Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-03-31

Sammanträde 2009-03-31

Datum
Klockan
Plats

34 Kommunchefens rapport – mars 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

35 Månadsuppföljning februari 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2009.

36 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2008.

37 Årsredovisning för Tyresö kommun 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2008 för Tyresö kommun godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2008.

Årsredovisningen innehåller följande delar:
- Förvaltningsberättelse
- Kommunens personal
- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning
- Nämndernas verksamhetsberättelser
- Kommunala bolag
- Kommunens ekonomi

38 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2008 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2008.

39 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

40 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008 noteras

Ärendebeskrivning
Fastighetsbolag Maria Sofia AB redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

41 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008 noteras

Ärendebeskrivning
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

42 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2008.

43 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2008 noteras

Ärendebeskrivning
Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008. Bilagan delas ut vid sammanträdet.

44 Reviderat investeringsprogram

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

- Ramen för långfristig upplåning höjs till 600 miljoner kronor

Ärendebeskrivning
Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 273,3 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010 och 2011 är 122,9 miljoner och 120,6 miljoner.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet kommer därför att medföra nyupplåning, vilket kräver högre låneram.

Ordförandeutlåtande
Av tjänsteskrivelsen från budgetchefen framgår vilka förändringar som vi i de fyra allianspartierna föreslår i investeringsprogrammet jämfört med det program fullmäktige beslutade i november. Jag vill här ge några ytterligare kommentarer.

Investeringsbudgeten för 2008 uppgick efter revidering till 266 mkr; den högsta nivån på många år. Utfallet för året blev dock betydligt lägre, främst beroende på tidsförskjutningar. I stället ökas årets investeringsprogram med 120 mkr för pågående och beslutade objekt. Tillsammans med diverse fördyringar och utökning av ett antal objekt och några nya objekt beräknas 2009 års investeringsprogram nu till ca 281 mkr. Den totala investeringsvolymen för de två åren 2008 och 2009 blir dock ungefär densamma.

Två objekt föreslår vi utökas. Det ena gäller Dalhallen som vi nu föreslår får en utformning anpassad till gymnastikens behov. Tyresös gymnaster får då äntligen en hall där de kan träna med fast utrustning. Det förutsätter att Tyresögymnastiken finansierar större delen av den tillkommande kostnaden. Det andra gäller Trollbäckens IP för att komplettera den planerade 7-mannaplanen med portabelt konstgräs. Även här finns ett villkor att Hanvikens SK står för den merkostnaden. Det här är två mycket bra exempel på ett gott samarbete med Tyresös föreningar för att främja idrotten i kommunen. Ytterligare ett mindre belopp har lagts till programmet för att rusta upp läktaren på Bollmoravallen.

Arbete pågår för att ta fram ett program för utveckling och omvandling av hela området kring Nyboda skola och Nybodahallen och det intilliggande området med Kulturskolan m fl verksamheter. Resultatenheten Centrumskolorna består idag av de två skolorna Forellen och Nyboda skola. Vår avsikt är att satsa på en av dessa, nämligen Nyboda skola. Efter utbyggnad och upprustning av Nyboda skola kan verksamheten på Forellen flyttas ihop med Nyboda skola, som blir den nya skolan i centrumområdet. Nybodahallen måste som bekant få ny ventilation och avsikten är att då samtidigt bygga om hela hallen och eventuellt också utöka läktarplatserna. Arbetet på Nybodahallen kan börja när Dalhallen står klar. Detta beräknas kunna ske tidigast mot slutet av 2010. Därefter är vår avsikt att bygga ut och rusta upp Nyboda skola. Forellen får under byggtiden även fungera som evakueringsskola för Nyboda skolas elever.

Behovet av upprustning är stort i Nyboda och vi vill nu med en mindre satsning visa att vi startar det stora projektet Nyboda. Vi föreslår att 3 mkr tas med i investeringsprogrammet för smärre åtgärder i och kring Nyboda skola. Tekniska kontoret får i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen avgöra hur pengarna skall användas på bästa sätt.

Det har precis i dagarna kommit till vår kännedom att detaljplanen för Dalgränds förlängning och ny infart från Tyresövägen till centrumparkeringen vunnit laga kraft. Vi föreslår därför att detta objekt läggs till investeringsprogrammet med ett belopp om 20 mkr, fördelat på 5 mkr för 2009 och 15 mkr för 2010. Byggstart kan ske till hösten. Det är ett lämpligt objekt att tidigarelägga för att utnyttja möjligheten till lägre kostnad i dessa tider.

Jag vill understryka att detta omfattande investeringsprogram kommer att medföra ökade årliga kostnader i driftbudgeten. Merparten av dessa kommer troligen dock inte att belasta driftbudgeten förrän år 2011 och framåt. Vi har haft två val: att dra ner på investeringsvolymen rejält genom att skjuta objekt på framtiden eller helt stryka dem, eller att upprätthålla volymen och tidigarelägga det som är möjligt. Vi har valt det senare. Därmed blir investeringsprogrammet en del av ett åtgärdsprogram för att mildra nedgången i ekonomin. Infrastruktursatsningar ger omedelbara positiva effekter på arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen.

45 Förvärv av fastigheten Trinntorp 1:81, Fasanvägen 25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att kommunen förvärvar fastigheten Trinntorp 1:81 i enlighet med bifogat avtalsförslag

Ärendebeskrivning
Fastigheten Trinntorp 1:81 är belägen på Brevikshalvön inom Trinntorpsområdet. Fastigheten ingår i utbyggnadsetapp 16 i gällande etappindelning för detaljplaneläggning inom Östra Tyresö vilket innebär att någon detaljplaneläggning som berör Trinntorp 1:81 inte kommer att påbörjas inom den närmsta 5-årsperioden.

46 Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
I de områden som i översiktsplanen är utpekade för tätare bostadsbebyggelse vill kommunen skapa förutsättningar för nya flerbostadshus, radhus och parhus. För att bredda utbudet av hyresrätter i kommunen har det kommunala bostadsbolaget, Tyresö Bostäder AB, utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotsvägen och Veronikagränd som idag innehåller en uppställningsplats för lastbilar och markparkeringar för bilar.

Antalet lägenheter i förslaget uppgår till cirka 65.

Stadsbyggnadskontoret fick den 11 juni 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 27 januari – 24 februari 2009. under samrådstiden inkom 11 synpunkter.

47 Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Trygghetsboendet är tänkt att innehålla fullt utrustade och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Socialförvaltningen äldreomsorg har på uppdrag av kommunstyrelsen föreslagit att denna typ av trygghetsboende byggs i nära anslutning till Björkbacken och Tyresö centrum.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö centrum. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 januari – 13 februari 2009. under samrådstiden inkom 13 yttranden.

48 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Orrnäset – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

Ärendebeskrivning
För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Orrnäset fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

49 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Måsvägen – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

Ärendebeskrivning
För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Måsvägen fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

50 Riktlinjer för dagvattenhantering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att riktlinjerna antas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret arbetat fram riktlinjer för dagvattenhantering som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten.

Syftet med att upprätta riktlinjer för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för dagvattenhanteringen där hanteringsmetod ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet.

Riktlinjerna ska via detaljinformation och konkreta exempel vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för:
kommunens handläggare av detaljplaner, miljöärenden och bygganmälningar,
fastighetsägare, byggansvariga och projektörer.

51 Tyresö bangolfklubb – ansökan om borgen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ansökan om borgen beviljas

Ärendebeskrivning
Tyresö bangolfklubb har till kultur- och fritidsnämnden ansökt om en kommunal borgen på totalt 300 000 kronor för en totalrenovering av banorna i Fårdala.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-02-16.

52 Förtidsröstning vid val till Europaparlamentet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Platser för förtidsröstning fastställs enligt valnämndens förslag

Ärendebeskrivning
Vid valet 2006 genomfördes förtidsröstning på kommunens tre bibliotek, i Tyresö centrum, Trollbäckens centrum samt i Tyresö strand.

Inför årets val föreslår valnämnden att förtidsröstningen, förutom på biblioteken, även genomförs i kommunens servicecenter.

Ärendets beredning
Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

53 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ersättning till röstmottagare fastställs enligt kansli och personalkontorets förslag

Ärendebeskrivning
Inför valet till Europaparlamentet har kansli och personalkontoret tagit fram ett nytt förslag angående ersättning till röstmottagare.

Ärendets beredning
Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

54 Vallokaler vid val till Europaparlamentet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Vallokaler godkänns enligt förslag

Ärendebeskrivning
Valnämnden har sammanställt en lista över lämpliga vallokaler till vale till Europaparlamentet.

