Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
Plats

104 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

105 Muntlig föredragning om kommunens drogförebyggande arbete

Dnr 2011/KS 0201 014

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunens brotts- och drogförebyggare håller muntlig föredragning om kommunens drogförebyggande arbete. Informationsärende, inga handlingar delas ut.

106 Information om lokala ordningsföreskrifter, förbud mot alkoholförtäring

Dnr 2011/KS 0067 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 31 maj 2011 § 93 beslutades att ge säkerhetsenheten i uppdrag att återkomma med ytterligare information till kommunstyrelsen angående förbud mot alkoholförtäring i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Vid sammanträdet lämnar kommunsekreterare, t.f säkerhetschef och brottsförebyggare muntlig information gällande lokala ordningsföreskrifter och förbud mot alkoholförtäring.

Informationsärende, inga handlingar delas ut.

107 Information gällande förstudie teknikval av ny IT-plattform

Dnr 2011/KS 0203 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om genomförd förstudie angående byte av IT-plattform lämnades vid kommunstyrelsens sammanträden den 21 december 2010, § 196. I rapporten förstudie "IT-plattform 2010-11-24" rekommenderades en fördjupad förstudie på teknikvalet för att säkerställa teknik och funktionalitet. Information om hur arbetet fortskrider lämnas till kommunstyrelsen.

108 Planuppdrag för ändring av detaljplanerna för delar av Östra Tyresö (Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm)

Dnr 2011/KSM 0252

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra planerna för delar av Östra Tyresö för att ge möjligheter till större byggrätter. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB behöver därför inte upprättas.

Beskrivning av ärendet
För att bättre rusta området Östra Tyresö för permanentboende beslutade kommunfullmäktige i april 2000 att göra en fördjupad översiktsplan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning av Solberga, Raksta, Bergholm samt de inre delarna av Brevik, där man bedömer att nya planer kan tas fram inom rimligt tid (fram till 2030).
I dag har de nya planerna för etapp 1-6 vunnit laga kraft och arbetet med etapp 7, 9 och 10 pågår av sammanlagt 22 etapper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är rimligt att försöka hitta en lösning som möjliggör en större byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte får nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Detta skulle kunna ske genom ett tillägg till gällande planers bestämmelser.

109 Reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun

2011/KSTK 0087

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget till reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten, har genomfört en revidering av gällande dagvattenhanteringsplan, fastställd 1998. Planen har omarbetats med hänsyn till det fastställda direktivet för vatten. Den omfattar hela kommunen och innehåller ett stort antal förslag till åtgärder i form av bland annat nya dammanläggningar, öppna dikeslösningar, fördröjningsmagasin och översilningsytor.

Planens mål och syfte är att nå en fortsatt förbättring av dagvattenförhållandena och att minska belastningen på vattenområden i kommunen och angränsande områden.

110 Yttrande angående revisionsrapport "Intern kontroll i byggprocessen"

Dnr 2011/KS 0096 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrande över revisionsrapport "Intern kontroll i byggprocessen" som sitt eget.

- Yttrandet överlämnas till kommunens förtroendevalda revisorer.

Beskrivning av ärendet
Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen i byggprocessen, se bifogad revisionsrapport.

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till yttrande angående revisionsrapporten.

111 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2011/KS 0195 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar utökas enligt socialnämndens förslag.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av den ökande tillströmningen av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Stockholms län har länets kommuner tidigare lämnat en gemensam avsiktsförklaring om att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser.

Socialnämnden föreslår en utökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar med sju platser, till sammanlagt 17 platser i Tyresö kommun. Behovet av mottagningsplatser i kommunen är fortsatt stort och med en ökad volym bedöms kvaliteten i mottagningen kunna höjas och fler boendealternativ kan utvecklas för att matcha varje individs behov.

112 Utvärdering av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010

Dnr 2011/KS 0198 61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvärderingen av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010 noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Integrationsplan 2007-2010 "Ett Tyresö för alla" antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2007. Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utvärdering av integrationsplanen och presenterar resultatet i rapporten "Slutlig utvärdering av integrationsplanen 2007/10". Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att notera rapporten.

113 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr 2011/KS 0081 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 mars 2011 noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 mars 2011. Ärendet behandlades av socialnämnden den 25 maj 2011, § 1042.

114 Svar på motion "Utveckla och effektivisera Tyresös industriområden"

Dnr 2011/KS 0190 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunplan 2012-2014.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) har gemensamt lämnat in en motion om att utveckla och effektivisera Tyresös industriområden. I motionen föreslås att kommunfullmäktige:
- uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en analys av aktuella och långsiktiga behov av industrimark i kommunen,
- utifrån analysen tar fram förnyelseprogram för vart och ett av våra industriområden.

I Kommunplan 2012-2014, som behandlas av kommunfullmäktige den 16 juni, framgår på sidan 27 att en översyn av industriområdena i Bollmora, Petterboda och Lindalen kommer att genomföras i syfte att möjliggöra ett förbättrat markutnyttjande. I och med översynen anses motionen besvarad.

115 Anmälan om delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
2011-05-03 Delegationsbeslut om tillfälligt ekonomiskt stöd till Nattvandrarna, Dnr 2011/KS 0199 007

116 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Kommunförbundet Stockholms Län
- Kommunalisering av hemsjukvård, förslag till avsiktsförklaring.
Behandlas vid styrelsemöte 2011-06-07.

Revisorerna Tyresö kommun
- Revisionsrapport "Tillämpning av offentlighetsprincipen" 2011-05-25. Dnr 2011/KS 0197 016. Förslag till yttrande behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti.

§104 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§105 Muntlig föredragning om kommunens drogförebyggande arbete

Dnr 2011/KS 0201 014

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunens brotts- och drogförebyggare håller muntlig föredragning om kommunens drogförebyggande arbete.

§106 Information om lokala ordningsföreskrifter, förbud mot alkoholförtäring

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträden den 31 maj 2011 § 93 beslutades att ge säkerhetsenheten i uppdrag att återkomma med ytterligare information till kommunstyrelsen angående förbud mot alkoholförtäring i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Vid sammanträdet lämnar kommunsekreterare, t.f säkerhetschef och brottsförebyggare muntlig information gällande lokala ordningsföreskrifter och förbud mot alkoholförtäring.

§107 Information gällande förstudie teknikval av ny IT-plattform

Dnr 2011/KS 0203 003

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Information om genomförd förstudie angående byte av IT-plattform lämnades vid kommunstyrelsens sammanträden den 21 december 2010, § 196. I rapporten förstudie ”IT-plattform 2010-11-24” rekommenderades en fördjupad förstudie på teknikvalet för att säkerställa teknik och funktionalitet. Information om hur arbetet fortskrider lämnas till kommunstyrelsen.

§108 Planuppdrag för ändring av detaljplanerna för delar av Östra Tyresö (Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm)

Dnr 2011/KSM 0252

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra planerna för delar av Östra Tyresö för att ge möjligheter till större byggrätter. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

- Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB behöver därför inte upprättas.

_____

Beskrivning av ärendet

För att bättre rusta området Östra Tyresö för permanentboende beslutade kommunfullmäktige i april 2000 att göra en fördjupad översiktsplan för områdena Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm. Den fördjupade översiktsplanen anger utgångspunkter och mål för områdets utveckling och ska fungera som ett program för kommande detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning av Solberga, Raksta, Bergholm samt de inre delarna av Brevik, där man bedömer att nya planer kan tas fram inom rimligt tid (fram till 2030).

I dag har de nya planerna för etapp 1-6 vunnit laga kraft och arbetet med etapp 7, 9 och 10 pågår av sammanlagt 22 etapper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är rimligt att försöka hitta en lösning som möjliggör en större byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte får nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Detta skulle kunna ske genom ett tillägg till gällande planers bestämmelser.

§109 Reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun

2011/KSTK 0087

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till reviderad dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten, har genomfört en revidering av gällande dagvattenhanteringsplan, fastställd 1998. Planen har omarbetats med hänsyn till det fastställda direktivet för vatten. Den omfattar hela kommunen och innehåller ett stort antal förslag till åtgärder i form av bland annat nya dammanläggningar, öppna dikeslösningar, fördröjningsmagasin och översilningsytor.

Planens mål och syfte är att nå en fortsatt förbättring av dagvattenförhållandena och att minska belastningen på vattenområden i kommunen och angränsande områden.

§110 Yttrande angående revisionsrapport "Intern kontroll i byggprocessen"

Dnr 2011/KS 0096 016

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrande över revisionsrapport ”Intern kontroll i byggprocessen” som sitt eget.

- Yttrandet överlämnas till kommunens förtroendevalda revisorer.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av den interna kontrollen i byggprocessen, se bifogad revisionsrapport.

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till yttrande angående revisionsrapporten.

§111 Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2011/KS 0195 012

Kommunstyrelsens beslut

- Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar utökas enligt socialnämndens förslag.

_____

Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av den ökande tillströmningen av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar i Stockholms län har länets kommuner tidigare lämnat en gemensam avsiktsförklaring om att utöka och långsiktigt upprätthålla nya anvisningsplatser.

Socialnämnden föreslår en utökning av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar med sju platser, till sammanlagt 17 platser i Tyresö kommun. Behovet av mottagningsplatser i kommunen är fortsatt stort och med en ökad volym bedöms kvaliteten i mottagningen kunna höjas och fler boendealternativ kan utvecklas för att matcha varje individs behov.

§112 Utvärdering av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010

Dnr 2011/KS 0198 61

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvärderingen av Tyresö kommuns integrationsplan 2007-2010 noteras och lämnas till samtliga nämnder för kännedom.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 maj 2011, § 33.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Elisabet Hedlund (V) hänvisar till särskilt yttrande lämnat av Ulla Hoffman (V) i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 maj 2011, § 33.

_____

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns Integrationsplan 2007-2010 ”Ett Tyresö för alla” antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2007. Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utvärdering av integrationsplanen och presenterar resultatet i rapporten ”Slutlig utvärdering av integrationsplanen 2007/10”. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelse och kommunfullmäktige att notera rapporten.

§113 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr 2011/KS 0081 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 31 mars 2011 noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 31 mars 2011. Ärendet behandlades av socialnämnden den 25 maj 2011, § 1042.

§114 Svar på motion "Utveckla och effektivisera Tyresös industriområden"

Dnr 2011/KS 0190 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunplan 2012-2014.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

_____

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) har gemensamt lämnat in en motion om att utveckla och effektivisera Tyresös industriområden. I motionen föreslås att kommunfullmäktige:

- uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en analys av aktuella och långsiktiga behov av industrimark i kommunen,

- utifrån analysen tar fram förnyelseprogram för vart och ett av våra industriområden.

I Kommunplan 2012-2014, som behandlas av kommunfullmäktige den 16 juni, framgår på sidan 27 att en översyn av industriområdena i Bollmora, Petterboda och Lindalen kommer att genomföras i syfte att möjliggöra ett förbättrat markutnyttjande. I och med översynen anses motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunplan 2012-2014.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§115 Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

2011-05-03 Delegationsbeslut om tillfälligt ekonomiskt stöd till Nattvandrarna, Dnr 2011/KS 0199 007

§116 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Kommunförbundet Stockholms Län

- Kommunalisering av hemsjukvård, förslag till avsiktsförklaring.

Behandlades vid styrelsemöte 2011-06-07.

Revisorerna Tyresö kommun

- Revisionsrapport ”Tillämpning av offentlighetsprincipen” 2011-05-25. Dnr 2011/KS 0197 016. Förslag till yttrande behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti.