Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-11-25

Sammanträde 2008-11-25

Datum
Klockan
Plats

156 Kommunchefens rapport – november 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

157 Månadsuppföljning oktober 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2008.

158 Tillgänglighetshandbok

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar tillgänglighetshandboken

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige (KF) antog i juni 2005 en handikapplan ”ökad delaktighet för personer med funktionshinder” för åren 2005-2007. En av de föreslagna åtgärderna i handikapplanen var att ta fram ett basanpassningsprogram som ett underlag för planering- och nyproduktion av bostäder. Uppdraget utökades under planperioden till att omfatta även offentliga lokaler och utomhusmiljön. Efter det att uppdraget utökades har det bytt namn från basanpassningsprogram till det mera moderna ”Tillgänglighetshandbok”. I den nyligen av KF antagna Tillgänglighetsplanen (f.d. Handikappsplanen) för åren 2008-2010 finns ett åtagande att KF ska besluta om en Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun under 2008.

Tillgänglighetshandboken gäller för nyproduktion och väsentlig ombyggnad av flerbostadshus, gruppbyggda småhus, offentliga- och kommersiella lokaler samt utomhusmiljöer. Befintliga kommunala lokaler, anläggningar och utomhusmiljöer bör förbättras med hänsyn till nyttan av åtgärderna inom ramen för kommunens ekonomiska resurser.

Tillgänglighetshandboken ska användas i den löpande planeringen samt finnas med som bilaga i detaljplanerna samt som en bestämmelse i kommande exploateringsavtal.

Tillgänglighetshandboken ska följas upp en gång varje år och vid behov justeras.

159 Samrådsyttrande angående regionplaneförslag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun antar det förslag till yttrande som tagits fram av de åtta Södertörnskommunerna gemensamt

Ärendebeskrivning
Förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010, är ute på samråd fram till den 28 november. De åtta Södertörnskommunerna har arbetat fram ett förslag till gemensamt yttrande (se bilaga). Därutöver kommer några av Södertörnskommunerna att lämna in egna yttranden, där man tar upp mera kommunspecifika problem eller där den enskilda kommunen har en annan uppfattning i en viss fråga än någon/några av de övriga Södertörnskommunerna.

I Tyresös fall finns det enligt stadsbyggnadskontorets uppfattning inte någon sådan kommunspecifik fråga som är av sådan regional betydelse att den skulle påverka utformningen av RUFS 2010. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att Tyresö nöjer sig med att skriva under det gemensamma yttrandet från de åtta Södertörnskommunerna. Om Tyresö i ett senare skede vill framföra en eller flera synpunkter kommer det att finnas möjlighet till detta under den kommande utställningen av Regionplaneförslaget som beräknas ske september 2009-januari 2010.

160 Reviderad taxa för avfallsavgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2009

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2007, § 82, nu gällande taxa för avfallstjänster.

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt till följd av fördyringar för entreprenader och tillhörande tjänster främst orsakade av allmänt höjda kostnader för el, bränslen, personalkostnader och material. Detta har därför gett effekter på de index som reglerar avfallshanteringen. Avgiftsnivåerna i nuvaran­de avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader. Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2007 ökat och påverkats av följande faktorer;

entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt-okt) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Nuvarande taxa är baserad på ingån­get entreprenadavtal (fr.o.m. 1 oktober 2006) och priser i enlighet med detta. Första indexuppräkningen 1 januari 2007 baserades på tidi­gare 3 månaders indexeringsperiod 1 okt – 31 dec 2006 innebar en indexsänk­ning med 0,5 %.

Sedan gällande taxan beslutades har indexutfallet för hela indexerings­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 uppgått till 5,87 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 5,73 %. Ett samlat behov av index­ uppräkning uppgår därför till totalt 11,60 %. För slamhanteringen innebar motsvarande 3 månaders indexerings­period till 1 januari 2007 en indexsänkning med 1,3 %. Indexutfallet för hela ­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 har uppgått till 4,67 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för
1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 6,75 %. Totalt 11,42%.

Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insam­ling och des­truktion av hushållens farliga avfall. Indexutfallet för hela ­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 har uppgått till 5,87 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 4,26 %.

Dessutom har mängderna grovavfall som mottagits vid kretslopps­centralen ökat med 4,6 % mellan åren 2006 – 2007 och det slutliga utfallet för 2008 pekar på fortsatt stora mängder. Dessa ökade volymer medför större kostnader för destruktion av olika utsorterade avfalls­slag.

