare i budgetberedningen

Ärendebeskrivning
Christina Hinnas (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i budgetberedningen. Till ny ersättare föreslås Andreas Jonsson (m).

150 Motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor.

I motionen föreslås:

- att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden direktiv om att avtal ska skrivas med våra privata förskolor

- att avtalet ska innehålla krav på att de privata förskolorna ska sträva mot att uppfylla Skolverkets riktlinjer och de av Tyresö kommun antagna målen för förskolan

- att det i avtalet ska stå att de privata förskolorna ska inkomma med årliga verksamhetsberättelser

- att vi ställer krav på att de privata förskolorna årligen inkommer med kvalitetsredovisningar

- att kommunen ska ha full rätt till insyn för att följa upp att kommunens mål och kvalitetskrav uppfylls

- att det finns en paragraf som säger att om avtalet inte uppfylls i enlighet med mål och krav ska detta åtgärdas i annat fall kan avtalet med en rimlig uppsägningstid sägas upp

- att de privata förskolorna har samma skyldigheter att ta emot våra barn som de kommunala

Ärendets beredning
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

151 Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Johan Rydén (mp) har lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan.

I motionen föreslås:

- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på fördelning av den socioekonomiska ersättningen

- att Forellskolan tilldelas socioekonomisk ersättning, även retroaktivt med anledning av det förändrade elevunderlaget

Ärendets beredning
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

152 Motion om grön hälsa med natur och djur

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om grön hälsa med natur och djur.

I motionen föreslås:

- att ett eller flera projekt om natur och djur i verksamheterna startas i kommunen i enlighet med vad som beskrivs i motionen

Ärendets beredning
Motionen behandlades i socialnämnden 2008-09-24.

153 Motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska se positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar.

I motionen föreslås:

- att kommunen i de fall en majoritet av invånarna på lokalgator inom ett bostadsområde så önskar ska 30-zon införas

- att även informera invånarna i Tyresö kommun om ovanstående

Ärendets beredning
Tekniska kontoret har sammanställt ett yttrande.

154 Motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska arbeta utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar.

I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun vid exploateringar ska arbeta enligt balanseringsprincipen

Ärendets beredning
Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande.

155 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:65 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet

2008:66 Budgetpropositionen för år 2009

2008:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009

2008:68 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2008:69 Preliminär utjämning 2009 m.m.

2008:70 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011

2008:72 Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel


Övriga meddelanden

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Sammanträdesprotokoll 2008-09-16

Naturskyddsföreningen
- Blivande naturreservaten Klövberget och Dyviks lövängar

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
- Nationaldagsfirandet 2009

Socialdepartementet
- Särtryck ur UNICEF:s handbok om barnkonventionen

Migrationsverket
- Det behövs fler platser för mottagandet av ensamkommande barn

AB Storstockholms lokaltrafik
- Årsberättelse 2007

Stockholm-Mälarregionen
- Inbjudan till slutkonferens ”Framsyn Stockholm-Mälarregionen
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 081028.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§137 Kommunchefens rapport – oktober 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§138 Månadsuppföljning september 2008

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september 2008.

§139 Strategi- och budgetplan 2009

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

  1. fastställa utdebiteringen för 2009 till oförändrade 19,48 per skattekrona

  1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

  1. fastställa mål som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

  1. fastställa driftbudget för 2009 enligt bilagorna 1 och 2

  1. fastställa investeringsbudget för 2009 enligt bilaga 3

  1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2009 enligt bilagorna 4 och 5

  1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

  1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2009-2011

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

______

Ärendebeskrivning

För fjärde året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Strategier

· Mål

· Nyckeltal

· Verksamhetsförändringar

· Uppföljning och utvärdering

· Budget

Ordförandeutlåtande

Alliansen presenterar här en stark budget med många nya satsningar. Det budgeterade resultatet ligger på drygt 2 procent av verksamhetens nettoomslutning, vilket ligger strax över den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade nivån för god ekonomisk hushållning. Resultatet är helt i överensstämmelse med den av kommunfullmäktige beslutade nivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Vi kan presentera en stark budget trots att prognoserna för skatteintäkterna fått revideras ner ett par gånger sedan sommaren som en följd av den begynnande globala lågkonjunkturen i finanskrisens spår. Detta påverkar naturligtvis även svensk ekonomi och arbetsmarknad även om vi hittills klarat oss jämförelsevis bra. Vi har ännu inte kunnat märka någon ökande arbetslöshet bland tyresöborna. Men prognoserna för riket slår genast igenom även på våra skatteintäkter p g a inkomstskatteutjämningen.

Osäkerheten för den närmaste framtiden har blivit större. Det är då extra viktigt med en stark budget. Vi har också en viss marginal för eventuell ytterligare intäktsminskning eller oförutsedda kostnader till följd av höstens turbulens.

