Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport september 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2013.pdf

2 Om- och tillbyggnad av Tyresö sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.
2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.
3. Borgen tecknas såsom för egen skuld för Trollbäckens TK låneförpliktelser inom en ram av sex miljoner SEK. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.
5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.
6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
7. Kommundirektören ges i uppdrag att omförhandla gällande arrendeavtal med Trollbäckens TK samt bedöma att villkoren i övrigt enligt punkt 6 ovan är uppfyllda.

Beskrivning av ärendet
Ärendet angående bidrag för om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter återremitterades från kommunfullmäktige 2013-08-22 för komplettering av uppgifter om budget för om- och tillbyggnaden, en redovisning av hur många som nyttjar Tyresö Sportcenter, hur behovet av närliggande framtida investeringar inom kultur- och fritidsverksamhet i icke kommunala anläggningar ser ut samt för att justera borgensavgiften till motsvarande den som gäller för Tyresö bostäder.

Kompletteringarna har tagits fram av fritidsenheten och kommundirektörens stab i bifogade handlingar.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-08-22 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse 2013-09-16 Bidrag till om- och tillbyggnad av Tyresö sportcenter.pdf
Fritidsenheten komplettering Tyresö Sportcenter.pdf
TTK komplettering Sportcenter.docx

3 Markanvisningsavtal, Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto)

Dnr 2013 KSM 0588 253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtalet för del av Pluto 8 och Bollmora 1:94 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) har upprättats för att möjliggöra byggnation av ca 75 lägenheter. Syftet är att lägenheterna ska vara mindre till ytan och bebyggas som hyresbostäder med ByggVesta som byggherre. För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden, reglera genomförandet av projektet samt avyttra kommunal mark har ett markanvisningsavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal.pdf
Avtal Byggvesta Pluto 9 sept MSU.pdf
Bilaga 1 - Detaljplan.pdf
Bilaga 2 - Fastighetsbildningsåtgärder.pdf
Bilaga 3 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 5 - Bullerutredning.pdf
Bilaga 6 - Informationsplan.pdf
PU MSU 20130911.pdf

4 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto), beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0086 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) antas.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2011 gick Tyresö kommun ut med en intresseförfrågan till ett flertal byggherrar gällande möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen fick in sex svar som sedan utvärderades utifrån fem olika kriterier. Den byggherre vars förslag värderades högst var Bygg Vesta. Några av anledningarna var företagets miljökoncept, som innebär att byggnaden föreslås byggas som ett lågenergihus, samt att förslaget enbart innehöll mindre hyresrätter och att vissa av dessa kan byggas som s.k. "kompislägenheter". Ett stort plus ansågs även vara att byggherren kommer att förvalta bostäderna genom egen förvaltning.

Bilagor
Granskningsutl_Pluto_antagande.pdf
Kvaliprog_Pluto_antagande.pdf
Plankarta_ Pluto_antagande.pdf
Tj.skrivelse_pluto_antagande.pdf
Planbeskrivning_Pluto_antagande.pdf
PU MSU 20130911.pdf

5 Överklagande angående gatukostnader

Dnr 2011 KSM 0459 254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Bifogat yttrande lämnas till förvaltningsrätten i mål nr 17740-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen i överklagande av gatukostnader.

Beskrivning av ärendet
Den 12 juni 2013 antog kommunfullmäktige gatukostnadsutredningen för "Ugglevägen etapp 9, inre Brevik". Beslutet att anta gatukostnadsutredningen har överklagats och förvaltningsrätten har nu berett kommunen att yttra sig gällande innehållet i överklagandena. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande om att kommunen bestrider klagandens yrkande och begär att förvaltningsrätten fastställer kommunens beslut.