Parallellt med ökade avfallsmängder så har även besöksfrekvensen vid Kretsloppcentralen också ökat stadigt jämfört med tidigare år (2006 – 68 500 och 2007 – 73 600 besök). För att öka tillgängligheten vid an­lägg­ningen föreslås ökat öppet­hållande i viss mån dagtid, men främst med att kvällsöppet införs för samtliga dagar måndag – torsdag. Gällande index för behandlings- och transportkostnaderna för grovav­fall har ökat med 10,13 % för perioden januari 2007 – oktober 2009 vilket måste korrigeras i ny avfallstaxa.

Ett nytt system för hämtning av hushållsavfall, i första hand från en­bostadshus, har testats i två provområden och utvärderas innan utgång­en av 2008. Utveckling och införande av detta system förväntas ske i större delar av kommunen. Detta system kommer att innebära att kun­den kommer att kunna använda sig av s.k. behovshämt­ning av hushålls­avfallet. Abonnenten avgör då själv när avfall ska hämtas samt betalar bara för de antal gånger som kärl tömts. Detta hämt­system gynnar där­för de hushåll ekonomiskt som källsorterar och åter­vin­ner delar av sitt avfall.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny renhållningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning.

Kommunens hushållsavfall behandlas vid Högdalenverket i enlighet med pågående avtal med Fortum Värme AB. Avtalspriset inklusive deponiskatt och förbränningskatt är oförändrat från och med 1 januari 2009 jämfört med gällan­de renhållningsbudget och avfallstaxa, 623 kr/ton (drygt 5,7 Mkr/år). Föreslagen ny taxa innehåller därför ingen kompensation för ökade behand­lings­kostnader.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende avfallstaxa innebär att taxejus­tering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrel­sen.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

161 Reviderad taxa för vatten- och avloppsavgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad taxa för brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2007, § 52, nu gällande VA-taxa vilket innebar en justering av både anlägg­nings- och brukningsavgifter.

Utbyggnadskostnaderna av VA har fortsatt öka till följd av all­männa prisök­ningar och stigande konsumentprisindex (KPI). Nivåerna för brukningsav­gifter i nuvarande taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna drift­kostnader inom VA-verksamheten. Brukningsavgifterna enligt § 13 i gällande VA-taxa baseras på KPI för april 2007 (289,8) och som för september 2008 uppgår till 305,1.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny taxa med justering av bruk­ningsavgifterna­ i gällande taxa, § 13, enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå med 5,3 % för att till­godose behoven för kostnads­täckning som följd av höjda KPI. Avgiftsändringen innebär att bruknings­avgiften för renvatten höjs från nuvarande 15,15 kr till 15,95 kr inklusive moms per m3.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende VA-taxa innebär att taxejus­tering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrel­sen.

Den beslutade ändringen av brukningsavgifterna tillämpas från och med debi­teringsperioden efter den dag som angetts i kommunstyrelsens beslut som för vissa VA-abonnenter då tillämpas från och med 1 december 2008.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

162 Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 07) fastställs

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 42, allmänna bestäm­melser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggning (ABVA).

Nu gällande ABVA har sitt stöd och ursprung i tidigare lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VAL 70).

Den 1 januari 2007 ersattes VAL 70 av lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (LAV 06). Denna nya lagstiftning kräver att nya allmänna bestämmelser tas fram och fastställs av kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny ABVA 07 enligt bilaga 1.
Förslaget innehåller föränd­ringar och anpassning till ny lagstift­ning men sam­tidigt färre bestämmelser jämfört med tidigare, främst för att fokusera på själva användandet av den allmänna anläggningen. Dessutom har bestämmelser rör­an­de lätt tryckavlopp införts som följd av en allt vanligare tillämpning och tidi­gare prövade rättsfall.

Tidigare ABVA innehöll även bestämmelser av upplysningskaraktär vilka nu utgör tillägg till ny ABVA 07 med motsvarande information i form av förkla­ringar och kommentarer till gällande lagstiftning.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

163 Genomförandeavtal om byggande av cirkulationsplats på Gudöbroleden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande avtal mellan Vägverket och Tyresö kommun om byggande av cirkulationsplats på Gudöbroleden, väg 260, vid Alléplan i Trollbäcken

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände den 29 januari 2008, § 8, avsiktsförklaring gällande Gudöbroleden. Syftet med avsiktsförklaringen är att lägga fast en huvudsaklig prioritetsordning samt ansvar för finansiering av vissa åtgärder.