Ärendets beredning
Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

55 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:
- att utarbeta förslag för att minska kommunens växthusgaser
- att kartlägga och utreda kommunens sårbarhet, där plötsliga och oväntade kriser i eko- och samhällssystemet kan utlösas
- att utforma strategier i förberedande och förebyggande syfte, för att kunna mildra kommunens sårbarhet i ett klimat i förändring
- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan sommaren 2007

Ärendets beredning
Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

56 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska införa ett miljöledningssystem.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:
- att Tyresö kommun utarbetar en övergripande miljöpolicy för sina verksamheter
- att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem för sina verksamheter
- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan årsskiftet 2007-2008

Ärendets beredning
Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

57 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning
Motionen berör i första hand skolans område samt de gode männens roll. Med anledning av detta har motionen besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Båda remissinstanserna föreslår att motionen avslås i de delar där de är berörda.

58 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 7 och 10 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre.
I motionen yrkas:

att ett stopp för utförsäljningar av äldrevården (i bemärkelsen drift och ägande av fastigheter) införs tills prisutvecklingen på Krusmyntan har undersökts i slutet av kontraktstiden

att en tydlig kravspecifikation tas fram för utförare av särskilda boenden

att utrikesfödda äldres möjligheter till vård på sitt modersmål stärks

att ett rättighetsprogram för äldre på särskilda boenden utarbetas

att de äldres rätt att styra hemtjänsttimmarna utökas

att måltidssituationen ses över och utvecklas inom äldreomsorgen

att åldersgränsen för att anlita Fixar-Frasse sänks till 65 år

att nya seniorlägenheter byggs

att en boendegaranti för äldre över 90 år införs

att en funktion som äldreombudsman införs

Ärendets beredning
Motionen har behandlats av socialnämnden. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig angående motionen.

59 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning
Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

60 Motion om ”Centrumskolan” framtidens skola i centrum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om ”Centrumskolan” – framtidens skola i centrum.

I motionen yrkas:

- att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar snabbutreda och redovisa vilka alternativ som kan finnas när det gäller den framtida försörjningen av grundskoleplatser för årskurserna 6-9 i de centrala delarna av tyresö med största möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter

- att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om en sådan större verksamhetsförändring som påverkar valmöjligheterna för föräldrar och elever

- att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen kommer att förläggas tas fram

- att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i samband med nystarten regleras av barn- och utbildningsnämnden

Ärendets beredning
Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden.

61 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna.

I motionen yrkas följande:
- att handlingar till kommunfullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsesammanträdena ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka före mötena
- att handlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötena
- att de förtroendevalda har minst en vecka på sig att skriva yttranden och reservationer till justering av protokoll.

Ärendets beredning
Ett yttrande angående motionen har tagits fram av kansli och personalkontoret.

62 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i tyresö har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

Ärendets beredning
Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare för alliansgruppen.

Ordförandeutlåtande
Jag vill framhålla att kommunerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall ta på sig ansvaret och tydligen också kostnaden för vaccinering mot livmoderhalscancer för alla flickor i årskurs 5 och 6. Hur detta skall hanteras av kommunerna är idag synnerligen oklart liksom hur finansieringen skall ske. Enligt beräkningar kommer vaccineringsprogrammet att kosta Tyresö kommun 800.000 kronor. Finansieringsprincipen måste gälla enligt den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt uppgift för SKL förhandlingar med socialdepartementet i frågan. KSL arbetar för länskommunernas räkning tillsammans med Landstinget om en eventuell gemensam upphandling.

Det är ett ganska stort nytt åtagande för kommunerna att genomföra vaccineringsprogrammet och finansieringen är som sagt synnerligen oklar. Att i det läget frivilligt ta på oss att utöka programmet, dessutom på medicinskt vetenskapligt oklara grunder enligt vad som framgår av tjänsteyttrandet, vore synnerligen oklokt. Det borde vidare vara en uppgift för Landstingen att sköta vaccineringar, inte för kommuner. Kommunerna har inte ansvar för sjukvård.

63 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:10 Budgetförutsättningar för åren2009-2012

2009:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m.

2009:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m.

