Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-02-24

Sammanträde 2009-02-24

Datum
Klockan
Plats

22 Kommunchefens rapport – februari 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

23 Budgetläget 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för den svenska ekonomins utveckling under de närmaste åren förändrades påtagligt under hösten 2008. Det har bland annat medfört att det nationella skatteunderlaget nu beräknas växa långsammare än enligt den prognos som låg till grund för Strategi- och budgetplan 2009. Till det kommer att kommunens befolkning vuxit långsammare än beräknat vilket påverkar både intäkter och kostnader under 2009. Mot den bakgrunden redovisas i bilaga förslag till revidering av ett antal budgetposter.

Ordförandeutlåtande
Som framgår av tjänsteskrivelsen från kommunchefens stab kan skatteintäkterna för 2009 enligt senast tillgängliga prognos beräknas bli ca 17 miljoner kronor lägre än vad som förutsattes i höstens beslut om Strategi- och budgetplan för 2009.

Det framgår också att det, trots lägre skatteintäkter, alltjämt finns förutsättningar att uppnå budgeterat resultat. Det beror på att intäktsbortfallet delvis motverkas av intäkter från den kommunala fastighetsavgiften, men också på att vi av ett antal olika skäl kan räkna med lägre kostnader än budgeterat.

Genom att kommunens befolkning vuxit långsammare än beräknat under 2008, och att förskjutningar i bostadsbyggandet beräknas dra ner tillväxttakten även i år, kommer färre barn och elever än beräknat att finnas i våra verksamheter. Om den nu uppdaterade befolkningsprognosen hade legat till grund för volymkompensationen i anslagen till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skulle anslagen vara respektive 7,4 och 1,3 miljoner kronor lägre.

Genom att de båda berörda nämnderna tillämpar prestationsbaserad ersättning kommer ett minskat barn- och elevantal att innebära att budgetmedel i motsvarande mån finns kvar på centrala konton. Jag anser därför inte att det nu är nödvändigt att revidera anslagen genom ett formellt fullmäktigebeslut. Istället får det ankomma på de båda nämnderna att bevaka att de medel som motsvarar ett lägre barn- och elevantal finns kvar på de centrala anslagen så att ett motsvarande överskott kan redovisas vid året slut. Det bör vara möjligt att på detta vis uppnå samma slutresultat. Jag förutsätter också att det av de månadsrapporter som löpande redovisas för kommunstyrelsen tydligt framgår om utvecklingen följer den vi nu räknar med eller om andra åtgärder behöver vidtas senare under året.

24 Ansökan om verksamhetsbidrag för Tyresö kommuns drogförebyggande arbete 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om verksamhetsstöd om 400 000 kronor från Länsstyrelsen för drogförebyggande arbete

Ärendebeskrivning
Sedan 2003, då en samordnare anställdes, har drogförebyggande arbete bedrivits i kommunen. Idag är det brotts- och drogförebyggande arbetet integrerat. Sedan starten 2003 har verksamhetsstöd kunnat erhållas från Länsstyrelsen i Stockholm. 2009 är troligtvis det sista året som detta stöd kommer att kunna erbjudas.

Det ansökta beloppet motsvarar hälften av de beräknade kostnaderna för den drogförebyggande verksamheten under 2009.

25 Redovisning av motioner som pågått över ett år

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

I kommunallagen, 5 kap. 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning (SFS 2002:249).

Med anledning av ovanstående har kansli- och personalkontoret sammanställt en redovisning av de motioner som väcktes före den 19 mars 2008 och som inte har behandlats i kommunfullmäktige.

26 Rekommendation att prolongera nuvarande färdtjänstavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Det nuvarande färdtjänstavtalet prolongeras med ett år i enlighet med KSL:s rekommendation

Ärendebeskrivning
Stockholms läns kommuner har sedan lång tid tillbaka genom avtal överlåtit färdtjänsten åt landstinget. Färdtjänstavtalet sades upp under 2007 med anledning av ändringar av såväl praxis som färdtjänstlagen.