Av avsiktsförklaringen framgår bland annat att Tyresö kommun har för avsikt att bekosta projektering och byggnation av en cirkulationsplats vid Alléplan. Projekteringen ska utföras under 2008 och genomförandet ska påbörjas 2009.

Av genomförandeavtalet framgår bland annat att kommunen bekostar byggandet av en ny cirkulationsplats vid Alléplan, ny bussutfart samt längre busshållplatsficka vid Gudöbroleden. Ytterligare detaljer framgår av genomförandeavtalet.

Kostnaden på 5,1 miljoner kronor finansieras från kommunens finansförvaltning. Det innebär att det prognostiserade överskottet för 2008 minskar med motsvarande belopp.

164 Grönplan för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till ny Grönplan godkänns

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny grönplan för kommunen, den tredje i ordningen. Uppdraget har lämnats av kommunstyrelsen till kontoret. Den nu gällande grönplanen är från 1997 och det finns ett stort behov av en ny utgåva. Syftet med grönplanen är att kort och samlat redovisa alla åtgärdsbehov för kommunens parker, naturmark och trafiknära grönytor. Planen är tänkt att användas främst som verktyg i budgetprocessen, för att ge ett stort urval av angelägna åtgärdsförslag av både underhålls- såväl av investeringskaraktär.

I det aktuella förslaget till grönplan redovisas 65 olika åtgärder, från mindre underhållsprojekt till hela parkanläggningar. Förslagen är indelade i tre grupper utifrån angelägenhetsgrad. Planen redovisar förslagen även på kartor, tätorten Tyresö har delats upp i tio kommundelar. Eftersom grönplanens hållbarhetstid är fem-sex år så redovisas inga kostnader för projekten.

165 Slutredovisning av projektet ”Vem bryr sig?”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har genomfört ett antal aktiviteter inom projektet som redovisas i bilaga. Projektet avslutas och arbetet mot nedskräpning fortsätter inom tekniska kontorets linjearbete.

166 Medverkan i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun medverkar i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun planerar att delta i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet. För Tyresös del innebär det en del arbete med resultatinsamling samt ett eventuellt behov av att komplettera de brukarundersökningar som redan görs med ytterligare någon fråga. Totalt har ytterligare 30 kommuner anmält sig att delta. Intresset hos övriga Södertörnskommuner undersöks också. Starten sker den 27 Oktober. Därefter påbörjas resultatinsamlingar och sammanställningar. I början av 2009 samlas alla deltagande kommuner för att delge varandra resultaten och goda exempel.

167 Sport Campus Sweden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun begär medlemskap i Sport Campus Sweden för 2009

- Kommunstyrelsen utser en ledamot och en ersättare till styrelsen för Sport Campus Sweden

- Kostnaderna för medlemskap samt övriga utvecklingskostnader belastar kommunchefens utvecklingsmedel

- Kommunstyrelsen överlämnar frågan om frikort till kultur- och fritidsnämnden att behandla

- Kommunstyrelsen prövar senast 09-11-30 frågan om fortsatt medlemskap i Sport campus Sweden

Ärendebeskrivning
Haninge kommun bildade för ett antal år sedan Haninge Idrottscampus tillsammans med den regionala idrotten och företrädare för högskolorna KTH, KI och Södertörns högskola. Syftet var att ge unga elitidrottare möjlighet att på bättre sätt än vanligt kunna kombinera elitidrott med studier.

För att gå vidare med verksamheten byter man nu namn till Sport Campus Sweden och inbjuder andra kommuner i regionen att delta i satsningen.

Hittills har Stockholm, Huddinge och Nynäshamn deklarerat intresse för att delta.

168 Hantering av personuppgifter enligt PUL

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Uppdrag som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren

- Uppdrag som personuppgiftsombud tilldelas kommunkansliets jurist

Ärendebeskrivning
Kansli och personalkontoret föreslår att hanteringen av personuppgifter ska fördelas mellan två personer på varje nämnd. Dels ska en registeransvarig förteckna register och hålla reda på vilka behandlingar som förekommer inom nämndens verksamhetsområde enligt personuppgiftslagen. Dels ska ett personuppgiftsombud se till att reglerna i personuppgiftslagen följs och fungerar. Personuppgiftsombudet ska dessutom fungera som en länk till allmänheten. Förvaltningen föreslår att uppdraget som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren. Uppdraget som personuppgiftsombud tilldelas kommunkansliets jurist.