Den extra satsning på grundskolan som gjordes i årets budget fortsätter under 2009 med ett lika stort belopp. Resursenheten inom socialnämndens område får ett extra tillskott p g a det ökande antalet anmälningar och insatser för barn och ungdomar. I Alliansens förord till budgeten beskrivs de viktigaste satsningarna i korthet.

Vi omvandlar tidigare investeringsbudget till ett investeringsprogram. Det sker alltid mer eller mindre omfattande förändringar för de olika investeringsobjekten under budgetåret. Vår avsikt är därför att en eller ett par gånger under budgetåret presentera uppdaterade program för fullmäktiges beslut.

Investeringsbehoven är fortsatt stora men vi har haft ambitionen att begränsa investeringarna till en nivå som vi kan klara utan ytterligare upplåning. Vi ligger nu strax över den nivån, men på en betydligt lägre nivå än för 2008. Jag tror att vi skall klara 2009 års investeringsprogram inom nuvarande låneram. Större investeringar beskrivs även de i korthet i förordet.

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2009.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§140 Detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - antas

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för etapp 5, området Orrnäset – Breviksvägen, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnader av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Förslaget var ute på samråd under tiden 1 juni 2006 – 26 juni 2006. Under samrådstiden inkom 18 skrivelser, ytterliggare en inkom efter samrådstidens utgång. Under tiden 25 oktober 2007 - 8 november 2007 hölls ett extra samråd. Under denna tid inkom en skrivelse.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni – 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 21 yttranden.

§141 Detaljplan för Dalgränds förlängning område för gata och cirkulationsplatser – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Dalgränds förlängning ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. En av de åtgärder som beskrivs i programmet är en ny tillfart till Tyresö centrum. Den nya gatan planeras att vara en förlängning av Dalgränd och ansluta Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Kommunstyrelsens planberedning gav 2007-09-12 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Dalgränds förlängning samt för bostäder på området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg.

Kommunen har valt att hantera förlängningen av Dalgränd och de två nya cirkulationslplatserna vid Dalgränds förlängning och Tyresövägen och vid Dalgränd och Björkbacksvägen i denna detaljplan och de planerade bostäderna i området mellan Axel Wennergrens väg och Wättinge gårdsväg i en egen detaljplan.

Hela gatan Dalgränd inklusive befintlig del och förlängningen fram till Tyresövägen har fått det nya namnet Bollmora allé.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 februari till och med 25 mars 2008. Under samrådstiden inkom 13 yttranden.

§142 Detaljplan för skola och förskola på fd. brädgårdsområdet – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för skola och förskola på fd. brädgårdsområdet ställs ut för granskning

Jäv

Hans Lindberg (m) och Kerstin Bergsman (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av den ökade inflyttningen till Tyresö Strand och kommunens östra delar har behovet av en ny skola och förskola i området ökat.

Den 16 januari 2008 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunens planberedning att ta fram en ny detaljplan för det s.k. brädgårdsområdet för att göra ett skolbygge möjligt.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 juni till och med 5 september 2008. Under samrådstiden inkom 13 synpunkter.

§143 Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för inre Brevik – etapp 1 antas

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av nya detaljplaner i Östra Tyresö har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna för kostnadsfördelningen i förslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 13 november 2007 – 11 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Ytterliggare två yttranden inkom efter samrådstidens utgång.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni till och med 5 september 2008. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

§144 Energiplan för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Energiplan för Tyresö kommun antas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om bilpool.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har fått uppdraget att upprätta en energiplan för Tyresö kommun. Förslaget består av två delar: En beslutsdel med kommunens strategier, mål och åtaganden samt en informationsdel. Informationsdelen analyserar de globala, nationella och regionala målen, beskriver infrastrukturen och aktuell energisituation i Tyresö kommun samt diskuterar energisystemets risker, sårbarheter och framtida utvecklingsvägar.

Ordförandeförslag

Energiplanen för Tyresö kommun antas.

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar att det i planen skrivs in att kommunen ska initiera och medverka till en bilpool i Tyresö för att minska transportmängden samt i övrigt bifall till planen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§145 Avrapportering – KRÖS

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillämpa utredningens resultat i kommande fysisk planläggning och prövning av bygglov för bebyggelse inom riskområden för ras, skred och översvämning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Utredningen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen i Tyresö kommun med anled­ning av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och de klimatscenarier som tagits fram av FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och SMHI (Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut). Uppdraget bestod i att undersöka om och i så fall var eventuella riskområden för ras, skred och erosion finns i kommunen. Uppdraget innefattade även en be­döm­ning av om kommunen snarast kan göra något för att minska framtida problem och vad detta i så fall skulle vara.

I rapporten redovisas utredningsresultat och lämpliga åtgärder.

§146 Remiss angående samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Kommunstyrelsens beslut

- Förvaltningens förslag till remissvar antas och lämnas till KSL

______

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län har tagit fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner avseende introduktion av nyanlända. Förslaget har sänts ut på remiss för synpunkter.

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett svar där man huvudsakligen ställer sig positiva till förslaget då kvaliteten i introduktionen av nyanlända förhoppningsvis kommer att höjas genom denna överenskommelse. Det måste dock vara klart att kommunerna får full ekonomisk ersättning från staten enligt gällande regler. Förvaltningen förutsätter att detta är ett inriktningsdokument så att det ger utrymme för separata avtal utifrån regionens behov och förutsättningar.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2008-10-23.

§147 Sport Campus Sweden

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

______

§148 Personalpolicy för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Personalpolicy för Tyresö kommun antas

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

En projektgrupp bestående av representanter från kansli- och personalkontoret och arbetstagarorganisationerna har tagit fram ett förslag till en personalpolicy för Tyresö kommun.

Ambitionen har varit att så många medarbetare som möjligt ska tycka till och vara delaktiga i processen som leder fram till ett slutligt dokument. Policyn har diskuterats på enheternas arbetsplatsträffar och man har lämnat sina synpunkter till arbetsgruppen. Arbetstagarorganisationerna samt strategiska och taktiska chefer har också lämnat sina synpunkter.

Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller alla

medarbetare i Tyresö kommun. Personalpolicyn beskriver värderingar och

förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet och främja våra möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare.

Personalpolicyn omfattar vårt synsätt inom fem viktiga områden:

• Delaktighet och samverkan

• Hälsa och arbetsmiljö

• Jämställdhet och mångfald

• Förbättring och utveckling

• Lönebildning och arbetsvillkor

§149 Val till kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen från Christina Hinnas (m) godkänns

- Andreas Jonsson (m) väljs till ny ersättare i budgetberedningen

______

Ärendebeskrivning

Christina Hinnas (m) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i budgetberedningen. Till ny ersättare föreslås Andreas Jonsson (m).

§150 Motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till reservationen som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor.

I motionen föreslås:

- att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden direktiv om att avtal ska skrivas med våra privata förskolor

- att avtalet ska innehålla krav på att de privata förskolorna ska sträva mot att uppfylla Skolverkets riktlinjer och de av Tyresö kommun antagna målen för förskolan

- att det i avtalet ska stå att de privata förskolorna ska inkomma med årliga verksamhetsberättelser

- att vi ställer krav på att de privata förskolorna årligen inkommer med kvalitetsredovisningar

- att kommunen ska ha full rätt till insyn för att följa upp att kommunens mål och kvalitetskrav uppfylls

- att det finns en paragraf som säger att om avtalet inte uppfylls i enlighet med mål och krav ska detta åtgärdas i annat fall kan avtalet med en rimlig uppsägningstid sägas upp

- att de privata förskolorna har samma skyldigheter att ta emot våra barn som de kommunala

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§151 Motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s-gruppen) hänvisar till det särskilda yttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrandet som lämnades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Johan Rydén (mp) har lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan.

I motionen föreslås:

- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på fördelning av den socioekonomiska ersättningen

- att Forellskolan tilldelas socioekonomisk ersättning, även retroaktivt med anledning av det förändrade elevunderlaget

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-09-24.

§152 Motion om grön hälsa med natur och djur

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om grön hälsa med natur och djur.

I motionen föreslås:

- att ett eller flera projekt om natur och djur i verksamheterna startas i kommunen i enlighet med vad som beskrivs i motionen

Ärendets beredning

Motionen behandlades i socialnämnden 2008-09-24.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska anses besvarad

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§153 Motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska se positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar.

I motionen föreslås:

- att kommunen i de fall en majoritet av invånarna på lokalgator inom ett bostadsområde så önskar ska 30-zon införas

- att även informera invånarna i Tyresö kommun om ovanstående

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har sammanställt ett yttrande.

§154 Motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska arbeta utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar.

I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun vid exploateringar ska arbeta enligt balanseringsprincipen

Ärendets beredning

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande.

§155 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:65 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet

2008:66 Budgetpropositionen för år 2009

2008:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2008/2009

2008:68 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2008:69 Preliminär utjämning 2009 m.m.

2008:70 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011

2008:72 Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel

Övriga meddelanden

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2008-09-16

Naturskyddsföreningen

- Blivande naturreservaten Klövberget och Dyviks lövängar

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

- Nationaldagsfirandet 2009

Socialdepartementet

- Särtryck ur UNICEF:s handbok om barnkonventionen

Migrationsverket

- Det behövs fler platser för mottagandet av ensamkommande barn

AB Storstockholms lokaltrafik

- Årsberättelse 2007

Stockholm-Mälarregionen

- Inbjudan till slutkonferens ”Framsyn Stockholm-Mälarregionen