2009:13 Traktamentsbelopp 2009

2009:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2009:15 Förändringar i diskrimineringslagstiftningen som gäller skolområdet

2009:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars 2009-03-25

2009:17 Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefirelseförsäkring för KAP-KL

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Sveriges Kommuner och Landsting
- Konferensinbjudan – Demokrati och engagemang på plats

Sveriges Kommuner och Landsting
- Inbjudan – Alternativ politisk organisation

Sveriges Kommuner och Landsting
- Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980-2005


Sveriges Kommuner och Landsting
- Dokumentation från seminarium – Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Sveriges Kommuner och Landsting
- Positionspapper – Kultur i det hållbara samhället

Sveriges Kommuner och Landsting
- Nationellt forum – dialog med tillväxt i fokus

Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén
- Mål nr T 2848-07 Tyresö Strands Markägarförening – Tyresö kommun

Maria Hagbom
- Svar angående gemensam manifestation 28 mars – Earth Hour

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund
- Protokoll 2009-02-25

Tyresöpanelen
- Frågor omgång 2

Stockholmsregionen
- Tillsammans visar vi Stockholmsregionen på världsutställningen i Shanghai

Arena för tillväxt
- Sveriges nya geografi 2009

Migrationsverket
- 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090331.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§34 Kommunchefens rapport – mars 2009

Dnr 09/KS 022 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§35 Månadsuppföljning februari 2009

Dnr 09/KS 064 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2009.

§36 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008

Dnr 09/KS 065 012

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2008.

§37 Årsredovisning för Tyresö kommun 2008

Dnr 08/KS 218 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2008 för Tyresö kommun godkänns

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2008.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

§38 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2008

Dnr 09/KS 052 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2008 noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2008.

§39 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008

Dnr 09/KS 054 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2008 noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

§40 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008

Dnr 09/KS 067 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2008 noteras

______

Ärendebeskrivning

Fastighetsbolag Maria Sofia AB redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

§41 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008

Dnr 09/KS 053 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2008 noteras

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008.

§42 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2008

Dnr 09/KS 053 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2008.

§43 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2008

Dnr 09/KS 068 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2008 noteras

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2008. Bilagan delas ut vid sammanträdet.

§44 Reviderat investeringsprogram

Dnr 09/KS 072 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

- Ramen för långfristig upplåning höjs till 600 miljoner kronor

Jäv

Kristjan Vaigur (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande

______

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 281,3 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010 och 2011 är 137,9 miljoner och 120,6 miljoner.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet kommer därför att medföra nyupplåning, vilket kräver högre låneram.

Ordförandeutlåtande

Av tjänsteskrivelsen från budgetchefen framgår vilka förändringar som vi i de fyra allianspartierna föreslår i investeringsprogrammet jämfört med det program fullmäktige beslutade i november. Jag vill här ge några ytterligare kommentarer.

Investeringsbudgeten för 2008 uppgick efter revidering till 266 mkr; den högsta nivån på många år. Utfallet för året blev dock betydligt lägre, främst beroende på tidsförskjutningar. I stället ökas årets investeringsprogram med 120 mkr för pågående och beslutade objekt. Tillsammans med diverse fördyringar och utökning av ett antal objekt och några nya objekt beräknas 2009 års investeringsprogram nu till ca 281 mkr. Den totala investeringsvolymen för de två åren 2008 och 2009 blir dock ungefär densamma.

Två objekt föreslår vi utökas. Det ena gäller Dalhallen som vi nu föreslår får en utformning anpassad till gymnastikens behov. Tyresös gymnaster får då äntligen en hall där de kan träna med fast utrustning. Det förutsätter att Tyresögymnastiken finansierar större delen av den tillkommande kostnaden. Det andra gäller Trollbäckens IP för att komplettera den planerade 7-mannaplanen med portabelt konstgräs. Även här finns ett villkor att Hanvikens SK står för den merkostnaden. Det här är två mycket bra exempel på ett gott samarbete med Tyresös föreningar för att främja idrotten i kommunen. Ytterligare ett mindre belopp har lagts till programmet för att rusta upp läktaren på Bollmoravallen.

Arbete pågår för att ta fram ett program för utveckling och omvandling av hela området kring Nyboda skola och Nybodahallen och det intilliggande området med Kulturskolan m fl verksamheter. Resultatenheten Centrumskolorna består idag av de två skolorna Forellen och Nyboda skola. Vår avsikt är att satsa på en av dessa, nämligen Nyboda skola. Efter utbyggnad och upprustning av Nyboda skola kan verksamheten på Forellen flyttas ihop med Nyboda skola, som blir den nya skolan i centrumområdet. Nybodahallen måste som bekant få ny ventilation och avsikten är att då samtidigt bygga om hela hallen och eventuellt också utöka läktarplatserna. Arbetet på Nybodahallen kan börja när Dalhallen står klar. Detta beräknas kunna ske tidigast mot slutet av 2010. Därefter är vår avsikt att bygga ut och rusta upp Nyboda skola. Forellen får under byggtiden även fungera som evakueringsskola för Nyboda skolas elever.

Behovet av upprustning är stort i Nyboda och vi vill nu med en mindre satsning visa att vi startar det stora projektet Nyboda. Vi föreslår att 3 mkr tas med i investeringsprogrammet för smärre åtgärder i och kring Nyboda skola. Tekniska kontoret får i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen avgöra hur pengarna skall användas på bästa sätt.

Det har precis i dagarna kommit till vår kännedom att detaljplanen för Dalgränds förlängning och ny infart från Tyresövägen till centrumparkeringen vunnit laga kraft. Vi föreslår därför att detta objekt läggs till investeringsprogrammet med ett belopp om 20 mkr, fördelat på 5 mkr för 2009 och 15 mkr för 2010. Byggstart kan ske till hösten. Det är ett lämpligt objekt att tidigarelägga för att utnyttja möjligheten till lägre kostnad i dessa tider.

Jag vill understryka att detta omfattande investeringsprogram kommer att medföra ökade årliga kostnader i driftbudgeten. Merparten av dessa kommer troligen dock inte att belasta driftbudgeten förrän år 2011 och framåt. Vi har haft två val: att dra ner på investeringsvolymen rejält genom att skjuta objekt på framtiden eller helt stryka dem, eller att upprätthålla volymen och tidigarelägga det som är möjligt. Vi har valt det senare. Därmed blir investeringsprogrammet en del av ett åtgärdsprogram för att mildra nedgången i ekonomin. Infrastruktursatsningar ger omedelbara positiva effekter på arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen.

Ordförandeförslag

Att investeringsprogrammet revideras enligt förslag och att ramen för långfristig upplåning höjs till 600 miljoner kronor.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar

- att kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsen i augusti återkomma med ett vägvalsdokument för Nybodaområdet. Detta bör innehålla en analys av kostnaderna för att möta de behov som finns av en idrottsanläggning som klarar de krav som idrott på elitnivå för med sig.

- att kommunstyrelsen i övrigt reviderar budgetförslaget i enlighet med de förslag till investeringar som återfinns i socialdemokraternas motion ”En tydlig politik för att bekämpa en kommande arbetslöshet i Tyresö” (med undantag av förslaget om Skälsätravägen).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§45 Förvärv av fastigheten Trinntorp 1:81, Fasanvägen 25

Dnr 09/KSM 0143 252

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att kommunen förvärvar fastigheten Trinntorp 1:81 i enlighet med bifogat avtalsförslag

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Trinntorp 1:81 är belägen på Brevikshalvön inom Trinntorpsområdet. Fastigheten ingår i utbyggnadsetapp 16 i gällande etappindelning för detaljplaneläggning inom Östra Tyresö vilket innebär att någon detaljplaneläggning som berör Trinntorp 1:81 inte kommer att påbörjas inom den närmsta 5-årsperioden.

§46 Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd – beslut om utställning

Dnr 08/KSM 0424 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för bostäder vid Veronikagränd ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I de områden som i översiktsplanen är utpekade för tätare bostadsbebyggelse vill kommunen skapa förutsättningar för nya flerbostadshus, radhus och parhus. För att bredda utbudet av hyresrätter i kommunen har det kommunala bostadsbolaget, Tyresö Bostäder AB, utrett ett antal platser inom eller i anslutning till bolagets fastigheter där det är möjligt att göra kompletteringar med ny hyreshusbebyggelse. En sådan plats är området längs Bergfotsvägen och Veronikagränd som idag innehåller en uppställningsplats för lastbilar och markparkeringar för bilar.

Antalet lägenheter i förslaget uppgår till cirka 65.

Stadsbyggnadskontoret fick den 11 juni 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 44:1 och del av Veronikan 1. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 27 januari – 24 februari 2009. under samrådstiden inkom 11 synpunkter.

§47 Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken – beslut om utställning

Dnr 08/KSM 0564 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Trygghetsboendet är tänkt att innehålla fullt utrustade och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Socialförvaltningen äldreomsorg har på uppdrag av kommunstyrelsen föreslagit att denna typ av trygghetsboende byggs i nära anslutning till Björkbacken och Tyresö centrum.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö centrum. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 9 januari – 13 februari 2009. under samrådstiden inkom 13 yttranden.

§48 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Orrnäset – beslut om antagande

Dnr 06/KSM 1443 245

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

______

Ärendebeskrivning

För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Orrnäset fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

§49 Fastighetsplan tillhörande detaljplan för Måsvägen – beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0073 245

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplanen antas

______

Ärendebeskrivning

För att fastighetsplanen ska gälla måste kommunfullmäktige fatta ett enskilt beslut om att anta denna. Fastighetsplanen för Måsvägen fanns med i handlingarna när kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen men hade ingen enskild beslutsmening.

§50 Riktlinjer för dagvattenhantering

Dnr 09/KSM 0094

Kommunstyrelsens beslut

- Att riktlinjerna antas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret arbetat fram riktlinjer för dagvattenhantering som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten.

Syftet med att upprätta riktlinjer för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för dagvattenhanteringen där hanteringsmetod ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet.

Riktlinjerna ska via detaljinformation och konkreta exempel vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för: kommunens handläggare av detaljplaner, miljöärenden och bygganmälningar,fastighetsägare, byggansvariga och projektörer.

§51 Tyresö bangolfklubb – ansökan om borgen

Kommunstyrelsens beslut

- Ansökan om borgen beviljas

______

Ärendebeskrivning

Tyresö bangolfklubb har till kultur- och fritidsnämnden ansökt om en kommunal borgen på totalt 300 000 kronor för en totalrenovering av banorna i Fårdala.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2009-02-16.

§52 Förtidsröstning vid val till Europaparlamentet

Dnr 09/KS 069 111

Kommunstyrelsens beslut

- Platser för förtidsröstning fastställs enligt valnämndens förslag

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Vid valet 2006 genomfördes förtidsröstning på kommunens tre bibliotek, i Tyresö centrum, Trollbäckens centrum samt i Tyresö strand.

Inför årets val föreslår valnämnden att förtidsröstningen, förutom på biblioteken, även genomförs i kommunens servicecenter.

Ärendets beredning

Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

Ordförandeförslag

Att platser för förtidsröstning fastställs enligt valnämndens förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att förtidsröstning utöver förslagen från valnämnden arrangeras på en lämplig plats i Granängsringen samt på biblioteket på Tyresö Gymnasium.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§53 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet

Dnr 09/KS 070 111

Kommunstyrelsens beslut

- Ersättning till röstmottagare fastställs enligt kansli och personalkontorets förslag

______

Ärendebeskrivning

Inför valet till Europaparlamentet har kansli och personalkontoret tagit fram ett nytt förslag angående ersättning till röstmottagare.

Ärendets beredning

Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

§54 Vallokaler vid val till Europaparlamentet

Dnr 09/KS 071 111

Kommunstyrelsens beslut

- Vallokaler godkänns enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Valnämnden har sammanställt en lista över lämpliga vallokaler till vale till Europaparlamentet.

Ärendets beredning

Valnämnden behandlade ärendet 2009-01-26.

§55 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan

Dnr 07/KS 099 403

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att utarbeta förslag för att minska kommunens växthusgaser

- att kartlägga och utreda kommunens sårbarhet, där plötsliga och oväntade kriser i eko- och samhällssystemet kan utlösas

- att utforma strategier i förberedande och förebyggande syfte, för att kunna mildra kommunens sårbarhet i ett klimat i förändring

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan sommaren 2007

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad men hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§56 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem

Dnr 07/KS 096 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med årsredovisningar lämna fortlöpande rapporter kring arbetet med de gemensamma miljömålen för Södertörn

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska införa ett miljöledningssystem.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att Tyresö kommun utarbetar en övergripande miljöpolicy för sina verksamheter

- att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem för sina verksamheter

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan årsskiftet 2007-2008

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

§57 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 08/KS 106 133

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning

Motionen berör i första hand skolans område samt de gode männens roll. Med anledning av detta har motionen besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Båda remissinstanserna föreslår att motionen avslås i de delar där de är berörda.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§58 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre

Dnr 08/KS 207 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 7 och 10 avslås

- I övrigt anses motionen besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias Tegnérs (s-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre.