169 Årsarvode till förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,5 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med första april 2008

Ärendebeskrivning
I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 06-12-14 § 25, ges förhandlingsdelegationen följande uppdrag:

Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande årsarvoden avgörs av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegationen har också att fortlöpande ompröva beloppen med hänsyn till chefstjänstemännens löneutveckling.

Lönerna har under 2008 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens chefer.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-11-04.

170 Timarvode till förtroendevalda

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Timarvoden till förtroendevalda höjs från nuvarande 150 kronor per timme till 155 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med första januari 2009

Ärendebeskrivning
I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 06-12-14 § 25, ges kommunstyrelsen följande uppdrag:

Kommunstyrelsen har att i samband med lönerevision revidera timarvodet så att det i stort följer de anställdas löneutveckling.

Lönerna har under 2008 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens anställda med hänsyn tagen till de centrala avtalens innehåll i fråga om giltighetstid och löneutbetalningstillfälle.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-11-04.

171 Ersättning till kommunala vigselförrättare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun inför kommunalt arvode till vigselförrättare

- Även personer boende utanför Tyresö kommun ges möjlighet till vigsel i Tyresö kommun enligt förslag

Ärendebeskrivning
För att nå en likhet med övriga arvoden föreslås att ett kommunalt arvode om 290 kronor per vigsel inrättas. Vidare föreslås att även personer boende utanför kommunen ges möjlighet att vigas av kommunens förrättare mot en kostnad om 500 kronor.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-10-06.

172 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton m.m. uppdateras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” behöver uppdateras då organisationsförändringar gjort det befintliga regelverket inaktuellt. Servicekontoret har utarbetat ett uppdaterat förslag.

173 Genomförd internkontroll – kommunstyrelseförvaltningen 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Den utförda granskningen godkänns

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunstyrelsen om en internkontrollplan med ett antal granskningsmoment. Resultatet av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen.

174 IT-strategi för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns IT-strategi 2009-2011 godkänns

Ärendebeskrivning
För att utveckla kommunens verksamhet med hjälp av IT behövs en tydlig och medveten strategi. Den utgör en vägledande faktor som får IT-verksamheten relaterad till och styrd av verksamhetens krav och prioriteringar via ett ”icke-tekniskt” perspektiv.

IT-strategin upprättas i cykler om 3 år som ett kommunövergripande dokument. IT-planer upprättas årligen och beskriver aktiviteter som på kort sikt behövs för att uppnå målen med IT-strategin.

Inriktningsområdena i IT-strategin är för att säkerställa:

- Förbättrad tillgängligheten och ökad service
- Det demokratiska engagemanget
- En effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet
- Samverkan och samarbete
- Säkerhet

175 Ändring av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i november 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde som tidigare beslutats till torsdagen den 19 november föreslås flyttas till onsdagen den 18 november.

176 Motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Anita Mattsson (s) har lämnat in en motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att bereda alla elever som så vill möjlighet att delta i sommarskola.

Ärendets beredning
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-10-22.

177 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär
2008:73 Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL

2008:74 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

2008:75 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 – Beräkning av anställningstid för itermittent anställd

2008:77 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 – några nyheter på arbetslivets område

Övriga meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2009

Sveriges Kommuner och Landsting
- Organiserad vidareflyttning av nyanlända

Sveriges Kommuner och Landsting
- Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

Sveriges Kommuner och Landsting
- Inbjudan till nätverk, skapa överenskommelser med civilsamhället – den sociala ekonomin

Arbetsförmedlingen
- Sveriges framtida arbetskraft är här nu, anställ nyanländ kompetens på instegsjobb

Krisberedskapsmyndigheten
- Ansök om kompetensstöd för anslutning till Rakelsystemet
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 081125.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§156 Kommunchefens rapport – november 2008

Dnr 08/KS 032 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§157 Månadsuppföljning oktober 2008

Dnr 08/KS 075 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2008.

§158 Tillgänglighetshandbok

Dnr 08/KSM 0738

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar tillgänglighetshandboken

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Särskilt yttrande

Bengt Bergström (c) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige (KF) antog i juni 2005 en handikapplan ”ökad delaktighet för personer med funktionshinder” för åren 2005-2007. En av de föreslagna åtgärderna i handikapplanen var att ta fram ett basanpassningsprogram som ett underlag för planering- och nyproduktion av bostäder. Uppdraget utökades under planperioden till att omfatta även offentliga lokaler och utomhusmiljön. Efter det att uppdraget utökades har det bytt namn från basanpassningsprogram till det mera moderna ”Tillgänglighetshandbok”. I den nyligen av KF antagna Tillgänglighetsplanen (f.d. Handikappsplanen) för åren 2008-2010 finns ett åtagande att KF ska besluta om en Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun under 2008.