Bilagor
Gatukost Ugglev MSU § 74.pdf
Tjskr GK Ugglevägen.pdf
Förd GK Ugglevägen.pdf
Föreläggande från Förvaltningsrätten 20130820.pdf
Underrättelse från Förvaltningsrätten 20130906.pdf
Underrättelse om anstånd från Förvaltningsrätten.pdf
Yttrande mål nr 17740-13.pdf
Tjänsteskrivelse yttrande överklagan.pdf
PU MSU 20130911.pdf

6 Svar på remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Dnr 2013 KSM 0171 211

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 besvaras med förvaltningens yttrande samt med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ny länsplan för transportinfrastruktur för perioden 2014-2025. Tyresö kommun har bjudits in att yttra sig över förslaget till ny länsplan. Ärendet besvaras även gemensamt med Södertörnskommunerna.

Bilagor
Tj.skrivelse Remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande Trspinfrastruktur Länsplan Nationell plan.pdf
PU MSU 20130911.pdf

7 Studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0364 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Studentmedarbetare börjar anställas från och med den 1 januari 2014 med målet att kommunen kan anställa 10 personer per år, en person per förvaltning och en person på konsult- och servicekontoret per termin.
2. HR-enheten får ansvar för att hålla ihop processen och att anställa studentmedarbetare.
3. Verksamheterna får ansvar för handledning och för att tillhandahålla arbetsplats och dator. På verksamheterna ligger också ansvaret att identifiera lämpliga arbetsuppgifter.
4. Lönekostnaderna ska belasta respektive verksamhet medan kostnaden för administration och marknadsföring tas centralt.

Beskrivning av ärendet
Den 23 oktober 2012 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun. Konsult- och servicekontoret har utrett frågan, vilken sedan har beretts i kommunstyrelsens särskilda utskott som bedömer att det är möjligt att börja anställa studentmedarbetare från och med 1 januari 2014.

Bilagor
DOC151112-15112012 093527.pdf
Tjänsteskrivelse om studentmedarbetare.pdf
Protokollsutdrag KSU 2013-09-12 § 46.pdf

8 Vänortsarbete i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0286 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har HR-chef Kerstin Hedén tagit fram en rapport om kommunens vänortsarbete. Ställningstagande till rapportens förslag föreslås ske under hösten 2013.

Bilagor
PM Vänortsarbete i Tyresö kommun.pdf

9 Arvode för ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag *

Dnr 2013/KS 0216 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige föreslår Tyresö Näringslivsaktiebolags årsstämma att besluta att årsarvodet till ordföranden i bolagsstyrelsen ska uppgå till 35 545 kronor.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag setts över. Årsarvodet föreslås uppgå till 35 545 kronor. Det är Tyresö Näringslivsaktiebolags bolagsstämma som fastställer ersättningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvode för ordförande i styrelsen för näringslivsaktiebolaget.pdf

10 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2013/KS 0146 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Ann Sandin-Lindgren (S) godkänns.
2. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses X X (S).
3. Avsägelsen från Inger Diaz (V) godkänns.
4. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Inger Lundgren (V).
Beskrivning av ärendet
Ann Sandin-Lindgren (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås X X (S).

Inger Diaz (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen. Till ny ersättare föreslås Inger Lundgren (V).

Bilagor
Avsägelse i demokratiberedningen Inger Diaz (V).pdf
Avsägelse Ann Sandin-Lindgren.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut september 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2013-09-16, dnr 2013/KS 0326 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen 2013-09-16.pdf

12 Kommunstyrelsens meddelanden september 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Mälardalsrådet protokoll 2013-05-31.pdf
Inbjudan Östersjöinitiativet Vaxholm-Trelleborg 11 sep.pdf
Bedömning av kommuners förutsättningar för bostadsbyggande.pdf
Nyckeltal som spelar roll.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-08-22 § 86.pdf
Tack från Nynäshamns ordförande i kommunstyrelsen.pdf
Reserapport KSO Berlin sept 2013.pdf
Polisutbildning är viktig för Stockholmsregionen.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen juni_augusti 2013.pdf
Fastighetsenhetens månadsrapport juni-augusti 2013.pdf
Granskning av IT-verksamheten i Tyresö kommun.pdf
KS meddelanden september 2013.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (54 kb)