Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-05-25

Sammanträde 2010-05-25

Datum
Klockan
Plats

81 Kommundirektörens rapport – maj 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommundirektören frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

82 Månadsuppföljning april 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

- Föreslagna åtgärder med en kostnad av 17,5 miljoner kronor genomförs och finansieras genom kommunens ökade skatteintäkter

- De berörda nämnderna får i uppdrag att till nästa månadsuppföljning redovisa hur de tillskjutna medlen fördelas mellan driftbudgetens anslag

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2010.

Ordförandeutlåtande
Den globala finanskrisen som slagit hårt mot världen är över. Vändningen har börjat komma, även om orosmoment till följd av den uppblossade skuldkrisen i bland annat Grekland finns. De flesta kurvor i den svenska ekonomin har börjat peka åt rätt håll. Detta märks också i Tyresö. Den snabbare återhämtningen gör att skatteinkomsterna 2010 blir högre än budgeterat. Därför finns nu utrymme för nya kvalitetssatsningar och investeringar. Alliansen satsar därför 17,5 miljoner kronor i fyra nya paket för Tyresö.

Pengarna fördelas till förskolan, grundskolan, gymnasiet, den sociala sektorn och insatser för miljö och klimat. När de nya pengarna gått in i verksamheterna är prognosen ändå att kommunen klarar målet långsiktigt hållbar ekonomiskhushållning.

Det största paketet går till förskolan och grundskolan som får dela på 9 miljoner. Pengarna ska gå till förstärkningar i organisationen, satsningar på ny teknisk utrustning, fortbildning och utbildning för lärare och pedagoger, kunskapsprojekt och mindre upprustningsåtgärder.

Socialnämnden och dess verksamheter får ett paket på 4 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kvalitetshöjningar i äldreomsorgen, fortbildning för anställda i äldreomsorg och hemtjänst, ny teknisk utrustning som är viktig för en bra arbetsmiljö samt extra insatser till anhörigstödet, utöver den fina anhörigstödsverksamhet som kommunen redan har.

3 miljoner kronor satsas i det tredje paketet på miljö, energi och klimat. Summan kommer att användas till att snabba upp förverkligandet av åtaganden i kommunens grönplan om parker och vår närmiljö, vår energiplan för minskad energiförbrukning och den nya klimatstrategi som antas i kommunfullmäktige i juni. Ett exempel är den planerade parken vid Näsby udde, andra saker kan beröra nya elfordon med mera.

Det fjärde och sista paketet går till gymnasiet som får totalt 1,5 miljoner kronor för satsningar på ny teknik och utrustning samt en utveckling av arbetet med att ta mot nyanlända ungdomar som kommit som flyktingar och invandrare.

Hela satsningen finansieras tack vare att kommunens skatteintäkter för 2010 blir avsevärt högre än budgeterat. Även efter dessa extra satsningar är prognosen att Tyresö kommun får ett överskott 2010 på 43 miljoner kronor vilket är 6 miljoner högre än budgeterat.

83 Förslag om medlemskap i Kommunivest ekonomisk förening

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

- att till Kommuninvest ekonomisk förening betala 2 100 000 kronor, utgörande Tyresö kommuns medlemsinsats i föreningen

- att Tyresö kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå

- att Tyresö kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan kommunerna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras

- att i övrigt bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens beslut

- att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och ekonomichefen Dan Näsman att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar

- att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl med kommunstyrelsens vice ordförande Mats Larsson som ersättare

Ärendebeskrivning
För att skapa bättre tillgång till en större kreditmarknad , och därmed en större trygghet och bättre konkurrens om kommunens och Tyresö Bostäders framtida lånefinansiering, föreslås att kommunen blir medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

84 Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny bolagsordning för Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF) antas

Ärendebeskrivning
Styrelse och bolagsstämma för SRF har beslutat att ändra bolagsordningen i syfte att stärka ägarkommunernas kontroll av bolaget. Den föreslagna ändringen ska behandlas i medlemskommunernas kommunfullmäktige.

85 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013 antas

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2010-2012.

86 Förtidsröstning den 1 – 19 september 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förtidsröstningen under perioden 1 – 19 september genomförs på kommunens bibliotek; huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7, 135 40 Tyresö, biblioteket Trollbäcken, Vendelsövägen 59 A, 135 51 Tyresö, biblioteket i Tyresö strand, Strandtorget 15, 135 63 Tyresö samt i kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2 Tyresö centrum

- Röstmottagningen sker under bibliotekens och servicecentrets öppettider. På valdagen den 19 september ska kommunens servicecenter ha öppet för röstmottagning fram till klockan 20.00

- Valnämnden får i uppdrag att förordna röstmottagare ur bibliotekets och servicecentrets personal

Ärendebeskrivning
Valnämnden lämnar förslag angående organisation av förtidsröstning i Tyresö kommun.

87 Vallokal i valdistrikt 29, Granängsringen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Njupkärrs skola godkänns som vallokal i valdistrikt 29, Granängsringen

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2010 beslutades att en alternativ vallokal för Granängsringen. Valnämnden har utrett frågan och föreslår att Njupkärrs skola kvarstår som vallokal för distriktet.

88 Detaljplan för Slånbacken, etapp 13 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Slånbacken, etapp 13 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och standardhöjning av vägnätet i området.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november 2009 – 7 januari 2010. Under samrådstiden inkom 19 yttranden.

89 Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Ekängen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

90 Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Slånängen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

91 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Hällen ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

92 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken, etapp 13 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken, etapp 13 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november 2009 – 7 januari 2010. Under samrådstiden inkom 19 yttranden.

93 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavstående första kvartalet 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

94 Uppdrag att förvärva fastigheten Trinntorp 1:189

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Fastigheten på Trinntorp 1:189 förvärvas enligt förslag

Ärendebeskrivning
Fastigheten Trinntorp 1:189 förvärvas till ett pris av 1 800 000 kronor.

95 Överklagande av detaljplan för Måsvägen, etapp 6

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- att påbörja utbyggnadsarbeten på Måsvägen trots att ärendet är överklagat för rättsprövning till regeringsrätten

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade den 11 september 2008 att anta detaljplan för Måsvägen, etapp 6. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som fattade beslut i frågan den 6 mars 2009. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen vilka fattade beslut i frågan den 3 december 2009. Regeringens beslut har vunnit laga kraft.

Regeringens beslut har överklagats till regeringsrätten i form av yrkande om rättsprövning.

96 Justering av arrendeavtal för mobiloperatören Telenor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Nya ersättningsnivåer i 8 arrendeavtal för Telenors mast och teknikbodar fastställs

- Stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Ersättningsnivåerna för Telenors mobilmast och teknikbodar sänks för att undvika ledningsrätt. Sänkningen följer de nivåer som tidigare beslutats för annan operatör.

97 Rapport angående analys av vatten från upplag med vägtrafiksnö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har genomfört en analys av vatten från upplag med vägtrafiksnö. Analysen presenteras i bilaga.

98 Klimatstrategi för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Klimatstrategin antas

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi som redovisas i bilaga.0

99 Motion om stöd till energieffektivisering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om stöd till energieffektivisering.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande
Energieffektivisering är en viktig fråga och en fråga som Tyresö Kommun och våra bolag på olika sätt jobbat med under en relativt sett lång tid. Att minska vår energianvändning handlar både om att spara på miljön och att hushålla med skattebetalarnas pengar. Mål för arbetet finns uttryckt i den av kommunen fastställda Energiplanen.

Vi är av uppfattningen att arbetet med energieffektivisering är oavhängigt eventuella statliga stödåtgärder – det är inte en förutsättning för oss. Däremot är vi positiva till att regeringen i sin gröna politik inrättat nya möjligheter för kommunerna att söka stöd för arbetet med energieffektivisering. Tyresö Kommun har vid tidigare tillfällen också sökt och fått liknande stöd. Det var med detta som bakgrund en självklarhet för oss att omedelbart i samband med att informationen om möjligheten att söka stöd nådde kommunen också ge tekniska kontoret i uppdrag att skicka en ansökan.

Vi är glada att Miljöpartiet delar uppfattningen att energieffektiviseringsstödet ska sökas.

Mot bakgrund av att stöd tidigare sökts och att en process för att söka detta nya stöd inletts redan innan motionen nådde kommunfullmäktige är det rimligt att anse motionen besvarad

100 Information om Södertörnssamarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

101 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:24 Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014

2010:25 Sommarjobbssatsning 2010

2010:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten
- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting
- Ekonomirapporten

PricewaterhouseCoopers
- Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009

Länsstyrelsen i Stockholms Län
- Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun den 18 februari 2010

Bengt Svenander, kommundirektör Haninge
- E-post angående Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Bo Renman
- Svar angående E-post från Bengt Svenander

Trafikverket
- Avtal medfinansiering av Lindalens trafikplats

Haninge kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Huddinge kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Nynäshamns kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Haninge kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Botkyrka kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Nykvarns kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Salems kommun
- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Mälardalsrådet
- Förslag till uttalande ”Vårt gemensamma vatten” i samband med Rådsmöte

Södertörns brandförsvarsförbund
- Sammanträdesprotokoll 2010-04-23

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Sammanträdesprotokoll 2010-04-26
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100525.pdf (77 kb)
Mötesinformation

 

§81 Kommundirektörens rapport – maj 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommundirektören frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§82 Månadsuppföljning april 2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Månadsuppföljningen noteras

- Föreslagna åtgärder med en kostnad av 17,5 miljoner kronor genomförs och finansieras genom kommunens ökade skatteintäkter

- De berörda nämnderna får i uppdrag att till nästa månadsuppföljning redovisa hur de tillskjutna medlen fördelas mellan driftbudgetens anslag

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2010.

Ordförandeutlåtande

Den globala finanskrisen som slagit hårt mot världen är över. Vändningen har börjat komma, även om orosmoment till följd av den uppblossade skuldkrisen i bland annat Grekland finns. De flesta kurvor i den svenska ekonomin har börjat peka åt rätt håll. Detta märks också i Tyresö. Den snabbare återhämtningen gör att skatteinkomsterna 2010 blir högre än budgeterat. Därför finns nu utrymme för nya kvalitetssatsningar och investeringar. Alliansen satsar därför 17,5 miljoner kronor i fyra nya paket för Tyresö.

Pengarna fördelas till förskolan, grundskolan, gymnasiet, den sociala sektorn och insatser för miljö och klimat. När de nya pengarna gått in i verksamheterna är prognosen ändå att kommunen klarar målet långsiktigt hållbar ekonomiskhushållning.

Det största paketet går till förskolan och grundskolan som får dela på 9 miljoner. Pengarna ska gå till förstärkningar i organisationen, satsningar på ny teknisk utrustning, fortbildning och utbildning för lärare och pedagoger, kunskapsprojekt och mindre upprustningsåtgärder.

Socialnämnden och dess verksamheter får ett paket på 4 miljoner kronor. Pengarna ska gå till kvalitetshöjningar i äldreomsorgen, fortbildning för anställda i äldreomsorg och hemtjänst, ny teknisk utrustning som är viktig för en bra arbetsmiljö samt extra insatser till anhörigstödet, utöver den fina anhörigstödsverksamhet som kommunen redan har.

3 miljoner kronor satsas i det tredje paketet på miljö, energi och klimat. Summan kommer att användas till att snabba upp förverkligandet av åtaganden i kommunens grönplan om parker och vår närmiljö, vår energiplan för minskad energiförbrukning och den nya klimatstrategi som antas i kommunfullmäktige i juni. Ett exempel är den planerade parken vid Näsby udde, andra saker kan beröra nya elfordon med mera.

Det fjärde och sista paketet går till gymnasiet som får totalt 1,5 miljoner kronor för satsningar på ny teknik och utrustning samt en utveckling av arbetet med att ta mot nyanlända ungdomar som kommit som flyktingar och invandrare.

Hela satsningen finansieras tack vare att kommunens skatteintäkter för 2010 blir avsevärt högre än budgeterat. Även efter dessa extra satsningar är prognosen att Tyresö kommun får ett överskott 2010 på 43 miljoner kronor vilket är 6 miljoner högre än budgeterat.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar bifall till förslagen samt:

- att 3 miljoner kronor anslås för åtgärder för att begränsa ungdomsarbetslösheten genom utbildning och praktik

- att kommunstyrelsen medger att det ökade anslaget för barn- och utbildningsnämnden i sin helhet får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

- att kommunstyrelsen medger att 3 miljoner kronor av det ökade anslaget för socialnämnden får användas för åtgärder som får budgetpåverkan för år 2011

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§83 Förslag om medlemskap i Kommunivest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att Tyresö kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

- att till Kommuninvest ekonomisk förening betala 2 100 000 kronor, utgörande Tyresö kommuns medlemsinsats i föreningen

- att Tyresö kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå

- att Tyresö kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, ska ingå som part i det regressavtal mellan kommunerna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras

- att i övrigt bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens beslut

- att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och ekonomichefen Dan Näsman att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar

- att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl med kommunstyrelsens vice ordförande Mats Larsson som ersättare

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

För att skapa bättre tillgång till en större kreditmarknad , och därmed en större trygghet och bättre konkurrens om kommunens och Tyresö Bostäders framtida lånefinansiering, föreslås att kommunen blir medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

§84 Ändring av bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny bolagsordning för Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF) antas

______

Ärendebeskrivning

Styrelse och bolagsstämma för SRF har beslutat att ändra bolagsordningen i syfte att stärka ägarkommunernas kontroll av bolaget. Den föreslagna ändringen ska behandlas i medlemskommunernas kommunfullmäktige.


§85 Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2011-2013 antas

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas förutsättningarna för kommunens strategi- och budgetplan 2010-2012.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram alternativa underlag baserat dels på den nuvarande majoritetens förslag samt dels på det socialdemokratiska förslaget så som det redovisats för budgetberedningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§86 Förtidsröstning den 1 – 19 september 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Förtidsröstningen under perioden 1 – 19 september genomförs på kommunens bibliotek; huvudbiblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7, 135 40 Tyresö, biblioteket Trollbäcken, Vendelsövägen 59 A, 135 51 Tyresö, biblioteket i Tyresö strand, Strandtorget 15, 135 63 Tyresö samt i kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2 Tyresö centrum

- Röstmottagningen sker under bibliotekens och servicecentrets öppettider. På valdagen den 19 september ska kommunens servicecenter ha öppet för röstmottagning fram till klockan 20.00

- Valnämnden får i uppdrag att förordna röstmottagare ur bibliotekets och servicecentrets personal

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Valnämnden lämnar förslag angående organisation av förtidsröstning i Tyresö kommun.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar:

- att även en mobil röstningsstation används för att primärt stärka tillgängligheten till valdeltagande i områden med traditionellt valdeltagande

- att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på tider för öppethållande och platser för den mobila vallokalen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§87 Vallokal i valdistrikt 29, Granängsringen

Kommunstyrelsens beslut

- Njupkärrs skola godkänns som vallokal i valdistrikt 29, Granängsringen

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2010 beslutades att en alternativ vallokal för Granängsringen. Valnämnden har utrett frågan och föreslår att Njupkärrs skola kvarstår som vallokal för distriktet.


§88 Detaljplan för Slånbacken, etapp 13 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Slånbacken, etapp 13 ställs ut för granskning

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och standardhöjning av vägnätet i området.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november 2009 – 7 januari 2010. Under samrådstiden inkom 19 yttranden.


§89 Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Ekängen ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.


§90 Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Slånängen ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.


§91 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsplan för kvarteret Hällen ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en nförtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser. Fastighetsplanen ligger också till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.


§92 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken, etapp 13 – beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken, etapp 13 ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 18 november 2009 – 7 januari 2010. Under samrådstiden inkom 19 yttranden.


§93 Anmälan av delegationsbeslut - förköpsavstående första kvartalet 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att ej utöva förköpsrätten vid aktuell försäljning av fastigheter redovisas i bilaga.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bl a var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren i förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.


§94 Uppdrag att förvärva fastigheten Trinntorp 1:189

Kommunstyrelsens beslut

- Fastigheten på Trinntorp 1:189 förvärvas enligt förslag

______

Ärendebeskrivning

Fastigheten Trinntorp 1:189 förvärvas till ett pris av 1 800 000 kronor.


§95 Överklagande av detaljplan för Måsvägen, etapp 6

Kommunstyrelsens beslut

- att påbörja utbyggnadsarbeten på Måsvägen trots att ärendet är överklagat för rättsprövning till regeringsrätten

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade den 11 september 2008 att anta detaljplan för Måsvägen, etapp 6. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som fattade beslut i frågan den 6 mars 2009. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen vilka fattade beslut i frågan den 3 december 2009. Regeringens beslut har vunnit laga kraft.

Regeringens beslut har överklagats till regeringsrätten i form av yrkande om rättsprövning.


§96 Justering av arrendeavtal för mobiloperatören Telenor

Kommunstyrelsens beslut

- Nya ersättningsnivåer i 8 arrendeavtal för Telenors mast och teknikbodar fastställs

- Stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Ersättningsnivåerna för Telenors mobilmast och teknikbodar sänks för att undvika ledningsrätt. Sänkningen följer de nivåer som tidigare beslutats för annan operatör.


§97 Rapport angående analys av vatten från upplag med vägtrafiksnö

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten noteras

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har genomfört en analys av vatten från upplag med vägtrafiksnö. Analysen presenteras i bilaga.


§98 Klimatstrategi för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Klimatstrategin antas

- Åtaganden för 2011 och 2012 förs in i strategin

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi som redovisas i bilaga.


§99 Motion om stöd till energieffektivisering

Kommunstyrelsens beslut

- Motionen anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om stöd till energieffektivisering.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Energieffektivisering är en viktig fråga och en fråga som Tyresö Kommun och våra bolag på olika sätt jobbat med under en relativt sett lång tid. Att minska vår energianvändning handlar både om att spara på miljön och att hushålla med skattebetalarnas pengar. Mål för arbetet finns uttryckt i den av kommunen fastställda Energiplanen.

Vi är av uppfattningen att arbetet med energieffektivisering är oavhängigt eventuella statliga stödåtgärder – det är inte en förutsättning för oss. Däremot är vi positiva till att regeringen i sin gröna politik inrättat nya möjligheter för kommunerna att söka stöd för arbetet med energieffektivisering. Tyresö Kommun har vid tidigare tillfällen också sökt och fått liknande stöd. Det var med detta som bakgrund en självklarhet för oss att omedelbart i samband med att informationen om möjligheten att söka stöd nådde kommunen också ge tekniska kontoret i uppdrag att skicka en ansökan.

Vi är glada att Miljöpartiet delar uppfattningen att energieffektiviseringsstödet ska sökas.

Mot bakgrund av att stöd tidigare sökts och att en process för att söka detta nya stöd inletts redan innan motionen nådde kommunfullmäktige är det rimligt att anse motionen besvarad

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§100 Information om Södertörnssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.


§101 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:24 Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014

2010:25 Sommarjobbssatsning 2010

2010:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten

- Rapport och information

Sveriges Kommuner och Landsting

- Ekonomirapporten

PricewaterhouseCoopers

- Övergripande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2009

Länsstyrelsen i Stockholms Län

- Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun den 18 februari 2010

Bengt Svenander, kommundirektör Haninge

- E-post angående Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Bo Renman

- Svar angående E-post från Bengt Svenander

Trafikverket

- Avtal medfinansiering av Lindalens trafikplats

Haninge kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Huddinge kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Nynäshamns kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende samverkan inom överförmyndarverksamheten

Haninge kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Botkyrka kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Nykvarns kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Salems kommun

- Kommunfullmäktigebeslut avseende Södertörnskommunernas samarbetskommitté

Mälardalsrådet

- Förslag till uttalande ”Vårt gemensamma vatten” i samband med Rådsmöte

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2010-04-23

Samordningsförbundet Östra Södertörn