Parterna är nu överens om huvudinriktningen för ett nytt avtal och att 2010 blir övergångsår. Socialförvaltningen föreslår därför att Tyresö kommun prolongerar nuvarande avtal i ett år i enlighet med KSL:s rekommendation.

27 Rekommendation att anta avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen antas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Stockholms Län har i samarbete med Stockholms universitet arbetat fram en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning. I avsiktsförklaringen beskrivs det gemensamma ansvaret för utvecklingen av skolan i samarbete kring utbildning och kompetensutveckling av lärare och skolledare.

Barn- och utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till att anta avsiktsförklaringen.

28 Rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen tecknas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten 2006. En del av arbetet har handlat om att ta fram utbildningar inom Sfi. Utbildningarna vänder sig till invandrade personer med yrkeskunskaper från hemlandet. Dessa utbildningar kallas med en samlingsbeteckning för Sfx. För kvalitetssäkring av denna utbildningsform finns ett behov av överenskommelse kring Sfx mellan kommunerna vilket har resulterat i en framtagen avsiktsförklaring.

Utvecklingsförvaltningen har i ett yttrande förklarat att man ser positivt på kommunsamarbetet inom Stockholms län angående Sfx.

29 Köp av fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att besluta att köpa fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8 för en överenskommen köpeskilling på 3 800 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Fastigheten Strand 1:112 ingår dels i detaljplaneförslaget för brädgårdsområdet och dels för Trädgårdsstaden etapp 3. Planförslagen innebär att hela fastigheten föreslås köpas av tyresö kommun. Efter värdering av oberoende värderare och förhandlingar med ägarna har ett förslag till överenskommelse genom ett av säljarna godkänt köpekontrakt upprättats.

30 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningen yttrande

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp), och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB och stärka samarbetet mellan kommunens och företagens verksamheter för att uppnå winwin-effekter och en hållbar samhällsutveckling

I motionen yrkas:

- att Tyresö kommun beslutar att utreda om Tyresö Näringslivs AB kan miljödiplomera små företag i Tyresö kommun

- att Tyresö kommun beslutar om att fördjupa och utveckla samarbetet mellan Tyresö Näringslivs AB, Ung Företagsverksamhet och Tyresöföretag

Ärendets beredning
Kommunens näringslivschef Björn Andersson har skrivit ett yttrande.

Ordförandeutlåtande
Miljödiplomering av små företag skulle kunna vara en intressant del i kommunens miljöarbete. Jag delar också förvaltningens åsikt att om en sådan verksamhet startas bör den finnas inom ramen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet.

Jag föreslår därför att ett uppdrag lämnas till kommunchefen att uppta diskussioner med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att se på möjligheterna att erbjuda miljödiplomering och att motionen med detta anses besvarad.

31 Motion angående meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet.

I motionen yrkas:

- att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten

Ärendets beredning
Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i frågan. Båda förvaltningarna påpekar skillnaderna mellan meddelarskydd som en grundlagsskyddad rättighet och den typ av avtal som skulle kunna tecknas med privata utförare. Man finner dock inget hinder för att kommunen i de fall man önskar det skriver avtal om förhållanden som motsvarar meddelarfrihet med privata utförare. Socialförvaltningen beskriver också att man kan se positiva aspekter ur ett brukarperspektiv och tillstyrker att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Det går att se flera fördelar med att kommunen i de fall det är möjligt avtalar om förhållanden motsvarande meddelarfrihet. Detta kan som socialförvaltningen skriver i sitt utlåtande främja en transparens och öppenhet som är positiv för verksamheten.

Vår uppfattning är därför att denna typ av avtal bör tillämpas så långt som det är möjligt i de avtal som tecknas med privata utförare inom de kommunalt finansierade verksamheterna. Av juridiska skäl är det dock inte möjligt, att som motionärerna föreslår, åta sig detta i all kommunalt finansierad verksamhet.
Med detta som bakgrund bör kommunen tydligt uttala att vi ser det som en styrka att den verksamhet som kommunen finansierar inom områdena skola, förskola och socialtjänst tillämpar meddelarskydd för sina medarbetare och att detta avtalas i alla fall där det är juridiskt möjligt.

Jag föreslår med hänvisning till detta och förvaltningarnas yttrande att motionen anses besvarad.

32 Motion om hållbart resande – resepolicy och bilpool

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om hållbart resande - resepolicy och bilpool.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att omgående ta fram en resepolicy, med alternativt resande, kollektiva resor framför bil, samåkning, miljöbil, undvika flyg, klimatkompensera, miljötaxi m.m.
- att titta på styrmedel för minskad beläggning av parkeringsplatser och eventuellt subvention av personalens SL-kort (likt Nacka)
- att titta på en funktionsupphandling av bilpool och inhämta kunskap och erfarenheter från andra kommuner och Vägverket och att i förlängningen fasa ut kommunens bilar
- att öka andelen cyklande (Nacka har cykelgarage och cykelpool)

Ärendets beredning
Tekniska kontoret har yttrat sig angående motionen.

33 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär
2009:7 Arbetskostnadsindex 2009-2011

2009:8 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar

2009:9 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Övriga meddelanden

Kommunchefens stab
- Bokslutskommuniké 2008

Sveriges Kommuner och Landsting
- Födda 1981 : 95-27-13

Sveriges Kommuner och Landsting
- Konferensinbjudan - Medborgardialog i praktiken 2009

Sveriges Kommuner och Landsting
- Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Sveriges Kommuner och Landsting
- Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den 22-24 april 2009

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Beslut – Överklaganden i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 2, Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Beslut – Klagomål mot överförmyndarnämnden i Tyresö kommunLänsstyrelsen i Stockholms Län
- Yttrande – Vägverkets kompletterande underlag inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

Styrgruppen för Södertörnssamarbetet
- Minnesanteckningar, 09-01-29

Stockholm – Mälarregionen
- Utblick
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090224.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§22 Kommunchefens rapport – februari 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§23 Budgetläget 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

- Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder med anledning av den nya skatteprognosen i februari

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor)

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Förutsättningarna för den svenska ekonomins utveckling under de närmaste åren förändrades påtagligt under hösten 2008. Det har bland annat medfört att det nationella skatteunderlaget nu beräknas växa långsammare än enligt den prognos som låg till grund för Strategi- och budgetplan 2009. Till det kommer att kommunens befolkning vuxit långsammare än beräknat vilket påverkar både intäkter och kostnader under 2009. Mot den bakgrunden redovisas i bilaga förslag till revidering av ett antal budgetposter.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av tjänsteskrivelsen från kommunchefens stab kan skatteintäkterna för 2009 enligt senast tillgängliga prognos beräknas bli ca 17 miljoner kronor lägre än vad som förutsattes i höstens beslut om Strategi- och budgetplan för 2009.

Det framgår också att det, trots lägre skatteintäkter, alltjämt finns förutsättningar att uppnå budgeterat resultat. Det beror på att intäktsbortfallet delvis motverkas av intäkter från den kommunala fastighetsavgiften, men också på att vi av ett antal olika skäl kan räkna med lägre kostnader än budgeterat.

Genom att kommunens befolkning vuxit långsammare än beräknat under 2008, och att förskjutningar i bostadsbyggandet beräknas dra ner tillväxttakten även i år, kommer färre barn och elever än beräknat att finnas i våra verksamheter. Om den nu uppdaterade befolkningsprognosen hade legat till grund för volymkompensationen i anslagen till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skulle anslagen vara respektive 7,4 och 1,3 miljoner kronor lägre.