I motionen yrkas:

  1. att ett stopp för utförsäljningar av äldrevården (i bemärkelsen drift och ägande av fastigheter) införs tills prisutvecklingen på Krusmyntan har undersökts i slutet av kontraktstiden
  1. att en tydlig kravspecifikation tas fram för utförare av särskilda boenden
  1. att utrikesfödda äldres möjligheter till vård på sitt modersmål stärks
  1. att ett rättighetsprogram för äldre på särskilda boenden utarbetas
  1. att de äldres rätt att styra hemtjänsttimmarna utökas
  1. att måltidssituationen ses över och utvecklas inom äldreomsorgen
  1. att åldersgränsen för att anlita Fixar-Frasse sänks till 65 år
  1. att nya seniorlägenheter byggs
  1. att en boendegaranti för äldre över 90 år införs
  1. att en funktion som äldreombudsman införs

Ärendets beredning

Motionen har behandlats av socialnämnden. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att yttra sig angående motionen.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1, 7 och 10 avslås och i övrigt anses motionen besvarad.

Yrkande

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§59 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Dnr 08/KS 237 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

§60 Motion om ”Centrumskolan” framtidens skola i centrum

Dnr 08/KS 239 611

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att hon hänvisar till sitt yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om ”Centrumskolan” – framtidens skola i centrum.

I motionen yrkas:

- att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar snabbutreda och redovisa vilka alternativ som kan finnas när det gäller den framtida försörjningen av grundskoleplatser för årskurserna 6-9 i de centrala delarna av tyresö med största möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter

- att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om en sådan större verksamhetsförändring som påverkar valmöjligheterna för föräldrar och elever

- att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen kommer att förläggas tas fram

- att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i samband med nystarten regleras av barn- och utbildningsnämnden

Ärendets beredning

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 3 och 4.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§61 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna

Dnr 09/KS 035 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna.

I motionen yrkas följande:

- att handlingar till kommunfullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsesammanträdena ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka före mötena

- att handlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötena

- att de förtroendevalda har minst en vecka på sig att skriva yttranden och reservationer till justering av protokoll.

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av kansli och personalkontoret.

§62 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år

Dnr 09/KS 036 770

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna i tyresö har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare för alliansgruppen.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att kommunerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall ta på sig ansvaret och tydligen också kostnaden för vaccinering mot livmoderhalscancer för alla flickor i årskurs 5 och 6. Hur detta skall hanteras av kommunerna är idag synnerligen oklart liksom hur finansieringen skall ske. Enligt beräkningar kommer vaccineringsprogrammet att kosta Tyresö kommun 800.000 kronor. Finansieringsprincipen måste gälla enligt den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt uppgift för SKL förhandlingar med socialdepartementet i frågan. KSL arbetar för länskommunernas räkning tillsammans med Landstinget om en eventuell gemensam upphandling.

Det är ett ganska stort nytt åtagande för kommunerna att genomföra vaccineringsprogrammet och finansieringen är som sagt synnerligen oklar. Att i det läget frivilligt ta på oss att utöka programmet, dessutom på medicinskt vetenskapligt oklara grunder enligt vad som framgår av tjänsteyttrandet, vore synnerligen oklokt. Det borde vidare vara en uppgift för Landstingen att sköta vaccineringar, inte för kommuner. Kommunerna har inte ansvar för sjukvård.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§63 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:10 Budgetförutsättningar för åren2009-2012

2009:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m.

2009:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m.

2009:13 Traktamentsbelopp 2009

2009:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2009:15 Förändringar i diskrimineringslagstiftningen som gäller skolområdet

2009:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars 2009-03-25

2009:17 Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefirelseförsäkring för KAP-KL

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Sveriges Kommuner och Landsting

- Konferensinbjudan – Demokrati och engagemang på plats

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan – Alternativ politisk organisation

Sveriges Kommuner och Landsting

- Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980-2005

Sveriges Kommuner och Landsting

- Dokumentation från seminarium – Systematiskt arbete för mänskliga rättigheter

Sveriges Kommuner och Landsting

- Positionspapper – Kultur i det hållbara samhället

Sveriges Kommuner och Landsting

- Nationellt forum – dialog med tillväxt i fokus

Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén

- Mål nr T 2848-07 Tyresö Strands Markägarförening – Tyresö kommun

Maria Hagbom

- Svar angående gemensam manifestation 28 mars – Earth Hour

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2009-02-25

Tyresöpanelen

- Frågor omgång 2

Stockholmsregionen

- Tillsammans visar vi Stockholmsregionen på världsutställningen i Shanghai

Arena för tillväxt

- Sveriges nya geografi 2009

Migrationsverket

- 2009 års första informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande