Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-10-25

Sammanträde 2011-10-25

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset Tyresö, sammanträdesrum Bollmora

148 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

149 Nämndplan 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Nämndplan 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Varje nämnd ska styra och leda sin verksamhet med en nämndplan. Den ska utgå från den övergripande kommunplanen och vara ett-årig. Nämndplanen ska bland annat innehålla:
- Omvärldsanalys som innehåller analys av resultaten i bokslutet, ny lagstiftning och annat som påverkar nämnden
- Ettåriga mål med budget, investeringar, taxor och avgifter för varje verksamhet
- Kvalitetsgarantier som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig inom respektive verksamhetsområde
- En redovisning av hur arbetet ska gå till för att uppnå målen
- Uppföljning, utvärdering och kommunikation
- Beskrivning av hur styrprocessen löper över året
- En förteckning över aktuella styrdokument för verksamheterna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta nämndplanen för de verksamheter som faller under utskottets ansvar.

150 Revidering av anläggnings- och brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp*

Dnr 2011/KSTK 0109 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs

- Taxan träder i kraft 2012-01-01


Beskrivning av ärendet
Nuvarande anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 14 juni 2007 av kommunfullmäktige där maximal uttagsnivå per enskild enbostadsfastighet maximerades till 200 000 kr inklusive moms. Nu gällande brukningsavgifter för renvatten antogs och fastställdes av kommunfullmäktige den 11 juni 2009. Till följd av revisionsanmärkningar över bokslut 2010 samt tillkomsten av ny VA-lagstiftning samt kommunala redovisningsprinciper så har en översyn av anläggnings- och brukningsavgifterna genomförts.

151 Antagande av två exploateringsavtal tillhörande detaljplan för "Bostäder vid Bollmora allé"*

Dnr 2011/KSM 0085

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal Taracaxum AB och Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6 tillhörande detaljplan för ”Bostäder vid Bollmora allé” antas

- Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna avtalen


Beskrivning av ärendet
En detaljplan har tagits fram för bostäder vid Bollmora allé. Planen gör det möjligt att bygga centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Planen beräknas behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2011.

Under 2011 har förhandlingar pågått för att nå fram till en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Järnet 6 som idag ägs av Taracaxum AB. I förhandlingarna har tre parter deltagit, Tyresö kommun, fastighetsägaren (Taracaxum AB) samt Kvaliténa AB genom ett nybildat bolag, Fastighets AB Tyrjärn 6, som avser att genomföra bygget av bostäderna. De tre parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av de två bilagda exploateringsavtalen mellan Tyresö kommun och Taracaxum AB och ett mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyrjärn 6.

Ärendet behandlades i miljö- och samhällsbyggnasutskottet 14 september 2011. Därefter har vissa omarbetningar gjorts i avtalen.

152 Fördelning av exploateringsbidrag Strandängarna

Dnr 2011/KSM 0430

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisning av kostnader förknippade med exploatering av utbyggnadområde Strandängarna godkänns


Beskrivning av ärendet
Kommunen har i explaoteringsavtal med byggbolaget Besqab överenskommit om flertalet olika åtaganden gällande utbyggnaden av området Strandängarna. Kommunen erhåller 39 miljoner i exploateringsbidrag för att utföra dessa åtgärder som bland annat rör pumpstationer, båtbryggor, badplats, spänger, enklare café, toaletter, gatubyggnation, dagvattenhantering med mera. Åtgärderna kommer att uföras under en period om ett till fyra år. I bilaga redovisas kostnader förknippade med exploatering av området.

153 Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2011/KSTK 0118 91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun antas.


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har anslutit sig till EUs Borgmästaravtal som är ett frivilligt åtagande för alla kommuner i EU som arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % mellan 1990 och 2020. Syftet med avtalet är bland annat att uppmärksamma klimatarbetet som görs på den lokala nivån. Sedan 1 januari 2010 finns möjligheter för kommuner att ansöka hos Energimyndigheten om medel för att arbeta med att effektivisera sin energianvändning. Tyresö kommun har sökt och fått Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd.

Båda dessa åtaganden förutsätter att kommunen har en energieffektiviseringsstrategi. Strategin är ett fördjupningsdokument till kommunens klimatstrategi.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar strategin.

154 Svar på remiss av klimat- och energistrategi för Stockholms län

2011/KS 0215 91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande över remissen ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län” överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län


Beskrivning av ärendet
Lässtyrelsen i Stockholms län har på uppdrag av regeringen utarbetat en klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin är avsedd som ett underlag i länets arbete för att uppfylla klimatmålen. Strategin innehåller förslag till regionala klimatmål samt ett antal delstrategier som underlag för aktörernas åtgärder för att uppnå målen. Ett ställningstagande till klimat- och energistrategin innebär ställningstagande till målen samt till inriktningen av delstrategierna. Det är sedan upp till aktörerna i länet att med underlag av strategin utveckla, besluta och genomföra åtgärder.

Länsstyrelsen har överlämnat förslaget på klimat- och energistrategi på remiss till bland annat länets kommuner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas som kommunens svar på remissen.

155 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Kumla 3:1264

Dnr 2011/KSM 00410

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom fastigheten Kumla 3:1264 för uppförande av basstation för mobiltelefoni

- Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren
15 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia.

156 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Hanviken 2:1

Dnr 2011/KSM 00411

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom fastigheten Hanviken 2:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni

- Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Hanviken 2:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren
15 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia.

157 Åtaganden 2012 för Tyresö kommuns tillgänglighetsplan 2011-2013

Dnr 2011/KSTK 0015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till åtaganden för år 2012 i tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun godkänns.


Beskrivning av ärendet
Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan för Tyresö kommun (kallad handikapplan åren 2005-2007). Målsättningen med tillgänglighetsplanen är att genom konkreta åtgärder skapa ett tillgängligt samhälle där alla kommuninvånare kan ta del av samhällets service och utbud på så likvärdiga villkor som möjligt.

För det innevarande året beskrivs åtaganden i planen med precisering av ansvar och kostnad för åtgärderna. Planen har följande huvudområden: kommunal planering, bemötande, tillgänglig information och kommunikation, tillgänglighet i den fysiska miljön, omsorg och social service, kultur och fritid, utbildning samt arbete.

158 Riskhanterings- och försäkringspolicy*

Dnr 2011/KS 0275 30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stockholmsregionens Försäkring AB - SRF
riskhanterings- och försäkringspolicy antas


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun äger tillsammans med 19 kommuner i Stockholms län Stockholms Försäkrings AB, SRF. Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB har tagit fram en riskhanterings- och försäkringspolicy för samtliga ägare som beskriver hur kommunernas arbete skall bedrivas. Genom en gemensam policy så klargörs och likställs hanteringen av risk och försäkring mellan ägarna i SRF samt tydliggör ansvarsförhållandena mellan respektive kommun och SRF.

159 Nya rutiner för evenemangsinformation

Dnr 2011/KS 0287 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Tyresö kommuns service till föreningar som vill affischera på anslagstavlor upphör 2012
2. Ovanstående marknadsföringskanal ersätts med en evenemangskalender för mobiltelefoner
3. Befintliga anslagstavlor tas ner.Beskrivning av ärendet
I kommunen finns tio stora anslagstavlor avsedda för kommun- och föreningsinformation. De föreningar som vill sätta upp sina affischer lämnar dem till Servicecenter. Få föreningar utnyttjar dock möjligheten att affischera på kommunens anslagstavlor och det saknas rutiner och medel för att hålla anslagstavlorna i snyggt skick. Anslagstavlorna misspryder därför utemiljön.

På senare år har föreningarnas möjligheter att annonsera på tyreso.se förbättrats avsevärt genom den nya evenemangskalendern. Kommunstyrelseförvaltningen menar därför att det är angelägnare att göra evenemangskalendern lättillgänglig mobilt, vilket dessutom är en resursbesparing både vad gäller tid och pengar.

160 Revidering av ersättning till förtroendevalda - ersättning för uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige

Dnr 2011/KS 0296 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bilaga 2 till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns.

- Revideringen träder i kraft 1 januari 2012.Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda utbetalas årsarvode till kommunfullmäktiges ordförande för ordförandeuppdraget. För uppdragen som 1:e och 2:e vice ordföranden utbetalas timarvode i likhet med ersättning till fullmäktiges övriga ledamöter. Partiernas gruppledare föreslår att även uppdragen som 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska arvoderas med årsarvode i likhet med uppdragen som vice ordföranden i nämnderna. Vice ordförandena i kommunfullmäktige föreslås erhålla 0,03 av heltidsarvode, vilket innebär 20 240 kr per år. Förändringen ska gälla från och med 1 januari 2012. Med anledning av detta föreslås bilaga 2 i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras.

161 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma

Dnr 2011/KS 0292 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras.

162 Motion angående rättsäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens socialutskott*

Dnr 2011/KS 0130 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås


Beskrivning av ärendet
Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om rättssäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens utskott.

Bakgrunden till motionen är ett beslut som fattades av socialutskottet vid årets början om att enbart ordinarie ledamöter eller ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro skulle få närvara vid socialutskottets extra sammanträden.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige utifrån likställighetsprincipen för våra invånare, ur demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt uppmanar socialnämndens ordförande och majoritet att ändra beslutet, så att även ersättare har närvarorätt vid extra utskott.

Socialnämnden har behandlat motionen och förelsår att motionen avslås.

163 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

11:38 Förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen
RIPS07

11:39 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012–2015

11:41 Webbaserad grundkurs om allmänna bestämmelser

11:42 Budgetförutsättningar för åren 2011–2015

Övrgia meddelanden
Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer
Övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen (bilaga)

Länsstyrelsen Stockholms län
Protokoll för möte för uppföljning av den kommunala krisberedskapen (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting
Rapport om öppna jämförelser Företagsklimat 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län
Nationella minoriteters rättigheter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Protokollsutdrag 2011-08-22 Budget 2012

§148 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§149 Nämndplan 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2011/KSTK 0120 03

Kommunstyrelsens beslut

- Nämndplan 2012 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Martin Nilsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-10-14 §103 (bilaga).

____

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska styra och leda sin verksamhet med en nämndplan. Den ska utgå från den övergripande kommunplanen och vara ett-årig. Nämndplanen ska bland annat innehålla:

- Omvärldsanalys som innehåller analys av resultaten i bokslutet, ny lagstiftning och annat som påverkar nämnden

- Ettåriga mål med budget, investeringar, taxor och avgifter för varje verksamhet

- Kvalitetsgarantier som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig inom respektive verksamhetsområde

- En redovisning av hur arbetet ska gå till för att uppnå målen

- Uppföljning, utvärdering och kommunikation

- Beskrivning av hur styrprocessen löper över året

- En förteckning över aktuella styrdokument för verksamheterna.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta nämndplanen för de verksamheter som faller under utskottets ansvar.

§150 Revidering av anläggnings- och brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2011/KSTK 0109 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs

- Taxan träder i kraft 2012-01-01

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

____

Beskrivning av ärendet

Nuvarande anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 14 juni 2007 av kommunfullmäktige där maximal uttagsnivå per enskild enbostadsfastighet maximerades till 200000 kr inklusive moms. Nu gällande brukningsavgifter för renvatten antogs och fastställdes av kommunfullmäktige den 11 juni 2009. Till följd av revisionsanmärkningar över bokslut 2010 samt tillkomsten av ny VA-lagstiftning samt kommunala redovisningsprinciper så har en översyn av anläggnings- och brukningsavgifterna genomförts.

§151 Antagande av två exploateringsavtal tillhörande detaljplan för "Bostäder vid Bollmora allé"

Dnr 2011/KSM 0085

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal Taracaxum AB och Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6 tillhörande detaljplan för ”Bostäder vid Bollmora allé” antas

- Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-09-14 §79 (bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

____

Beskrivning av ärendet

En detaljplan har tagits fram för bostäder vid Bollmora allé. Planen gör det möjligt att bygga centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Planen beräknas behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2011.

Under 2011 har förhandlingar pågått för att nå fram till en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Järnet 6 som idag ägs av Taracaxum AB. I förhandlingarna har tre parter deltagit, Tyresö kommun, fastighetsägaren (Taracaxum AB) samt Kvaliténa AB genom ett nybildat bolag, Fastighets AB Tyrjärn 6, som avser att genomföra bygget av bostäderna. De tre parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av de två bilagda exploateringsavtalen mellan Tyresö kommun och Taracaxum AB och ett mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyrjärn 6.

Ärendet behandlades i miljö- och samhällsbyggnasutskottet 14 september 2011. Därefter har vissa omarbetningar gjorts i avtalen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Exploateringsavtal Taracaxum AB och Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6 tillhörande detaljplan för ”Bostäder vid Bollmora allé” antas.

Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att det av exploateringsavtalet ska framgå att minst 30% av lokalerna ska upplåtas med hyresrätt (bostäder) och minst 30% som bostadsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§152 Fördelning av exploateringsbidrag Strandängarna

Dnr 2011/KSM 0430

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisning av kostnader förknippade med exploatering av utbyggnadområde Strandängarna godkänns

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

____

Beskrivning av ärendet

Kommunen har i explaoteringsavtal med byggbolaget Besqab överenskommit om flertalet olika åtaganden gällande utbyggnaden av området Strandängarna. Kommunen erhåller 39 miljoner i exploateringsbidrag för att utföra dessa åtgärder som bland annat rör pumpstationer, båtbryggor, badplats, spänger, enklare café, toaletter, gatubyggnation, dagvattenhantering med mera. Åtgärderna kommer att uföras under en period om ett till fyra år. I bilaga redovisas kostnader förknippade med exploatering av området.

§153 Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2011/KSTK 0118 91

Kommunstyrelsens beslut

- Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

____

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har anslutit sig till EUs Borgmästaravtal som är ett frivilligt åtagande för alla kommuner i EU som arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % mellan 1990 och 2020. Syftet med avtalet är bland annat att uppmärksamma klimatarbetet som görs på den lokala nivån. Sedan 1 januari 2010 finns möjligheter för kommuner att ansöka hos Energimyndigheten om medel för att arbeta med att effektivisera sin energianvändning. Tyresö kommun har sökt och fått Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd.

Båda dessa åtaganden förutsätter att kommunen har en energieffektiviseringsstrategi. Strategin är ett fördjupningsdokument till kommunens klimatstrategi.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar strategin.

§154 Svar på remiss av klimat- och energistrategi för Stockholms län

2011/KS 0215 91

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande över remissen ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län” överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

____

Beskrivning av ärendet

Lässtyrelsen i Stockholms län har på uppdrag av regeringen utarbetat en klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin är avsedd som ett underlag i länets arbete för att uppfylla klimatmålen. Strategin innehåller förslag till regionala klimatmål samt ett antal delstrategier som underlag för aktörernas åtgärder för att uppnå målen. Ett ställningstagande till klimat- och energistrategin innebär ställningstagande till målen samt till inriktningen av delstrategierna. Det är sedan upp till aktörerna i länet att med underlag av strategin utveckla, besluta och genomföra åtgärder.

Länsstyrelsen har överlämnat förslaget på klimat- och energistrategi på remiss till bland annat länets kommuner.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande överlämnas som kommunens svar på remissen.

§155 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Kumla 3:1264

Dnr 2011/KSM 00410

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom fastigheten Kumla 3:1264 för uppförande av basstation för mobiltelefoni

- Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

____

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren

15 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia.

§156 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Hanviken 2:1

Dnr 2011/KSM 00411

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom fastigheten Hanviken 2:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni

- Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

____

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Hanviken 2:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren

15 000 kr per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia.

§157 Åtaganden 2012 för Tyresö kommuns tillgänglighetsplan 2011-2013

Dnr 2011/KSTK 0015

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till åtaganden för år 2012 i tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun godkänns.

____

Beskrivning av ärendet

Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan för Tyresö kommun (kallad handikapplan åren 2005-2007). Målsättningen med tillgänglighetsplanen är att genom konkreta åtgärder skapa ett tillgängligt samhälle där alla kommuninvånare kan ta del av samhällets service och utbud på så likvärdiga villkor som möjligt.

För det innevarande året beskrivs åtaganden i planen med precisering av ansvar och kostnad för åtgärderna. Planen har följande huvudområden: kommunal planering, bemötande, tillgänglig information och kommunikation, tillgänglighet i den fysiska miljön, omsorg och social service, kultur och fritid, utbildning samt arbete.

§158 Riskhanterings- och försäkringspolicy

Dnr 2011/KS 0275 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stockholmsregionens Försäkring AB - SRF riskhanterings- och försäkringspolicy antas

____

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun äger tillsammans med 19 kommuner i Stockholms län Stockholms Försäkrings AB, SRF. Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB har tagit fram en riskhanterings- och försäkringspolicy för samtliga ägare som beskriver hur kommunernas arbete skall bedrivas. Genom en gemensam policy så klargörs och likställs hanteringen av risk och försäkring mellan ägarna i SRF samt tydliggör ansvarsförhållandena mellan respektive kommun och SRF.

§159 Nya rutiner för evenemangsinformation

Dnr 2011/KS 0287 003

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns service till föreningar som vill affischera på anslagstavlor upphör 2012

- Ovanstående marknadsföringskanal ersätts med en evenemangskalender för mobiltelefoner

- Befintliga anslagstavlor tas ner.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) samt reserverat sig mot beslutet.

____

Beskrivning av ärendet

I kommunen finns tio stora anslagstavlor avsedda för kommun- och föreningsinformation. De föreningar som vill sätta upp sina affischer lämnar dem till Servicecenter. Få föreningar utnyttjar dock möjligheten att affischera på kommunens anslagstavlor och det saknas rutiner och medel för att hålla anslagstavlorna i snyggt skick. Anslagstavlorna misspryder därför utemiljön.

På senare år har föreningarnas möjligheter att annonsera på tyreso.se förbättrats avsevärt genom den nya evenemangskalendern. Kommunstyrelseförvaltningen menar därför att det är angelägnare att göra evenemangskalendern lättillgänglig mobilt, vilket dessutom är en resursbesparing både vad gäller tid och pengar.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att:

- Tyresö kommuns service till föreningar som vill affischera på anslagstavlor upphör 2012, och att

- ovanstående marknadsföringskanal ersätts med en evenemangskalender för mobiltelefoner, samt att

- befintliga anslagstavlor tas ner.

Yrkande

Martin Nilsson (S), med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§160 Revidering av ersättning till förtroendevalda - ersättning för uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige

Dnr 2011/KS 0296 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bilaga 2 till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns.

- Revideringen träder i kraft 1 januari 2012.

____

Beskrivning av ärendet

Enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda utbetalas årsarvode till kommunfullmäktiges ordförande för ordförandeuppdraget. För uppdragen som 1:e och 2:e vice ordföranden utbetalas timarvode i likhet med ersättning till fullmäktiges övriga ledamöter. Partiernas gruppledare föreslår att även uppdragen som 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska arvoderas med årsarvode i likhet med uppdragen som vice ordföranden i nämnderna. Vice ordförandena i kommunfullmäktige föreslås erhålla 0,03 av heltidsarvode, vilket innebär 20240 kr per år. Förändringen ska gälla från och med 1 januari 2012. Med anledning av detta föreslås bilaga 2 i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras.

§161 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2011/KS 0292 003

Kommunstyrelsens beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

____

Ärendebeskrivning

Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras.

§162 Svar på motion angående rättsäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens socialutskott

Dnr 2011/KS 0130 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Martin Nilsson (S) samt reserverat sig mot beslutet.

____

Beskrivning av ärendet

Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om rättssäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens utskott.

Bakgrunden till motionen är ett beslut som fattades av socialutskottet vid årets början om att enbart ordinarie ledamöter eller ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro skulle få närvara vid socialutskottets extra sammanträden.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige utifrån likställighetsprincipen för våra invånare, ur demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt uppmanar socialnämndens ordförande och majoritet att ändra beslutet, så att även ersättare har närvarorätt vid extra utskott.

Socialnämnden har behandlat motionen och förelsår att motionen avslås.

Ordförandens förslag

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§163 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

____

Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

11:38 Förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen

RIPS07

11:39 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012–2015

11:41 Webbaserad grundkurs om allmänna bestämmelser

11:42 Budgetförutsättningar för åren 2011–2015

Övriga meddelanden

Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer

Övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen, dnr. 2011/KS 0288 016 (bilaga)

Länsstyrelsen Stockholms län

Protokoll för möte för uppföljning av den kommunala krisberedskapen, dnr. 2011/KS 0314 30 (bilaga)

Sveriges kommuner och landsting

Rapport om öppna jämförelser Företagsklimat 2011

Länsstyrelsen i Stockholms län

Nationella minoriteters rättigheter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Protokollsutdrag 2011-08-22 Budget 2012