Tillgänglighetshandboken gäller för nyproduktion och väsentlig ombyggnad av flerbostadshus, gruppbyggda småhus, offentliga- och kommersiella lokaler samt utomhusmiljöer. Befintliga kommunala lokaler, anläggningar och utomhusmiljöer bör förbättras med hänsyn till nyttan av åtgärderna inom ramen för kommunens ekonomiska resurser.

Tillgänglighetshandboken ska användas i den löpande planeringen samt finnas med som bilaga i detaljplanerna samt som en bestämmelse i kommande exploateringsavtal.

Tillgänglighetshandboken ska följas upp en gång varje år och vid behov justeras.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Tillgänglighetshandboken enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det skrivs in i handboken att kommunen rekomenderar att hiss bör installeras i flerbostadshus i fler än ett våningsplan. Eventuella avsteg från detta ska redovisas i detaljplan eller exploateringsavtal.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§159 Samrådsyttrande angående regionplaneförslag

Dnr 08/KS 229 211

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun antar det förslag till yttrande som tagits fram av de åtta Södertörnskommunerna gemensamt

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010, är ute på samråd fram till den 28 november. De åtta Södertörnskommunerna har arbetat fram ett förslag till gemensamt yttrande (se bilaga). Därutöver kommer några av Södertörnskommunerna att lämna in egna yttranden, där man tar upp mera kommunspecifika problem eller där den enskilda kommunen har en annan uppfattning i en viss fråga än någon/några av de övriga Södertörnskommunerna.

I Tyresös fall finns det enligt stadsbyggnadskontorets uppfattning inte någon sådan kommunspecifik fråga som är av sådan regional betydelse att den skulle påverka utformningen av RUFS 2010. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att Tyresö nöjer sig med att skriva under det gemensamma yttrandet från de åtta Södertörnskommunerna. Om Tyresö i ett senare skede vill framföra en eller flera synpunkter kommer det att finnas möjlighet till detta under den kommande utställningen av Regionplaneförslaget som beräknas ske september 2009-januari 2010.

§160 Reviderad taxa för avfallsavgifter

Dnr 08/KSM 0759

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2009

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 15 november 2007, § 82, nu gällande taxa för avfallstjänster.

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt till följd av fördyringar för entreprenader och tillhörande tjänster främst orsakade av allmänt höjda kostnader för el, bränslen, personalkostnader och material. Detta har därför gett effekter på de index som reglerar avfallshanteringen. Avgiftsnivåerna i nuvaran­de avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader. Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2007 ökat och påverkats av följande faktorer;

  • entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt-okt) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Nuvarande taxa är baserad på ingån­get entreprenadavtal (fr.o.m. 1 oktober 2006) och priser i enlighet med detta. Första indexuppräkningen 1 januari 2007 baserades på tidi­gare 3 månaders indexeringsperiod 1 okt – 31 dec 2006 innebar en indexsänk­ning med 0,5 %.

Sedan gällande taxan beslutades har indexutfallet för hela indexerings­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 uppgått till 5,87 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 5,73 %. Ett samlat behov av index­ uppräkning uppgår därför till totalt 11,60 %. För slamhanteringen innebar motsvarande 3 månaders indexerings­period till 1 januari 2007 en indexsänkning med 1,3 %. Indexutfallet för hela ­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 har uppgått till 4,67 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för

1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 6,75 %. Totalt 11,42%.

  • Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insam­ling och des­truktion av hushållens farliga avfall. Indexutfallet för hela ­perioden (okt 2006 – okt 2007) och per 1 januari 2008 har uppgått till 5,87 % och för perioden t.o.m. oktober 2008 som styr utfallet för 1 januari 2009 har index uppräknats med ytterligare 4,26 %.

  • Dessutom har mängderna grovavfall som mottagits vid kretslopps­centralen ökat med 4,6 % mellan åren 2006 – 2007 och det slutliga utfallet för 2008 pekar på fortsatt stora mängder. Dessa ökade volymer medför större kostnader för destruktion av olika utsorterade avfalls­slag.

Parallellt med ökade avfallsmängder så har även besöksfrekvensen vid Kretsloppcentralen också ökat stadigt jämfört med tidigare år (2006 – 68 500 och 2007 – 73 600 besök). För att öka tillgängligheten vid an­lägg­ningen föreslås ökat öppet­hållande i viss mån dagtid, men främst med att kvällsöppet införs för samtliga dagar måndag – torsdag. Gällande index för behandlings- och transportkostnaderna för grovav­fall har ökat med 10,13 % för perioden januari 2007 – oktober 2009 vilket måste korrigeras i ny avfallstaxa.

  • Ett nytt system för hämtning av hushållsavfall, i första hand från en­bostadshus, har testats i två provområden och utvärderas innan utgång­en av 2008. Utveckling och införande av detta system förväntas ske i större delar av kommunen. Detta system kommer att innebära att kun­den kommer att kunna använda sig av s.k. behovshämt­ning av hushålls­avfallet. Abonnenten avgör då själv när avfall ska hämtas samt betalar bara för de antal gånger som kärl tömts. Detta hämt­system gynnar där­för de hushåll ekonomiskt som källsorterar och åter­vin­ner delar av sitt avfall.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny renhållningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning.

Kommunens hushållsavfall behandlas vid Högdalenverket i enlighet med pågående avtal med Fortum Värme AB. Avtalspriset inklusive deponiskatt och förbränningskatt är oförändrat från och med 1 januari 2009 jämfört med gällan­de renhållningsbudget och avfallstaxa, 623 kr/ton (drygt 5,7 Mkr/år). Föreslagen ny taxa innehåller därför ingen kompensation för ökade behand­lings­kostnader.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende avfallstaxa innebär att taxejus­tering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrel­sen.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

§161 Reviderad taxa för vatten- och avloppsavgifter

Dnr 08/KSM 0758

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad taxa för brukningsavgifter för vatten och avlopp fastställs

- Beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som angetts i beslutet

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2007, § 52, nu gällande VA-taxa vilket innebar en justering av både anlägg­nings- och brukningsavgifter.

Utbyggnadskostnaderna av VA har fortsatt öka till följd av all­männa prisök­ningar och stigande konsumentprisindex (KPI). Nivåerna för brukningsav­gifter i nuvarande taxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna drift­kostnader inom VA-verksamheten. Brukningsavgifterna enligt § 13 i gällande VA-taxa baseras på KPI för april 2007 (289,8) och som för september 2008 uppgår till 305,1.

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till ny taxa med justering av bruk­ningsavgifterna­ i gällande taxa, § 13, enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå med 5,3 % för att till­godose behoven för kostnads­täckning som följd av höjda KPI. Avgiftsändringen innebär att bruknings­avgiften för renvatten höjs från nuvarande 15,15 kr till 15,95 kr inklusive moms per m3.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige avseende VA-taxa innebär att taxejus­tering inom ramen för indexuppräkning kan beslutas av kommunstyrel­sen.

Den beslutade ändringen av brukningsavgifterna tillämpas från och med debi­teringsperioden efter den dag som angetts i kommunstyrelsens beslut som för vissa VA-abonnenter då tillämpas från och med 1 december 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

§162 Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

08/KSM 0760

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 07) fastställs

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 16 maj 2002, § 42, allmänna bestäm­melser för användande av Tyresö kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggning (ABVA).

Nu gällande ABVA har sitt stöd och ursprung i tidigare lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar (VAL 70).

Den 1 januari 2007 ersattes VAL 70 av lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (LAV 06). Denna nya lagstiftning kräver att nya allmänna bestämmelser tas fram och fastställs av kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny ABVA 07 enligt bilaga 1.

Förslaget innehåller föränd­ringar och anpassning till ny lagstift­ning men sam­tidigt färre bestämmelser jämfört med tidigare, främst för att fokusera på själva användandet av den allmänna anläggningen. Dessutom har bestämmelser rör­an­de lätt tryckavlopp införts som följd av en allt vanligare tillämpning och tidi­gare prövade rättsfall.

Tidigare ABVA innehöll även bestämmelser av upplysningskaraktär vilka nu utgör tillägg till ny ABVA 07 med motsvarande information i form av förkla­ringar och kommentarer till gällande lagstiftning.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kommunstyrelseutskottet 2008-11-19.

§163 Genomförandeavtal om byggande av cirkulationsplats på Gudöbroleden

Dnr 07/KSM 0860

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande avtal mellan Vägverket och Tyresö kommun om byggande av cirkulationsplats på Gudöbroleden, väg 260, vid Alléplan i Trollbäcken

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen godkände den 29 januari 2008, § 8, avsiktsförklaring gällande Gudöbroleden. Syftet med avsiktsförklaringen är att lägga fast en huvudsaklig prioritetsordning samt ansvar för finansiering av vissa åtgärder.