Genom att de båda berörda nämnderna tillämpar prestationsbaserad ersättning kommer ett minskat barn- och elevantal att innebära att budgetmedel i motsvarande mån finns kvar på centrala konton. Jag anser därför inte att det nu är nödvändigt att revidera anslagen genom ett formellt fullmäktigebeslut. Istället får det ankomma på de båda nämnderna att bevaka att de medel som motsvarar ett lägre barn- och elevantal finns kvar på de centrala anslagen så att ett motsvarande överskott kan redovisas vid året slut. Det bör vara möjligt att på detta vis uppnå samma slutresultat. Jag förutsätter också att det av de månadsrapporter som löpande redovisas för kommunstyrelsen tydligt framgår om utvecklingen följer den vi nu räknar med eller om andra åtgärder behöver vidtas senare under året.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar i första hand:

- att ärendet återremitteras till förvaltningen för att redovisa åtgärder för att möta behoven som följer av den nya skatteprognosen

i andra hand:

- att budgetrevideringen som ordförandens förslag innebär behandlas av fullmäktige

i tredje hand:

- att barn- och utbildningsförvaltningen bör medges att använda de medel som är avsatta i budgeten för att möjliggöra kvalitetsförstärkning i enlighet med de Socialdemokratiska förslagen (så som de kom till uttryck i budgetbehandlingen i november). För att finansiera detta bör kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med besparingsförslag i enlighet med de förslag Socialdemokraterna redovisade i sitt budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit samtliga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§24 Ansökan om verksamhetsbidrag för Tyresö kommuns drogförebyggande arbete 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansöker om verksamhetsstöd om 400 000 kronor från Länsstyrelsen för drogförebyggande arbete

______

Ärendebeskrivning

Sedan 2003, då en samordnare anställdes, har drogförebyggande arbete bedrivits i kommunen. Idag är det brotts- och drogförebyggande arbetet integrerat. Sedan starten 2003 har verksamhetsstöd kunnat erhållas från Länsstyrelsen i Stockholm. 2009 är troligtvis det sista året som detta stöd kommer att kunna erbjudas.

Det ansökta beloppet motsvarar hälften av de beräknade kostnaderna för den drogförebyggande verksamheten under 2009.

§25 Redovisning av motioner som pågått över ett år

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

______

I kommunallagen, 5 kap. 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning (SFS 2002:249).

Med anledning av ovanstående har kansli- och personalkontoret sammanställt en redovisning av de motioner som väcktes före den 19 mars 2008 och som inte har behandlats i kommunfullmäktige.

§26 Rekommendation att prolongera nuvarande färdtjänstavtal

Kommunstyrelsens beslut

- Det nuvarande färdtjänstavtalet prolongeras med ett år i enlighet med KSL:s rekommendation

______

Ärendebeskrivning

Stockholms läns kommuner har sedan lång tid tillbaka genom avtal överlåtit färdtjänsten åt landstinget. Färdtjänstavtalet sades upp under 2007 med anledning av ändringar av såväl praxis som färdtjänstlagen.

Parterna är nu överens om huvudinriktningen för ett nytt avtal och att 2010 blir övergångsår. Socialförvaltningen föreslår därför att Tyresö kommun prolongerar nuvarande avtal i ett år i enlighet med KSL:s rekommendation.

§27 Rekommendation att anta avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen antas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län har i samarbete med Stockholms universitet arbetat fram en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning. I avsiktsförklaringen beskrivs det gemensamma ansvaret för utvecklingen av skolan i samarbete kring utbildning och kompetensutveckling av lärare och skolledare.

Barn- och utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen ställer sig positiva till att anta avsiktsförklaringen.

§28 Rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Kommunstyrelsens beslut

- Avsiktsförklaringen tecknas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten 2006. En del av arbetet har handlat om att ta fram utbildningar inom Sfi. Utbildningarna vänder sig till invandrade personer med yrkeskunskaper från hemlandet. Dessa utbildningar kallas med en samlingsbeteckning för Sfx. För kvalitetssäkring av denna utbildningsform finns ett behov av överenskommelse kring Sfx mellan kommunerna vilket har resulterat i en framtagen avsiktsförklaring.

Utvecklingsförvaltningen har i ett yttrande förklarat att man ser positivt på kommunsamarbetet inom Stockholms län angående Sfx.

§29 Köp av fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att besluta att köpa fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8 för en överenskommen köpeskilling på 3 800 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Strand 1:112 ingår dels i detaljplaneförslaget för brädgårdsområdet och dels för Trädgårdsstaden etapp 3. Planförslagen innebär att hela fastigheten föreslås köpas av Tyresö kommun. Efter värdering av oberoende värderare och förhandlingar med ägarna har ett förslag till överenskommelse genom ett av säljarna godkänt köpekontrakt upprättats.

§30 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen återremitteras

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp), och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB och stärka samarbetet mellan kommunens och företagens verksamheter för att uppnå winwin-effekter och en hållbar samhällsutveckling

I motionen yrkas:

- att Tyresö kommun beslutar att utreda om Tyresö Näringslivs AB kan miljödiplomera små företag i Tyresö kommun

- att Tyresö kommun beslutar om att fördjupa och utveckla samarbetet mellan Tyresö Näringslivs AB, Ung Företagsverksamhet och Tyresöföretag

Ärendets beredning

Kommunens näringslivschef Björn Andersson har skrivit ett yttrande.

§31 Motion angående meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg där så är juridiskt möjligt, exempelvis via avtal, ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet.

I motionen yrkas:

- att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten

Ärendets beredning

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i frågan. Båda förvaltningarna påpekar skillnaderna mellan meddelarskydd som en grundlagsskyddad rättighet och den typ av avtal som skulle kunna tecknas med privata utförare. Man finner dock inget hinder för att kommunen i de fall man önskar det skriver avtal om förhållanden som motsvarar meddelarfrihet med privata utförare. Socialförvaltningen beskriver också att man kan se positiva aspekter ur ett brukarperspektiv och tillstyrker att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande

Det går att se flera fördelar med att kommunen i de fall det är möjligt avtalar om förhållanden motsvarande meddelarfrihet. Detta kan som socialförvaltningen skriver i sitt utlåtande främja en transparens och öppenhet som är positiv för verksamheten.

Vår uppfattning är därför att denna typ av avtal bör tillämpas så långt som det är möjligt i de avtal som tecknas med privata utförare inom de kommunalt finansierade verksamheterna. Av juridiska skäl är det dock inte möjligt, att som motionärerna föreslår, åta sig detta i all kommunalt finansierad verksamhet.

Med detta som bakgrund bör kommunen tydligt uttala att vi ser det som en styrka att den verksamhet som kommunen finansierar inom områdena skola, förskola och socialtjänst tillämpar meddelarskydd för sina medarbetare och att detta avtalas i alla fall där det är juridiskt möjligt.

§32 Motion om hållbart resande – resepolicy och bilpool

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om hållbart resande - resepolicy och bilpool.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att omgående ta fram en resepolicy, med alternativt resande, kollektiva resor framför bil, samåkning, miljöbil, undvika flyg, klimatkompensera, miljötaxi m.m.

- att titta på styrmedel för minskad beläggning av parkeringsplatser och eventuellt subvention av personalens SL-kort (likt Nacka)

- att titta på en funktionsupphandling av bilpool och inhämta kunskap och erfarenheter från andra kommuner och Vägverket och att i förlängningen fasa ut kommunens bilar

- att öka andelen cyklande (Nacka har cykelgarage och cykelpool)

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har yttrat sig angående motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna ett och fyra

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit samtliga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§33 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:7 Arbetskostnadsindex 2009-2011

2009:8 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar

2009:9 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Övriga meddelanden

Kommunchefens stab

- Bokslutskommuniké 2008

Sveriges Kommuner och Landsting

- Födda 1981 : 95-27-13

Sveriges Kommuner och Landsting

- Konferensinbjudan - Medborgardialog i praktiken 2009

Sveriges Kommuner och Landsting

- Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den 22-24 april 2009

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Beslut – Överklaganden i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 2, Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Beslut – Klagomål mot överförmyndarnämnden i Tyresö kommun

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Yttrande – Vägverkets kompletterande underlag inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet”

Styrgruppen för Södertörnssamarbetet

- Minnesanteckningar, 09-01-29

Stockholm – Mälarregionen

- Utblick