Av avsiktsförklaringen framgår bland annat att Tyresö kommun har för avsikt att bekosta projektering och byggnation av en cirkulationsplats vid Alléplan. Projekteringen ska utföras under 2008 och genomförandet ska påbörjas 2009.

Av genomförandeavtalet framgår bland annat att kommunen bekostar byggandet av en ny cirkulationsplats vid Alléplan, ny bussutfart samt längre busshållplatsficka vid Gudöbroleden. Ytterligare detaljer framgår av genomförandeavtalet.

Kostnaden på 5,1 miljoner kronor finansieras från kommunens finansförvaltning. Det innebär att det prognostiserade överskottet för 2008 minskar med motsvarande belopp.

§164 Grönplan för Tyresö kommun

Dnr 08/KSM 0762

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny grönplan för kommunen, den tredje i ordningen. Uppdraget har lämnats av kommunstyrelsen till kontoret. Den nu gällande grönplanen är från 1997 och det finns ett stort behov av en ny utgåva. Syftet med grönplanen är att kort och samlat redovisa alla åtgärdsbehov för kommunens parker, naturmark och trafiknära grönytor. Planen är tänkt att användas främst som verktyg i budgetprocessen, för att ge ett stort urval av angelägna åtgärdsförslag av både underhålls- såväl av investeringskaraktär.

I det aktuella förslaget till grönplan redovisas 65 olika åtgärder, från mindre underhållsprojekt till hela parkanläggningar. Förslagen är indelade i tre grupper utifrån angelägenhetsgrad. Planen redovisar förslagen även på kartor, tätorten Tyresö har delats upp i tio kommundelar. Eftersom grönplanens hållbarhetstid är fem-sex år så redovisas inga kostnader för projekten.

§165 Slutredovisning av projektet ”Vem bryr sig?”

Dnr 08/KSM 0761

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har genomfört ett antal aktiviteter inom projektet som redovisas i bilaga. Projektet avslutas och arbetet mot nedskräpning fortsätter inom tekniska kontorets linjearbete.

§166 Medverkan i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”

Dnr 08/KS 205 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun medverkar i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet”

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun planerar att delta i projektet ”Kommunens kvalitet i korthet. För Tyresös del innebär det en del arbete med resultatinsamling samt ett eventuellt behov av att komplettera de brukarundersökningar som redan görs med ytterligare någon fråga. Totalt har ytterligare 30 kommuner anmält sig att delta. Intresset hos övriga Södertörnskommuner undersöks också. Starten sker den 27 Oktober. Därefter påbörjas resultatinsamlingar och sammanställningar. I början av 2009 samlas alla deltagande kommuner för att delge varandra resultaten och goda exempel.

§167 Sport Campus Sweden

Dnr 08/KS 141 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun begär medlemskap i Sport Campus Sweden för 2009

- Kommunstyrelsen uppdrar åt partigrupperna att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen för Sport Campus Sweden

- Kostnaderna för medlemskap samt övriga utvecklingskostnader belastar kommunchefens utvecklingsmedel

- Kommunstyrelsen överlämnar frågan om frikort till kultur- och fritidsnämnden att behandla

- Kommunstyrelsen prövar senast 09-11-30 frågan om fortsatt medlemskap i Sport campus Sweden

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Haninge kommun bildade för ett antal år sedan Haninge Idrottscampus tillsammans med den regionala idrotten och företrädare för högskolorna KTH, KI och Södertörns högskola. Syftet var att ge unga elitidrottare möjlighet att på bättre sätt än vanligt kunna kombinera elitidrott med studier.

För att gå vidare med verksamheten byter man nu namn till Sport Campus Sweden och inbjuder andra kommuner i regionen att delta i satsningen.

Hittills har Stockholm, Huddinge och Nynäshamn deklarerat intresse för att delta.

§168 Hantering av personuppgifter enligt PUL

Dnr 08/KS 221 100

Kommunstyrelsens beslut

- Uppdrag som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren

- Uppdrag som personuppgiftsombud tilldelas kommunkansliets jurist

______

Ärendebeskrivning

Kansli och personalkontoret föreslår att hanteringen av personuppgifter ska fördelas mellan två personer på varje nämnd. Dels ska en registeransvarig förteckna register och hålla reda på vilka behandlingar som förekommer inom nämndens verksamhetsområde enligt personuppgiftslagen. Dels ska ett personuppgiftsombud se till att reglerna i personuppgiftslagen följs och fungerar. Personuppgiftsombudet ska dessutom fungera som en länk till allmänheten. Förvaltningen föreslår att uppdraget som registeransvarig tilldelas nämndsekreteraren. Uppdraget som personuppgiftsombud tilldelas kommunkansliets jurist.

§169 Årsarvode till förtroendevalda

Dnr 08/KS 222 024

Kommunstyrelsens beslut

- Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,5 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med första april 2008

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 06-12-14 § 25, ges förhandlingsdelegationen följande uppdrag:

Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelser rörande årsarvoden avgörs av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegationen har också att fortlöpande ompröva beloppen med hänsyn till chefstjänstemännens löneutveckling.

Lönerna har under 2008 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens chefer.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-11-04.

§170 Timarvode till förtroendevalda

Dnr 08/KS 223 024

Kommunstyrelsens beslut

- Timarvoden till förtroendevalda höjs från nuvarande 150 kronor per timme till 155 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med första januari 2009

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

I bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 06-12-14 § 25, ges kommunstyrelsen följande uppdrag:

Kommunstyrelsen har att i samband med lönerevision revidera timarvodet så att det i stort följer de anställdas löneutveckling.

Lönerna har under 2008 ökat med i genomsnitt 3,5 procent för kommunens anställda med hänsyn tagen till de centrala avtalens innehåll i fråga om giltighetstid och löneutbetalningstillfälle.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-11-04.

§171 Ersättning till kommunala vigselförrättare

Dnr 08/KS 224 024

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun inför kommunalt arvode till vigselförrättare

- Även personer boende utanför Tyresö kommun ges möjlighet till vigsel i Tyresö kommun enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

För att nå en likhet med övriga arvoden föreslås att ett kommunalt arvode om 290 kronor per vigsel inrättas. Vidare föreslås att även personer boende utanför kommunen ges möjlighet att vigas av kommunens förrättare mot en kostnad om 500 kronor.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2008-10-06.

§172 Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 08/KS 225 002

Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton m.m. uppdateras enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” behöver uppdateras då organisationsförändringar gjort det befintliga regelverket inaktuellt. Servicekontoret har utarbetat ett uppdaterat förslag.

§173 Genomförd internkontroll – kommunstyrelseförvaltningen 2008

Dnr 08/KS 226 040

Kommunstyrelsens beslut

- Den utförda granskningen godkänns

______

Ärendebeskrivning

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en internkontrollplan med ett antal granskningsmoment. Resultatet av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen.

§174 IT-strategi för Tyresö kommun

Dnr 08/KS 227 005

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns IT-strategi 2009-2011 godkänns

______

Ärendebeskrivning

För att utveckla kommunens verksamhet med hjälp av IT behövs en tydlig och medveten strategi. Den utgör en vägledande faktor som får IT-verksamheten relaterad till och styrd av verksamhetens krav och prioriteringar via ett ”icke-tekniskt” perspektiv.

IT-strategin upprättas i cykler om 3 år som ett kommunövergripande dokument. IT-planer upprättas årligen och beskriver aktiviteter som på kort sikt behövs för att uppnå målen med IT-strategin.

Inriktningsområdena i IT-strategin är för att säkerställa:

- Förbättrad tillgängligheten och ökad service

- Det demokratiska engagemanget

- En effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet

- Samverkan och samarbete

- Säkerhet

§175 Ändring av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i november 2009

Dnr 08/KS 228 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändras enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde som tidigare beslutats till torsdagen den 19 november föreslås flyttas till onsdagen den 18 november.

§176 Motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun

Dnr 08/KS 105 619

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till ersättaryttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

______

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (s) har lämnat in en motion om att införa sommarskola i Tyresö kommun. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att bereda alla elever som så vill möjlighet att delta i sommarskola.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-10-22.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Yrkande

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

§177 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2008:73 Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL

2008:74 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

2008:75 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 – Beräkning av anställningstid för itermittent anställd

2008:77 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 – några nyheter på arbetslivets område

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2009

Sveriges Kommuner och Landsting

- Organiserad vidareflyttning av nyanlända

Sveriges Kommuner och Landsting

- Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2008

Sveriges Kommuner och Landsting

- Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om pilotstudie för förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan till nätverk, skapa överenskommelser med civilsamhället – den sociala ekonomin

Arbetsförmedlingen

- Sveriges framtida arbetskraft är här nu, anställ nyanländ kompetens på instegsjobb

Krisberedskapsmyndigheten

- Ansök om kompetensstöd för anslutning till Rakelsystemet